AKTUALNO


12. marec 2019

Prispevek o 5G in zdravju na televiziji CNBC

Trenutno ste izpostavljeni sevanjem. Prihaja do vas iz okolja, iz vesolja in iz Zemlje. Iz vode in hrane. Vaše telo vsebuje radioaktivne snovi. Izpostavljeni ste UV sevanju Sonca in drugim elektromagnetnim sevanjem, tako naravnim kot umetnim. WiFi, televizijski in radijski oddajniki, daljnovodi, gospodinjske naprave, transformatorske postaje, mobilni telefoni. V omrežjih 2G, 3G, 4G in zdaj, 5G. In 5G je šele začel. Operaterji si prizadevajo zgraditi novo omrežje 5G.
Vendar obstaja vedno večji strah, da bo 5G povzročil vse vrste zdravstvenih težav, vključno z rakom. Oglejte si videoposnetek, da bi ugotovili, zakaj je prevladujoče znanstveno mnenje, da nam ni treba skrbeti.

Prispevek (v angleščini) si lahko ogledate na spletni strani televizije CNBC.


18. feburar 2019

Znanstveni članek o otroški levkemiji: magnetno polje / razdalja od daljnovoda

Crespi CM, Swanson J, Vergara XP, Kheifets L. Childhood leukemia risk in the California Power Line Study: magnetic fields versus distance from power lines. Environ Res 2019: 530-535 DOI:10.1016/j.envres.2019.01.022

V aktualnem znanstvenem članku avtorji ugotavljajo, da je bila v dosedanjih študijah ugotovljena rahla povezava med tveganjem za nastanek otroške evkemije in oddaljenostjo od daljnovodov in povišanimi vrednostmi magnetnega polja. Ker so vrednosti magnetnega polja odvisne od oddaljenosti od daljnovoda, ni jasno, ali je povečano tveganje posledica magnetnega polja ali katerega drugega dejavnika, ki je povezan z oddaljenostjo od daljnovoda. Na podlagi obsežne študije so avtorji analizirali, ali je oddaljenost od daljnovoda ali vrednost magnetnega polja tisti dejavnik, ki je povezan s povečanim tveganjem za nastanek otroške levkemije.
Ugotovili so, da posamezno ne bližina ne vrednost magnetnega polja nista vodili do povišanih tveganj za nastanek otroške levkemije, temveč se je tveganje za nastanek otroške levkemije povečalo pri zelo manjhnih oddaljenostih od visokonapetostnih daljnovodov (< 50 m) in znatno povišanih vrednostih magnetnega polja (≥ 0,4 μT). Pri izpostavljenosti v bližini daljnovodov napetostnega nivoja manj kot 200 kV tudi visoke izpostavljenosti (≥ 0,4 μT) magnetnim poljem niso vodile do povečanih tveganj za nastanek otroške levkemije.
Rezultati študije kažejo, da samo magnetno polje ni razlog za povečano tveganje za nastanek otroške levkemije in je bolj verjetna neka druga povezava med tveganjem za nastanek otroške levkemije in izpostavljenostjo otrok v bližini visokonapetostnih daljnovodov.

Več o članku je na voljo na spletni strani revije Environmental Research.


31. januar 2019

Pregledni članek o bioloških učinkih električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj srednjih frekvenc

Bodewein L, Schmiedchen K, Dechent D, Stunder D, Graefrath D, Winter L, Kraus T, Driessen S. Systematic review on the biological effects of electric, magnetic and electromagnetic fields in the intermediate frequency range (300 Hz to 1 MHz). Environ Res 2019: 247-259 DOI:10.1016/j.envres.2019.01.015

Nedavno je bil objavljen pregleden članek o bioloških učinkih električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj srednjih frekvenc. Izpostavljenost prebivalstva srednjim frekvencam se je zaradi uvedbe različlnih tehnologij, ki delujejo v frekvenčnem območju med 300 Hz in 1 MHz (indukcijska kuhališča, brezžično polnjene, varčne sijalke, preklopni napajalniki) znatno poveača. V študijiso analizirali 65 objavljenih študij o izpostavljenosti ljudi, živali ali in vitro. V večini študij je bila obravnavana samo izpostavljenost magnetnemu polju, večinoma pa so bile v študijah analizirane izpostavljenosti, višje od smernic ICNIRP za prebivalstvo ter pri frekvencah pod 100 kHz.
Rezultati študi so nekonsistentni in nasprotujoči. Nekatere študije niso nakazale na povezavo med izpostavljenostjo srednjefrekvenčnim EMS in škodlivimi vplivi, nekatere pa so povezavo pokazale. Zaradi velikih razlik v samih raziskavah, pogojih izpostavljenosti, pomanjkljivosti študij in nekonsistentnih rezultatov, zaključki pregleda ne morejo nuditi trdnejših osnov za zaključke o bioloških učinkih EMS srednjih frekvenc. Avtorji pregledne študije priporočajo, da se pri nadaljnjih študijah v srednjefrekvenčnem območju pogoje študi skrbeneje in bolj sistematično načrtuje. Analizirati je potrebno izpostavljenost različnih frevekvencam, da se ugotovi morebitna frekvenčna odvisnost moretivnih škodljivih vplivov; potrebno je upoštevati jakost polj, da se ugotovi morebitna amplitudna odvisnost moretivnih škodljivih vplivov.

Več o članku je na voljo na spletni strani revije Environmental Research.