Letno poročilo 2009

Poročilo o merilni kampanji v slovenskih občinah

LJUBLJANA, 22.3.2010 - V okviru projekta Forum EMS smo pripravili tudi posebno merilno kampanjo, ki omogoča zainteresiranim občinam brezplačen najem merilnega sistema ter občanom nudi informacijo o trajni (24-urni) obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...).
V pilotni projekt je bilo do sedaj vključenih prek 50 slovenskih občin iz različnih regij. V letu 2009 so bile meritve opravljene na 18-ih različnih lokacijah po Sloveniji. Mestna občina Maribor se je kot prva odzvala na pobudo projekta Forum EMS za postavitev avtomatskega merilnega sistema za trajno merjenje visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) sistema mobilne telefonije. S to merilno kampanjo (pilotni projekt), ki se je nadaljevala tudi v drugih zainteresiranih občinah, imajo občani moţnost vpogleda v dejanske nivoje sevalnih obremenitev zaradi baznih postaj, ki so jim trajno izpostavljeni v svojem okolju.

Izmerjene vrednosti sevalnih obremenitev v okviru merilne kampanje kažejo, da so sevalne obremenitve zaradi baznih postaj mobilne telefonije v najbolj obremenjeni uri precej pod zakonsko dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96). Povprečne sevalne obremenitve zaradi baznih postaj mobilne telefonije v sklopu merilne kampanje 2009 so znašale nekoliko manj kot 1,5 % dovoljene mejne vrednosti za I. območje.
Največja maksimalna izmerjena sevalna obremenitev zaradi baznih postaj mobilne telefonije v letu 2009 je bila izmerjena na Železnikovi 10 v mestni četrti Pobreţje mestne občine Maribor. Izmerjena vrednosti je v tem trenutku znašala 5,3 V/m ali 16,9 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji. Le nekoliko manj in sicer 4,9 V/m ali 14,6 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji je znašala maksimalna izmerjena vrednost v mestni četrti Šiška, mestne občine Ljubljana. Posledica tako visoke izmerjene vrednosti je bila v prvem primeru namestitev merilnega sistema na streho objekta, kjer so nameščene antene sistema mobilne telefonije. V drugem primeru pa namestitev merilnega sistema v glavni snop antene na oddaljenost le nekaj deset metrov od antene. Izmerjene vrednosti v ostalih primerih so le redko presegle vrednost 1 V/m ali 0,6 % mejne vrednosti za I. območje.
Največja povprečna vrednost sevalnih obremenitev v letu 2009 je bila ravno tako izmerjena na Železnikovi 10 v mestni četrti Pobreţje mestne občine Maribor in sicer 4,42 V/m ali 11,7 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanj. Skoraj enaka povprečna vrednost je bila izmerjena tudi v mestni četrti Šiška mestne občine Ljubljana in sicer je znašala 4,35 V/m ali 11,4 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji. Povprečne vrednosti na ostalih lokacijah so le redko presegle 0,4 V/m ali 0,1 % mejne vrednosti za I. območje.

Celotno poročilo, kjer so predstavljeni rezultati meritev za vse v letu 2009 opravljene lokacije je na voljo spodnji povezavi.