Letno poročilo 2006

Poročilo o merilni kampanji v slovenskih občinah

LJUBLJANA, 20.12.2006 - V okviru projekta Forum EMS smo tudi letos izpeljali projekt meritev elektromagnetnih sevanj po Sloveniji, pri čemer so obiskali 20 različnih občin širom Slovenije. Meritve, ki smo jih v zadnjih dveh letih izvedli v skoraj 40 slovenskih občinah, kažejo, da obremenitve naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji ne presega zelo strogih mejnih vrednosti, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Povprečna izpostavljenost ljudi sevanjem baznih postaj je pri nas več kot stokrat manjša od predpisanih mejnih vrednosti.

Projekt Forum EMS v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije (SOS) in Združenjem občin Slovenije (ZOS) vsako leto pripravlja posebno merilno kampanjo, ki zainteresiranim občinam omogoča brezplačen najem merilnega sistema ter občanom nudi informacijo o trajni (24-urni) obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...). V pilotni projekt je na podlagi prispelih prijav na Skupnost ter Združenje občin Slovenije vključenih do danes prek 40 občin iz različnih regij Slovenije.

Največje vrednosti v letošnjem letu so bile izmerjene na Bledu ob tamkajšnjem gasilskem domu, kjer je največja vrednost presegla 1 V/m, pri čemer znaša dovoljena mejna vrednost 12,9 V/m. Najnižje maksimalne vrednosti so bile izmerjene v Šoštanju (0,03 V/m) in v Slovenj Gradcu (0,04 V/m). Največja trenutna izmerjena sevalna obremenitev znašala le 0,77 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji v Sloveniji. Povprečne vrednosti so bile še nižje (podatki so v priloženi tabeli).


Celotno poročilo lahko preberete tukaj.