Letno poročilo 2010

Poročilo o merilni kampanji v slovenskih občinah

V okviru projekta Forum EMS smo pripravili tudi posebno merilno kampanjo, ki omogoča zainteresiranim občinam brezplačen najem merilnega sistema ter občanom nudi informacijo o trajni (24-urni) obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...) in nizkofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (daljnovodi, transformatorske postaje, omrežna napeljava, gospodinjske električne naprave, …).

V pilotni projekt je bilo do sedaj vključenih prek 60 slovenskih občin iz različnih regij.
V letu 2010 so bile meritve opravljene na 10-ih različnih lokacijah v mestni občini Ljubljana, mestni občini Nova Gorica in občini Bistrica ob Sotli.

Izmerjene vrednosti sevalnih obremenitev v okviru merilne kampanje kažejo, da so sevalne obremenitve zaradi baznih postaj mobilne telefonije in zaradi ostalih virov v najbolj obremenjeni uri pod zakonsko dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ki jih določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za vire elektromagnetnih sevanj na I. in II. območju varstva pred sevanji glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju (UL RS 70/96). Povprečne sevalne obremenitve zaradi baznih postaj mobilne telefonije v sklopu merilne kampanje 2010 so znašale manj kot 0,2 % dovoljene mejne vrednosti za I. območje. Povprečne sevalne obremenitve za področje nizkih frekvenc (daljnovodi, transformatorske postaje, hišna omrežna napeljava, gospodinjski el. aparati …) so znašale 13,3 % dovoljene mejne vrednosti za I. območje.
Največja trenutna izmerjena sevalna obremenitev zaradi baznih postaj mobilne telefonije v letu 2010 je bila izmerjena na Reboljevi ulici v občini Ljubljana. Izmerjena vrednosti je v tem trenutku znašala 1,5 V/m ali 1,4 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji. Največja trenutna sevalna obremenitev za področje nizkih frekvenc je bila izmerjena na Ulici Bratov Hvalič v občini Nova Gorica in je znašala 8,99 μT ali 90 odstotkov mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji.
Največja povprečna vrednost sevalnih obremenitev v letu 2010 je bila tako kot največja trenutna vrednost izmerjena na Reboljevi ulici v občini Ljubljana in sicer 1,26 V/m ali 1 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanj. Največja povprečna vrednost sevalnih obremenitev je bila tako kot največja trenutna vrednost izmerjena na Ulici Bratov Hvalič v občini Nova Gorica in sicer 2,59 μT ali 26 % mejne vrednosti za I. območje varstva pred sevanji.
Posledica tako visokih izmerjenih vrednostih sevalnih obremenitev za področje nizkih frekvenc na lokaciji Ulica Bratov Hvalič v Novi Gorici je visokonapetostni daljnovod, ki poteka mimo hiše, kjer je bil nameščen merilni sistem.

Celotno poročilo, kjer so predstavljeni rezultati meritev za vse v letu 2010 opravljene lokacije je na voljo spodnji povezavi.