ARHIV 2006


Tiskovna konferenca MOP in Foruma EMS

SEVALNE OBREMENITVE DALEČ POD DOVOLJENIMI

Tiskovna konferenca

Na novinarski konferenci, ki jo je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s projektom Forum EMS, je minister Janez Podobnik poudaril, da je obstoječa slovenska zakonodaja enaka evropski oziroma za nove posege na prvem območju varstva pred sevanji določa 10-krat strožja merila. Koordinator Forum EMS doc.dr. Peter Gajšek pa je predstavil rezultate merilne kampanje po slovenskih občinah ter rezultate ministrove osebne izpostavljenosti EMS. Poudaril je, da povprečne sevalne obremenitve okolja zaradi sevanj baznih postaj ne presegajo 1 % mejne vrednosti.
Vse doslej izvedene raziskave domačih pooblaščenih institucij in drugih mednarodno priznanih organizacij kažejo, da izpostavljenost EMS pod vrednostmi, ki so določene z navedeno uredbo ter mednarodnimi smernicami Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), ne povzroča negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Te smernice podpirata tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ter Evropska Unija (EU).

Poročilo o ministrovi izpostavljenosti je na voljo tukaj.


Stališče svetovalnega odbora v okviru projekta Forum EMS:

PREDPISANE MEJNE VREDNOSTI ZAGOTAVLJAJO VARSTVO OKOLJA IN VAROVANJE ZDRAVJA PRED ELEKTROMAGNETNIMI SEVANJI

V javnosti so se v zadnjem času že večkrat pojavile polemike o tem, ali zakonsko določene mejne vrednosti res zadostno varujejo zdravje ljudi pred negativnimi vplivi elektromagnetnih sevanj (EMS). Stališče svetovalnega odbora, ki deluje v okviru projekta Forum EMS, je, da te mejne vrednosti, ki so izoblikovane na podlagi rezultatov dolgoletnih znanstvenih raziskav ter zapisane tudi v slovenski zakonodaji, zagotavljajo visoko stopnjo varovanja zdravja pred EMS. Celotna izjava je na voljo tukaj.


Globalni posvet o baznih postajah in zdravju

PARTNERSKI ODNOS JE NUJEN

EMF

Ženeva, junij 2005 - Ker v svetu število raziskav hitro narašča in so si rezultati lahko protislovni in celo zavajajoči, je toliko bolj pomembna uravnotežena razprava o možnih vplivih elektromagnetnih sevanj (EMS) novih tehnologij na zdravje. Tako je na sedežu Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi junija letos potekal globalni strokovni posvet o vplivih baznih postaj in drugih telekomunikacijskih naprav na človekovo zdravje. Glavna tema posveta, katerega se je udeležilo prek 200 strokovnjakov iz vsega sveta, je bila, koliko smo dejansko izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem zaradi baznih postaj in kakšna je stopnja tveganja za zdravje.


Izračun EMS

SEVANJE DALJNOVODOV

Daljnovod

Veliko vprašanj, ki jih zastavljajo na Forum EMS občani, se nanaša na električna in magnetna polja zaradi visokonapetostnih daljnovodov.

Prof.dr. Mladen Trlep, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, je posebej v ta namen pripravil pregledni članek IZRAČUNU EMS V OKOLICI DALJNOVODOV.


Skupni projekt s Svetovno zdravstveno organizacijo

PREVOD ZLOŽENK

EMF

V okviru projekta Forum EMS smo pripravili prevod prve zloženke Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o problematiki EMS. Se tem se uvrščamo med narode, ki so izrazili zanimanje za to problematiko ter željo po čim bolj nepristranski ter verodostojni interpretaciji ključnih vprašanj s tega področja.

Prevedene zloženke so na voljo na domači strani SZO.


Fakulteta za elektrotehniko

BREZŽIČNE KOMUNIKACIJSKE PLATFORME

FE ICT

Tehnološke mreže predstavljajo največji industrijsko-raziskovalni konzorcij v državi. Gre za velike integrirane projekte, v katerih se udejanja tako temeljno raziskovalno delo kot aplikativne in razvojne raziskave, njihovo osnovno vodilo pa je zagotoviti podporo za razvoj tistih znanj in tehnologij, ki bodo imele na globalnem trgu konkurenčne prednosti.

Doslej so bile v Sloveniji vzpostavljene štiri tehnološke mreže, v katerih je povezanih 48 podjetij in 24 partnerjev iz javne raziskovalne sfere. Cilj tehnološke mreže "Informacijsko-komunikacijske tehnologije" je oblikovanje učinkovite tehnološke sinergije na področju proizvodnje in trženja proizvodov in sistemov elektronskih komunikacij. Mrežo sestavlja šest razvojno-raziskovalnih projektov, med katere sodi tudi projekt "Brezžične komunikacijske platforme". Ciljni izdelek projekta je komunikacijska naprava za širokopasovni brezžični podatkovni dostop, ki bo temeljila na novih vrhunskih tehnologijah. Pri tem so se snovalci projekta zavezali, da naprava ne bo imela škodljivih vplivov na okolje. V ta namen so poleg uskladitve s predpisi v projekt vključili tudi eksperimentalne študije in modeliranje vplivov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj na biološke sisteme, ki jih bodo izvedli raziskovalci Laboratorija za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Izvajanje tovrstnih študij že v fazi razvoja izdelka predstavlja novost tudi v svetovnem merilu.


Mednarodna delavnica o EMS

OBČUTLJIVOST OTROK NA EMS

EMF

V dobi izjemnega razmaha informacijske tehnologije, ko smo praktično vsi – hote ali nehote – izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem v širokem frekvenčnem območju, pa se samo po sebi zastavlja tudi vprašanje, ali so otroci morda tudi bolj občutljivi na EMS.

Podatek, da je v zadnjih treh letih uporaba mobilnikov med otroki med 12-13 letom v Nemčiji poskočila iz 3% na več kot 70% kaže, da bo potrebno tej temi nameniti precej pozornosti.

V Istanbulu, Turčija, je pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije potekala od 9-14.junija 2004 delavnica o občutjivosti otrok na EMS. Predstavljeni so bili številni prispevki, ki si jih lahko ogledate tukaj.


Poročilo z delavnice ICNIRP o neionizirnih sevanjih

KAJ DANES VEMO O VPLIVIH NEIONIZIRNIH SEVANJ NA ZDRAVJE

ICNIRP

Od 20. do 22. aprila 2004 je v starem španskem mestu Sevilla potekala delavnica o neionizirnih sevanjih, ki sta jo organizirala Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v sodelovanju z URSI (International Union of Radio Science) in ICOH (International Commission on Occupational Health).

Poročilo si lahko preberete tukaj.


Evropski projekt

EMF NET

EMF Net

Evropska komisija je dala zeleno luč za začetek izvajanja projekta o vplivih EMS: od znanosti do javnega zdravja in varstva pri delu (EMF NET) v sklopu 6.okvirnega programa. Omenjeni projekt naj bi pripomogel k promociji in izmenjavi znanstvenih stališč, nudil strokovno podporo vsem državam članicam EU (tudi Sloveniji) pri pripravi ustrezne zakonodaje ter ozaveščanju javnosti.

Oglejte si domačo stran projekta.


Globalni projekt

Knjiga o dozimetriji

Pod okriljem Angleške vlade poteka globalni projekt o dozimetriji EMS, katerega naloga je pripraviti interaktivno knjigo o dozimetriji EMS v bioloških strukturah ter njihovih možnih vplivih. Pri projektu sodelujejo tudi slovenski znanstveniki.

Oglejte si domačo stran projekta.


Poročilo s konference v Londonu

MOBILNA TELEFONIJA, ZDRAVJE IN OKOLJE

IBC

Med 16 in 17.3.2004 je v Londonu potekala konferenca o mobilni telefoniji.

Poročilo si lahko preberete tukaj.


Poročilo s konference WHO v Bangkoku

ELEKTROMAGNETNA SEVANJA, RAZISKAVE IN HARMONIZACIJA STANDARDOV

EMF

Azijsko-pacifiška konferenca o elektromagnetnih sevanjih je potekala od 26 do 30.1.2004 v Bangkoku.


Poročilo si lahko preberete tukaj.