Arhiv 2020O


11. december 2020

Brošura

Brošura 5G

V brošuri so predstavljeni odgovori na ključna vprašanja o novi, peti generaciji mobilne telefonije (5G), frekvencah, baznih postajah in morebitnih tveganjih za zdravje, ki temeljijo na stanju znanosti. Dosedanje raziskave pri nas in v svetu kažejo, da so izpostavljenosti zaradi novega omrežja baznih postaj 5G tudi v najneugodnejšem primeru bistveno nižje od mejnih vrednosti, ki jih določajo mednarodne smernice in domača zakonodaja. Izpostavljenosti EMS, ki so nižje od znanstveno utemeljenih mejnih vrednosti, nimajo znanih škodljivih vplivov na zdravje. To velja za vse tehnologije, tudi za 5G, saj mejne vrednosti niso odvisne od tehnologije, ampak temeljijo na znanstveno potrjenih škodljivih vplivih EMS na zdravje.

Več je na voljo na strani Brošure o EMS.
25. november 2020

Brošura Električna vozila in zdravje

Delež električnih vozil se v zadnjih letih vztrajno veča, prav tako pa tudi njihova raznolikost. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko smo uporabniki električnih vozil izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem. V brošuri Električna vozila in zdravje je podan pregled izpostavljenosti v električnih vozilih s poudarkom na električnih in hibridnih osebnih avtomobilih. Izpostavljenosti v električnih in hibridnih vozilih so sicer večje kot v vozilih z motorjem z notranjim izgorevanjem, vendar pa so bistveno nižje od mejnih vrednosti.

Z električnimi vozili in priključnimi hibridnimi vozili je povezano tudi polnjenje. Še posebej pri brezžičnem polnjenju, ki je še v razvoju in testiranjih, so izpostavljenosti lahko velike. Obenem pa se bo zaradi polnjenja električnih vozil doma znatno povečala poraba električne energije, predvsem ponoči. Zato je pričakovati, da se bodo tudi naše izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju povečale.

Več je na voljo na strani Brošure o EMS.


9. november 2020

Brošura Otroci in elektromagnetna sevanja

Inštitut za neionizirna sevanja, Onkološki inštitut in Fakulteta za elektrotehniko so izdali novo brošuro Otroci in elektromagnetne sevanja.

Brošura je sestavljena iz več vsebinskih sklopov. Najprej je podan pregled bioloških učinkov nizko in visokofrekvenčnih virov EMS, sledi daljši sklop, kjer so predstavljene izpostavljenosti otrok, sledi še obravnava načela previdnosti in predlog ukrepov za zmanjšanje svoje izpostavljenost EMS. V zaključku je podanih nekaj stališč ključnih mednarodnih organizacij o otrocih in EMS.

Več je na voljo na strani Brošure o EMS.


7. april 2020

Širjenje virusa COVID-19 in 5G

V zadnjem času se pojavljajo novice in teorije o povezavi nove generacije mobilne tehnologije 5G in pojavom ter širjenjem virusa COVID-19. Pojavljajo se trditve, da 5G dokazano vpliva na imunski sistem, da so najbolj prizadeta tista območja na svetu, ker so nameščene bazne postaje 5G in podobno.

Omenjene trditve nimajo nobene znanstvene osnove. O tem je na voljo zapis na uradni spletni strani Evropske unije o epidemiji virusa COVID-19 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en.

Podobno tudi Avstralska agencija za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost ARPANSA na svoji spletni strani https://www.arpansa.gov.au/news/5g-and-other-telecommunications-do-not-affect-immune-system navaja, da ni nobenih potrjenih dokazov, da izpostavljenosti šibkim jakostim signalov tehnologije 5G ali drugih brezžičnih tehnologij vpliva na človeški imunski sistem.

Nekaj izjav znanstvenikov z različnih področij medicine in mikrobiologije si lahko preberete na strani https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-people-who-think-5g-causes-coronavirus/.


7. april 2020

14. poročilo SSM o elektromagnetnih sevanjih

Znanstveni svet o elektromagnetnih sevanjih Švedskega urada za varstvo pred sevanji SSM redno pripravlja poročila o najnovejših raziskavah na področju EMS in vplivih na zdravje ter s tem povezanih tveganjih. Pravkar so objavili že 14. poročilo, ki zajema raziskave, objavljene v od aprila 2018 do decembra 2018, v pregled pa so bile vključene raziskave, ki so preučevale različna frekvenčna območja EMS od statičnih do visokofrekvenčnih EMS.

V analizi niso ugotovili nobenih novih vzročnih povezav med izpostavljenostjo EMS in tveganjih za zdravje, zato tudi ni razlogov, da bi sprejete mejne vrednosti spreminjali. Poudarjajo, da študije o pojavnosti možganskih tumorjev ne kažejo na vzročno povezavo z uporabo mobilnih telefonov. Tudi raziskave o vplivih na kognitivne funkcije in vedenje otrok ne kažejo, da bi nekatere povezave, ki jih študije nakazujejo, bile povezane z izpostavljenostjo EMS zaradi uporabe brezžičnih tehnologij, vzrok je zelo verjetno za to kriv kakšen drug dejavnik.

Kot so ugotovili že v predhodnem 13. poročilu, študije na živalih kažejo na pojav oksidativnega stresa tudi pri izpostavljenostih, nižjih od mejnih vrednosti. Ali bi lahko to imelo za vpliv na človeško zdravje, staja nejasno.

Poročilo v prilogi navaja tudi študije, ki v pregled niso bile vključene. Kriterij za vključitev raziskav so vnaprej določeni in se nanašajo tako na zahteve glede vsebine (raziskave morajo preučevati povezavo med izpostavljenostjo EMS in vpliv na zdravje) kot tudi na kakovost raziskav. Pri tem poudarjajo, da so z znanstvenega vidika nekvalitetne raziskave nepomembne, obenem pa so še izguba denarja, človeških virov in v nekaterih primerih tudi laboratorijskih živali.

Urad zaključuje, da je zaradi nakazanih bioloških učinkov, predvsem oksidativnega stresa, pri izpostavljenostih visokofrekvenčnim EMS pod mejnimi vrednostmi smiselno tudi v prihodnje upoštevati načelo previdnosti, prav tako pa so nujno potrebne nadaljnje raziskave.

Brezžične tehnologije se stalno razvijajo, uvaja se tudi novo omrežje mobilne telefonije 5G. Kljub temu, da ni znanega mehanizma o morebitnih vplivih visokofrekvenčnih EMS nizkih jakosti na človeško zdravje, so na tem področju potrebne dodatne raziskave, zlasti za izpostavljenosti na novih frekvenčnih območjih, kjer bo delovala tehnologija 5G. Urad spodbuja znanstvenike k začetku izvajanja epidemioloških študij na tem področju. Še vedno ostajajo relevantne nove raziskave o tveganjih za otroško levkemijo in izpostavljenostjo v bližini visokonapetostnih daljnovodov.

Celotno poročilo v angleškem jeziku je na voljo spletni strani SSM.


18. marec 2020

Smernice ICNIRP za visokofrekvenčna EMS

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) je objavila nove smernice o omejevanju izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) v frekvenčnem območju od 100 kHz do 300 GHz. Smernice zajemajo številne aplikacije, kot so tehnologije 5G, DAB, DVB-T, Wi-Fi, Bluetooth ter mobilni telefoni in bazne postaje obstoječih generacij 2G/3G in 4G. Te nove smernice nadomeščajo smernice ICNIRP o visokofrekvenčnih EMS iz 1998 kakor tudi del smernic ICNIRP o nizkofrekvenčnih EMS iz 2010 v frekvenčnem območju med 100 kHz in 10 MHz.
V nadaljevanju podajamo kratek povzetek glavnih predavateljev.

Smernice ICNIRP (2020) temeljijo na podrobnem pregledu znanstvene literature o bioloških učinkih in vplivih na zdravje EMS, pri čemer je bila upoštevana vsa doslej razpoložljiva znanstvena literatura, kot npr. poročilo US National Toxicology Program in inštituta Ramazzini. Pri pregledu literature in morebitnih škodljivih vplivov ICNIRP analizira vse mogoče mehanizme vplivov, tako termične kot netermične, zato smernice ICNIRP temeljijo na kritičnem pregledu vseh teh vplivov. V zadnji fazi pa so bile podvržene tudi najširši javni razpravi in uskladitvi vseh relevantnih znanstvenih mnenj in ugotovitev.

Mejne vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP, so določene ne glede na tehnologijo, ki je vir sevanja, saj z vidika vplivov na človeka ni pomembno, katera naprava sevanje povzroča, ampak je pomembno, kakšne so izpostavljenosti. Zato nove smernice na enak način kot so zagotavljale varnost za obstoječe tehnologije le to zagotavljajo tudi za novo generacijo mobilne telefonije 5G. Z vidika bodočega delovanja tehnologije 5G na višjih frekvencah nove smernice ICNIRP postavljajo še dodatne omejitve, kot so omejitve za kratkotrajne izpostavljenosti (manj kot 6 minut) za izpostavljenosti nad 400 MHz, zmanjšanje območja povprečenja pri določanju izpostavljenosti pri frekvencah nad 6 GHz ter dodatna omejitev o izpostavljenosti celotnega telesa pri frekvencah nad 6 GHz.

Smernice so na voljo na spletni strani ICNIRP, kjer so na voljo tudi pogosta vprašanja in odgovori o novih smernicah.

V Ljubljani je v oktobru 2019 potekal seminar 5G in zdravje. Na njem je predsednik ICNIRP predstavil najpomembnejše novosti smernic. Povzetek predavanja si lahko ogledate na povezavi https://5ghealth.si/?page_id=52.


11. marec 2020

SZO: Vprašanja in odgovori o 5G

Na spletni strani Svetovne zdravstvene organiziacje, je na voljo nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov o 5G tehnologij. Vprašanja in odgovori podajajo informacije tako o sami tehnologiji 5G kot tudi o izpostavljenostih zaradi naprav 5G ter vplivih na zdravje.

Glede vplivov na zdravje WHO v odgovoru navaja, da ob upoštevanju številnih opravljenih raziskav v tem trenutku ni mogoče govoriti o vzročni povezavi med negativnimi vplivi na zdravje in izpostavljenostjo EMS brezžičnih tehnologij.

Vabljeni k branju vseh vprašanj in odgovorov (v angleščini).


4. marec 2020

FDA: Pregled literature o visokofrekvenčnih sevanjih in rakotvornosti

Nedavno je Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) objavila zaključke izvedene ocene tveganj o rakotvornosti visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS). Ocena tveganj je temeljila na pregledu recenziranih znanstvenih člankov, objavljenih v obdobju zadnjih 10 let (od 1. januarja 2008 do 8. maja 2018) in ki obravnavajo problematiko VF EMS in rakotvornosti na podlagi in vivo (živalskih) študij in epidemioloških raziskav. Namen ocene tveganj je bil oceniti vzročno povezavo med VF EMS in pojavnostjo tumorjev pri ljudeh.

Za to obdobje so identificirali skupno več kot 100 recenziranih znanstvenih člankov s področja in vivo raziskav. Na podlagi strogih kriterijev so jih v oceni tveganja upoštevali 37. Na podlagi analize je FDA ugotovila, da in vivo študije sicer pripevajo k celotnemu razumevanju morebitnih tveganj VF EMS za zdravje, vendar zaradi številnih omejitev študije ne dajejo nobenega jasnega odgovora o morebitnih vplivih VF EMS.

Iz analize epidemioloških študij (69 recenziranih znanstvenih člankov) so ugotovili, da tudi nove raziskave ne spreminjajo stališča FDA, da ni merljive vzročne povezave med izpostavljenostjo VF EMS in nastajanjem tumorjev. Rezultati raziskav pa kažejo, da je v prihodnje težišče raziskav s celotne populacije, kjer je tveganje nezaznavno, smiselno prenesti na manjšo skupino tistih posameznikov, ki imajo naravne predispozicije za nastajanje tumorjev in bi zato mogoče bili bolj dovzetni za morebitno tveganje zaradi izpostavljenosti VF EMS in nastajanjem tumorjev.

Dodatno ugotavljajo, da epidemiološke študije ne nakazujejo, da bi bila uporaba mobilnih telefonov lahko samostojni faktor, ki bi vplival na nastajanje tumorjev v glavi. Rezultati kažejo, da če povečana tveganja zaradi uporabe mobilnih telefonov obstajajo, so ta izjemno nizka v primerjavi z naravno pojavnostjo tumorje.