ARHIV 2007

14. december 2007

Uporaba mobilnega telefona in tveganje za nastanek benignih in malignih tumorjev obušesnih žlez

V okviru raziskovalnega projekta INTERPHONE so v Izraelu želeli preveriti povezavo med uporabo mobilnega telefona in razvojem tumorjev obušesnih žlez (Sadetzki et al., 2007). V raziskavi je sodelovalo 260 pacientov z benignimi in malignimi tumorji ter 1200 ljudi v kontrolni skupini. V celotni skupini ni bilo zaznati povečanega tveganja med običajnimi uporabniki mobilnih telefonov. Vendar je bil v skupini rednih uporabnikov zaznano povečano tveganje pri posameznikih, kjer so pričakovane večje sevalne obremenitve (pogosta uporaba mobilnega telefona v ruralnih območjih). Na podlagi rezultatov avtorji sklepajo, da obstaja statistično značilna povezava med tumorjem obušesnih žlez in sevalnimi obremenitvami mobilnih telefonov.

Vendar pa v raziskavi, ki je potekala v okviru istega raziskovalnega projekta na Švedskem in Danskem (Lönn et al., 2006) in je obravnavala enak tip tumorjev, ni prišla do enakih zaključkov. V slednji raziskavi v nobenem primeru niso zaznali povezave med uporabo mobilnega telefona ter povečanim tveganjem za nastanek tumorjev obušesnih žlez.

Eden od razlogov bi lahko bil, da je bil vzorec sodelujočih v Izraelski raziskavi specifičen (sodelovali so pripadniki izraelske vojske, stari med 18 in 59 let), v sami raziskavi pa tega dejstva niso posebej obravnavali.

Reference:
Sadetzki S, Chetrit A, Jarus-Hakak A, Cardis E, Deutch Y, Duvdevani S, Zultan A, Novikov I, Freedman L, Wolf M. Cellular phone use and risk of benign and malignant parotid gland tumors a nationwide case-control study. Am J Epidemiol. 2007 Dec 6; Epub ahead of print.
Lönn S, Ahlbom A, Christensen HC, Johansen C, Schuz J, Edstrom S, Henriksson G, Lundgren J, Wennerberg J, Feychting M. Mobile phone use and risk of parotid gland tumor. Am J Epidemiol 2006;164: 637–43.


29. november 2007

Zaznavanje EMS mobilnih telefonov

Na finskem so raziskovalci na veliki skupini zdravih prostovoljcev (84) preučevali njihovo sposobnost zaznavanja EMS mobilnih telefonov. V dosedanjih raziskavah so bili ponavadi vključeni le tisti posamezniki, ki so trdili, da zaznavajo EMS, v sedanji raziskavi pa so bili naključno izbrani posamezniki, ki so opravili dva tipa preizkusov: v prvem preizkusu so morali ugotoviti, ali je polje vključeno ali ne, v drugem tipu preizkusa pa so morali ugotoviti, ali se je polje spremenilo (iz izključenega v vključeno ali obratno). Da bi udeležence spodbudili k pravilnim odgovorom, je bila za posameznike z več kot 75 % pravilnih odgovorov obljubljena nagrada.

Odgovori sodelujočih so bili naključni, tako da nihče ni prejel nagrade. Sicer sta v prvi izvedbi preizkusov dva posameznika dosegla izjemno visok odstotek pravilnih odgovorov (97 % in 94 %) pri prvem testu (Ali je polje vključeno?), vendar so bili rezultati v ponovitvenem poskusu mesec dni kasneje naključni. Tudi šest posameznikov, ki so izjavili, da so hipersenzibilni za EMS, v študiji doseglo boljših rezultatov kot ostali.

Rezultati raziskave so v skladu s predhodnimi raziskavami, ki niso potrdile zmožnosti zaznavanja EMS pri tistih posameznikih, ki smatrajo, da so hipesenzitivnoi za EMS.

Referenca: Kwon MS, Koivisto M, Laine M, Hämäläinen H. Perception of the electromagnetic field emitted by a mobile phone. Bioelectromagnetics 2007: in press


12. november 2007

Motnje spanja, spremembe EEG signala, spremenjene miselne sposobnosti – ali obstaja povezava z EMS mobilnih naprav?

V začetku novembra je v Stuttgartu pod tem naslovom potekal 3 dnevni seminar, na katerem je 60 slušateljev razpravljalo o povezavi med motnjami spanja in EMS mobilnih naprav. Na podlagi zadnjih raziskav so prišli do zaključka, da tako za spanje kot za miselne sposobnosti ne obstaja verodostojna povezava, ne negativna in ne pozitivna.

Za visokofrekvenčna EMS, manjša od vrednosti smernic ICNIRP, trenutno ni znanih mehanizmov, ki bi lahko vodili do vplivov na spanje ali miselne sposobnosti. Za EMS večja od vrednosti smernic ICNIRP je glavni mehanizem segrevanje, ki lahko vpliva tudi na spanje in miselne sposobnosti. Za odkrivanje novih mehanizmov so potrebne nadaljnje raziskave, pri katerih pa je pomembno, da bi sledile standardnim proceduram za določanje izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS. S tem bi bili rezultati različnih raziskav medsebojno primerljivi.


Več o seminarju je na voljo na http://www.fgf.de/english/index.html.


5. november 2007

Uporaba mobilnega telefona ter tveganje za nastanek možganskega tumorja

V okviru obširne mednarodne raziskave INTERPHONE so Francoski znanstveniki objavili rezultate epidemioloških raziskav o povezavi med tveganjem za nastanek možganskega tumorja in tumorja slušnega živca ter uporabo mobilnega telefona.

Študija je bila usmerjena v analizo primerov tumorjev v možganih in na centralnem živčnem sistemu. V študijo so bili vključeni prebivalci mest Paris in Lyon, pri katerih so v obdobju od februarja 2001 do avgusta 2003 prvič diagnosticirali to obliko tumorja. Kontrolno skupino je sestavljal tako po spolu kot tudi starosti in prebivališču primerljiv vzorec prebivalcev, ki je bil izbran naključno.

Raziskava ni pokazala na povezavo med običajno redno uporabo mobilnega telefona in tveganjem za nastanek katere izmed oblik možganskega tumorja ali tumorja na centralnem živčnem sistemu, le pri uporabnikih, ki veliko uporabljajo mobilni telefon, je raziskava pokazala na obstoj statistično nesignifikante povezava z gliomom.

Referenca: Hours M, Bernard M, Montestrucq L, Arslan M, Bergeret A, Deltour I, Cardis E. Cell phones and risk of brain and acoustic nerve tumours: the French INTERPHONE case-control study Rev Epidemiol Sante Publique. 2007 Sep 10


15. oktober 2007

Meritve EMS z osebnim dozimetrom

Zaradi zanimanja javnosti o izpostavljenosti EMS se vse bolj uveljavlja uporaba osebnega dozimetra za merjenje elektromagnetnih sevanj. Ker je to področje sorazmeroma novo (komercialni dozimetri za EMS so postali dostopni nedavno), potekajo številne študije o natančnosti, ponovljivosti in pravilni interpretaciji izmerjenih rezultatov.
V članku, ki je bil objavljen nedavno, je Knafl s kolegi izpostavil nekaj vprašanj, ki se pojavljajo ob meritvah z osebnim dozimetrom. Tako se na primer izmerjene vrednosti z različnimi dozimetri zaradi različnih tehnologij delovanja med seboj razlikujejo. Ker imajo osebni dozimetri omejeno merilno območje (ponavadi od 0,05 V/m do 5 V/m), vse vrednosti meritev izven tega območja prikažejo z mejno vrednostjo merilnega območja. Ker je električna poljska jakost v običajnem življenjskem okolju običajno nižja od te vrednosti, z osebnim dozimetrom precenimo sevalne obremenitve v območjih z majhnim EMS. Prav tako predstavlja težavo ponovljivost meritev z osebnim dozimetrom, saj se zaradi prenosnih virov, kot so mobilni telefoni in podobno, EMS v mikrookolici neprestano spreminja, velik vpliv pa ima tudi človeško telo, ki absorbira EMS in posledično dozimeter izmeri nižje vrednosti, če se telo nahaja med virom in osebnim dozimetrom.

Avtor ugotavlja, da je uporaba osebnih dozimetrov zelo dobrodošel pripomoček pri izvajanju epidemioloških študij, vendar je za pravilno interpretacijo rezultatov potrebna poglobljena analiza in vključevanje dodatnih spoznanj s področja numeričnega modeliranja.

Referenca: Knafl U, Lehmann H, Riederer M. (2007) Bioelectromagnetics (in press)


Pod pokroviteljstvom Uprave RS za varstvo pred sevanji se v Sloveniji pravkar zaključuje pilotna raziskava o osebni izpostavljenosti. 30 prostovoljcev, ki so se prijavili na javno objavljen poziv, je eden do dva dni nosilo osebni dozimeter za merjenje EMS. Obenem so udeleženci raziskave izpolnili tudi vprašalni, ki bo služil v pomoč pri analizi izmerjenih rezultatov. Rezultati raziskave bodo na voljo v decembru 2007.


3. oktober 2007

Segrevanje majhnih struktur v glavi zaradi visokofrekvenčnih EMS

Da bi lahko preučili, kakšne so obremenjenosti majhnih struktur v glavi med izpostavitvijo EMS, so v raziskavi, ki je potekala v Avstriji, v komercialni model glave dodali natančen model očesa, notranjega ušesa ter epifize. Razločljivost dodanih organov je bila 0,1 mm.
Izračun so opravili za izpostavitve elektromagnetnemu sevanju generičnih prenosnih oddajnikov frekvenc 400, 900 in 1850 MHz, ki so se nahajali v neposredni bližini glave.
Iz rezultatov je razvidno, da tako v porazdelitvi SAR kot v največji vrednosti SAR obstajajo velike razlike v posameznem notranjem organu. Vendar je bilo tipično povečanje temperature zaradi SAR manjše od 0,1°C. V očesu je bilo največje povečanje temperature (0,2 - 0,6°C.) v primeru, da se je prenosni oddajnik nahajal pred obrazom v oddaljenosti 2,5 cm od zaprtega očesa.

Referenca: Schmid G, Uberbacher R, Samaras T. (2007) Radio Frequency-induced Temperature Elevations in the Human Head Considering Small Anatomical Structures. Radiat Prot Dosimetry (v tisku)


20. september 2007

Poročilo britanskega raziskovalnega programa o mobilnih komunikacijah in zdravju

Britanski raziskovalni program o mobilnih komunikacijah in zdravju (MTHR - Mobile Telecommunications and Health Research Programme) je 12. septembra objavil rezultate obsežnega šestletnega raziskovalnega programa o vplivih mobilnih telefonov na zdravje uporabnikov. Program, katerega proračun je znašal skoraj 13 milijonov evrov, je v tem obdobju podprl 28 posameznih raziskovalnih projektov, ki so v veliki meri potekali na univerzah v Veliki Britaniji.

Objavljeno poročilo poleg raziskav v sklopu tega raziskovalnega programa pri podajanju zadnjih spoznanj s področja vplivov mobilnih telefonov na zdravje ljudi upošteva tudi raziskave, ki niso bile vključene v ta raziskovalni program.

Poročilo je v celoti dostopno na strani MTHR, njegove bistvene izsledke pa lahko strnemo v nekaj točk.

  1. Raziskave niso potrdile hipoteze, da bi bila elektromagnetna sevanja (EMS) mobilnih telefonov povezana s kakršnimi koli škodljivimi vplivi na zdravje.
  2. Raziskave tudi niso ugotovile povezave med kratkotrajno uporabo mobilnega telefona in možganskim rakom. Študije na prostovoljcih prav tako niso pokazale, da bi uporaba mobilnega telefona vplivala na delovanje možganov.
  3. V obsežni raziskavi o hipersenzitivnosti, ki je bila vključena v raziskovalni program, niso zaznali povezave med neprijetnimi simptomi in EMS, ki jih povzroča mobilni telefon ali bazna postaja.
  4. Glede škodljivih vplivov na zdravje zaradi dolgotrajne izpostavljenosti EMS mobilnih telefonov ni mogoče podati nedvoumnega in trdnega odgovora. Škodljivi vplivi se lahko pokažejo šele po več kot 10 letni uporabi. V raziskavah je sodelovalo malo ljudi, ki mobilni telefon uporabljajo več kot 10 let, zato so na tem področju potrebne nadaljnje raziskave. V izjavi za BBC je prof. Lawrence Challis, predsednik programa MTHR med drugim dejal: “Trenutno ni nobenih znakov, da EMS mobilnih telefonov povzroča škodljive vplive na zdravje. Vprašanje pa je, kdaj se katastrofa pojavi. Iz izkušenj o kajenju ter o jedrskem orožju vemo, da prvih 10 let ni bilo opaznih posledic." Dodal je še "Naša odgovornost je, da z raziskavami nadaljujemo."
  5. Raziskave na celicah in tkivih niso pokazale na obstoj netermičnih učinkov zaradi EMS mobilnih telefonov.
  6. Raziskave o EMS mikro in piko baznih postaj, ki se uporabljajo v zaprtih prostorih (nakupovalni centri, letališča...) so pokazale, da so sevalne obremenitve okolja pod mednarodnimi priporočili.
  7. Raziskave o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo so pokazale, da telefoni moteče vplivajo na vožnjo, saj je med njihovo uporabo potrebno preusmeriti pozornost z dogajanja na cesti na pogovor.

13. september 2007

Podatki o visokofrekvenčnih virih EMS ter izmerjenih vrednostih dostopni na spletu

Od septembra dalje so na spletni strani Agencije RS za okolje dostopni podatki tako o virih visokofrekvenčnih EMS kot tudi več kot 12.000 meritev visokofrekvenčnih EMS.

Za dostop do strani je potrebna brezplačna registracija, nato pa si lahko vsakdo ogleda predstavljene podatke. Za vire visokofrekvenčnih EMS so na voljo osnovni podatki o lokaciji vira, tehničnih lastnostih ter o lastniku vira.

Za izmerjene vrednosti (te se pokažejo šele pri merilu 1:38375 ali več) pa so za vsako izmerjeno mesto podane vrednosti posebej za radijske oddajnike, televizijske oddajnike, bazne postaje sistema GSM, bazne postaje sistem DCS (GSM 1800) ter bazne postaje sistema UMTS. Meritve je v jeseni 2006 kot akreditirana in pooblaščena institucija izvedel Inštitut za neionizirna sevanja. Do sedaj so bile meritve izvedene v največjih mestnih občinah (Ljubljana, Maribor, Koper) ter vas Čelje pri Ilirski Bistrici. Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje v skladu z resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Uradni list RS, št. 2/2006) nadaljevati z izvajanjem aktivnosti za izdelavo karte obremenjenosti okolja z EMS v Republiki Sloveniji. Podatki o obremenjenosti okolja bodo služili kot pomoč pri odločanju v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor, kjer se pojavljajo EMS v naravnem in življenjskem okolju, ter informiranju prebivalstva o obremenjenosti naravnega in življenjskega okolja z EMS.

Logo


12. september 2007

Numerični izračun segrevanja očesa v visokofrekvenčnem bližnjem polju

V članku so s pomočjo numeričnega izračuna določili segrevanje v očesu ter očesni leči ob izpostavitvi bližnjemu polju treh različnih visokofrekvenčnih virov. Izbrana je bila frekvenca 380 MHz, ki jo uporablja sistem TETRA, ter frekvenci 900 in 1800 MHz, ki se uporabljata v mobilni telefoniji.
Izračune so opravili za tri različne modele: preprost model v obliki sfere, model človeškega očesa ter model človeške glave. Segrevanje očesne leče so primerjali z mejnimi vrednostmi za SAR, ki jih smernice ICNIRPT določajo za zaposlene. Ugotovili so, da se v primeru bližnje izpostavitve (oddaljenost očesa od vira 24 mm) leča segreje za 1,4°C pri izpostavitvi, ki je v skladu z določili smernic ICNIRP za zaposlene.
Ugotovili so tudi, da v modelu glave k segrevanju očesne leče pomemben delež energije predstavlja energija, ki se absorbira izven očesa in se nato prevaja v očesno lečo.

Referenca: Wainwright PR. (2007) Computational modelling of temperature rises in the eye in the near field of radiofrequency sources at 380, 900 and 1800 MHz. Physics in Medicine and Biology, 52:3335-3350.


6. september 2007

Seminar Upravljanje s tveganji zaradi poklicne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) skupaj z Zbornico varnosti in zdravja pri delu (ZbVZD), Finskim inštitutom za varstvo pri delu, Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), EMFields Ltd ter Projektom Forum EMS pripravlja enodnevni seminar o poklicni izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. V EU bodo v aprilu leta 2008 pričela veljati določila Direktive 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (18. posamična direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)merilna kampanja. Direktivo mora v svoj pravni red implementirati tudi Slovenija.
Izpolnjevanje določil Direktive bo zahtevalo od nekaterih delodajalcev določene spremembe, tako administrativne kot tudi tehnične, obenem pa bodo tudi pooblaščenci za izvajanje meritev na delovnem mestu soočeni z novimi strokovnimi izzivi. Vendar se le malo delodajalcev zaveda, da je skrajni rok za implementacijo direktive v nacionalni pravni red le dobrega pol leta.
Na seminarju bo imela zainteresirana javnost možnost spoznati direktivo ter njena določila in zahteve. Predstavljena bodo najbolj izpostavljena delovna mesta, problem merjenja in modeliranja elektromagnetnih sevanj na delovnem mestu, vplivi elektromagnetnih sevanj na zdravje ter zdravstveni nadzor, nastajajoči standardi za ocenjevanje izpostavljenosti na delovnem mestu ter vidiki implementacije direktive v slovenski pravni red.
Logo


5. september 2007

Dodana poročila o merilni kampanji za leto 2006

Na strani merilna kampanja smo dodali poročila o izvedenih meritvah v letu 2007. Podatki so na voljo na podstrani Merilna kampanja/Ogled rezultatov. V tabeli so predstavljene vse lokacije, kjer smo v okviru merilne kampanje v letih 2005, 2006 ter 2007 izvedli meritve.


24. avgust 2007

Lastništvo in uporaba mobilnega telefona med četrtošolci v treh madžarskih mestih

Kljub hitremu širjenju uporabe mobilnih telefonov ter zaskrbljenosti za zdravje je dandanes malo znanega o lastništvu in uporabi mobilnih telefonov, tako med splošnim prebivalstvom kot tudi med mladostniki. O tem je bila v aprilu 2005 izvedena raziskava med četrtošolci treh madžarskih mest: Pecs, Bekescsaba in Szekszard.

V 24 šolah je 1301 učenec izpolnil kratek vprašalnik z osnovnimi demografskimi podatki, podatki o lastništvu in uporabi mobilnega telefona ter o obšolskih dejavnostih.

Izmed teh učencev jih kar 989 (76%) poseduje mobilni telefon, od tega ga za klice dnevno uporablja 313 (24%), najmanj nekajkrat tedensko pa še 427 učencev (33%). 66 učencev (5%) pošilja kratka sporočila dnevno, medtem ko je tistih, ki to počno najmanj nekajkrat tedensko še dodatnih 308.

Pri dekletih, otrocih brez bratov in sester, članih športnih klubov ter otrocih, ki dnevno igrajo računalniške igrice, je verjetnost, da posedujejo mobilni telefon ter ga dnevno uporabljajo večja kot sicer, nasprotno pa je med socialno zapostavljenimi otroki ta verjetnost nižja.

Raziskava je pokazala na razširjeno uporabo mobilnega telefona med šolskimi otroci na Madžarskem. Zaradi spreminjana življenjskega sloga pa je potrebno takšne raziskave ponavljati v dovolj kratkih časovnih rokih, saj lahko podatki že v sorazmerno kratkem času ne odražajo trenutnega stanja.

Referenca: Mezei G, Benyi M, Muller A. (2007). Mobile phone ownership and use among school children in three Hungarian cities. Bioelectromagnetics 28:309–315.


8. avgust 2007

Ali kratkotrajna izpostavljenost signalom bazne postaje poveča simptome pri hipersenzibilnih ljudeh? Dvojno slepa naključna študija.

V tej in vivo študiji so preučevali, ali kratkotrajna izpostavljenost signalom bazne postaje pri tako imenovanih hipersenzitivnih ljudeh (ljudeh, ki sami menijo, da izpostavljenost EMS povzroča škodljive učinke na njihovo zdravje) povzroči povečane simpotome tudi v primeru slepe študije.

V raziskavi je sodelovalo 56 samozvanih hipersenzitivnih ljudi ter 120 ljudi kot primerjalna kontrolna skupina. Izvedena je bila tako odprta študija (tako udeleženci kot raziskovalci so vedeli za stanje bazne postaje) kot tudi dvojna slepa študija.

Med odprto študijo so hipersenzitivni ljudje poročali o večjem nelagodju tako med izpostavitvijo GSM kot tudi UMTS signalu, medtem ko je kontrolna skupina to zaznala le za izpostavljenost UMTS signalu.

V dvojno slepi raziskavi izpostavljenost GSM signalu ni imela nobenih posledic na počutje, medtem ko je izpostavljenost UMTS signalu med hipersenzitivnimi ljudmi povzročala povišanjo stopnjo nelagodja.

Referenca: Eltiti S, Wallace D, Ridgewell A, Zougkou K, Russo R, Sepulveda F, Mirshekar-Syahkal D, Rasor P, Deeble R, Fox E (2007): Does Short-Term Exposure to Mobile Phone Base Station Signals Increase Symptoms in Individuals who Report Sensitivity to Electromagnetic Fields? A Double-Blind Randomised Provocation Study.Environ Health Perspect 115 (1): in press


6. avgust 2007

Dolgoročna uporaba mobilnih telefonov in nevarnost za razvoj možganskega raka

V zadnjem času so bili objavljeni trije pregledni članki, v katerih so bile predstavljene analize o nevarnosti za razvoj možganskega raka pri posameznikih, ki so mobilne telefone uporabljali najmanj 10 let.

Hardell s sodelavci je obravnaval skupno osemnajst epidemioloških raziskav. V splošnem je bila težava večine obravnavanih epidemioloških raziskav v majhnem številu primerov, vseeno pa so raziskave “pokazale konsistentno povečanje nevarnosti za razvoj akustičnega nevroma in glioma”.

Lin je v komentarju v kratkem preglednem članku zapisal: “Torej, čeprav bo po vsej verjetnosti povezava med razvojem možganskega raka in uporabo mobilnega telefona ostala še nekaj časa sporna, so zadnje raziskave odprle vrata možnosti, da uporaba mobilnega telefona lahko vodi k razvoju možganskega raka pri ljudeh”.

V še enem članku Lahkola s kolegi poroča o meta analizi uporabe mobilnih telefonov in intrakranialnem tumorju in ugotavljajo, da rezultati ne nakazujejo na znatno povečanje nevarnosti za razvoj intrakranialnih tumorjev zaradi uporabe mobilnih telefonov 10 let in več.

Referenca:
Hardell LO, Carlberg M, Söderquist F, Hansson Mild K, et al. (2007): Long-term use of cellular phones and brain tumours - increased risk associated with use for > 10 years. Occup Environ Med published online 4 Apr 2007, doi:10.1136/oem.2006.029751
Lin JC (2007): Mobile phone use and malignant central nervous system tumors. Radio Science Bulletin 320:48-49. Dostopno na www.ursi.org.
Lahkola A, Tokola K, Auvinen A (2006): Meta-analysis of mobile phone use and intracranial tumours. Scand J Work Environ Health 32:171-177.


18. julij 2007

Uporaba virov EMS ni povezana s pojavom simptomov

V raziskavi so avtorji izvedli primerjalno raziskavo na študentih dveh Iranskih univerz. Anketirali so jih o uporabi naprav, ki so vir EMS ter o osnovnih demografskih podatkih in o zaznanih simptomih. Raziskava je pokazala, da ni bilo zaznane značilno večje stopnje pogostosti simptomov v skupini, ki je uporabljala mobilne telefone, brezvrvične telefone ter video enote bolj pogosto kot druga skupina.

Referenca: Mortazavi SMJ, Ahmadi J, Shariati M (2007): Prevalence of subjective poor health symptoms associated with exposure to electromagnetic fields among university students. Biolectromagnetics 28:326-330.


18. julij 2007

Izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS nima vpliva na apoptozo in odgovor na vročinski šok kožnih celic

Sanchez s sodelavci je za 48 ur izpostavil kožno celično kulturo signalu GSM-1800 jakosti 2 W/kg. V vzporednem poskusu so bile kožne celice izpostavljene ultravijolični svetlobi (600 mJ/cm²) ali vročinskemu šoku (45°C, 20 min).
Izkazalo se je, da izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS nima vpliva na keratinocite in fibroblaste, z razliko od ultravijoličnega sevanja in vročinskega šoka, ki je poškodovalo celice.

Referenca: Sanchez S, Haro E, Ruffie G, Veyret B et al. (2007): In vitro study of the stress response of human skin cells to GSM-1800 mobile phone signals compared to UVB radiation and heat shock. Radiation Research. 167:572-580.


18. julij 2007

Izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS in slušni sistem pri podganah

Parazzini s sodelavci je preučeval vplive dolgotrajnejše (4 tedne) izpostavitve slušnega sistema podgan visokofrekvenčnim EMS frekvence 900 MHz. Opaznih ni bilo nobenih vplivov visokofrekvenčnih EMS na notranji slušni sistem živali.

Referenca: Parazzini M, Galloni P, Piscitelli M, Pinto R et al. (2007): Possible combined effects of 900 MHz continuous-wave electromagnetic fields and gentamicin on the auditory system of rats. Radiation Research 167:600-605.


18. julij 2007

Določanje izpostavljenosti EMS mobilnih telefonov

Bürgi s sodelavci je razvil geografski/prostorski model, ki omogoča oceno sevalnih obremenitev zaradi visokofrekvenčnih EMS v okolju. V model so vključili bazne postaje in oddajne stolpe, pri tem pa so upoštevali tako lokacijo kot tudi sevalne diagrame oddajnikov, tridimenzionalno topografijo in slabljenje zaradi stavb. V evalvaciji metode na primeru Basla v Švici so potrdili dobro ujemanje med modelnim izračunom in meritvami.

Inyang s sodelavci je preveril različne metode za oceno izpostavljenosti EMS mobilnih telefonov v epidemioloških študijah. Ugotovili so, da nudi raba programsko modificiranih telefonov znatne prednosti. Omogočajo namreč avtomatsko shranjevanje dolžine in števila klicev in s tem zmanjšujejo verjetnost napake pri beleženju časa uporabe mobilnega telefona. Telefoni hkrati omogočajo shranjevanje orientacije telefona med vsakodnevno uporabo ter moči oddajanja med klicem.

Morrisey je pri epidemiološki raziskavi o EMS mobilnih telefonov uporabljal programsko modificirane mobilne telefone, ki so med klicem shranjevali tako čas pogovora kot oddajno moč. Kot prostovoljci so v raziskavi sodelovali zaposleni pri podjetju Motorola na različnih koncih sveta, ki so uporabljali programsko modificirane mobilne telefone dva tedna. Zbrani podatki so bili kasneje analizirani, prav tako je vsak sodelujoči izpolnil vprašalnik o uporabi mobilnega telefona. Ugotovljeno je bilo veliko odstopanje v oddajni moči mobilnih telefonov, tako tistih, ki so se nahajali v isti celici, kot tudi razlik med posameznim klicem. Odstopanja so bila tudi med povprečnimi vrednostmi različnih skupin. Morrisey je v raziskavi odkril tudi značilno negotovost (45-60%) v navajanju dolžine klicev s stani sodelujočih. Opozarja, da morajo biti sodobne epidemiološke študije skrbno interpretirane tudi z upoštevanjem spoznanj te raziskave.

Reference:
Bürgi A, Theis G, Siegenthaler A, Röösli M (2007): Exposure modeling of high-frequency electromagnetic fields. J Expo Anal Environ Epidemiol 4 April 2007;doi:10.1038/sj.jes.7500575.
Inyang I, Benke G, McKenzie R, Abramson M (2007): Comparison of measuring instruments for radiofrequency radiation from mobile telephones in epidemiological studies: Implications for exposure assessment. J Expo Anal Environ Epidemiol 28 February 2007;doi:10.1038/sj.jes.7500555.
Morrisey J. Radio frequency exposure in mobile phone users: Implications for exposure assessment in epidemiological studies. Rad Prot Dosim Online 9 January 2007; doi:10.1093/rpd/ncl547.


28. maj 2007

Raziskave o vplivu mobilnih telefonov in viri financiranja

Zadnje raziskave so pokazale, da obstaja močna povezava med rezultati raziskav in virom financiranja.

Huss s sodelavci je v raziskal povezavo med virom financiranja raziskave ter njenimi rezultati o vplivu uporabe mobilnega telefona na zdravje. Osredotočili so se na eksperimentalne raziskave na človeku, ki so uključevale EEG preiskave, kognitivne preiskave, nivoje različnih hormonov, delovanje kardiovaskularnega sistema ter subjektivno počutje.

Ugotovili so, da raziskave, financirane s strani industrije, nakažejo manjšo možnost na škodljive vplive kot je to v primeru raziksav, financiranih iz drugih virov. Kljub temu pa na podlagi obdelave raziskav ni jasno, katera oblika financiranja vodi do najbolj objektivnih rezultatov. V veliko primerov je namreč raziskava, financirana s strani javnih agencij ali drugih, neindustrijskih virov, izvedena v izrazito okoljsko vsmerjeni organizaciji in so vplivi precenjeni. Kot najkvalitetnejše so se izkazale raziskave, ki so bile financirane tako s strani industrije kot tudi drugih virov.

Članek je na voljo tukaj.

Referenca: Huss A, Egger M, Hug K, Huwiler-Muntener K, Röösli M. Source of funding and results of studies of health effects of mobile phone use: Systematic review of experimental studies. Environmental Health Perspectives 2007;115:1-4.


15. maj 2007

Strokovno mnenje SCENIHR

Znanstveni odbor o novih in novo odkritih zdravstvenih tveganjih (The Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) SCENIHR, ki deluje v okviru Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov, je pripravil novo strokovno mnenje o možnih učinkih elektromagnetnih sevanj (EMS) na človekovo zdravje.

V strokovnem mnjenju, ki je na voljo na strani
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
,
so na podlagi najnovejše znanstvene literature so preučeni možni vplivi EMS na človekovo zdravje. Za visokofrekvenčna EMS (> 100 kHz) niso odkrili znanih škodljivih učinkov EMS pri jakostih, ki so nižje od mejnih vrednosti. Pri tem so upoštevali tako epidemiološke kot tudi raziskave na živalih in celicah.

Za EMS srednjih frekvenc (300 Hz < f ≤ 100 kHz) je le malo epidemioloških ali experimentalnih raziskav, zato se sedanje ocene o možnih učinkih naslanjajo na raziskave v visokofrekvenčnem in nizkofrekvenčnem območju.

Za nizkofrekvenčna EMS še vedno velja predhodna definicija mogoče kancerogeno. Temelji na povečani pojavnosti otroške levkemije, vpliv na druge oblike rakastih ali kardiovaskularnih obolenj pa je le malo verjeten.

Podobno kot za EMS srednjih frekvenc je malo raziskav na voljo tudi za statična EMS. Zaradi razvoja tehnologij, ki uporavljajo statična magnetna polja velikih vrednosti (MRI) se kaže potreba po nadaljnjih raziskavah zaradi poklicne izpostavljenosti medicinskega osebja.


21. april 2007

Delavnica projekta EMF-NET o obveščanju javnosti o EMS

Med 2. in 4. majem bo v kraju Stresa v Italiji potekala delavnica EMF risk communication. Delavnica je namenjena zlasti tistim, ki se ukvarjajo z obveščanjem javnosti o vplivih EMS na človekovo zdravje ter mogočih zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavitve EMS. Osnovna vsebina delavnice bo komuniciranje z javnostjo o mogočih zdravstvenih tveganjih zaradi izpostavljenosti EMS, v okviru le te pa bo poseben poudarek na nezanesljivosti določanja zdravstvenega tveganja ter na iskanju najboljšega načina informiranja in izobraževanja javnosti o zdravstvenem tveganju zaradi izpostavljenosti EMS.
Delavnico organizirata Evropska komisija in projekt EMF-NET, več o njej pa je na voljo tukaj.


21. april 2007

Varčne svetilke in EMS

Konec marca je na svoji domači strani projekt EMF-NET objavil odgovor na vprašanje o EMS varčnih žarnic. Z razliko od običajnih žarnic, ki oddajajo le EMS 50 Hz, varčne žarnice oddajajo EMS širokega spektra do 100 kHz,vendar je jakost EMS varčnih žarnic več velikostnih razredov nižja od mejnih vrednosti. Ker so tako le majhen vir EMS je njihova uporaba zaželena, saj porabijo manj električne energije in zato varujejo okolje.
Več je na voljo tukaj.


21. april 2007

Študija INTERPHONE ter povezava med možganskim rakom in uporabo mobilnega telefona.

V okviru epidemiološke študije INTERPHONE “International case-control studies of cancer risk in relation to mobile telephone use”, že potekajo številne raziskave o povezavi med možganskim rakom in uporabo mobilnega telefona. Končni rezultati še niso na voljo, saj se študja končuje v letu 2008, a že sedaj je objavljenih nekaj prispevkov, ki predstavljajo rezultate s tega področja.
Nedavno je Lahkola objavil članek v reviji International Journal of Cancer, kjer poroča o raziskavah o povezavi med uporabo mobilnega telefona in nevarnostjo nastanka glioma na Danskem, Finskem, Norveški, švedski in JV Angliji, kjer se mobilna telefonija uporablja že več kot desetletje. Raziskave niso pokazale na povezavo med uporabo mobilnega telefona in nastankom glioma, vendar nekatere ugotovitve nakazujejo potrebo po nadaljnjih raziskavah na tem področju, preden so lahko podani nedvoumni odgovori.
Več je na voljo tukaj.


4. april 2007

Mobilni in brezvrvični telefoni ne povzročajo raka na modih

Hardell s sodelavci je na spletu predstavil rezultate raziskav o povezavi med rakom na modih in uporabo mobilnega in brezvrvičnega telefona. Raziskava je zajela skupno 981 pacientov in zdravih ljudi med letoma 1993 in 1997. 91% prvih ter 89% drugih je vprašalnik izpolnilo. Raziskava ni pokazala povezave med uporabo mobilnega ali brezvrvičnega telefona ter rakom na modih.
Več je na voljo tukaj.
Referenca: Hardell L, Carlberg M, Ohlson C-G, Westberg H, et al. Use of cellular and cordless telephones and risk of testicular cancer. International journal of andrology 2006 ISSN 0105-6263.


4. april 2007

Izpostavljenost sevanju ne vodi k spremembam toplotno občutljivih proteinov

V obsežni študiji o vplivu radiofrekvenčnih sevanj na temperaturno občutljive proteine niso zaznali vplivov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj na te proteine. Hirose s sodelavci je dve vrsti celic izpostavljal sevanju vrednosti SAR 0,08 in 0,8 W/kg. Po meritvah ni bilo mogoče zaznati razlike med izpostavljenimi ter kontrolnimi celicami.
Več je na voljo tukaj.
Referenca: Hirose H, Sakuma N, Kaji N, Nakayama K, et al. Mobile phone base station-emitted radiation does not induce phosphorylation of Hsp27. Bioelectromagnetics 2007;28:99-108.


4. april 2007

Možganski tumorji vzrok smrti v Švici v letih 1969-2002

Z namenom odkrivanja povezave z uporabo mobilnih telefonov so bile študije o trendih incidence ali smrtnosti zaradi možganskih tumorjev narejene v številnih državah. Röösli s sodelavci v raziskavi poroča o trendih smrtnosti v Švici med letoma 1969 in 2002. Prišel je do zaključkov, da so v vseh starostnih skupinah ostali trendi incidence raka zaradi razširjenosti mobilne tehnologije nespremenjeni. Obenem pa opozarja, da lahko takšne analize spregledajo majhne spremembe za nevarnost bolezni z dolgo latentno dobo.
Več je na voljo tukaj.
Referenca: Röösli M, Michel G, Kuehni CE, Spoerri A. Cellular telephone use and time trends in brain tumour mortality from 1969 to 2002. Eur J Cancer Prev 2007;16:77-82.


4. april 2007

Na strani RFcom.ca nova podstran o študiji Interphone

Na strani RFcom.ca je bila dodana podstran o študiji Interphone. Na voljo je pod Research Programs. Zelo dobrodošla je tabela, ki povzema rezultate objavljenih člankov vseh centrov, ki v tej študiji sodelujejo. Pričakovati je, da bodo glavni rezultati študije Interphone skupaj s povzetkom raziskav vseh 13 sodelujočih držav, ki ga pripravlja Mednarodna agencija za raziskovanje raka in Lyona (IARC), na voljo do konca leta.


4. april 2007

Pregled natančnosti epidemioloških raziskav o vplivih mobilnih telefonov na zdravje

Auvinen s sodelavci je objavil članek, v katerem ocenjuje faktorje, ki bi lahko vplivali na natančnost in nespornost epidemioloških študij o vplivu uporabe mobilnih telefonov na zdravje. Poudarja na napake pri določanju izpostavljenosti sevanju zaradi mobilnih telefonov v večini študij, kar je še posebej izrazito v kontrolni skupini. Prav tu vidi največ možnosti za izboljšave epidemioloških reziskav v prihodnje.
Referenca: Auvinen A, Toivo T, Tokola K. Epidemiological risk assessment of mobile phones and cancer: where can we improve? European Journal of Cancer Prevention 2006;15:516-523.


30. marec 2007

Znanstveno poročilo EU o vplivih EMS na zdravje

Na spletnem naslovu
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
je Evropska komisija (Scientific committee on toxicity, ecotoxicity and the environment (CSTEE) objavila obširno publikacijo o možnih učinkih elektromagnetnih sevanj na zdravje človeka. V študiji so predstavljene vrednosti elektromagnetnega sevanja kot posledica različnih virov, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, obdelani tudi glede na njihovo oddaljenost med delovanjem.
Na podlagi številnih objavljenih rezultatov raziskav so v publikaciji predstavljeni možni učinki elektromagnetnih sevanj: rak, simptomi, vpliv na živčni sistem, vpliv na reprodukcijo in razvoj, vpliv na otroke.
Prav tako so bili ocenjenji tudi učinki elektromagnetnega sevanja na okolje.
Zaključki raziskave so, da epidemiološke študije 10 letne uporabe mobilnega telefona ne kažejo na povečanje za nastanek rakastih obolenj, medtem ko za druge vrste bolezni ni dovolj epidemioloških študij.

Glede izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem nizkih frekvenc epidemiološke študije kažejo na možno povezavo med razvojem otroške levkemije ter izpostavljenostjo magnetnim poljem nizkih frekvenc 50 Hz jakosti 0,4 mikroT ali več. V Evropi je takšnim jakostim magnetnega polja izpostavljeno manj kot 1 % otrok, kar ob predpostavki o dvakrat večjem tveganju za razvoj otroške levkemije pomeni 1 % več primerov te bolezni. Ob evropskem povprečju 45 primerov otroške levkemije (starost otrok 0 do 15 let) na leto na milijon otrok je povečanje primerov za 1 % zelo majhno. Za druge možne karcenogene vplive nizkofrekvenčnih elektromagnetnih polj v študijah ni jasnih dokazov in razlag.


30. marec 2007

Publikacija Wimax in zdravje

V aprilu 2006 je forum proizvajalcev mobilne opreme MMF pripravilo brošuro o tehnologiji Wimax in zdravju. V njej je na kratko predstavljena tehnologija Wimax - Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX je standard za brezžična omrežja, namenjen predvsem urbanemu okolju. Predstavlja alternativo kabelskemu in DSL omrežju.
Glede na že podeljene koncesije za izgradnjo Wimax omrežja bo ta tehnologija kmalu dostopna tudi v Sloveniji.
Brošura je na voljo tukaj.


7. marec 2007

Prenova domače strani

V začetku leta 2007 smo v celoti prenovili domačo stran projekta FORUM EMS. Dodali smo nekatere nove vsebine, kot so denimo STALIŠČA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ O EMS ali VROČI STOL, kjer so zbrani intervjuji z različnimi mednarodnimi in domačimi strokovnjaki s področja EMS.
V sklopu RAZUMETI EMS smo podrobneje predstavili načelo previdnosti.


Brošura

Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje

V okviru projekta Forum EMS smo pripravili informativno brošuro, s katero želimo osvetliti problematiko nizkofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj, ki jih najdemo v našem bivalnem okolju in so posledica delovanja gospodinjskih naprav, daljnovodov in transformatorskih postaj. V njej so predstavljeni odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja s področja morebitnih vplivov nizkofrekvenčnih EMS na človeka in okolje. Njeno vsebino, ki se opira na stališča najpomembnejših mednarodnih organizacij in uglednih znanstvenih ustanov s področja preučevanja vplivov EMS na zdravje ljudi, je s konsenzom potrdil strokovni svet v okviru Foruma EMS.
Brošura je na voljo tukaj.


brosura

Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje

Zgibanka s pogostimi vprašanji in odgovori o elektromagnetnih sevanjih.
Zloženka je na voljo tukaj.