ARHIV 2008


11. december 2008

Zaključki študije o osebni izpostavljenosti EMS

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in Forum EMS sta tudi v letu 2008 sofinancirala študijo o osebni izpostavljenosti EMS. Študijo je izvedel Inštitut za neionizirna sevanja.

V študijo je bilo vključenih 21 prostovoljcev. Vsak je 34 ur nosil napravo za merjenje osebne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem SPY 121 v področju visokih frekvenc od 80 do 2500 MHz, kjer se nahaja večina visokofrekvenčnih virov sevanja (radiodifuzija, mobilna telefonija, brezžične računalniške mreže in podobno).

Iz rezultatov meritev osebne izpostavljenosti je razvidno, da je celotna izpostavljenost prebivalstva EMS v Sloveniji v vseh primerih nizka. Najvišje vrednosti najdemo v mestnem okolju, kjer dosežejo približno 15 % dovoljene mejne vrednosti.
Glavni delež k najvišji trenutni obremenitvi na vseh področjih izpostavljenosti prispevajo mobilni telefoni in sicer kar 52 %, medtem ko bazne postaje mobilne telefonije prispevajo le 6 %.

Več o letošnji študiji si lahko preberete v Sporočilu za javnost, lahko pa si ogledate poročilo za leto 2007 in 2008.


9. december 2008

Vpliv EMS mobilnih telefonov na kognitivne sposobnosti

V pravkar objavljeni raziskavi so avtorji raziskovali, ali EMS, ki jih oddajajo mobilni telefoni, vplivajo na kognitivne sposobnosti posameznika. V raziskavi je sodelovalo 46 zdravih desničarjev, ki so bili razdeljeni v 3 skupine: 1) izpostavljenost EMS mobilnega telefona na levi strani glave, 2) izpostavljenost EMS mobilnega telefona na desni strani glave, 3) kontrolna skupina (brez izpostavljenosti). Vsi sodelujoči so v sklopu poskusov morali opraviti določeno nalogo, ki je bila sestavljena iz 12 skupin po 50 poskusov in je od sodelujočih zahtevala prostorski spomin v povezavi z dejanjem leve ali desne roke.

Med potekom so raziskovalci merili reakcijski čas udeležencev. Ugotovili so, da je reakcijski čas ob nalogah, ki so zahtevale dejanje desne roke, izrazito podaljšan ob izpostavljenosti EMS mobilnega telefona na levi strani glave v primerjavi z reakcijskimi časi skupine, ki je bila izpostavljena na desni strani glave ali ni bila izpostavljena (testna skupina). Podobne, vendar statistično neizrazite rezultate so zaznali tudi v primeru naloge, ki je zahtevala dejanje leve roke.

Rezultati raziskave kažejo, da EMS mobilnega telefona lahko vplivajo na kognitivne sposobnosti posameznika, kar so nakazale tudi nekatere predhodne raziskave.

Referena: Luria R, Eliyahu I, Hareuveny R, Margaliot M, Meiran N. Cognitive effects of radiation emitted by cellular phones: The influence of exposure side and time. Bioelectromagnetics 2008; 29 (8): in press


9. december 2008

Posodobljeni podatki o SAR vrednostih mobilnih telefonov

Na strani SAR centra so zbrani podatki o SAR vrednostih telefonov. SAR vrednost nam pove, koliko energije se med pogovorom z mobilnim telefonom absorbira v glavi uporabnika. Mejna vrednost znaša 2 W/kg, večina sodobnih telefonov pa dosega precej nižje vrednosti.
V Forumu EMS priporočamo, da smo ob nakupu novega mobilnega telefona pozorni na vrednost SAR. Nižja vrednost namreč pomeni, da se bo med pogovorom v glavi absorbiralo manj sevaja. Zaradi znanstvene negotovosti, nekaj raziskav je nakazalo na povečano tveganja za razvoj nekaterih vrst tumorjev v glavi ob redni večletni uporabi mobilnih telefonov, je preventivno ravnjanje gotovo smiselno. Naj bo merilo pri nakupu novega mobilnega telefona tudi vrednost SAR, še posebej v primeru, da bo telefon uporabljal mladostnik.
Da bi se ob nakupu mobilnega telefona lažje odločili, katerega zbrati, smo podatke o SAR vrednostih na domači strani Foruma EMS posodobili.


28. november 2008

Prihodnji izzivi na področju EMS

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) je ob svoji 15 letnici delovanja poleg analiz minulih aktivnosti propoznala tudi izzive za prihodnost.
Nagel razvoj različnih tehnologij, še posebej visokofrekvenčnih, bo zahteval vedno nove raziskave o možnih vplivh EMS na zdravje. Ob tem je ICNIRP izpostavila vprašanje, ali so ob vsaki novi tehnologiji, ki se pojavi, resnično potrebne obširne raziskave za vsako tehnično novost glede vplivov na zdravje ?

Nove naprave, ki so vir EMS, vključujejo hitro naraščanje uporabe sistemov za identifikacijo tako ljudi kot tudi blaga ter brezžične komunikacijske naprave za prenos podatkov in zvoka (WiFi, WiMAX, ZigBee, Bluetooth, …). Tehnologije se razvijajo tudi na področju uporabe širokopasovnih pulzov (ultra wide band - UWB) za prenos podatkov, uporabe zelo visokih frekvenc (THz) za slikanje, različne tehnologije za indukcijsko segrevanje in podobno. Veča se tudi izpostavljenost medicinskega osebja, kjer se uvajajo nove tehnike, kot je na primer interventna diagnostika z magnetno resonance (MRI).

Po mnenju psihologa dr. Petra Wiedemanna, zavzema EMS dve od prvih petih najaktualnejših tem s področja zaščite pred sevanji. Po vrsti si sledijo tveganja zaradi nizkofrekvenčnih EMS, tveganja zaradi visokofrekvenčnih EMS, tveganja za razvoj raka, povezana z UV sevanjem, tveganja zaradi radona in varnost jedrskih elektrarn.

Novi izzivi zato zahtevajo, da tudi v nadalje ICNIRP sledi svojemu poslanstvu in na podlagi analize raziskav o bioloških učinkih EMS na ljudi preverja smiselnost Smernic ICNIRP na področju varovanja pred EMS in pripravlja ustrezne popravke in dopolnitve.

Referenca: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. 15 years on: Reviewing the past and looking forward' EMF and Health-A Global Issue. Exploring appropriate precautionary approaches. J Radiol Prot 2008; 28 (4): 613 - 616


19. november 2008

Predavanja v okviru projekta Več zdravja

V projekta Več zdravja v občinah, ki ga pripravlja Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je Forum EMS do sedaj izvedel dve predavanji na temo elektromagnetnih sevanj, in sicer 11. novebra v OŠ Deskle ter 18. novembra v OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica. Gradivo za predavanje z naslovom Elektromagnetna sevanja - Tveganje in strahovi je na voljo tukaj.

Naslednje predavanje bo v sredo, 14. januarja 2009 ob 18.00 v Vinski kleti GORIŠKA BRDA v Dobrovem.


18. november 2008

Povezava med bivanjem v bližini daljnovodov in neurodegenerativnimi boleznimi – epidemiološka študija

V raziskavi so analizirali povezavo med izpostavljenostjo električnim in magnetnim poljem 220 in 380/400 kV daljnovodov ter nevrodegenerativnimi boleznimi. V raziskavi je sodelovalo 4,7 milijona posameznikov v času med letoma 2000 in 2005.

Ugotovili so, da je tveganje za Alzheimerjevo bolezen pri posameznikih, ki bivajo v bližini daljnovodov (manj kot 50 m) za 1,24 krat večje kot pri ostalih (600 m od daljnovoda ali več). Raziskave so pokazale, da je poleg bližine daljnovoda pomemben tudi čas, ko je ta oseba bivala v bližini daljnovoda. Če je oseba bivala v bližini daljnovoda najmanj zadnjih 5 let, se je tveganje povečalo za 1,51 krat, za obdobje zadnjih 10 let je se je tveganje povečalo za 1,78 krat in za zadnjih 15 let na 2,00 krat. Rezultati za starostno demenco so podobni, za amiotrofično lateralno sklerozo, Parkinsonovo bolezen in multiplo sklerozo pa raziskava ni ugotovila povečanega tveganja zaradi bivanja v bližini daljnovoda.

Referenca: Huss A., Spoerri A., Egger M., Röösli M. for the Swiss National Cohort Study: Residence near power lines and mortality from neurodegenerative diseases: Longitudinal study of the Swiss population. American Journal of Epidemiology, epub ahead of print


3. november 2008

WiFi naprave in EMS

WiFi (Wireless Fidelity) je posebna vrsta brezžičnih lokalnih mrež (wireless local area network - WLAN). Zaradi enostavnosti uporabe se WiFi omrežja pogosto uporabljajo tako na delovnem mestu kot tudi doma.
Po menju strokovnjakov angleške agencije za varovanje zdravja (Health protection agency – HPA) ni znakov, da bi WiFi in WLAN omrežja predstavljala tveganje za zdravje prebivalstva. Oddajna moč naprav je zelo majhna, tipično 100 mW, tako za računlanik kot tudi router ali dostopno točko, zato so tudi sevalne obremenitve majhne.
Glede na raziskave, ki so jih v HPA opravili, menijo, da ni razloga proti uporabi WiFi v šolah. Vendar podobno kot ob drugih novih tehnologijah, ki se uvajajo, podarjajo pomen previdnosti. Zato je priznani strokovnjak, sir William Stewart, dejal, da bi bilo vzporedno s širjenjem tehnologije smiselno izvesti dodatne študije o vplivh na zdravje.

Izvirna stran je dostopna na domači strani HPA.


20. oktober 2008

Ali so visokofrekvenčna EMS radijskih in televizijskih oddajnikov povezana z otroško levkemijo

V nedavno objavljeni obsežni epidemiološki raziskavi so preučevali povezavo med bivanjem v bližini radijskega ali televizijskega oddajnika ter pojavnostjo otroške levkemije. Raziskava je vključevala vsa nemška naselja v bližini radijskih oddajnikov oddajne moči 200 kW ali več ter TV oddajnikov oddajne moči 500 kW ali več. Izpostavljenost posameznikov je bila ob upoštevanju tehničnih karakteristik oddajnikov izračunana s programom za izračun sevalnih obremenitev v prostoru.

Na podlagi nemškega registra raka so za obdobje med letoma 1984 in 2003 izbrali vse otroke do 14 leta starosti, pri katerih je bila diagnosticirana otroška levkemija, skupno približno 2000 otrok. Kontrolna skupina je vključevala po starosti, spolu in izpostavljenosti EMS primerljivo približno trikrat večjo skupino otrok.

Raziskava ni pokazala na povečano tveganje za razvoj otroške levkemije zaradi izpostavljenosti EMS v bližini radijskih in televizijskih oddajnikov.

Referenca: Merzenich H, Schmiedel S, Bennack S, Brüggemeyer H, Philipp J, Blettner M, Schüz J. Childhood Leukemia in Relation to Radio Frequency Electromagnetic Fields in the Vicinity of TV and Radio Broadcast Transmitters. Am J Epidemiol 2008: in press


14. oktober 2008

Vpliv kratkotrajne izpostavljenosti signalu bazne postaje GSM na počutje

V raziskavi, ki so jo opravili avstrijski raziskovalci, so preučevali vpliv kratkotrajne izpostavljenosti signalu bazne postaje GSM na počutje 57 sodelujočih prostovoljcev (35 žensk). Sodelujoči prostovoljci so bili naključno razdeljeni v tri skupine, ki so bile med poskusom izpostavljene visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem bazne postaje GSM treh različnih jakosti (nizka, srednja, visoka).

Pred in po izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem so raziskovalci prostovoljce ocenili glede na splošno počutje, pozornost in umirjenost. Ugotovili so , da so posamezniki tako v srednje kot tudi v visoko izpostavljeni skupini izrazito bolj umirjeni kot v nizko izpostavljeni skupini, medtem ko za splošno počutje in pozornost ni bilo opaznih izrazitih razlik med skupinami. Raziskovalci menijo, da ima lahko kratkotrajna izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem bazne postaje GSM z zmanjšanjem psihološke občutljivosti vpliv na počutje posameznika.

Referenca: Augner C, Florian M, Pauser G, Oberfeld G, Hacker GW. GSM Base Stations: Short-Term Effects on Well-Being. Bioelectromagnetics 2008 (ahead of print)


2. oktober 2008

Znanstveniki opozarjajo Kongres ZDA pred tveganji zaradi uporabe mobilnih telefonov

Po poročanju agencije AFP so znanstveniki opozorili Kongres Združenih držav Amerike pred tveganjih za nastanek raka in uporabi mobilnih telefonov. Opozarjajo, da je povezava med mobilnimi telefoni in možganskim rakom lahko podobna povezavi med pljučnim rakom in kajenjem, nekaj, česar tobačna industrija ni želela sprejeti 50 let. Po besedah Davida Carpenterja, direktorja Inštituta za zdravje in okolje na Albany univerzi se ne sme ponoviti zgodba o kajenju in pljučnem raku, kjer se je z odzivi na delne raziskave čakalo, dokler ni bilo nedvomno znano, da je kajenje škodljivo in poudarja, da je še posebej v primeru otrok upravičena previdnost, tudi če niso znani še vsi dejavniki.

Ronald Herberman, direktor Inštituta za rak na Univerzi v Pittsburgh-u meni, da so študije, ki trdijo, da ni povezave med možganskimi tumorji in uporabo mobilnih telefonov, večinoma zastarele, metodološko neustrezne in ne vključujejo dovolj velikega vzorca večletnih uporabnikov mobilnih telefonov. Tako so denimo nekatere študije med redne uporabnike mobilnih telefonov štele tudi takšne, ki ga uporabljajo le enkrat tedensko. Dr. Herberman opozarja, da smo kar 70 let potrebovali, da smo iz barv in bencina odstranili svinec, 50 let da smo identificirali povezavo med kajenjem in pljučnim rakom, v primeru EMS pa moramo delo opraviti bolje.

Opozarjata tudi na razsežnosti problema. Danes mobilni telefon uporablja že večina otrok, skupno pa jih je na svetu že tri milijarde, zato je na tem področju smiselna previdnost.


24. september 2008

Uporaba mobilnih telefonov in tveganje za nastanek tumorjev pri otrocih

Nedavno je bil v slovenskih medijih objavljen prispevek o veliko večjem tveganju za nastanek tumorjev pri otrocih, ki uporabljajo mobilni telefon. Podobne prispevke, ki temeljijo na rezultatih raziskave s Švedske, so objavili tudi različni tuji mediji, kot na primer The Independent, Telegraph in Sky News.
Profesor Lennart Hardell z Univerzitetne klinike v Orebru, Švedska, je rezultate raziskave predstavil na nedavni konferenci EMF & Health – A Global Issue. Poudaril je, da je tveganje za nastanek glioma, raka glialnih celicah (pomožne celice, ki služijo strukturni opori in hranjenju nevronov) in akustičnega nevroma izrazito povečano pri otrocih, ki so mobilni telefon začeli uporabljati pred 20 letom. Trdi, da so tveganja pri otrocih in mladostnikih lahko še večja kot kažejo podatki raziskave, saj nekateri tipi tumorjev potrebujejo za razvoj več časa, kot so mobilni telefoni prisotni. Najverjetnejši vzrok za večjo občutljivost mladih je dejstvo, da se njihovi možgani in živčni sistem še razvijajo, obenem pa je glava manjša in lobanja tanjša, zato EMS prodre globlje v možgane.
Professor Hardell predlaga, da bi otroci, mlajši od 12 let, uporabljali mobilni telefon le v nujnih primerih, vsem mladim pa predlaga uporabo slušalk in kratkih sporočil namesto govornih klicev, obenem pa poudarja, da so potrebne nadaljnje raziskave o tveganjih za otroke, saj je kar petkratno povečanje pojavnosti raka pri ljudeh, ki so v mladosti pričeli uporabljati mobilne telefone, zastrašujoče.

Profesor David Coggon, vodja obsežnega britanskega raziskovalnega programa Telecommunications and Health Research Programme, je dejal, da bi bil zelo presenečen, če se bo tudi po upoštevanju vseh različnih dejavnikov izkazalo, da je tveganje tako visoko.

Ob upoštevanju mogočih tveganj pri otrocih ter neraziskanosti vseh povezav med uporabo mobilnih telefonov in tveganji pri otrocih v okviru Foruma EMS priporočamo uporabljati že večkrat posredovano načelo previdnosti.
Otroci naj mobilne telefone uporabljajo čim manj.
Namesto govornih klicev naj raje uporabljajo kratka sporočila.
Pri nakupu mobilnih telefonov bodimo pozorni na podatke o stopnji SAR telefona.
Spodbujajmo uporabo vrvične slušalke.


12. september 2008

EMS inkubatorjev vplivajo na srčni ritem novorojenčkov

Inkubatorji so splošno razširjene naprave, ki se uporabljajo za zaščito prezgodaj rojenih in bolnih dojenčkov pred poporodnim stresom. Vendar so dojenčki v njih kronično izpostavljeni EMS, ki jih povzročajo vanje vgrajeni elektromotorji.
Raziskovalci so pod vodstvom dr. Bellienija z Univerze v Sieni nedavno objavili rezultate raziskave o vplivu izpostavljenosti EMS, ki jih povzročajo elektromotorji v inkubatorjih na delovanje avtonomnega živčnega sistema dojenčkov. V raziskavi so spremljali srčni ritem 43 dojenčkov v inkubatorjih, od tega je bilo 16 otrok v kontrolni skupini (zanemarljiv nivo EMS), 27 dojenčkov pa je bilo izpostavljenih trem 5-minutnim intervalom: z vključenim, izključenim in ponovno vključenim elektromotorjem.

Rezultati so pokazali, da ob izklopu elektromotorjev povprečna skupna moč in visokofrekvenčna komponenta variabilnosti srčne frekvence izrazito narasteta (iz 87.1 (76.2) ms2 na 183.6 (168.5) ms2), medtem ko povprečno razmerje med nizkofrekvenčno in visokofrekvenčno komponento občutno upade (iz 2.0 (0.5) na 1.5 (0.6)). Po vključitvi elektromotorjev so se ponovno vzpostavile bazalne vrednosti (visokofrekvenčna komponenta 107.1 (118.1) ms2 in razmerje med nizkofrekvenčno in visokofrekvenčno komponento 1.9 (0.6)).

Rezultati nedvoumno kažejo, da EMS, ki jih povzročajo elektromotorji v inkubatorjih, vplivajo na variabilnost srčne frekvence, kar kaže na vpliv na avtonomni živčni sistem. Za oceno, ali lahko te sevalne obrementve pustijo dolgotrajne posledice, pa bi bile potrebne nadaljnje raziskave.

Referenca: Bellieni CV, Acampa M, Maffei M, Maffei S, Perrone S, Pinto I, Stacchini N, Buonocore G.: Electromagnetic fields produced by incubators influence heart rate variability in newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2008 93: F298-301.


2. september 2008

Povezave med uporabo mobilnega telefona in meningiomom glede na raziskave v 5 evropskih državah ni

V raziskavi so avtorji ocenili tveganje za razvoj meningioma (vrste možganskega raka) zaradi uporabe mobilnega telefona. Raziskava je vključevala rezultate iz 5 evropskih držav (Danska, Finska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo), ki sodelujejo v mednarodni raziskavi INTERPHONE. Obravnavali so skupno 1209 primerov meningioma ter 3299 kontrolnih oseb, ki so bile iz populacije izbrane naključno. Analiza rezultatov glede na različne parametre (leta po prvi uporabni mobilnega telefona, skupna doba uporabe, kumulativna vsota ur uporabe, število klicev) ne kaže na kakršnokoli povečano tveganje za nastanek meningioma, nekateri rezultati kažejo celo. na manjše tveganje za razvoj meningioma med rednimi uporabniki kot med občasnimi uporabniki. Avtorji zaključujejo da rezultati ne kažejo na nikakršno povezavo med uporabo mobilnega telefona in meningiomom.

Referenca: Lahkola A, Salminen T, Raitanen J, Heinävaara S, Schoemaker M, Christensen HC, Feychting M, Johansen C, Klæboe L, Lönn S, Swerdlow A, Tynes T, Auvinen A. Meningioma and mobile phone use--a collaborative case-control study in five North European countries. Int J Epidemiol. Aug 2, 2008


12. avgust 2008

Priprava kokic z mobilnim telefonom: potegavščina

V zadnjem času so se na internetu pojavili posnetki, ki prikazujejo, kako je z več mobilnimi telefoni mogoče pripraviti kokice. Gre za podobno potegavščino kot v primeru kuhanja jajc z mobilnim telefonom. Mobilni telefon oddaja prešibka EMS, ki ne morejo dovolj segreti pokovke, da bi nastale kokice.

Če predpostavimo, da 4 mobilni telefoni odajajo s polno oddajno močjo (povprečno je to 0,25 W), je njihova skupna oddajna moč 1 W. V mikrovalovni pečici z močjo 1000 W traja približno pol do eno minuto, da nastanejo kokice. Če bi se vsa EMS iz 4 mobilnih telefonov absorbirala v pokovki, bi teoretično trajalo 1000 krat več časa, kar je nekaj ur, da bi nastale kokice.

V praksi se kokic mobilnimi telefoni ne da pripraviti. Vzrok je, da se le manjši del EMS, ki jih oddajajo mobilni telefoni, absorbira v pokovki, večji del pa ne. Prav tako je prisotno tudi ohalajanje, saj minimalno segreta pokovka oddaja toploto hladnejši okoilci.

Glede na vse navedeno je zgodba o pripravi kokic podobno kot zgodba o kuhanju jajc z mobilnim telefonom zabavna potegavščina.


5. avgust 2008

Analiza izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS otrok in odraslih

Problematika uporabe mobilnih tehnologij med otroci in mladostniki je eno izmed aktualnih področij trenutnih raziskav s področja vplivov EMS na ljudi. V nedavno objavljenem članku so predstavili, kakšna je stopnja specifične absorpcije (SAR) v različnih modelih človeških glav. Izračune so opravili za izpostavljenost sedem otroških modelov ter šest odraslih modelov človeških glav v visokofrekvenčnim EMS 900, 1800, 2100 in 2400 MHz. Ugotovili so, da vrednosti SAR, povprečena preko 10 g tkiva (kakor predvideva standard) v skupini modelov glav otrok ne odstopajo od vrednosti v skupini modelov glav odraslih.

Vendar so vrednosti SAR, povprečene preko 1 g tkiva, v modelih glav otrok med 5. in 8. letom v tkivih na površju možganov približno dvakrat višje kot v modelih glav odraslih. Razlog je v tanjšem uhlju, koži in lobanji pri otrocih, zato se EMS v tanjših plasteh manj absorbira.

Referenca: Wiart J, Hadjem A, Wong M F, Bloch I. Analysis of RF exposure in the head tissues of children and adults. Phys. Med. Biol. 53:3681-3695, 2008.


23. julij 2008

Epidemiološka študija ni pokazala na povezavo med izpostavljenostjo EMS in akutnimi simptomi

Namen študije je bil ugotoviti povezavo med izpostavljenostjo EMS mobilnih telefonov in počutjem pri odraslih. Skupno 329 posameznikov je nosilo osebni dozimeter, ki je meril izpostavljenost vsem trem frekvencam mobilne telefonije (GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, UMTS 2100 MHz) 24 ur. Sodelujoči so izpolnjevali tudi dnevnik, v katerem so opisali akutne in ostale kronične simptome. Avtorji niso zaznali nobene statistično značilne povezave med izmerjenimi vrednostmi EMS in tako akutnimi kot tudi kroničnimi simptomi.

Referenca: Thomas S, Kühnlein A, Heinrich S, Praml G, Nowak D, von Kries R, Radon K. Personal exposure to mobile phone frequencies and well-being in adults: A cross-sectional study based on dosimetry. Bioelectromagnetics. Ahead of print


6. junij 2008 Brošura

Vplivna območja

Umeščanje različnih naprav in sistemov, ki so vir EMS, velikokrat v okoliških prebivalcih povzroči nasprotovanje in odpor. Včasih je nasprotovanje upravičeno, še večkrat pa je posledica netočnih informacij. V novi brošuri smo zato predstavili, koliko lahko največ znašajo vplivna območja različnih virov EMS v skladu s slovensko zakonodajo. Velja omeniti, da slovenska zakonodaja za nove vire sevanja v območjih s povečano stopnjo varovanja pred sevanji določa kar 10 krat strožje mejne vrednosti od mednarodno priporočenih. Predstavljeni so vsi najpomembnejši viri EMS, ki jih v našem okolju srečujemo: naprave in sistemi za prenos in distribucijo električne energije (daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje), bazne postaje sistema mobilne telefonije, radiodifuzni oddajniki, satelitske povezave in mikrovalovne zveze, radarji in radioamaterske postaje. S pomočjo brošure bodo lahko vsi zainteresirani pridobili informacijo o tem, koliko lahko največ znaša vplivno območje določenega vira EMS. Brošura ne more nadomestiti ocene vplivov na okolje, ki jo je potrebno pridobiti za nove vire EMS, saj vplivno območje v konkretni situaciji lahko odstopa od predstavljenega v tej brošuri.

Brošura je na voljo tukaj.


4. junij 2008

Prireditev ob zakjučku raziskovalnih nalog Elektromagnetna sevanja v mojem okolju

Zbrali smo nekaj utrinkov z zaključne prireditve, kjer smo podelili priznanja za najboljše raziskovalne naloge, predstavili rezultate raziskave o sevalnih obremenitvah prebivalstva in ovrgli zgodbo o kuhanju jajc z mobilnim telefonom.

Vabljeni na ogled strani.


30. maj 2008

Zakjuček raziskovalnih nalog Elektromagnetna sevanja v mojem okolju in predstavitev rezultatov raziskave o sevalnih obremenitvah prebivalstva

Z namenom ozaveščanja mladih o problematiki elektromagnetnega sevanja smo v novembru 2007 Inštitut za varovanje zdravja RS v okviru projekta Slovenske mreže zdravih šol in Forum EMS razpisali raziskovalne naloge za učence od 7. do 9. razreda osnovne šole ter 1. letnika srednje šole z naslovom »Elektromagnetna sevanja v mojem okolju«. Do razpisanega roka je prispelo sedem raziskovalnih nalog iz štirih osnovnih in ene srednje šole.

Na zaključni prireditvi bomo avtorjem najboljših raziskovalnih nalog podelili priznanja in nagrade. Obenem bodo predstavljeni rezultati raziskave o sevalnih obremenitvah prebivalstva. Prostovoljci so ob sebi 34 ur nosili dozimeter Antenessa EME SPY 120 in pisali dnevnik o poteku meritev in njihovem gibanju. Iz rezultatov meritev osebne izpostavljenosti lahko v splošnem zaključimo, da je celotna izpostavljenost prebivalstva EMS v vseh primerih nizka. Najvišje povprečne vrednosti najdemo v službi (0,2 % dovoljene mejne vrednosti), medtem ko najvišje trenutne sevalne obremenitve najdemo v mestu/doma (22 % dovoljene mejne vrednosti).

Na prireditvi bomo izvedli tudi poskus kuhanja« jajc z mobilnim telefonom. Tako bomo preverili, ali je zgodba, ki že dolgo kroži po interetu, resnična ali gre zgolj za potegavščino.

Več o prireditvi je na voljo v Vabilu medijem in v Izjavi za javnost.


28. maj 2008

Pilotna študija o osebni izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem

Z razvojem tehnologij se v naši družbi povečuje obremenjenost našega bivalnega in delovnega okolja z elektromagnetnimi sevanji (EMS). Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Ljudje so v vsakodnevnem življenju in delu množično izpostavljeni najrazličnejšim kombinacijam EMS. Glede na množično izpostavljenost bi lahko že majhni škodljivi učinki na zdravje povzročili velik javno-zdravstveni problem.

Namen pilotne študije, ki jo je izvedel Inštitut za neionizirna sevanja, je ugotoviti, v kolikšni meri so posamezniki izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem različnih virov v Sloveniji. V študijo je bilo vključenih 30 prostovoljcev, ki so 34 ur nosili osebni dozimeter za merjenje izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

Osebna izpostavljenost EMS je bila analizirana na področju visokih frekvenc v frekvenčnem področju od 80 do 2500 MHz, kjer se nahaja večina visokofrekvenčnih virov sevanja (radiodifuzija, mobilna telefonija, brezžične računalniške mreže in podobno).

Iz rezultatov študije lahko zaključimo, da je celotna izpostavljenost prebivalstva EMS v vseh primerih nizka. Najvišje trenutne sevalne obremenitve dosegajo do 22 % dovoljene mejne vrednosti glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju. Glavni delež k najvišji trenutni obremenitvi na vseh področjih izpostavljenosti prispevajo mobilni telefoni in sicer kar 61%, medtem ko bazne postaje mobilne telefonije prispevajo le 16 %. Raziskavo je sofinancirala Uprava RS za varstvo pred sevanji.

Celotno Zaključno poročilo je na voljo tukaj.


14. maj 2008

Dodana stran o odzivih na merilno kampanjo v letu 2007

Na strani Odzivi na merilno kampanjo smo zbrali odzive občin na potek merilne kampanje v letu 2007. V večini občin, ki sodelujejo v merilni kampanji, so po opravljenih meritvah rezultati predstavljeni v občinskem glasilu ali na občinski domači strani.

Posamezni merilni rezultati po občinah se skladajo z ugotovitvami, predstavljenimi v Letnem poročilu za leto 2007, ki je objavljeno na strani Letno poročilo 2007. Obremenitve naravnega in življenjskega okolja z EMS ne presega zelo strogih mejnih vrednosti, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Povprečna izpostavljenost ljudi sevanjem baznih postaj je pri nas več kot stokrat manjša od predpisanih mejnih vrednosti. Povprečne sevalne obremenitve ne presegajo 0,3 % dovoljene mejne vrednosti.


5. maj 2008

Transformatorji, nameščeni v stavbah, kot kazalci izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem

V raziskavi na Finskem so preučevali, ali bi lahko podatke o transformatorjih, nameščenih v stanovanjskih stavbah, uporabili kot merilo za ugotavljanje izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v epidemioloških študijah.

Da bi ugotovili, kakšnim vrednostim magnetnega polja so zaradi delovanja transformatorjev izpostavljeni stanovalci, so izvedli meritve magnetnega polja v skupno 30 takšnih stavbah. Posebej so obravnavali stanovanja tik nad transformatorjem, stanovanja v prvem nadstropju (istem nadstropju kot stanovanje tik nad transformatorjem) ter stanovanja v višjih nadstropjih. Meritve so potekale na dva načina: kot 24 urne neprekinjene meritve ter kot trenutne meritve na več različnih merilnih mestih v vseh prostorih obravnavanih stanovanj.

Zaradi naključno izbranih 30 stavb z nameščenim transformatorjem so se tehnične lastnosti vgrajenih transformatorjev ter sama izvedba med seboj razlikovali. V večini primerov je bil sekundarni priključek (ki je glavni vir nizkofrekvenčnega magnetnega polja) izveden v obliki stropnih kablov, v nekaterih primerih pa tudi drugače (talni kabli, stropne zbiralke).

Največja izmerjena vrednost je znašala 13,43 µT, magnetna polja z gostoto magnetnega pretoka 1 µT ali več pa so bila prisotna v 20 stanovanjih (67%). V skupini stanovanj v prvem nadstropju je znašala največja vrednost 4,59 µT, magnetna polja z gostoto magnetnega pretoka 1 µT ali več pa so bila pristona v 4 stanovanjih (14%). Izmed stanovanj v višjih nadstropjih je le v enem stanovanju (3.3%) bila presežena gostota magnetnega pretoka 1 µT (1,30 µT).

Povprečna vrednost vseh meritev v enem stanovanju je bila 0,2 µT ali več v vseh stanovanjih nad transformatorjem, 10 stanovanjih (36%) v prvem nadstropju in samo 3 stanovanjih (10%) v višjih nadstropjih.

Povprečna vrednost vseh meritev v enem stanovanju je bila 0,4 µT ali več v 21 stanovanjih (70%) nad transformatorjem, 4 stanovanjih (14%) v prvem nadstropju in 2 stanovanjih (6,7%) v višjih nadstropjih.

Povprečna vrednost vseh meritev v enem stanovanju je bila 0,8 µT ali več v 8 stanovanjih (27%) nad transformatorjem, 1 stanovanju (3,3%) v prvem nadstropju in v nobenem v višjih nadstropjih.

Rezultati raziskave kažejo, da so transformatorji, nameščeni v stavbah, pomemben vir nizkofrekvenčnih magnetnih polj. Vrednosti v večini stanovanj nad transformatorjem presegajo vrednosti, zaradi katerih je mednarodna agencija za raziskave raka (INRA) nizkofrekvenčna magnetna polja razvrstila v skupino možno kancerogenih dejavnikov za človeka (razred 2B). Predhodne raziskave so namreč pokazale na povečano tveganje za razvoj otroške levkemije pri otrocih, ki bivajo na območjih s povečano jakostjo nizkofrekvenčnega magnetnega polja z gostoto magnetnega pretoka 0,3 – 0,4 µT ali več.

Referenca: K. Ilonen, A. Markkanen, G. Mezei, J. Juutilainen. IndoorTransformer Stations as Predictors of Residential ELF Magnetic Field Exposure. Bioelectromagnetics: 29: 213-218, 2008.


14. april 2008

Mobilni telefoni in možganski tumorji – vprašanje javnega zdravja

Dr. Vini Kurana v svoji študiji s tem naslovom opozarja na naraščajoče število tumorjev in poziva javnost, industrijo in uradne istitucije k takojšnjemu ukrepanju za zmanjšanje EMS.

Profesor Khurana – vrhunski nevrokirurg in strokovnjak, ki je na svojem profesionalnem področju prejel številne nagrade in objavil več deset znanstvenih člankov, je preučil več kot 100 objavljenih študij o vplivih mobilnih telefonov na človeka. Rezultati omenjene raziskave so predstavljeni v obliki poročila na domači strani o operacijah na možganih.

V študiji navaja, da bi v prihodnosti mobilni telefoni lahko povzročili več smrti kot kajenje in azbest, zato poziva ljudi, naj se izogibajo uporabi mobilnih telefonov kadar je to mogoče, vlade in industrijo pa poziva k takojšnjemu zmanjšanju sevalnih obremenitev. Svoje trditve utemeljuje na spoznanjih predhodno objavljenih študij, ki ob dolgotrajni uporabi (10 let in več) mobilnih telefonov navajajo povečanje tveganja za nastanek raka za dvakrat. Trdi, da so sedanja uradna stališča netočna, saj temeljijo na starejših študijah, rak pa za svoj razvoj potrebuje desetletje in več. Zato stare študije niso primerne, saj vključujejo le malo posameznikov, ki so mobilne telefone upraboljali dovolj dolgo.

Poudarja tudi, da so številne države ali organizacije že pozvale k čimanjši uporabi mobilnih telefonov (Nemčija, Evropska agencija za okolje), še posebej med otroci (Francija). Sicer je res, da v nujnih primerih mobilni telefoni lahko rešujejo življenja, a obenem dr. Kurana zaključuje, da obstaja pomembna značilna povezava med uporabo mobilnega telefona in razvojem nekaterih vrst možganskih tumorjev. Prepričan je, da se bodo njegove trditve v prihodnosti nedvomno izkazale za resnične.

Poudarja, da predstavljajo maligni možganski tumorji v večini primerov smrtno diagnozo in dodaja: "Trenutno smo sredi nejasnih a nevarnih razmer." Boji se, da v primeru, da industrija in vlada hitro ne reagirata in ustrezno ukrepata, bo incidnca možganskih tumorjev v prihodnjem desetletju bistveno narasla oziroma bo takrat za ukrepanje prepozno.

"Predvideva se, da je ta nevarnost bolj razvejana kot azbest in kajenje," trdi profesor Khurana, saj naj bi mobilne telefone uporabljalo kar tri miliarde ljudi po svetu, kar je trikat toliko kot je kadilcev.

Mednarodne agencije in druženja dr. Khurana zavračajo, saj naj bi šlo za selektivno obravnavo strokovne literature s strani posameznika. Dr. Khuran ne predstavlja uravnotežene obravnave objavljenih študij in njegova spoznanja niso v skladu s poznanji Svetovne zdravstvene organizacije ter več kot 30 drugih neodvisnih strokovnih recenzij.


7. april 2008

Kuhanje jajca z dvema mobilnima telefonoma: potegavščina

Zgodbe, da je s pomočjo elektromagnetnih sevanj (EMS), ki jih oddajata dva mobilna telefona, mogoče skuhati jajce, že nekaj časa krožijo po internetu (npr. tukaj). Ta zgodba je ena velika potegavščina.

Ne glede na nastanek zgodbe je zaradi tehničnih lastnosti mobilnih telefonov nemogoče, da bi EMS, ki jih oddajata dva mobilna telefona, dovolj segrela jajce in bi se to skuhalo.

Pa poglejmo podrobnosti:

Povprečno jajce je težko 50 g, zato je takšnemu jajcu potrebno dovesti 210 J energije, da se segreje za 1 stopijo. Ob predpostavki, da mobilni telefon oddaja z močjo 2 W in se vsa oddana energija obeh mobilnih telefonov absorbira v enem jajcu, znaša celotna absorbirana moč v jajcu 4 W. S takšno močjo se bo jajce za 1 stopinjo segrevalo skoraj 1 minuto (točneje 52,5 sekund). Jajce je za to, da se skuha, potrebno segreti na 65 do 70 stopinj ( C.D.H. Williams, “The Science of Boiling an Egg, P Roura, J Fort and J Saurina, “How long does it take to boil an egg? A simple approach to the energy transfer equation,” European Journal of Physics, vol. 21, page 95–100, 2000.). Če zanemarimo oddajanja toplote okolici, bi bilo potrebno jajce segrevati približno 40 minut (iz 20 stopinj na začetku na približno 65 stopinj).

Pri tem smo resnično predpostavili najslabše razmere, saj

Skupno smo segrevanje jajca tako precenili za najmanj 50 krat, kar pomeni, da bi se jajce namesto v 40 minutah dovolj segrelo v 2000 minutah ali več kot 33 urah. V tem času bi bilo potrebno že najmanj 10 krat napolniti bateriji vsakega od mobilnih telefonov.

V oktobru 2007 so v Avstralskem centru za raziskave bioloških učinkov visokofrekvenčnih EMS (ACRBR) izvedli poskus kuhanja jajc. Poleg izpostavitve EMS dvem mobilnim telefonom so jajce postavili tudi pred anteno bazne postaje, ki je oddajala z močjo, 10 krat večjo od moči mobilnega telefona. Rezultate poskusa, ki se popolnoma skladajo z našimi ugotovitvami, si lahko ogledate v videu na strani http://www.acrbr.org.au/ScienceWeek.aspx).

Glede na vse navedeno je zgodba o kuhanju jajc z mobilnim telefonom zabavna potegavščina.


17. marec 2008

Vpliv nizkofrekvenčnega magnetnega polja na človeško spodobnost kontrole gibanja

V raziskavi, ki je potekala v Kanadi, so preučevali, ali ima sprememba (vklop ali izklop) magnetnega polja frekvence 50 Hz ter jakosti 1 mT kakšen vpliv na posturalni tremor. Posturalni tremor je nehoteno tresenje, ki nastane, ko oseba zavzame določen položaj dalj časa in pri tem premaguje silo teže, na primer mirno držanje iztegnjene roke.

V raziskavo je bilo vključenih 24 zdravih moških v starosti med 20 in 50 let. Sodelujoči so bili v slepi študiji 65 minut (3 intervali po 14 minut s 3 minutnimi premori) izpostavljeni magnetnemu polju jakosti 1 mT (v 14 minutah 2 spremembi vklop – izklop in 2 spremembi izklop - vklop) ali kontrolni izpostavljenosti (ni magnetnega polja). Njihova naloga je bila, da so kazalec na roki držali v določenem položaju. Naprave so pričele snemati posturalni tremor 10 sekund pred spremembo magnetnega polja in s snemanjem končale 10 sekund po spremembi magnetnega polja. Med poskusom so poleg posturalnega tremorja spremljali tudi srčni ritem in temperaturo kože sodelujočih.

Raziskava ni pokazala, da bi imele spremembe magnetnega polja vplive na katerega od spremljanih parametrov. Trendi v jakost posturalnega tremorja, srčnega ritma in temperature kože pri posameznikih, ki so bili izpostavljeni magnetnemu polju, se niso razlikovali od trendov v kontrolni skupini. Opazno pa je bilo zmanjšanje posturalnega tremorja med 20 sekundnim snemanjem, ki je bilo v primeru izpostavljenosti magnetnemu polju precej bolj izrazito. To nakazuje na sproščujoč vpliv nizkofrekvenčnega magnetnega polja na jakost posturalnega tremorja.

Referenca: Legros A. Gaillot P. Beuter A. Transient effect of low-intensity magnetic field on human motor control. Med Eng Phys 2006; 28 (8): 827 – 836.


10. marec 2008

Nova aplikacija za ogled rezultatov merilne kampane 2007

Na naslovu Merilne kampanje je na voljo nova aplikacija za ogled meritev, opravljenih v sklopu merilne kampanje. Zbrani so vsi podatki o dosedaj opravljenih meritvah vse od leta 2005 dalje.

Po vstopu na stran se nam najprej prikaže zemljevid, na katerem so označene vse lokacije, kjer so bile meritve izvedene. Če z miško kliknemo na oznako lokacijo, se odpre okno z dvema zavihkoma. Prvi zavihek predstavlja podatke o lokaciji meritev, drugi pa glavne povzetke rezultatov meritev.

Ko smo izbrali želeno lokacijo, si rezultate meritev ogledamo s pomočjo povezave Grafični prikaz.

Navodila
Na novi strani, kamor nas vodi prej omenjena povezava, so prikazani graf izmerjenih vrednosti, lokacija meritev ter za meritve po letu 2006 tudi fotografija lokacije. V tabeli na spodnjem delu strani lahko izberemo novo lokacijo ali si ogledamo poročilo o meritvah, kjer so natančnejše predstavljeni rezultati meritev, opisana je lokacija meritev ter merilne metode.

Povabljeni, da poiščete, ali je tudi vaša občina sodelovala v merilni kampanji in si ogledate merilne rezultate. Če pa vaša občina še ni sodelovala v merilni kampanji, je sedaj pravi čas, da se ji priključi. Trenutno zbiramo prijave občin za merilno kampanjo v letu 2008. Več o tem na strani Merilne kampanje.


12. februar 2008

Merilna kampanja 2007

Podobno kot prejšja leta se je tudi v lanskem letu nadaljevala merilna kampanja, v sklopu katere so bile izvedene trajne meritve elektromagnetnega sevanja v 18 občinah na skupno 23 lokacijah.

Namen merilne kampanje je omogočiti ljudem dostop do podatkov o elektromagnetnih sevanjih, katerim so izpostavljeni v svojem odmačem kraju. Da bi lahko kar največ ljudi pridobilo te informacije, je do sedaj je merlna kampanja potekala v približno 60 slovenkih občinah. Rezultati meritev so zbrani na strani Merilne kampanje.

Rezultati dosedaj izvedenih meritev kažejo, da obremenitve naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji ne presega zelo strogih mejnih vrednosti, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Povprečna izpostavljenost ljudi sevanjem baznih postaj je pri nas več kot stokrat manjša od predpisanih mejnih vrednosti. Povprečne sevalne obremenitve ne presegajo 0,3 % dovoljene mejne vrednosti.
V letu 2007 je največja izmerjena sevalna obremenitev zaradi baznih postaj mobilne telefonije bila zabeležena v Beltincih, in sicer 19.9.2007 ob 15.51 uri. Sevalna obremenitev je v tem trenutku znašala 0,4 % mejne vrednosti za I. območje. Največja povprečna izmerjena sevalna obremenitev je bila zabeležena v Ravnah na Koroškem, in sicer je znašala 0,05 % mejne vrednosti za I. območje.

Več o merilni kampanji v letu 2007 je na voljo tukaj.


11. februar 2008

Študija INTERPHONE

Študija INTERPHONE, sestavljena iz vrste večnacionalnih študij, katerih cilj je ugotoviti, ali uporaba mobilnega telefona poveča tveganje za razvoj rakana, se bliža zaključku.

V ločenih študijah, ki so potekale v Avstraliji, Kanadi, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Izraelu, Italiji, na Japonskem, Novi Zelandiji, Norveškem, Švedskem in v Veliki Britaniji, so obravnavali primere akustičnega nevroma, glioma, meningioma in tumorjev obušesnih žlez. Protokoli in procedure študij so bile objavljene v (Cardis, Richardson et al, 2007 – Springer Open Access) .

V študije je bilo vključeno 2600 gliomov, 2300 meningiomov, 1100 akustičnih neurinomov, 400 tumorjev obušesnih žlez ter kontrolni primeri, kar študijo uvršča za največjo epidemiološko študijo teh vrst tumorjev do sedaj. Raziskovalne skupine, ki v študiji sodelujejo, so že objavile vrsto znanstvenih prispevkov, stanje na dan 7. 2. 2008 je predstavljeno v sporočilu objavljenem na strani IARC.

Za primere glioma je bilo število dolgotrajnih uporabnikov mobilnega telefona v posamezni državi majhno. Rezultati nordijskih držav ter Velike Britanije nakazujejo na povečano tveganje za razvoj glioma pri dolgotrajni uporabi (10 let in več) mobilnega telefona, vendar je takšen rezultat mogoč tudi zaradi majhnega števila dolgotrajnih uporabnikov mobilnega telefona v skupini primerov z gliomomv.

Za meningiom in akustični nevrom večina raziskav ni nakazala na možnost povečanega tveganja zaradi uporabe mobilnega telefona. V tej skupini je bilo število dolgotrajnih rednih uporabnikov mobilnih telefonov še manjše kot v skupini glioma, zaradi česar ni mogoče podati kakršnegakoli zanesljivega zaključka. Za akustični nevrom podatki iz raziskav nordijskih držav in Velike Britanije ponovno nakazali na povečano tveganje za razvoj akustičnega nevroma, podobno kot za gliom pa je takšen rezultat mogoč tudi zaradi majhnega števila dolgotrajnih uporabnikov mobilnega telefona v skupini primerov z gliomomv.

Za tumor obušesnih žlez raziskave povečini niso nakazale na povečano tveganje. Rezultati iz Švedske in Danske nakazujejo statistično neznačilno povečano tveganje za nastanek tumorja obušesnih žlez ob dolgotrajni uporabi (10 let in več) mobilnega telefona. Izraelska študija, kjer so sodelujoči navajali občutno večjo uporabo mobilnega telefona, rezultati nakazujejo mogočo povezavo med uporabo mobilnega telefona ter nastankom tumorja obušesnih žlez. Koodrinatorji raziskave INTERPHONE menijo, da je za ta primer potrebna podrobnejša raziskava, ki bo upoštevala daljše časovno obdobje.

Ker vse raziskave še niso zaključene oziroma še niso obdelani vsi rezultati, lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo številne nove objave. V teh bodo med drugim objavljeni tudi izsledki raziskav, kjer bodo bolj natančno preučili tako lego tumorjev (s pomočjo radioloških 3 D slik) kakor tudi sevalne obremenitve na mestu tumorja zaradi izpostavljenosti EMS mobilnemu telefonu.


28. januar 2008 Brošura

Nove tehnologije in zdravje

V vsakdanjem življenju se vedno pogosteje srečujemo z različnimi novimi tehnologijami, ki so vir EMS. Vse več je naprav, ki zaradi lažje uporabe vsebujejo katero od tehnologij za povezovanje: WLAN, bluetooth, WIMAX, GSM, prav tako se dogajajo spremembe na področju radiodifuzije zaradi uvajanja digitalnih storitev. Zato smo v Forumu EMS pripravili brošuro o novih tehnologijah in zdravju. Uporabniki bodo novim tehnologijam zaupali le, če bodo s strani neodvisnih organizacij prejeli strokovna stališča o sevalnih obremenitvah, katerim so izpostavljeni. Zato se vsebina brošure opira na stališča najpomembnejših mednarodnih organizacij in uglednih znanstvenih ustanov s področja preučevanja vplivov EMS na zdravje ljudi.
Brošura je na voljo tukaj.


21. januar 2008

Elektromagnetne interference življenjsko pomembnih naprav z GSM in TETRA mobilnimi telefoni

Finski raziskovalci so v preizkusih 23 različnih življenjsko pomembnih naprav določili, koliko so naprave občutljive na EMS mobilnih telefonov sistema GSM 900, GSM 1800 in ročnih postaj sistema TETRA 380 MHz. Preizkuse so opravili za najslabše možne razmere izpostavljenosti, ko so mobilne naprave delovale s polno oddajno močjo. Rezultati kažejo, da najmanj interferenc povzročajo telefoni sistema GSM 1800, saj že za oddaljenosti več kot 5 cm od medicinske naprave niso bile motene. Za mobilne telefone GSM 900 je bila določena varna razdalja 70 cm, medtem ko ročne postaje sistema TETRA povzročajo motnje medicinskih naprav do 3 m daleč.
Raziskava kaže, da je uporaba mobilnih telefonov GSM1800 varna, pozornost pa je pomembno nameniti mobilnim telefonom GSM 900 ter še posebej ročnim postajam sistema TETRA. Sistem TETRA je digitalni sistem za profesionalno komunikacijo, namenjen predvsem za enote za zaščito, reševanje in pomoč, ki se v številnih državah v Evropi postopoma uvaja v enote reševanja, zato je pomembno upoštevati nova spoznanja o elektromagnetni združljivosti medicinskih naprav in naprav sistema TETRA.

Referenca: Hietanen M in Sibakov V. Electromagnetic Interference from GSM and Tetra Phones with Life-Support Medical Devices. Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, 43:204-2007, 2007. Dostopno na strani Italjanskega inštituta za zdravje.


21. januar 2008

Vpliv 884 MHz GSM signala na simptome in spanje

V raziskavi so preučevali vplive dolgotrajne (3 urne) izpostavljenosti 884 MHz EMS, ki ga povzročajo GSM mobilni telefoni na zaznane simptome, miselne sposobnosti ter na posnetke elektroencefalografa (EEG) med spanjem. V sodelujoči skupini je sodelovalo 36 žensk in 35 moških, od katerih je 22 žensk ter 16 moških poročalo o simptomih, ki so bili povezani z uporabo mobilnega telefona.
Vsak sodelujoči je bil vključen v dva poskusa, kjer je bil izpostavljen ali lažnemu EMS (EMS ni bilo prisotno), ali pa 884 MHz EMS jakosti 1,4 W/kg za obdobje 3 ur. Pred, med in po poskusu so bili zbrani podatki o zaznanih simptomih, ki so vključevali glavobol, miselne sposobnosti in razpoložene, ter EEG signal.
Rezultati so pokazali, da EMS vpliva na signal EEG. V skupini, ki je bila izpostavljena EMS, se je podaljšalo obdobje pred nastopom trdnega spanca, prav tako se je skrajšalo obdobje trdnega spanca. Kljub temu, da posamezniki niso statistično značilno ugotovili, ali so izpostavljeni EMS ali ne, so v skupini, ki je bila izpostavljena EMS, bolj pogosto navajali glavobol kot enega od zaznanih simptomov.
Raziskava je pokazala, da močne dolgotrajne izpostavljenosti EMS mobilnih telefonov slabo vplivajo na kakovost spanja. Še več, tudi pri posameznikih, ki sicer nimajo zaznanih simptomov povezanih z uporabo mobilnih telefonov, se je med izpostavljenostjo EMS pogosteje pojavljal glavobol kot med lažno izpostavljenostjo.

Referenca: Arnetz et al. The Effects of 884 MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptom and Sleep (EEG)- An Experimental Provocation Study, PIERS Online, 3:1148-1150, 2007. Dostopno na strani MIT.


11. januar 2008

Povezava med sevanjem baznih postaj UMTS in kognitivnimi funkcijami ter simptomi pri odraslih in mladostnikih

V raziskavi je Riddervold s sodelavci preučeval akutne učinke visokofrekvenčnih EMS, ki jih povzročajo bazne postaje sistema UMTS na kognitivne sposobnosti in simptome. Skupina mladostnikov, starih 15 in 16 let je štela 40 prostovoljcev, prav toliko pa je štela tudi skupina odraslih v starosti med 25 in 40 leti.

Skupini sta bili izpostavljeni lažnemu signalu, stalnemu sinusnemu signalu frekvence 2140 MHz in UMTS signalu frekvence 2140 MHz. Med izpostavljenostjo, ki je trajala 45 minut, so udeleženci izvajali različne kognitivne teste.
Rezultati niso pokazali statistično značilne razlike med rezultati kognitivnih testov pri izpostavitvi signalu UMTS ali brez izpostavitve (lažni signal).

Referenca: Riddervold IS, Pedersen GF, Andersen NT, Pedersen AD, Andersen JB, Zachariae R,Molhave L, Sigsgaard T, Kjaergaard SR. Cognitive Function and Symptoms in Adults and Adolescents in Relation to RFRadiation From UMTS Base Stations. Bioelectromagnetics 2008: in press


10. januar 2008

Poziv francoskega ministrstva za zdravje k zmanjšanju uporabe mobilnih telefonov med otroci

Kljub temu, da ni znanstvenih dokazov za škodljive učinke uporabe mobilnih tehnologij za zdravje, je v sredo, 2. januarja Francosko ministrstvo za zdravje pozvalo k zmanjšanju uporabe mobilnih telefonov, še posebej med mladostniki.

Ministrstvo je izjavilo: »Ker ni mogoče popolnoma izključiti hipoteze o tveganjih, je previdnost upravičena. Še posebej je ministrstvo postalo pozorno na to problematiko zaradi pojava mobilnih telefonov na trgu, namenjenih posebej mladim. Ministrstvo obenem spodbuja uporabo mobilnega telefona po tehtnem premisleku, še posebej pa naj se njegovi uporabi odpovemo takrat, ko je signal slab ter med hitrim potovanjem, prav tako pa svetujejo uporabo kompleta za prostoročno telefoniranje, kar omogoča večjo oddaljenost med mobilnim telefonom in uporabnikom.

Združenje AFSSET, s strani francoske vlade financirana neodvisna agencija za okoljske in zdravstvene zadeve je v svojih stališčih jasna: starši ne bi smeli dati otrokom mobilnih telefonov, saj otroci še niso sposobni sami omejevati dolžine klicev.

Povezava: Reuters