OSEBNA IZKAZNICA

Namen in aktivnosti

Projekt Forum EMS je namenjen vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS v Republiki Sloveniji. To so predvsem vladne ter nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki različnih področij ter seveda prav vsi Slovenci.
Projekt Forum EMS posega na vse nivoje obveščanja in komuniciranja z namenom promocije znanstvenih izsledkov in izhodišč ključnih mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju ter posredovanju tekočih znanstvenih spoznanj in rezultatov odmevnih domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Predvidene so številne aktivnosti; od informativnih zloženk in brošur, strokovnih knjig, člankov v medijih, do strokovnih srečanj in svetovalne pisarne.

Ustanovitelji foruma

Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja števila uporabnikov mobilnih telefonov v Sloveniji in v svetu ter s tem povezano pospešeno graditvijo omrežja baznih postaj mobilne telefonije je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih sevanj (EMS). Prizvok nevarnosti besede "sevanja" ter pomanjkanje objektivnega obveščanja in dialoga v največji meri botrujejo preveliki zaskrbljenosti zaradi uporabe mobilnih telefonov ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih baznih postaj v prostor. Kot odziv na nastali položaj so Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za varstvo pred sevanji v okviru Ministrstva za zdravje, Inštitut za neionizirna sevanja, Telekom Slovenije, Mobitel, Si.mobil in RTV Slovenija ustanovili projekt Forum EMS.

Organizacija projekta Forum EMS

Projekt Forum EMS sestavlja več organov, ki imajo natančno določene vloge:
Svetovalni odbor
Odbor podpornih organizacij
Strokovni svet
Koordinator projekta


Svetovalni odbor sestavljajo predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje, in prostor, nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji ter lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Svetovalni odbor sooblikuje vsebine projekta ter zastopa javni interes. Na ustanovnih sestankih posameznih odborov so izvolili tudi predsednike odborov.

Tako bo delo svetovalnega odbora vodil doc. dr. Damijan Škrk z Uprave za varstvo pred sevanji-Ministrstvo za zdravje.

Člani pa so:


Odbor podpornih organizacij sestavljajo predstavniki gospodarskih družb, domačih in mednarodnih organizacij ter donatorjev, ki realizacijo projekta v obliki plačila članarine tudi finančno podpirajo. Člani s pristopno izjavo k projektu priznajo avtonomnost in neodvisnost projekta Forum EMS od njihovih poslovnih interesov ter se obvežejo, da ne bodo vplivali na strokovnost in nepristranskost rezultatov v okviru projekta Forum EMS.


Strokovni svet, ki ga sestavljajo ugledni znanstveniki iz različnih področij znanosti, deluje kot krovno strokovno telo, ki skrbi za strokovno utemeljene in uravnotežene dejavnosti v okviru projekta. Strokovni svet pri obravnavanju, sprejemanju in zastopanju strokovnih stališč glede problematike EMS v okviru projekta Forum EMS deluje neodvisno od drugih organov projekta Forum EMS ter gospodarskih, političnih in drugih interesov.

Za predsednika strokovnega sveta je bil izvoljen
prof. dr. Damijan Miklavčič z Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

Člani strokovnega sveta pa so:


Koordinator projekta je doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS), ki kot neodvisna in nevladna organizacija skrbi za usklajevanje ter izvajanje posameznih vsebin projekta.