Brošura

Brošura Naprave Wi-Fi in zdravje

Hiter tehnološki razvoj, udobje in želja po mobilnosti vodijo k povečevanju uporabe različnih brezžičnih sistemov. Brezžični sistemi so elektronska komunikacijskega omrežja, ki za prenos informacij ne uporabljajo vodnikov, ampak ta poteka v obliki visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS) po zraku.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih VF EMS, ki jih povzročajo naprave Wi-Fi. Vsebina brošure o vplivu VF EMS naprav Wi-Fi na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature.Več o brošuri je na voljo v zavihku Brošure.

Kaj je novega


22. oktober 2019

Mednarodni seminar 5G in zdravje

Mednarodni seminar 5G in zdravje, ki ga je organiziral Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije se je ob veliki mednarodni udeležbi uspešno zaključil.
V nadaljevanju podajamo kratek povzetek glavnih predavateljev.

Dr. Emilie van Deventer, vodja programa varstva pred sevanji pri Svetovni zdravstveni organizaciji je podala pregled izvedenih znanstvenih študij o tveganjih, povezanih z visokimi frekvencami, ki jih uporablja tudi 5G. Poudarila je, da se to znanje iz že izvedenih študij v veliki meri lahko razširi tudi na področje 5G. To velja zlasti za biofizikalni mehanizem segrevanja, ki je dobro znanstveno pojasnjen in je podlaga za izoblikovanje mejnih vrednosti, ki jih določajo trenutne mednarodne smernice. Pri višjih frekvencah, ki naj bi jih 5G uporabljala v prihodnosti, pa manjša vdorna globina v telesna tkiva in absorpcija energije postaneta omejeni zgolj na površino telesa. Pod pogojem, da je izpostavljenost ljudi nižja od mejnih vrednosti, ki jih določajo mednarodne smernice, ni pričakovati posledic za javno zdravje.

Dr. Eric van Rongen, predsednik Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji je poudaril, da nove smernice ICNIRP, ki bodo uradno objavljene v nekaj tednih, temeljijo na trenutnem stanju znanosti. Razpoložljiva literatura obsega tudi raziskave vplivov milimetrskih valov na človeka (nad 30 GHz), kjer bo v omejenih primerih v tem frekvenčnem območju delovala tudi nova tehnologija 5G. Mejne vrednosti so izoblikovane tako, da varujejo pred negativnimi vplivi na zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim poljem z vgrajenim velikim varnostnim faktorjem. Če mejne vrednosti teh smernic ICNIRP v povezavi z novo tehnologijo 5G niso presežene, ni razloga za sum, da bi izpostavljenost 5G v vseh frekvenčnih območjih lahko predstavljala tveganje za zdravje.

Doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja je predstavil rezultate doslej največje študije o trajni izpostavljenosti otrok in njihovih staršev visokofrekvenčnim elektromagnetnim poljem v okviru evropskega projekta Geronimo, v katerem so poleg Slovenije sodelovale še Švica, Nizozemska, Španija in Danska. Rezultati kažejo, da so skupne sevalne obremenitve otrok zaradi različnih virov doma, v šoli in na prostem v petih državah EU zelo nizke, saj ne presegajo enega odstotka dovoljene mejne vrednosti, ki jo določajo priporočila EU. Največji delež predstavljajo bazne postaje (62 %), sledijo radijski in televizijski oddajniki (23 %) in drugi telekomunikacijski sistemi (11 %) v okolju. Naprave Wi-Fi so na zadnjem mestu, saj k skupnim sevalnim obremenitvam prispevajo manj kot 4 %. Najvišje sevalne obremenitve posameznih delov telesa (glava), ki dosegajo do 80 % dovoljenih mejnih vrednosti, pa so po pričakovanju posledica uporabe mobilnega telefona.

Dr. Mike Wood, predsedujoči odboru Mednarodne komisije za elektrotehniko ki je pristojen za sprejemanje standardov za ugotavljanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem, je povedal, da je področje 5G prioriteta IEC za zagotovitev pravočasnega sprejema relevantnih standardov za naprave in omrežja 5G. Na voljo je tehnično poročilo IEC, ki vključuje primere meritev na omrežju 5G. Rezultati jasno kažejo, da so izmerjene vrednosti signalov baznih postaj 5G povsem primerljive s signali 3G, 4G in naprav Wi-Fi ter precej pod mednarodno določenimi mejnimi vrednostmi - v številnih primerih celo več kot 1000-krat nižje.

Za več informacij vabljeni, da obiščete stran 5ghealth.si.


Ali 5G res predstavlja tveganje

V javnosti velja prepričanje, da sedaj ni dovolj podatkov o tem kakšne konkretne nevarnosti sevanja bo prinesla vzpostavitev 5G omrežja. Katere informacije bi rabili za preučitev teh tveganj in kdaj bodo predvidoma znane?
Podatkov v znanstveni literaturi o vplivih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi je povsem dovolj, da lahko z veliko znanstveno gotovostjo določimo mejne vrednosti. Ta literatura obsega tudi raziskave o vplivih milimetrskih valov na organizme (nad 30 GHz), kjer bo v omejenih primerih v tem frekvenčnem območju delovala tudi nova tehnologija 5G (med 600 MHz in 86 GHz). Na voljo je veliko podatkov o bioloških učinkih številnih že delujočih naprav v zdravstvu v območju milimetrskih valov (npr. EHF terapija), varovanju (npr. body scanner), obrambi (npr. ADS) in telekomunikacijah (npr.satelitske povezave, wirelessHD). Prepričani smo, da se bodo bolj podrobne in fokusirane raziskave o posameznih tehnologijah (npr. 5G) še nadaljevale, saj obstajajo določene vrzeli v poznavanju posameznih specifičnih interakcij glede na frekvence in jakosti signalov. Naš največji raziskovalni interes je usmerjen predvsem v ugotavljanje vplivov kumulativnih sevalnih obremenitev z različnimi tehnologijami na zdravje.

Več o tehnologiji 5G in zdravju si lahko preberete na strani INIS o 5G..


Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.