ARHIV 2017


22. december 2017

Brošura

Meritve izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem brezžičnih sistemov v različnih mikrookoljih v Sloveniji

V okviru aktivnosti projekta Forum EMS je bila v 2017 izvedena študija o izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem na širšem območju Slovenije. Rezultati so pokazali, da so sevalne obremenitve na vseh izmerjenih lokacijah nizke in precej pod mejnimi vrednostmi za I. območje varstva pred sevanji, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Najvišja izmerjena vrednost skupnih sevalnih obremenitev je znašala približno 7 odstotkov dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje v mestih, 6 odstotkov v krajih in 2 odstotka na podeželju, povprečna vrednost sevalnih obremenitev pa je bila v vseh mikro okoljih pod 2 odstotkoma mejnih vrednosti.
Glavne značilnosti izvedene študije so:
28. februar 2017

Logo

Stališče ICNIRP o diagnostičnih napravah, ki uporabljajo neionizirna sevanja

Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji ICNIRP je v februarju 2017 objavila dokument ICNIRP Statement on Diagnostic Devices Using Non-Ionizing Radiation: Existing Regulations and Potential Health Risks.
V medicinski diagnostiki se uporablja vrsta različnih tehnologij, ki uporabljajo neionizirna (elektromagnetna in optična) sevanja. Med najbolj razširjenimi je gotovo slikanje z magnetno resonanco, a poleg tega se uporabljajo tudi številne druge tehnologije. V stališču so vkljujčeni različni vidiki, tako izpostavljenosti delavcev kot tudi pacientov. Več o stališču si lahko preberete na strani spletni strani ICNIRP.