Letno poročilo 2011

Poročilo o merilni kampanji v slovenskih občinah

LJUBLJANA, 16.3.2012 - V preteklih letih je v okviru projekta Forum EMS potekala merilna kampanja, ki je omogoča zainteresiranim občinam brezplačen najem merilnega sistema ter občanom nudila informacijo o trajni (24-urni) obremenjenosti njihovega okolja z elektromagnetnimi sevanji zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj (radijski in TV oddajniki...).
V letu 2011 smo se v sklopu projekta Forum EMS odločili, da razširimo pristope ugotavljanja obremenjenosti okolja z EMS. Tako smo prek javnega naznanila zbrali 20 prostovoljcev za nošenje osebnega dozimetra. V nadaljevanju so prikazani rezultati izvedenih meritev z osebnim dozimetrom.


Meritve osebne izpostavljenosti EMS smo izvedli na 20 prostovoljcih, ki so ob sebi nosili SPY 121 in pisali dnevnik o poteku meritev in njihovem gibanju. Meritve so bile izvedene za dvanajst različnih frekvenčnih območij, ki zajemajo glavne vire visokofrekvenčnih EMS v okolju v frekvenčnem območju od 88 - 2500 MHz (radijske frekvence, TV frekvence, TETRA, GSM, DCS, DECT, UMTS in WiFi). Merilna kampanja oziroma meritve obremenjenosti okolja z EMS so bili opravljeni na 10 lokacijah Mestne občine Ljubljana, mestne občine Nova Gorica in občine Bistrica ob Sotli. Meritve so bile opravljene za področje delovanja baznih postaj mobilne telefonije GSM v frekvenčnem območju od 925 MHz do 960 MHz, širokopasovne meritve vseh virov v frekvenčnem območju od 10 MHz do 2500 MHz in nizkofrekvenčne meritve v frekvenčnem območju 5 Hz do 10 kHz.

Bistveni zaključki študije so: