Brošura

Brošura Visokonapetostni daljnovodi in zdravje

Sodobnega načina življenja si ne znamo več predstavljati brez električne energije, za kar pa potrebujemo sodobno prenosno omrežje, ki ga sestavljajo visokonapetostni daljnovodi in razdelilne transformatorske postaje. Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih električnih in magnetnih polj, ki jih povzročajo sistemi za prenos električne energije, kot so daljnovodi in kablovodi napetostnih nivojev 110 kV, 220kV in 400 kV ali razdelilnih transformatorskih postaj. Več o brošuri je na voljo v zavihku Brošure.

Kaj je novega


12. marec 2019

Prispevek o 5G in zdravju na televiziji CNBC

Trenutno ste izpostavljeni sevanjem. Prihaja do vas iz okolja, iz vesolja in iz Zemlje. Iz vode in hrane. Vaše telo vsebuje radioaktivne snovi. Izpostavljeni ste UV sevanju Sonca in drugim elektromagnetnim sevanjem, tako naravnim kot umetnim. WiFi, televizijski in radijski oddajniki, daljnovodi, gospodinjske naprave, transformatorske postaje, mobilni telefoni. V omrežjih 2G, 3G, 4G in zdaj, 5G. In 5G je šele začel. Operaterji si prizadevajo zgraditi novo omrežje 5G. Vendar obstaja vedno večji strah, da bo 5G povzročil vse vrste zdravstvenih težav, vključno z rakom. Oglejte si videoposnetek, da bi ugotovili, zakaj je prevladujoče znanstveno mnenje, da nam ni treba skrbeti.

Več na strani Aktualno.


18. feburar 2019

Znanstveni članek o otroški levkemiji: magnetno polje / razdalja od daljnovoda

V aktualnem znanstvenem članku so avtorji analizirali, ali je oddaljenost od daljnovoda ali vrednost magnetnega polja tisti dejavnik, ki je povezan s povečanim tveganjem za nastanek otroške levkemije. Ugotovili so, da posamezno ne bližina ne vrednost magnetnega polja nista vodili do povišanih tveganj za nastanek otroške levkemije, temveč se je tveganje za nastanek otroške levkemije povečalo pri zelo manjhnih oddaljenostih od visokonapetostnih daljnovodov (< 50 m) in znatno povišanih vrednostih magnetnega polja (≥ 0,4 μT). Rezultati študije kažejo, da samo magnetno polje ni razlog za povečano tveganje za nastanek otroške levkemije in je bolj verjetna neka druga povezava med tveganjem za nastanek otroške levkemije in izpostavljenostjo otrok v bližini visokonapetostnih daljnovodov.

Več na strani Aktualno.


Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.