Brošura

Brošura Naprave Wi-Fi in zdravje

Hiter tehnološki razvoj, udobje in želja po mobilnosti vodijo k povečevanju uporabe različnih brezžičnih sistemov. Brezžični sistemi so elektronska komunikacijskega omrežja, ki za prenos informacij ne uporabljajo vodnikov, ampak ta poteka v obliki visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS) po zraku.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih VF EMS, ki jih povzročajo naprave Wi-Fi. Vsebina brošure o vplivu VF EMS naprav Wi-Fi na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature.Več o brošuri je na voljo v zavihku Brošure.

Kaj je novega


7. april 2020

Širjenje virusa COVID-19 in 5G

V zadnjem času se pojavljajo novice in teorije o povezavi nove generacije mobilne tehnologije 5G in pojavom ter širjenjem virusa COVID-19. Pojavljajo se trditve, da 5G dokazano vpliva na imunski sistem, da so najbolj prizadeta tista območja na svetu, ker so nameščene bazne postaje 5G in podobno.

Omenjene trditve nimajo nobene znanstvene osnove. O tem je na voljo zapis na uradni spletni strani Evropske unije o epidemiji virusa COVID-19 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en.

Podobno tudi Avstralska agencija za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost ARPANSA na svoji spletni strani https://www.arpansa.gov.au/news/5g-and-other-telecommunications-do-not-affect-immune-system navaja, da ni nobenih potrjenih dokazov, da izpostavljenosti šibkim jakostim signalov tehnologije 5G ali drugih brezžičnih tehnologij vpliva na človeški imunski sistem.

Nekaj izjav znanstvenikov z različnih področij medicine in mikrobiologije si lahko preberete na strani https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-people-who-think-5g-causes-coronavirus/


7. april 2020

14. poročilo SSM o elektromagnetnih sevanjih

Znanstveni svet o elektromagnetnih sevanjih Švedskega urada za varstvo pred sevanji SSM redno pripravlja poročila o najnovejših raziskavah na področju EMS in vplivih na zdravje ter s tem povezanih tveganjih. Pravkar so objavili že 14. poročilo, ki zajema raziskave, objavljene v od aprila 2018 do decembra 2018, v pregled pa so bile vključene raziskave, ki so preučevale različna frekvenčna območja EMS od statičnih do visokofrekvenčnih EMS.

V analizi niso ugotovili nobenih novih vzročnih povezav med izpostavljenostjo EMS in tveganjih za zdravje, zato tudi ni razlogov, da bi sprejete mejne vrednosti spreminjali. Poudarjajo, da študije o pojavnosti možganskih tumorjev ne kažejo na vzročno povezavo z uporabo mobilnih telefonov. Tudi raziskave o vplivih na kognitivne funkcije in vedenje otrok ne kažejo, da bi nekatere povezave, ki jih študije nakazujejo, bile povezane z izpostavljenostjo EMS zaradi uporabe brezžičnih tehnologij, vzrok je zelo verjetno za to kriv kakšen drug dejavnik.

Kot so ugotovili že v predhodnem 13. poročilu, študije na živalih kažejo na pojav oksidativnega stresa tudi pri izpostavljenostih, nižjih od mejnih vrednosti. Ali bi lahko to imelo za vpliv na človeško zdravje, staja nejasno.

Poročilo v prilogi navaja tudi študije, ki v pregled niso bile vključene. Kriterij za vključitev raziskav so vnaprej določeni in se nanašajo tako na zahteve glede vsebine (raziskave morajo preučevati povezavo med izpostavljenostjo EMS in vpliv na zdravje) kot tudi na kakovost raziskav. Pri tem poudarjajo, da so z znanstvenega vidika nekvalitetne raziskave nepomembne, obenem pa so še izguba denarja, človeških virov in v nekaterih primerih tudi laboratorijskih živali.

Urad zaključuje, da je zaradi nakazanih bioloških učinkov, predvsem oksidativnega stresa, pri izpostavljenostih visokofrekvenčnim EMS pod mejnimi vrednostmi smiselno tudi v prihodnje upoštevati načelo previdnosti, prav tako pa so nujno potrebne nadaljnje raziskave.

Brezžične tehnologije se stalno razvijajo, uvaja se tudi novo omrežje mobilne telefonije 5G. Kljub temu, da ni znanega mehanizma o morebitnih vplivih visokofrekvenčnih EMS nizkih jakosti na človeško zdravje, so na tem področju potrebne dodatne raziskave, zlasti za izpostavljenosti na novih frekvenčnih območjih, kjer bo delovala tehnologija 5G. Urad spodbuja znanstvenike k začetku izvajanja epidemioloških študij na tem področju. Še vedno ostajajo relevantne nove raziskave o tveganjih za otroško levkemijo in izpostavljenostjo v bližini visokonapetostnih daljnovodov.

Celotno poročilo v angleškem jeziku je na voljo spletni strani SSM.


18. marec 2020

Smernice ICNIRP za visokofrekvenčna EMS

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) je objavila nove smernice o omejevanju izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) v frekvenčnem območju od 100 kHz do 300 GHz. Smernice zajemajo številne aplikacije, kot so tehnologije 5G, DAB, DVB-T, Wi-Fi, Bluetooth ter mobilni telefoni in bazne postaje obstoječih generacij 2G/3G in 4G. Te nove smernice nadomeščajo smernice ICNIRP o visokofrekvenčnih EMS iz 1998 kakor tudi del smernic ICNIRP o nizkofrekvenčnih EMS iz 2010 v frekvenčnem območju med 100 kHz in 10 MHz.
V nadaljevanju podajamo kratek povzetek glavnih predavateljev.

Smernice ICNIRP (2020) temeljijo na podrobnem pregledu znanstvene literature o bioloških učinkih in vplivih na zdravje EMS, pri čemer je bila upoštevana vsa doslej razpoložljiva znanstvena literatura, kot npr. poročilo US National Toxicology Program in inštituta Ramazzini. Pri pregledu literature in morebitnih škodljivih vplivov ICNIRP analizira vse mogoče mehanizme vplivov, tako termične kot netermične, zato smernice ICNIRP temeljijo na kritičnem pregledu vseh teh vplivov. V zadnji fazi pa so bile podvržene tudi najširši javni razpravi in uskladitvi vseh relevantnih znanstvenih mnenj in ugotovitev.

Mejne vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP, so določene ne glede na tehnologijo, ki je vir sevanja, saj z vidika vplivov na človeka ni pomembno, katera naprava sevanje povzroča, ampak je pomembno, kakšne so izpostavljenosti. Zato nove smernice na enak način kot so zagotavljale varnost za obstoječe tehnologije le to zagotavljajo tudi za novo generacijo mobilne telefonije 5G. Z vidika bodočega delovanja tehnologije 5G na višjih frekvencah nove smernice ICNIRP postavljajo še dodatne omejitve, kot so omejitve za kratkotrajne izpostavljenosti (manj kot 6 minut) za izpostavljenosti nad 400 MHz, zmanjšanje območja povprečenja pri določanju izpostavljenosti pri frekvencah nad 6 GHz ter dodatna omejitev o izpostavljenosti celotnega telesa pri frekvencah nad 6 GHz.

Smernice so na voljo na spletni strani ICNIRP, kjer so na voljo tudi pogosta vprašanja in odgovori o novih smernicah.

V Ljubljani je v oktobru 2019 potekal seminar 5G in zdravje. Na njem je predsednik ICNIRP predstavil najpomembnejše novosti smernic. Povzetek predavanja si lahko ogledate na povezavi https://5ghealth.si/?page_id=52.Več novic na strani AKTUALNO.

Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.