BioEM

V Portorožu bo med 24. in 29. junijem 2018 potekala največja svetovna letna konferenca s področja bioelektromagnetike BioEM 2018. Konferenco organizirata svetovni znanstveni zruženji BEMS (The Bioelectromagnetics Society) in EBEA (European BioElectromagnetics Association), lokalna organizatorja pa sta Inštitut za neionizirna sevanja in Univerza v Ljubljan, Fakulteta za elektrotehniko.
Več o konferenci je na voljo na spletni strani BioEM 2018.

Kaj je novega


15. februar 2018

Iskalnik SAR vrednosti mobilnih telefonov

Na strani SAR vašega mobilca je na voljo nov iskalnik SAR vrednosti mobilnih telefonov. Trenutno so v njem zbrane SAR vrednosti več kot 1500 modelov mobilnih telefonov, v kratkem pa lahko pričakujete še večjo posodobitev SAR vrednosti novejših mobilnih telefonov.


22. december 2017

Meritve izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem brezžičnih sistemov v različnih mikrookoljih v Sloveniji

V okviru aktivnosti projekta Forum EMS je bila v 2017 izvedena študija o izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem na širšem območju Slovenije. Rezultati so pokazali, da so sevalne obremenitve na vseh izmerjenih lokacijah nizke in precej pod mejnimi vrednostmi za I. območje varstva pred sevanji, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Najvišja izmerjena vrednost skupnih sevalnih obremenitev je znašala približno 7 odstotkov dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje v mestih, 6 odstotkov v krajih in 2 odstotka na podeželju, povprečna vrednost sevalnih obremenitev pa je bila v vseh mikro okoljih pod 2 odstotkoma mejnih vrednosti.
Več o prispevku je na voljo na strani Aktualno.


Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.