MOBILNI TELEFONI IN RAK

Odziv strokovnega sveta v okviru projekta Foruma EMS o rezultatih raziskave REFLEX

V zadnjem času je precej medijske pozornosti zbudila študija, izvedena v Nemčiji kot del projekta REFLEX, ki ga je finančno podprla Evropska unija (VERUM Foundation, 2004). Avtorji so na podlagi rezultatov v omenjeni študiji poročali o učinkih mikrovalov na celične kulture ter tako spodbudili domneve o možnosti, da bi elektromagnetno sevanje mobilnih telefonov povzročalo raka. Študijo je izvajalo 12 raziskovalnih skupin iz sedmih evropskih držav, koordinirala pa jo je fundacija Verum Foundation iz Münchna.

Namen štiriletnega projekta je bil raziskati učinke elektromagnetnih sevanj (EMS) na odziv celic (in vitro) ter morebitno povezavo med razvojem raka na molekularnem nivoju. Preučili so veliko število odzivov v najrazličnejših tipih celic; na primer razvoj celic, kromosomske okvare in programirano celično smrt (apoptoza) ter gensko in proteinsko ekspresijo v celicah. Izpostavljenost mikrovalovom (EMS visokih frekvenc, ki jih oddajajo mobilni telefoni) bioloških struktur med poiskusi je bila v območju stopenj specifične absorpcije SAR od 0,3 - 2 W/kg, kar predstavlja zgornjo dovoljeno mejno vrednost glede na mednarodno priznane priporočila. Sisteme izpostavljenosti in natančno dozimetrijo je za celotni projekt zagotavljal referenčni laboratorij iz Zuricha.

Poudariti moramo, da je izsledke projekta REFLEX potrebno obravnavati v kontekstu že objavljenih podobnih raziskav. Celotna zadevna znanstvena literatura kaže na to, da mikrovalovi nimajo dovolj energije, da bi povzročila neposredne poškodbe DNK (DEZOKSIRIBONUKLEINSKA KISLINA). Številne raziskovalne skupine po vsem svetu so raziskovale učinke mikrovalov na celičnem in molekularnem nivoju. Po pregledu razpoložljivih izsledkov so nekatere ugledne mednarodne organizacije (NRPB, 2005; SSI 2004) ugotovile, da »kljub obstoju širokega spektra različnih izpostavljenosti in preučevanih bioloških sistemov ni mogoče razbrati nobenega doslednega vzorca sprememb.« Opozorile so tudi, da pozitivnih izsledkov druge neodvisne študije niso potrdile, podobni poskusi pa se medsebojno ne ujemajo oziroma včasih kažejo celo nasprotujoče si rezultate. Čeprav raziskave na celicah nikoli ne morejo dokazati, da EMS povzročajo obolenje, pa lahko bistveno pripomorejo k nadaljnjem raziskovanju te domneve.

Nekateri izsledki projekta REFLEX na prvi pogled odpirajo nova vprašanja glede možnih vplivov EMS na organizme. Raziskovlaci so na primer v fibroblastih in levkocitih (HL 60) opazili genotoksične učinke. Različne analize so pri celicah, ki so jih izpostavljali mikrovalovom, pokazale povečanje poškodb DNK ter kromosomske aberacije v fibroblastih. Opazili so tudi spremembe v izražanju (ekspresiji) nekaterih genov ter spremembe v proteinih človeških celic. Dokazov o tem, da bi mikrovalovi vplivali na razvoj in smrt celic in delovanje imunskega sistema, ni bilo.
Omenjeni izsledki so lahko zelo specifični glede na preučevane vrste celic ter pogoje izpostavljenosti. Če jih obravnavamo kot celoto, bi lahko zaključili, da določene vrste izpostavljenosti lahko povzročijo genetske okvare v določenih vrstah celic. Vendar pa bi v primeru, da bi imeli mikrovalovi zares genotoksične ali karcinogene učinke, pričakovali dosleden vzorec odzivov. Poleg tega bi pričakovali doslednost tovrstnih odzivov pri različnih vrstah celic, izpostavljenih enakim SAR. Tudi dokaz o dosledni zvezi med odmerkom in učinkom bi okrepil verodostojnost rezultatov.
Nekatere odzive so sicer potrdili različni laboratoriji, drugi pa so bili v okviru projekta neponovljivi. Nekateri so se pojavili le pri določenih vrstah celic, nekatere spremembe pa so nastopile le pri določenih vrednostih SAR, medtem ko jih pri višjih ali nižjih jakostih niso opazili.

Zaradi omenjene nekonsistentnosti ne moremo govoriti o zanesljivih odzivih, uporabnost izsledkov pa je nejasna. Fiziološki pomen nekaterih opaženih sprememb, na primer sprememb v genih in pri izločanju proteinov, je bil sporen celo za nekatere avtorje, ki so podvomili o njihovi biološki ustreznosti.

Strokovni svet v okviru projekta Forum EMS podpira staliče NRPB (2005) kot SSI (2004) ter zaključuje, da do sedaj objavljene raziskave ne dajejo povoda za zaskrbljenost. Razpoložljivi izsledki ne kažejo na obstoj škodljivih vplivov mikrovalov na zdravje pod nivoji, ki jih določajo priporočila Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) ter priporočila EU.

Vendar pa so objavljene raziskave vplivov mikrovalov na zdravje pomembne. Zavedati se moramo namreč, da so mobilni telefoni v široki uporabi relativno kratek čas, zato eventuelnih učinkov po daljši izpostavljenosti in daljši latentni dobi še ne bi bilo mogoče odkriti. Ker zato tveganja zaradi EMS mobilne telefonije ne moremo popolnoma izključiti, se pri uporabi mobilnih tehnologij svetuje upoštevanje načela previdnosti, kakršno priporočata tako Svetovna zdravstvena organizacija kot popularno Stewartovo poročilo (IEGMP, 2000). Potrebne so nadaljnje raziskave.

Sklenemo lahko, da projekt REFLEX ponuja nekaj novih opažanj v zvezi z možnostjo, da mikrovalovi lahko vplivajo na celične in molekularne procese in vitro. Izsledki bodo nedvomno spodbudili nadaljnje specializirane raziskave z namenom njihove potrditve ali zavrnitve.

V okviru projekta Foruma EMS bomo še naprej spremljali raziskave, ki so pomembne za razumevanje možnih vplivov EMS na zdravje.

Ljubljana, Januar 2005


  1. NRPB (2005): A summary of recent reports on mobile phones and health; spletna stran http://www.nrpb.org
  2. SSI (2004): Mobile Telephony and Health – A Commom approach for the Nordic Compentent Authorities
  3. NRPB (2004). NRPB response to Health effects from radiofrequency electromagnetic fields. Board Response R2/04.
  4. VERUM Foundation (2004). REFLEX: Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods. On the VERUM foundation website at http://www.verum-foundation.de