Letno poročilo 2008

Poročilo o merilni kampanji v slovenskih občinah

LJUBLJANA, 3.3.2008 - Elektromagnetna sevanja so človeka spremljala že v preteklosti, saj nekatera EMS nastanejo v naravi, kot na primer statična električna polja, ali so celo stalno prisotna, npr. zemeljsko magnetno polje. Vendar se zaradi novih virov, ki so posledica uvajanja različnih novih tehnologij, v našem okolju pojavljajo vedno novi viri EMS. Nekateri viri kljub temu, da ob njih živimo že dolgo, ob umeščanju v prostor sprožajo burne odzive okolice. Takšen primer so daljnovodi, saj povsod, kjer se izkaže potreba po umeščanju daljnovoda v prostor, naleti takšen vir na odpor okoliških prebivalcev. Tudi na področju visokofrekvenčnih virov se srečujemo z vedno novimi viri, saj se omrežje mobilne telefonije še vedno izgrajuje, prav tako pa se v zadnjem času v prostor umeščajo novi televizijski oddajniki, ki prenašajo digitalno televizijo (DVB-T). Sicer bodo zaradi nove tehnologije v bližnji prihodnosti številni obstoječi oddajniki lahko delovali z znatno manjšo skupno močjo, v prehodnem obdobju pred izključitvijo analognih oddajnikov pa se skupna oddajna moč veča.
Zaskrbljenost in odpor ljudi ob srečevanju z novimi viri EMS v njihovi bližini je razumljiv, saj je težko sprejeti nekaj, kar v nas vzbuja zaskrbljenost in dvom o tem, ali novi viri lahko predstavljajo dodatno tveganje za zdravje. Zdravje je dobrina, kateri se noben posameznik ne bi želel odreči, še posebej kadar gre za otroke.

Zato že več let zaporedoma v okviru projekta Forum EMS izvajamo meritve elektromagnetnih sevanj po Sloveniji. Meritve, ki so bile do sedaj izvedene v približno 70 slovenskih občinah, kažejo, da obremenitve naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji ne presega zelo strogih mejnih vrednosti, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Povprečna izpostavljenost ljudi sevanjem baznih postaj je pri nas več kot stokrat manjša od predpisanih mejnih vrednosti. Povprečne sevalne obremenitve ne presegajo 0,3 % dovoljene mejne vrednosti.
V letu 2008 je bila največja sevalna obremenitev izmerjena v Radljah ob Dravi in sicer 5. 12. 2008 ob 14.23 uri. Sevalna obremenitev je v tem trenutku znašala 17,9 % mejne vrednosti za I. območje. To je bila obenem tudi najvišja do sedaj izmerjena vrednost kot posledica delovanja sistema mobilne telefonije v vseh letih od kar poteka merilna kampanja. Posledica tako visoke izmerjene vrednosti je bila v namestitvi merilne postaje, ki je bila nameščena neposredno pod antenami bazne postaje na razdalji manj kot 5 m. Maksimalne vrednosti v ostalih občinah niso presegle 0,1 % mejne vrednosti.

Celotno poročilo, kjer so predstavljeni rezultati meritev za vse v letu 2008 sodelujoče občine je na voljo tukaj.