MERILNA KAMPANJA V SLOVENSKIH OBČINAH

Vsebine na tej strani delno financira Ministrstvo za gospodarstvo.

Želite vedeti kakšnim sevanjem ste zpostavljeni v vašem kraju?

Pano S tehnološkim razvojem se človek v vsakdanjem življenju srečuje z različnimi oblikami nevarnosti in tveganji – tako namišljenih, kot dejanskih. Industrijska, komercialna in domača uporaba izdelkov, ki povzročajo elektromagnetna sevanja (EMS), ni nobena izjema. Ljudje so zaskrbljeni, saj menijo, da izpostavljenost EMS iz različnih virov (visokonapetostni daljnovodi, radarji, mobilni telefoni, bazne postaje in gospodinjski aparati…) lahko predstavlja zdravstveno tveganje, še posebno pri otrocih. Še posebej sta zaskrbljenost in nasprotovanje umeščanju novih virov EMS izrazita v podeželskih območjih, kjer je objektivnih informacij malo in vaščani zelo malo uporabljajo nove tehnologije (internet, širokopasovni dostop, mobilna telefonija, …). Obenem v takšnih območjih velja prepričanje, da bodo viri EMS zmanjšali kvaliteto bivalnega okolja, kar podeželsko prebivalstvo smatra kot eno izmed bistvenih prednosti njihovega okolja pred mestnim okoljem.

Zato smo v Forumu EMS pripravili merilno kampanjo, v kateri lahko sodelujejo zainteresirane občine. V sodelujočih občinah bomo s pomočjo avtomatskega merilnega sistema izvedli trajne meritve EMS v daljšem časovnem obdobju 1 do 2 tednov. Avtomatski merilni sistem v rednih intervalih samodejno pošilja izmerjene vrednosti električnega polja na strežnik. Posebna programska oprema omogoča prikaz 24-urnega ter tedenskega poteka nivojev sevalnih obremenitev. Izmerjene vrednosti se sočasno primerjajo z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96). Z ogledom izmerjenih vrednosti občani lahko pridobijo informacijo o trajni obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...). Merilna naprava je robustne konstrukcije in jo lahko postavimo skoraj povsod, saj se samodejno napaja s pomočjo sončne energije. Primerna je tako za meritve EMS v prostorih kot tudi na prostem.

Merilni sistem Omenjeni sistem omogoča dobro informiranje zainteresirane javnosti o trajni obremenjenosti naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji v njihovem okolju. Trajno zajemanje podatkov, njihov prikaz na spletu ter strokovno tolmačenje rezultatov kažejo, da je omenjeno orodje primeren način prikaza obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji, ki so za človeka nevidna.

Ali vsa skrbi, kakšnemu EMS ste izpostavljeni? S sodelovanjem v merilni kampanji ima vaša občina možnost brezplačno sodelovati v trajnih meritvah EMS. Če bi želeli, da tudi vaša občina sodeluje pri tem, spodbudite odgovorne za področje okolja v vaši občini, da se pridružijo merilni kampanji. Več o povabilu k sodelovanju pa na strani Prijava za merilno kampanjo.

Za ogled rezultatov meritev kliknite na povezavo...