ARHIV 2018


21. december 2018

Poročilo o izpostavljenosti posameznikov VF EMS v Sloveniji in nekateri drugih državah EU

Končno poročilo o študiji

V Sloveniji, na Danskem, na Niziozemskem, v Švici in v Španiji je 529 otrok v starosti od 8 do 18 let sodelovalo v raziskavi, v sklopu katere so nosili osebni ekspozimeter za merjenje VF EMS. Ekspozimeter je meril 16 različnih frekvenčnih območij, ki pripadajo posameznim brezžičnim tehnologijam. Poleg tega se je neprestano s pomočjo GPS signala beležila lokacija vsakega sodelujočega, ki je na mobilnem telefonu sočasno izpolnjeval tudi dnevnik aktivnosti. Določenih je bilo 6 glavnih frekvenčnih območij za opazovanje izpostavljenosti: skupna vrednost, DECT, radiodifuzija, uplink (vsa frekvenčna območja mobilnih telefonov), downlink (vsa frekvenčna območja baznih postaj) in and WiFi. Skupna povprečna izpostavljenost je znašala 75,5 μW/m2. Najpomembnejši prispevek je bil zaradi baznih postaj (27,2 μW/m2), katerim sledi radiodifuzija (9,9 μW/m2).
Uporaba mobilnih telefonov je pri otrocih naraščala z njihovo starostjo. Izpostavljenosti so bile višje podnevi (94,2 μW/m2) kot ponoči (23,0 μW/m2) in malo višje med vikendi (78,9 μW/m2) kot med tednom (72.0 μW/m2). Otroci so bili najbolj izpostavljeni, ko so bili na poti (z avtom, peš, kolesom... (171,3 μW/m2) in zunaj (157.0 μW/m2) ter veliko nižje doma (33,0 μW/m2) ali v šoli (35,1 μW/m2).
K skupnim sevalnim obremenitvam so največ prispevale bazne postaje mobilne telefonije in radiodifuzuja, in njihov prispevek je bil s časom konstanten.
Pomebmno je, da nadaljujemo z ocejevanjem izpostavljenosti otrok VF EMS, saj se s časom spreminjajo tako same naprave, njihova uporaba, obenem pa se razvija in nadrgrajuje tudi infrastruktura.

Na voljo je celotno poročilo Individual exposure to Radiofrequency Electromagnetic field (RF EMF) in different environments in Slovenia and EU v angleškem jeziku.


17. december 2018

Poročilo o trajnih meritvah izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju

Ker smo v vsakdanjem življenju izpostavljeni najrazličnejšim kombinacijam električnih in magnetnih polj, bi glede na množično izpostavljenost lahko že majhni škodljivi učinki na zdravje povzročili velik javno-zdravstveni problem. Da bi ugotovili dejansko največjo 24-urno povprečno izpostavljenost ljudi nizkofrekvenčnim magnetnim poljem, smo izvedli pilotno raziskavo v različnih bivalnih mikrookoljih v R Sloveniji.
Ker so magnetna polja nizkih frekvenc prisotna praktično povsod je poznavanje njihove porazdelitve in jakosti še toliko večjega pomena. Trajne meritve nizkofrekvenčnih magnetnih polj so bile izvedene v bivalnem okolju, kjer se trajno zadržujejo ljudje v različnih mikrookoljih, in sicer:

Pregled rezultatov meritev kaže, da so najvišje 24-urne povprečne vrednosti gostote magnetnega pretoka ugotovljene v bivalnih okoljih, ki se nahajajo v neposredni bližini transformatorske postaje. Vrednosti so celo višje od vrednosti magnetnih polj na lokacijah, ki se nahajajo v bližini visokonapetostnih daljnovodov. Za lokacije v bližini transformatorske postaje so znašale najvišje 24-urne povprečne vrednosti magnetnega polja 0,65, 0,89 ter 0,53 µT, za lokacije v bližini daljnovodov pa so te vrednosti znašale 0,20, 0,25 ter 0,06 µT. Vzrok temu je gotovo v oddaljenosti. Na vseh lokacijah, kjer se je v bližini nahajala transformatorska postaja, so bile oddaljenosti med transformatorsko postajo in mestom meritve majhne (od enega do pet metrov), medtem ko je bila oddaljenost lokacij v bližini daljnovodov od samih daljnovodov znatno večja: 10 m za srednjenapetostni 20 kV daljnovod, ter 35 m in več za visokonapetostne 100, 220 in 400 kV daljnovode.

Na voljo je poročilo Trajne meritve izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju.


14. december 2018

Mnenje ICNIRP o zadnjih raziskavah kancerogenosti na živali

BioEM

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji ICNIRP pripravlja nove smernice za varstvo pred visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji. O tem smo novico objavili že v začektu oktobra. V luči dveh nedavno objavljenih študij o kancerogenosti dolgotrajne izpostavljenosti visokofrekvnečnim elektromagnetnim sevanjem na živalih, je ICNIRP izdal obvestilo, v katerem poudarja, da je pri pripravi novih smernic upoštevali tudi te zadnje študije.

Čeprav sta študiji NTP (NTP. Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:Sprague Dawley SD rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. National Toxicology Program; NTP TR 595, 2018, NTP. Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in B6C3F1/N mice exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (1900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. National Toxicology Program; NTP TR 596, 2018) in Falcioni et al. (Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, De Angelis L, Gnudi F, Mandrioli D, Manservigi M, Manservisi F, Manzoli I, Menghetti I, Montella R, Panzacchi S, Sgargi D, Strollo V, Vornoli A and Belpoggi F. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environmental Research 165, 496-503, 2018) uporabljali veliko število živali, najboljšo laboratorijsko prakso in izpostavljali živali za vse življenje, upoštevanje njunih ugotovitev ne zagotavlja dokazov in potrditve, da so visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja rakotvorna. NTP je poročala, da so bile njihove najpomembnejše ugotovitve povečanje malignega srčnega raka (schwannom) pri samcih podgan. Te ugotovitve niso skladne z rezultati Falcioni et al. (2018) ter z drugimi rezultati študije NTP, ki ni potrdila povezave med visokofrekvenčnimi sevanji mobilnih telefonov in rakom pri samicah podgan in miših. Omenjene ugotovitve tudi niso v skladu z drugo relevantno literaturo o raku in visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji na splošno. NTP študija tudi ni ugotovila povečanja celotnega schwannoma ali vestibularnega schwannoma pri živalih. Poleg tega ni nobenih znakov, da bi bila povečana incidenca malignega srčnega schwannoma pri podganjih samcih višja kot bi bilo pričakovati samo naključno. ICNIRP meni, da študiji NTP (2018a, b) in Falcioni et al. (2018) ne zagotavljata doslednega, zanesljivega in splošnega niza dokazov, ki se lahko uporabijo kot podlaga za revizijo sedanjih smernic za omejevanje izpostavljenosti ljudi EMS. Potrebne so nadaljnje raziskave, ki obravnavajo zgornje omejitve.

Celotno novico si lahko ogledate na povezavi https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPnote2018.pdf.


16. november 2018

Sevanja na našem domu - oddaja Ugriznimo znanost

V arhivu oddaj RTV Slovenija si na spletni povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174575844 lahko ogledate posnetek oddaje Sevanja v našem domu, ki je bila v nizu oddaj Ugriznimo znanost predvanja 15. novembra 2018. V oddaji so predstavljena elektromagnetna sevanja, s katerimi se srečuajemo vsak dan zaradi uporabe različnih električnih in elektronskih naprav, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.


5. november 2018

Študija o vplivu sevanja mobilnega telefona na razvoj raka - NTP

Končno poročilo o študiji

Mobilni telefoni uporabljajo visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (EMS) za prenos signalov. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sklopu Nacionalnega toksikološkega programa (NTP) zaradi razširjene izpostavljenosti ljudi in omejenih informacij o možnih rakotovornih vplivih dolgotrajne uporabe mobilnih telefonov na zdravje izvedla eno najobsežnejših toksikoloških študij na podganah in miših doslej. Študija NTP v vrednosti 30 milijonov dolarjev je trajala več kot 10 let. Študija NTP je pomagala razjasniti potencialne nevarnosti za zdravje, vključno s tveganjem za nastanek raka zaradi izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS, ki se uporabljajo v mobilnih telefonih druge in tretje generacije (2G in 3G).

Kaj so glavne ugotovile študije NTP?

Študija NTP je pokazala, da je izpostavljenost visokim jakostim visokofrekvenčnih EMS, ki se uporablja v mobilnih telefonih 2G in 3G, povezana z:

Sklepi so temeljili na štirih kategorijah dokazov NTP, da lahko snov povzroči raka.

Nacionalni toksikološki program (NTP) je v končnem poročilu sklenil, da obstajajo jasni dokazi, da so samci podgan, izpostavljeni visokim jakostim visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS), kot se uporabljajo v 2G in 3G mobilnih telefonih, razvili rakaste tumorje srca. Bilo je tudi nekaj dokazov o tumorjih v možganih in nadledvičnih žlezah izpostavljenih samcev podgan. Pri samicah podgan in mišjih samcih in samicah pa so bili dokazi precej dvoumni glede povezave med razvojem raka in izpostavljenostjo EMS.

Jakosti izpostavljenosti, ki so bile uporabljene v študiji NTP, ni mogoče primerjati neposredno z izpostavljenostjo uporabnikov med uporabo mobilnega telefona. V NTP študiji so bile podgane in miši izpostavljene visokofrekvenčnim EMS s celim telesom.

Nasprotno pa so uporabniki mobilnih telefonov večinoma izpostavljeni le z specifičnimi lokalnimi tkivi blizu mesta, kjer pribljižajo telefon. Poleg tega so bile jakosti in trajanje izpostavljenosti v študijah bistveno višje in daljše od tistih, ki ki smo jih navadno izpostavljeni med uporabo mobilnega telefona.

Več:

https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm

https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf


18. oktober 2018

Razpis za raziskovalne naloge o elektromagnetnih sevanjih

Nizkofrekvenčna EMS v mojem okolju

Nizkofrekvenčna elektromagnetna sevanja (EMS) so postala sestavni del našega življenjskega okolja. Poleg naravnih virov EMS, kot so npr. statično magnetno polje, so se z elektrifikacijo in razvojem različnih gospodinjskih naprav, zabavne elektronike in multimedije pridružili tudi umetni viri nizkofrekvenčnih EMS. Uporaba električne energije v domovih se v zadnjem času povečuje tudi zaradi vse večje uporabe za ogrevanje, poseben porabnik pa bodo v bližnji prihodnosti postali električni avtomobili oziroma njihovo polnjenje, ki bo potekalo predvsem ponoči in s tem povečevalo sevalne obremenitve v bivalnem območju. Z namenom spodbudit mlade k razmišljanju o vprašanjih, povezanih z nizkofrekvenčnimi EMS, smo se odločili pripraviti razpis za raziskovalne naloge o nizkofrekvenčnih EMS v mojem okolju.

Komu je raziskovalna naloga namenjena

Raziskovalna naloga je namenjena osnovnošolcem višjih razredov (6. do 9 razred) ter srednješolcem. Raziskovalno nalogo pripravijo učenci posamezno ali v skupinah do 3 pod mentorstvom učitelja. Z raziskovalno nalogo želimo med mladimi povečati zanimanje za problematiko EMS ter razširiti spoznanja o EMS, zato od sodelujočih pričakujemo, da bodo raziskovalno nalogo predstavili tudi na domači šoli.

Navodila za pripravo naloge

Pri pripravi raziskovalne naloge učenci in dijaki sledijo navodilom Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki so na voljo na spletni strani ZOTKS. Z raziskovalno nalogo lahko učenci in dijaki sodelujejo tudi na srečanju mladih raziskovalcev, v sklopu Foruma EMS pa bomo organizirali dodatno tekmovanje raziskovalnih nalog z razpisanega področja. Izbira naslova naloge in področje raziskave je prepuščeno posamezni skupini, vse raziskovalne naloge pa naj povezuje tema »Nizkofrekvenčna EMS v mojem okolju«. Zato naj bo raziskovalna naloga umeščena v prostor, v katerem se običajno nahajajo mladi raziskovalci, bodisi je to doma, v bližnji okolici ali šoli. Nekaj predlogov naslovov:

Strokovna pomoč

Glede na izkazan interes bodo strokovnjaki v okviru projekta Forum EMS nudili ustrezno strokovno pomoč in literaturo. Prav tako bo mogoče za namen izvajanja raziskav brezplačno najeti določeno merilno opremo, s pomočjo katere je mogoče preprosto izvesti meritve EMS v okoljih, v katerih prijavitelji živijo. Zaradi lažjega koordiniranja sodelovanja ter najemanja merilnih inštrumentov prosimo, da se vsi zainteresirani za pomoč čimprej obrnete na koordinatorja raziskovalnih nalog.

Rok za oddajo raziskovalnih nalog

Kandidati raziskovalno nalogo oddajno najkasneje do 19. aprila 2019 v elektronski obliki na naslov: info@forum-ems.si.

Ocenjevanje

Do 10. maja 2019 bo strokovna komisija, sestavljena iz članov Uprave RS za varstvo pred sevanji in Foruma EMS, pregledala prispele raziskovalne naloge in jih ocenila ter rezultate posredovala kandidatom. Kriteriji za ocenjevanje bodo aktualnost raziskave, razumljivost raziskovalne naloge, skladnost vsebine raziskave s starostjo sodelujočih, uspešna predstavitev v domačem okolju, povezava z domačim okoljem in ustrezna oblika raziskovalne naloge.

Nagrade in zaključna prireditev

Strokovna komisija bo prispele raziskovalne naloge ocenila in razvrstila glede na rezultat. V zadnjem tednu maja 2019 bo sledila zaključna prireditev s predstavitvami najboljših raziskovalnih nalog ter podelitvijo nagrad in plaket. Dogodek bo tudi medijsko pokrit.

Dodatne informacije – koordinator raziskovalnih nalog

Forum EMS
dr. Blaž Valič
Pohorskega bataljona 215
1000 Ljubljana
Tel: 01 568 27 32
blaz.valic@inis.si


2. oktober 2018

Osnutek novih smernic ICNIRP za visoke frekvnece

BioEM

Na spletni strani Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji ICNIRP je na voljo osnutek novih smernic za izpostavljenost ljudi visokofrekvnečnim elektromagnetnim sevanjem. V smernicah predlagane izvedene mejne vrednosti se bistveno ne razlikujejo od trenutnih mejnih vrednosti smernic ICNIRP, ki za visoke frekvence ostajajo nespremenjene že vse od leta 1998 in ki jim sledi tudi slovenska Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, s to izjemo, da uredba za bivalna območja, območja namenjena vzgoji, izobraževanju, zdravstvu in rekreaciji določa še 10 krat nižje vrednosti.
V času do 9. oktobra 2018 komisija tudi sprejama pripombe in dopolnila na osnutek smernic. Vsi, ki bi želeli podati svoje pripombe, lahko na splenti strani ICNIRP najdete ustrezen obrazec za oddajo pripomb.


17. september 2018

Povabilo k sodelovanju v raziskavi o osebni izpostavljenosti otrok elektromagnetnim sevanjem

V okviru ciljno raziskovalnega projekta: Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih magnetnih polj v Sloveniji želimo med drugim izvesti meritve osebne izpostavljenosti otrok EMS v starosti od 5 do 18 let. Otroci bodo pri sebi 48 ur nosili majhen prenosni dozimeter za merjenje EMS ter prek posebne aplikacije na mobilnem telefonu ali v tiskani obliki izpolnjevali dnevnik aktivnosti. Ob tem naj poudarimo, da je tak dozimeter pasivna merilna naprava, ki zgolj zajema in shranjuje vrednosti EMS ter ne oddaja nobenih signalov. Raziskava bo potekala med septembrom 2018 in februarjem 2019. Še posebno bi radi v raziskavo pritegnili otroke in njihove družine, ki živijo v oddaljenosti do 150 m od visokonapetostnih daljnovodov, do 50 m od transformatorskih postaj ali do 150 m od baznih postaj ali drugih oddajnih sistemov. V kolikor poznate tudi morebitne druge primerne kandidate za sodelovanje v raziskavi, ki živijo na takšnih oddaljenostih od omenjenih virov EMS, vas vabimo, da jim posredujete naše povabilo za sodelovanje v raziskavi. Prijavnica in ostali podatki so na voljo na spletni strani projekta.


14. september 2018

Elektrofest

V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Laboratorijem za biokibernetiko smo na letošnjem Elektrofestu organizirali delavnico na temo Elektromagna sevanja in zdravje.
Na delavnici so dijaki spoznali nekaj osnovnih dejstev o elektromagnetnih sevanjih, njihovi interakciji s človeškim telesom ter o bioloških učinkih elektromagnetnih sevanj. V drugem delu delavnice so dijaki izmerili, kakšne so vrednosti elektromagnetnega sevanja v okolici indukcijskega kuhališča, sušilnika za lase in WiFi dostopne točke. Nekaj utrinkov iz delavnice je na voljo na spodnjih fotografijah.

Slika Slika Slika


10. julij 2018

BioEM

Konferenca BioEM 2018

Konferenca BioEM, ki je potekala med 24. in 29. junijem 2018 v Portorožu, se je uspešno zaključila. Vabimo vas, da si na spletni strani konference BioEM 2018 ogledate Program konference z naslovi referatov ter fotografije.21. junij 2018

Posodobljena E-karta EMS

Vsebina E-krate EMS, ki prikazuje obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi EMS, je bila v celoti posodobljena.
Pri izračunu obremenjenosti okolja je bilo upoštevanih skupno več kot 29.000 virov visokofrekvenčnih EMS v okolju. Upoštevani so vsi radijski in televizijski oddajniki in vse bazne postaje. PUpoštevane in prikazane niso tiste bazne postaje, ki se nahajajo znotraj stavb ali v predoru. Znotraj stavb (indoor) je skoraj 500 baznih postaj, v predorih pa nekaj več kot 100 baznih postaj. Izračun vključuje tudi bazne postaje sistema GSM-R, ki so namenjene za potrebe železniškega prometa v Sloveniji in zagotavljajo pokrivanje s signalom GSM-R na območju celotne železniške infrastrukture v Sloveniji, tudi znotraj predorov.
Po posameznih tipih virov so v izračunu upoštevani:

Rezultati izračunov kažejo, da so se sevalne obremenitve zaradi povečanja števila virov povečale, a so kljub temu še vedno zelo nizke.
Več o E-karti je na voljo na strani E-karte EMS.


15. februar 2018

Brošura

Iskalnik SAR vrednosti mobilnih telefonov

Na strani SAR vašega mobilca je na voljo nov iskalnik SAR vrednosti mobilnih telefonov. Trenutno so v njem zbrane SAR vrednosti več kot 1500 modelov mobilnih telefonov, v kratkem pa lahko pričakujete še večjo posodobitev SAR vrednosti novejših mobilnih telefonov.10. februar 2018

BioEM

Konferenca BioEM 2018

V Portorožu bo med 24. in 29. junijem 2018 potekala največja svetovna letna konferenca s področja bielektromagnetike BioEM 2018. Konferenco organizirata svetovni znanstveni zruženji BEMS (The Bioelectromagnetics Society) in EBEA (European BioElectromagnetics Association), lokalna organizatorja pa sta Inštitut za neionizirna sevanja in Univerza v Ljubljan, Fakulteta za elektrotehniko.

Konference poteka letno in predstavlja osrednji znanstveni dogodek za raziskovalce in znanstvenike z vsega sveta. Da je to res svetovni dogodek, kažejo tako pretekle lokacije konference, v zadnjih letih je potekala na Kitajskem, v Belgiji, v Združenih državah Amerike, Južnoafriški republiki, Grčiji, Avstraliji in Kanadi, kot tudi udeležba več kot 400 znanstvenikov z vsega sveta.

Glavne tematike, ki jih konferenca pokriva, so in vitro ter in vivo študije, epidemiologija, eksperimentalne študije na ljudeh, mehanizmi interakcije, terapevtske naprave in medicinska uporaba, teoretično in praktično modeliranje, inštrumentarij in metodologija, dozimetrija, standardi izpostavljenosti, poklicna izpostavljenost, javna politika ter ocena tveganja.

Več o konferenci je na voljo na spletni strani BioEM 2018.