Brošura

Brošura Visokonapetostni daljnovodi in zdravje

Sodobnega načina življenja si ne znamo več predstavljati brez električne energije, za kar pa potrebujemo sodobno prenosno omrežje, ki ga sestavljajo visokonapetostni daljnovodi in razdelilne transformatorske postaje. Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih električnih in magnetnih polj, ki jih povzročajo sistemi za prenos električne energije, kot so daljnovodi in kablovodi napetostnih nivojev 110 kV, 220kV in 400 kV ali razdelilnih transformatorskih postaj. Več o brošuri je na voljo v zavihku Brošure.

Kaj je novega


25. avgust 2019

Mednarodni seminar 5G in zdravje

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije organizira Mednarodni seminar 5G in zdravje.
Glavni namen seminarja je izpostaviti in osvetliti glavne značilnosti in s tem povezane težave pri razvoju in umeščanju nove generacije mobilne telefonije 5G v povezavi z elektromagnetnimi sevanji (EMS) in zdravjem.

Za več informacij vabljeni, da obiščete stran 5ghealth.si.


Ali 5G res predstavlja tveganje

V javnosti velja prepričanje, da sedaj ni dovolj podatkov o tem kakšne konkretne nevarnosti sevanja bo prinesla vzpostavitev 5G omrežja. Katere informacije bi rabili za preučitev teh tveganj in kdaj bodo predvidoma znane?
Podatkov v znanstveni literaturi o vplivih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi je povsem dovolj, da lahko z veliko znanstveno gotovostjo določimo mejne vrednosti. Ta literatura obsega tudi raziskave o vplivih milimetrskih valov na organizme (nad 30 GHz), kjer bo v omejenih primerih v tem frekvenčnem območju delovala tudi nova tehnologija 5G (med 600 MHz in 86 GHz). Na voljo je veliko podatkov o bioloških učinkih številnih že delujočih naprav v zdravstvu v območju milimetrskih valov (npr. EHF terapija), varovanju (npr. body scanner), obrambi (npr. ADS) in telekomunikacijah (npr.satelitske povezave, wirelessHD). Prepričani smo, da se bodo bolj podrobne in fokusirane raziskave o posameznih tehnologijah (npr. 5G) še nadaljevale, saj obstajajo določene vrzeli v poznavanju posameznih specifičnih interakcij glede na frekvence in jakosti signalov. Naš največji raziskovalni interes je usmerjen predvsem v ugotavljanje vplivov kumulativnih sevalnih obremenitev z različnimi tehnologijami na zdravje.

Več o tehnologiji 5G in zdravju si lahko preberete na strani INIS o 5G..


Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.