Brošura

Brošura 5G

V brošuri so predstavljeni odgovori na ključna vprašanja o novi, peti generaciji mobilne telefonije (5G), frekvencah, baznih postajah in morebitnih tveganjih za zdravje, ki temeljijo na stanju znanosti. Dosedanje raziskave pri nas in v svetu kažejo, da so izpostavljenosti zaradi novega omrežja baznih postaj 5G tudi v najneugodnejšem primeru bistveno nižje od mejnih vrednosti, ki jih določajo mednarodne smernice in domača zakonodaja. Izpostavljenosti EMS, ki so nižje od znanstveno utemeljenih mejnih vrednosti, nimajo znanih škodljivih vplivov na zdravje. To velja za vse tehnologije, tudi za 5G, saj mejne vrednosti niso odvisne od tehnologije, ampak temeljijo na znanstveno potrjenih škodljivih vplivih EMS na zdravje. Več o brošuri je na voljo na strani Brošure o EMS.

Kaj je novega


25. november 2020

Brošura Električna vozila in zdravje

Delež električnih vozil se v zadnjih letih vztrajno veča, prav tako pa tudi njihova raznolikost. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko smo uporabniki električnih vozil izpostavljeni elektromagnetnim sevanjem. V brošuri Električna vozila in zdravje je podan pregled izpostavljenosti v električnih vozilih s poudarkom na električnih in hibridnih osebnih avtomobilih. Izpostavljenosti v električnih in hibridnih vozilih so sicer večje kot v vozilih z motorjem z notranjim izgorevanjem, vendar pa so bistveno nižje od mejnih vrednosti.

Z električnimi vozili in priključnimi hibridnimi vozili je povezano tudi polnjenje. Še posebej pri brezžičnem polnjenju, ki je še v razvoju in testiranjih, so izpostavljenosti lahko velike. Obenem pa se bo zaradi polnjenja električnih vozil doma znatno povečala poraba električne energije, predvsem ponoči. Zato je pričakovati, da se bodo tudi naše izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju povečale.

Več je na voljo na strani Brošure o EMS


9. november 2020

Brošura Otroci in elektromagnetna sevanja

Inštitut za neionizirna sevanja, Onkološki inštitut in Fakulteta za elektrotehniko so izdali novo brošuro Otroci in elektromagnetne sevanja.

Brošura je sestavljena iz več vsebinskih sklopov. Najprej je podan pregled bioloških učinkov nizko in visokofrekvenčnih virov EMS, sledi daljši sklop, kjer so predstavljene izpostavljenosti otrok, sledi še obravnava načela previdnosti in predlog ukrepov za zmanjšanje svoje izpostavljenost EMS. V zaključku je podanih nekaj stališč ključnih mednarodnih organizacij o otrocih in EMS.

Več je na voljo na strani Brošure o EMS


7. april 2020

Širjenje virusa COVID-19 in 5G

V zadnjem času se pojavljajo novice in teorije o povezavi nove generacije mobilne tehnologije 5G in pojavom ter širjenjem virusa COVID-19. Pojavljajo se trditve, da 5G dokazano vpliva na imunski sistem, da so najbolj prizadeta tista območja na svetu, ker so nameščene bazne postaje 5G in podobno.

Omenjene trditve nimajo nobene znanstvene osnove. O tem je na voljo zapis na uradni spletni strani Evropske unije o epidemiji virusa COVID-19 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en.

Podobno tudi Avstralska agencija za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost ARPANSA na svoji spletni strani https://www.arpansa.gov.au/news/5g-and-other-telecommunications-do-not-affect-immune-system navaja, da ni nobenih potrjenih dokazov, da izpostavljenosti šibkim jakostim signalov tehnologije 5G ali drugih brezžičnih tehnologij vpliva na človeški imunski sistem.

Nekaj izjav znanstvenikov z različnih področij medicine in mikrobiologije si lahko preberete na strani https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-people-who-think-5g-causes-coronavirus/Več novic na strani AKTUALNO.

Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.