ARHIV 2011


1. december 2011

Kdo se boji mobilnih telefonov?

V reviji Nika je bil 30. novebra objavlejn daljši intervju s koordinatorjem projekta Forum EMS doc. dr. Petrom Gajškom. Glavna tema so bili mobilni telefoni ter s tem povezana tveganja, še zlasti v luči otrok in mladih, ki bodo kot zvesti uporabniki sodobnih tehnologij izpostavljeni EMS večji del svojega življenja kot tisti, ki so to tehnologijo začeli uporabljati šele kot odrasli.

Intervju si lahko preberete na Dnevnikovem portalu Moje zdravje.


13. oktober 2011 Brošura

Brošura Otroci in EMS

Velika je verjetnost, da bodo otroci kot zvesti uporabniki sodobnih tehnologij izpostavljeni EMS večji del svojega življenja kot tisti, ki so to tehnologijo začeli uporabljati šele kot odrasli. Otroci imajo tudi manjša in drugače oblikovana telesa, zato so lahko pri enakih pogojih bolj izpostavljeni EMS kot odrasli, poleg tega pri otrocih potekajo pomembni procesi rasti, dozorevanja posameznih organov in organskih sistemov. Zato bi lahko nekateri zunanji dejavniki, ki odraslim ne škodujejo, pri otrocih povzročili pomembne vplive na zdravje.

S to brošuro bi radi objektivno in nepristransko informirali ter izobrazili starše, vzgojitelje, učitelje, pediatre in vse tiste, ki se z otroki poklicno ukvarjajo, da bi lahko zagotovili čim bolj varno okolje za rast in razvoj otrok v povezavi z uporabo in izpostavljenostjo virom elektro magnetnih sevanj (EMS). Ta brošura obravnava problematiko vplivov EMS na zdravje otrok in mladostnikov, povzema izsledke znanstveno relevantnih raziskav in prinaša nekatere nasvete za bolj varno uporabo sodobnih tehnologij. Poleg tega si želimo, da bi odpravila marsikatero napačno predstavo o možnih negativnih vplivih EMS in postregla s konkretnimi nasveti za varno rabo novih tehnologij v praksi ob upoštevanju načela previdnosti.

Zloženka je na voljo tukaj.


6. oktober 2011

Rezultati raziskave CEFALO o povezavi med uporabo mobilnih telefonov pri mladih in rakom

CEFALO je mednarodna raziskava, ki poteka v več centrih na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Švici. V raziskavi preučujejo povezavo med uporabo mobilnega telefona med mladimi v starosti med 7 in 19 let in pojavom možganskih tumorjev.
Nedavno je bila objavljen prvi članek, ki vsebuje rezultate te raziskave. Avtorji članka ugotavljajo, da pri rednih uporabnikih mobilnih telefonov ni zaznati statistično značilega povečanega števila tumorjev v primerjavi z neuporabniki. Prav tako tudi pri otrocih, ki mobilne telefone uporabljajo najmanj 5 let, ni bilo zaznati povečanega števila tumorjev v primerjavi s tistimu, ki niso še nikoli redno uporabljali mobilnega telefona.
Avtorji zaključujejo, da odsotnost povezave med izpostavljenostjo in pogostostjo tumorjev kaže, da ne obstaja vzročna povezava med tema dvema dejavnikoma.

Članek: Denis Aydin, Maria Feychting, Joachim Schüz, Tore Tynes, Tina Veje Andersen, Lisbeth Samsø Schmidt, Aslak Harbo Poulsen, Christoffer Johansen, Michaela Prochazka, Birgitta Lannering, Lars Klæboe, Tone Eggen, Daniela Jenni, Michael Grotzer, Nicolas Von der Weid, Claudia E. Kuehni, Martin Röösli. Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents: A Multicenter Case–Control Study. J Natl Cancer Inst, 103:16, 1264 - 1276, 2011


17. junij 2011

Stališče Sveta Evrope do EMS

COE Pred nedavnim je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela resolucijo o elektromagnetnih sevanjih s poudarkom na smernicah pri pripravi in sprejemanju zakonodaje in ravnanju držav v zvezi z EMS.
V sklepih resolucije Svet Evrope države spodbuja, naj izvedejo vse smiselne in racionalne ukrepe, ki bodo zmanšali izpostavljenost prebivalstva EMS, še posebej v povezavi z izpostavljenostjo otrok in mladih. Spodbujajo tudi k pomeni preventivnega delovanja, kot na primer načela “as low as reasonably achievable” (ALARA) ter pomena ozaveščanja o tveganjih, še posebej za ciljne skupine otrok, mladostnikov in mladih v dobi reprodukcije.
Spodbujajo tudi k označevanju SAR vrednosti za vse naprave, ki oddajajo EMS in jih uporabljamo v neposredni bližini (mobilni telefoni, brezvrvični telefoni DECT, WiFi, WLAN, WIMAX…), prav tako pa predlagajo znižanje mejnih vrednosti znotraj stavb na vrednost 0,6 V/m za visokofrekvenčna EMS.

Posebno točko posvečajo zaščiti mladih, kjer podarjajo tako pomen izobraževanja in ozaveščanja tako šolskega osebja kot tudi staršev ter seveda otrok o mogočih tveganjih in preventivnem ravnanju. Mlade spodbujajo, naj namesto brezžičnih omrežij in povezav raje uporabljajo žične, kar je njihovo priporočilo tudi za šole.

Pri umeščanju objektov v prostor podarjajo pomen načela ALARA, tako da se pri umeščanju v prostor doseže kar najmanjša izpostavljenost ljudi zaradi novih virov, poudarjajo pa tudi pomen izvajanja stalnega in obsežnega nadzora nad viri sevanj. Pri umeščanju novih virov v prostor se je potrebno posvetovati tudi z lokalno skupnostjo in prisluhniti mnenjem in interesom lokalnega prebivalstva ter civilne družbe. Presoja vplivov novih virov na okolje naj bo bolj kot doslej usmerjena v preventivo, določeni naj bodo jasni kriteriji za presojo vplivov, preventivni postopki in načelo ALARA pa naj bodo usmerjeni v zaščito in spodbujanje človekovih pravic.

Resolucija


7. junij 2011

Kako zmanjšati izpostavljenost sevanju ter s tem možno tveganje zaradi uporabe mobilnih telefonov?

Mobilni telefoni so vir elektromagnetnega sevanja majhnih moči, ki na območju mikrovalov oddajajo in sprejemajo elektromagnetno sevanje. Za delovanje potrebujejo omrežje, bazne postaje, ki vzpostavljajo dvosmerno povezavo med mobilnim omrežjem in mobilnim telefonom. Oba sta sočasno oddajnika in sprejemnika na območju mikrovalov. Od tehnologije mobilnega telefona je odvisno, na kateri frekvenci oddaja. Frekvenca delovanja mobilnega telefona in moč signala (oddaljenost od bazne postaje) pa vplivata na SAR-vrednosti posameznega telefona. Telefon oddaja sevanje, ko je prižgan. Takšno sevanje je skorajda zanemarljivo, sevanje pa je največje, ko telefon vzpostavlja zvezo. Mobilni telefon sproti prilagaja jakost sevanja. Jakost signala, ki je odvisna tudi od bližine bazne postaje, je nadvse pomembna za sevanje telefona. Močnejši ko je signal, manjša je jakost sevanja telefona in obratno. Razlika je lahko tudi desetkratna, zato je najbolje, da se tam, kjer je signal slab, izogibamo klicanju. To pomeni, da je bolje, če smo karseda blizu bazne postaje, saj je signal boljši. Čeprav je tudi bazna postaja vir sevanja, je njeno sevanje zelo lokalno omejeno in ne presega nekaj odstotkov mejne vrednosti.

Nasveti za zmanjševanje izpostavljenosti sevanjem

Ko uporabljamo mobilni telefon, okrog glave, ušesa in roke nastane območje sevanja. Porazdelitev stopnje specifične absorpcije (SAR) v glavi se razlikuje od mobilnika do mobilnika. Pred nakupom lahko podatek o SAR posameznega telefona preverimo na spletnih straneh proizvajalcev in pri neodvisnih organizacijah. Razlika v vrednostih med najslabšim in najboljšim mobilnikom je lahko tudi desetkratna. Veliko lahko naredimo, če se odločimo za telefon z najnižjo vrednostjo, čeprav v Evropi vsi telefoni ustrezajo evropskim standardom, ki pravijo, da je mejna vrednost pri 2 W/kg. Pri nakupu naj postane vrednost SAR pomembno merilo. Podatke o SAR vrednosti posameznega telefona najdete na strani Inštituta za neionizirna sevanja.

Nova tehnologija je boljša

V desetih letih smo trikrat zamenjali tehnologijo: prva je bila NMT, leta 1991 so prišli GSM-aparati, zdaj uporabljamo UMTS-aparate. Zadnji sevajo od pet- do desetkrat manj, saj se je tehnologija k sreči razvijala tako, da se je sevanje zmanjševalo. UMTS-aparati, katerih največja oddajna moč je 0,125 W, delujejo na frekvenci 2200 MHz, GSM-aparati pa delujejo z največjo oddajno močjo 2 W na 900 MHz.

Zaradi dejstva, da je sevanje mobilnega telefona uvrščeno v skupino možno kancerogenih snovi (2B), je potrebno upoštevati načelo previdnosti ter zmanjšati izpostavljenost na najmanjšo možno mero. Kar zadeva otroke, obstajajo hipoteze, da so otroci med 3. in 15. leta občutljivejši na elektromagnetna sevanja, zato je otroke smiselno ozaveščati, naj čim manj uporabljajo mobilnike. Strokovnjaki INIS in foruma EMS otrokom odsvetujejo pogosto rabo mobilnikov. Uporabljajo naj jih le, ko je to nujno. To velja tudi za odrasle. Če je le možno, uporabljajmo klasičen stacionarni telefon.

Priporočila strokovnjakov INIS in Foruma EMS za zmanjševanje izpostavljenost sevanju zaradi rabe mobilnega telefona:


31. maj 2011

Sevanja mobilnih telefonov možno kancerogena

WHO Svetovna zdravstvena organizacija je razvrstila visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja v skupino možno kancerogenih snovi za ljudi.

Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) iz Lyona, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), je 31. maja 2011 ob 18.00 uri po lokalnem času obvestila javnost , da je delovna skupina 31 znanstvenikov po večletnih analizah in preučevanju raziskav razvrstila visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja v skupino 2B, kar pomeni, da so tovrstna sevanja možno kancerogena za ljudi.

Ta pregled obstoječih raziskav se nanaša predvsem na možnost, da lahko izpostavljenost šibkim jakostim EMS povzroča zapoznele učinke, še posebno povečano tveganje za raka.

Glavni razlog za to odločitev so ugotovitve o povečanem tveganju za pojav glioma, maligne vrste raka na možganih, zaradi uporabe mobilnih telefonov. Poudariti je potrebno, da povezava med izpostavljenostjo visokofrekvenčnim EMS zaradi mobilnega telefona in rakom v glavi zaradi nekonsistentnosti pri ugotavljanju izpostavljenosti in pomanjkanja podpore v drugih potrebnih raziskavah (predvsem verjetne razlage osnovnih mehanizmov) ne dosega ali ne zadošča kriterijem za nedvoumno potrditev vzročne povezave. Zato je potrebno ugotovljeno povezavo med visokofrekvenčnimi sevanji mobilnih telefonov in možganskim tumorjem razumeti kot šibko, a vendar pozitivno.

Kritični pregled znanstvenih raziskav je pripeljal do zaključka, da je povezava med gliomom in akustičnim nevrinomom ter sevanjem mobilnih telefonov omejena, medtem ko je povezava med vsemi drugimi vrstami raka nezadostna za izoblikovanje končnih zaključkov.

Delovna skupina ni kvantitativno ocenila tveganja, kljub temu pa je ugotovila, da določene epidemiološke raziskave med uporabniki mobilnih telefonov kažejo na 40% povečanje tveganja za nastanek glioma med najbolj pogostimi uporabniki (povprečno vsaj 30 minut na dan v zadnjih 10 letih).

Celovit in kritičen pregled vseh drugih relevantnih raziskav je privedel skupino do sklepa, da je povezava med rakom in poklicno izpostavljenostjo sevanjem kakor tudi izpostavljenostjo sevanjem iz okolja (oddajniki, bazne postaje) nezadostna za izoblikovanje končnih zaključkov.


17. januar 2011

Vpliv izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS na počutje mladih

V epidemiološki študiji, ki je potekala v Nemčiji, so želeli preveriti, ali pri otrocih in mladostnikih obstaja povezava med izpostavljenostjo visokofrekvenčnim EMS in različnimi simptomi. Obravnavali so različne kronične simptome v zadnjih šestih mesecih, kot so glavobol, vznemirjenost, nervoza, vrtoglavica, utrujenost in strah ter motnje spanja.

Izpostavljenost EMS so raziskovalci pridobivali s pomočjo meritev z osebnim dozimetrom, ki je meril osebno izpostavljenost sodelujočih zaradi EMS mobilnih telefonov ter baznih postaj sistema GSM, DCS ter UMTS, brezvrvičnih telefonov ter brezžičnega računalniškega omrežja (WLAN/WiFi). Sodelujoči so izpolnili tudi vprašalnik, s katerim so pridobili podatke o lastništvu in uporabi mobilnega in brezvrvičnega telefona ter ocenjeni oddaljenosti do najbližje bazne postaje. Skupno so k raziskavi povabili 6,386 otrok (8 do 12 let) in mladostnikov (13 do 17 let). Študija je potekala v letih 2006 in 2007 v 4 bavarskih mestih, skupno pa se je na povabilo k sodelovanju odzvalo 3022 otrok, kar je 52%, od tega 1498 otrok in 1524 mladih.

Glede na pridobljene podatke o izpostavljenosti so mlade razvrstili v več skupin in ugotovili, da so izmerjene vrednosti EMS daleč pod mejnimi vrednostmi (0,13 – 0,92 % mejnih vrednosti).
Analize rezultatov vprašalnikov so pokazale, da je pri mladih najpogosteje omenjeni kronični simptom utrujenost. A študija ni pokazala, da bi bil kateri od simptomov povezan z izpostavljenostjo EMS.

Referenca: Heinrich S, Thomas S, Heumann C, von Kries R, Radon K. The impact of exposure to radio frequency electromagnetic fields on chronic well-being in young people - A cross-sectional study based on personal dosimetry. Environ Int 2011; 37 (1): 26 - 30