ARHIV 2019


20. november 2019

EC: Razvoj 5G in vplivi na zdravje

V javno objavljenem pismu Evropska komisija podaja svoja stališča glede uvajanja tehnoogije 5G in vplivov za zdravje. Poudarjajo, da je varovanje zdravja prebivalstva prvotnega pomena in na prvem mestu. Vsa morebitna tveganja morajo biti pravilno ocenjena, pri čemer se Evropska komisija opira tudi na mnjenje Znanstvenega komiteja za zdravje, okolje in nova tveganja (SCHEER), ki v svojih poročilih ni podal nobenih znanstvenih utemeljitev za spreminjanje trenutnih proporočil o omejevanju izpostavljenosti prebivalstva iz leta 1999. Podobno je tudi bivši Znanstveni komite za nova in novo odkrita zdravstvena tveganja (SCENIHR) v zavzel stališče, da je obstoječe priporočilo ustrezno.

Pismo je na voljo tukaj


22. oktober 2019

Mednarodni seminar 5G in zdravje

Mednarodni seminar 5G in zdravje, ki ga je organiziral Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije se je ob veliki mednarodni udeležbi uspešno zaključil.
V nadaljevanju podajamo kratek povzetek glavnih predavateljev.

Dr. Emilie van Deventer, vodja programa varstva pred sevanji pri Svetovni zdravstveni organizaciji je podala pregled izvedenih znanstvenih študij o tveganjih, povezanih z visokimi frekvencami, ki jih uporablja tudi 5G. Poudarila je, da se to znanje iz že izvedenih študij v veliki meri lahko razširi tudi na področje 5G. To velja zlasti za biofizikalni mehanizem segrevanja, ki je dobro znanstveno pojasnjen in je podlaga za izoblikovanje mejnih vrednosti, ki jih določajo trenutne mednarodne smernice. Pri višjih frekvencah, ki naj bi jih 5G uporabljala v prihodnosti, pa manjša vdorna globina v telesna tkiva in absorpcija energije postaneta omejeni zgolj na površino telesa. Pod pogojem, da je izpostavljenost ljudi nižja od mejnih vrednosti, ki jih določajo mednarodne smernice, ni pričakovati posledic za javno zdravje.

Dr. Eric van Rongen, predsednik Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji je poudaril, da nove smernice ICNIRP, ki bodo uradno objavljene v nekaj tednih, temeljijo na trenutnem stanju znanosti. Razpoložljiva literatura obsega tudi raziskave vplivov milimetrskih valov na človeka (nad 30 GHz), kjer bo v omejenih primerih v tem frekvenčnem območju delovala tudi nova tehnologija 5G. Mejne vrednosti so izoblikovane tako, da varujejo pred negativnimi vplivi na zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim poljem z vgrajenim velikim varnostnim faktorjem. Če mejne vrednosti teh smernic ICNIRP v povezavi z novo tehnologijo 5G niso presežene, ni razloga za sum, da bi izpostavljenost 5G v vseh frekvenčnih območjih lahko predstavljala tveganje za zdravje.

Doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja je predstavil rezultate doslej največje študije o trajni izpostavljenosti otrok in njihovih staršev visokofrekvenčnim elektromagnetnim poljem v okviru evropskega projekta Geronimo, v katerem so poleg Slovenije sodelovale še Švica, Nizozemska, Španija in Danska. Rezultati kažejo, da so skupne sevalne obremenitve otrok zaradi različnih virov doma, v šoli in na prostem v petih državah EU zelo nizke, saj ne presegajo enega odstotka dovoljene mejne vrednosti, ki jo določajo priporočila EU. Največji delež predstavljajo bazne postaje (62 %), sledijo radijski in televizijski oddajniki (23 %) in drugi telekomunikacijski sistemi (11 %) v okolju. Naprave Wi-Fi so na zadnjem mestu, saj k skupnim sevalnim obremenitvam prispevajo manj kot 4 %. Najvišje sevalne obremenitve posameznih delov telesa (glava), ki dosegajo do 80 % dovoljenih mejnih vrednosti, pa so po pričakovanju posledica uporabe mobilnega telefona.

Dr. Mike Wood, predsedujoči odboru Mednarodne komisije za elektrotehniko ki je pristojen za sprejemanje standardov za ugotavljanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem, je povedal, da je področje 5G prioriteta IEC za zagotovitev pravočasnega sprejema relevantnih standardov za naprave in omrežja 5G. Na voljo je tehnično poročilo IEC, ki vključuje primere meritev na omrežju 5G. Rezultati jasno kažejo, da so izmerjene vrednosti signalov baznih postaj 5G povsem primerljive s signali 3G, 4G in naprav Wi-Fi ter precej pod mednarodno določenimi mejnimi vrednostmi - v številnih primerih celo več kot 1000-krat nižje.

Za več informacij vabljeni, da obiščete stran 5ghealth.si.


25. avgust 2019

Mednarodni seminar 5G in zdravje

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije organizira Mednarodni seminar 5G in zdravje.
Glavni namen seminarja je izpostaviti in osvetliti glavne značilnosti in s tem povezane težave pri razvoju in umeščanju nove generacije mobilne telefonije 5G v povezavi z elektromagnetnimi sevanji (EMS) in zdravjem.

Za več informacij vabljeni, da obiščete stran 5ghealth.si.


6. avgust 2019

Ali 5G res predstavlja tveganje

V javnosti velja prepričanje, da sedaj ni dovolj podatkov o tem kakšne konkretne nevarnosti sevanja bo prinesla vzpostavitev 5G omrežja. Katere informacije bi rabili za preučitev teh tveganj in kdaj bodo predvidoma znane?
Podatkov v znanstveni literaturi o vplivih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi je povsem dovolj, da lahko z veliko znanstveno gotovostjo določimo mejne vrednosti. Ta literatura obsega tudi raziskave o vplivih milimetrskih valov na organizme (nad 30 GHz), kjer bo v omejenih primerih v tem frekvenčnem območju delovala tudi nova tehnologija 5G (med 600 MHz in 86 GHz). Na voljo je veliko podatkov o bioloških učinkih številnih že delujočih naprav v zdravstvu v območju milimetrskih valov (npr. EHF terapija), varovanju (npr. body scanner), obrambi (npr. ADS) in telekomunikacijah (npr.satelitske povezave, wirelessHD). Prepričani smo, da se bodo bolj podrobne in fokusirane raziskave o posameznih tehnologijah (npr. 5G) še nadaljevale, saj obstajajo določene vrzeli v poznavanju posameznih specifičnih interakcij glede na frekvence in jakosti signalov. Naš največji raziskovalni interes je usmerjen predvsem v ugotavljanje vplivov kumulativnih sevalnih obremenitev z različnimi tehnologijami na zdravje.

Več o tehnologiji 5G in zdravju si lahko preberete na strani INIS o 5G..


12. marec 2019

Prispevek o 5G in zdravju na televiziji CNBC

Trenutno ste izpostavljeni sevanjem. Prihaja do vas iz okolja, iz vesolja in iz Zemlje. Iz vode in hrane. Vaše telo vsebuje radioaktivne snovi. Izpostavljeni ste UV sevanju Sonca in drugim elektromagnetnim sevanjem, tako naravnim kot umetnim. WiFi, televizijski in radijski oddajniki, daljnovodi, gospodinjske naprave, transformatorske postaje, mobilni telefoni. V omrežjih 2G, 3G, 4G in zdaj, 5G. In 5G je šele začel. Operaterji si prizadevajo zgraditi novo omrežje 5G.
Vendar obstaja vedno večji strah, da bo 5G povzročil vse vrste zdravstvenih težav, vključno z rakom. Oglejte si videoposnetek, da bi ugotovili, zakaj je prevladujoče znanstveno mnenje, da nam ni treba skrbeti.

Prispevek (v angleščini) si lahko ogledate na spletni strani televizije CNBC.


18. feburar 2019

Znanstveni članek o otroški levkemiji: magnetno polje / razdalja od daljnovoda

Crespi CM, Swanson J, Vergara XP, Kheifets L. Childhood leukemia risk in the California Power Line Study: magnetic fields versus distance from power lines. Environ Res 2019: 530-535 DOI:10.1016/j.envres.2019.01.022

V aktualnem znanstvenem članku avtorji ugotavljajo, da je bila v dosedanjih študijah ugotovljena rahla povezava med tveganjem za nastanek otroške evkemije in oddaljenostjo od daljnovodov in povišanimi vrednostmi magnetnega polja. Ker so vrednosti magnetnega polja odvisne od oddaljenosti od daljnovoda, ni jasno, ali je povečano tveganje posledica magnetnega polja ali katerega drugega dejavnika, ki je povezan z oddaljenostjo od daljnovoda. Na podlagi obsežne študije so avtorji analizirali, ali je oddaljenost od daljnovoda ali vrednost magnetnega polja tisti dejavnik, ki je povezan s povečanim tveganjem za nastanek otroške levkemije.
Ugotovili so, da posamezno ne bližina ne vrednost magnetnega polja nista vodili do povišanih tveganj za nastanek otroške levkemije, temveč se je tveganje za nastanek otroške levkemije povečalo pri zelo manjhnih oddaljenostih od visokonapetostnih daljnovodov (< 50 m) in znatno povišanih vrednostih magnetnega polja (≥ 0,4 μT). Pri izpostavljenosti v bližini daljnovodov napetostnega nivoja manj kot 200 kV tudi visoke izpostavljenosti (≥ 0,4 μT) magnetnim poljem niso vodile do povečanih tveganj za nastanek otroške levkemije.
Rezultati študije kažejo, da samo magnetno polje ni razlog za povečano tveganje za nastanek otroške levkemije in je bolj verjetna neka druga povezava med tveganjem za nastanek otroške levkemije in izpostavljenostjo otrok v bližini visokonapetostnih daljnovodov.

Več o članku je na voljo na spletni strani revije Environmental Research.


31. januar 2019

Pregledni članek o bioloških učinkih električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj srednjih frekvenc

Bodewein L, Schmiedchen K, Dechent D, Stunder D, Graefrath D, Winter L, Kraus T, Driessen S. Systematic review on the biological effects of electric, magnetic and electromagnetic fields in the intermediate frequency range (300 Hz to 1 MHz). Environ Res 2019: 247-259 DOI:10.1016/j.envres.2019.01.015

Nedavno je bil objavljen pregleden članek o bioloških učinkih električnih, magnetnih in elektromagnetnih polj srednjih frekvenc. Izpostavljenost prebivalstva srednjim frekvencam se je zaradi uvedbe različlnih tehnologij, ki delujejo v frekvenčnem območju med 300 Hz in 1 MHz (indukcijska kuhališča, brezžično polnjene, varčne sijalke, preklopni napajalniki) znatno poveača. V študijiso analizirali 65 objavljenih študij o izpostavljenosti ljudi, živali ali in vitro. V večini študij je bila obravnavana samo izpostavljenost magnetnemu polju, večinoma pa so bile v študijah analizirane izpostavljenosti, višje od smernic ICNIRP za prebivalstvo ter pri frekvencah pod 100 kHz.
Rezultati študi so nekonsistentni in nasprotujoči. Nekatere študije niso nakazale na povezavo med izpostavljenostjo srednjefrekvenčnim EMS in škodlivimi vplivi, nekatere pa so povezavo pokazale. Zaradi velikih razlik v samih raziskavah, pogojih izpostavljenosti, pomanjkljivosti študij in nekonsistentnih rezultatov, zaključki pregleda ne morejo nuditi trdnejših osnov za zaključke o bioloških učinkih EMS srednjih frekvenc. Avtorji pregledne študije priporočajo, da se pri nadaljnjih študijah v srednjefrekvenčnem območju pogoje študi skrbeneje in bolj sistematično načrtuje. Analizirati je potrebno izpostavljenost različnih frevekvencam, da se ugotovi morebitna frekvenčna odvisnost moretivnih škodljivih vplivov; potrebno je upoštevati jakost polj, da se ugotovi morebitna amplitudna odvisnost moretivnih škodljivih vplivov.

Več o članku je na voljo na spletni strani revije Environmental Research.