Brošura

Brošura Naprave Wi-Fi in zdravje

Hiter tehnološki razvoj, udobje in želja po mobilnosti vodijo k povečevanju uporabe različnih brezžičnih sistemov. Brezžični sistemi so elektronska komunikacijskega omrežja, ki za prenos informacij ne uporabljajo vodnikov, ampak ta poteka v obliki visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (VF EMS) po zraku.

Namen te brošure je objektivno in nepristransko informiranje o vplivih VF EMS, ki jih povzročajo naprave Wi-Fi. Vsebina brošure o vplivu VF EMS naprav Wi-Fi na zdravje temelji na ključnih znanstvenih ugotovitvah najpomembnejših organizacij, ki so pristojne za pregled in kritično vrednotenje znanstvene literature.Več o brošuri je na voljo v zavihku Brošure.

Kaj je novega


18. marec 2020

Smernice ICNIRP za visokofrekvenčna EMS

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) je objavila nove smernice o omejevanju izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) v frekvenčnem območju od 100 kHz do 300 GHz. Smernice zajemajo številne aplikacije, kot so tehnologije 5G, DAB, DVB-T, Wi-Fi, Bluetooth ter mobilni telefoni in bazne postaje obstoječih generacij 2G/3G in 4G. Te nove smernice nadomeščajo smernice ICNIRP o visokofrekvenčnih EMS iz 1998 kakor tudi del smernic ICNIRP o nizkofrekvenčnih EMS iz 2010 v frekvenčnem območju med 100 kHz in 10 MHz.
V nadaljevanju podajamo kratek povzetek glavnih predavateljev.

Smernice ICNIRP (2020) temeljijo na podrobnem pregledu znanstvene literature o bioloških učinkih in vplivih na zdravje EMS, pri čemer je bila upoštevana vsa doslej razpoložljiva znanstvena literatura, kot npr. poročilo US National Toxicology Program in inštituta Ramazzini. Pri pregledu literature in morebitnih škodljivih vplivov ICNIRP analizira vse mogoče mehanizme vplivov, tako termične kot netermične, zato smernice ICNIRP temeljijo na kritičnem pregledu vseh teh vplivov. V zadnji fazi pa so bile podvržene tudi najširši javni razpravi in uskladitvi vseh relevantnih znanstvenih mnenj in ugotovitev.

Mejne vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP, so določene ne glede na tehnologijo, ki je vir sevanja, saj z vidika vplivov na človeka ni pomembno, katera naprava sevanje povzroča, ampak je pomembno, kakšne so izpostavljenosti. Zato nove smernice na enak način kot so zagotavljale varnost za obstoječe tehnologije le to zagotavljajo tudi za novo generacijo mobilne telefonije 5G. Z vidika bodočega delovanja tehnologije 5G na višjih frekvencah nove smernice ICNIRP postavljajo še dodatne omejitve, kot so omejitve za kratkotrajne izpostavljenosti (manj kot 6 minut) za izpostavljenosti nad 400 MHz, zmanjšanje območja povprečenja pri določanju izpostavljenosti pri frekvencah nad 6 GHz ter dodatna omejitev o izpostavljenosti celotnega telesa pri frekvencah nad 6 GHz.

Smernice so na voljo na spletni strani ICNIRP, kjer so na voljo tudi pogosta vprašanja in odgovori o novih smernicah.

V Ljubljani je v oktobru 2019 potekal seminar 5G in zdravje. Na njem je predsednik ICNIRP predstavil najpomembnejše novosti smernic. Povzetek predavanja si lahko ogledate na povezavi https://5ghealth.si/?page_id=52.


11. marec 2020

SZO: Vprašanja in odgovori o 5G

Na spletni strani Svetovne zdravstvene organiziacje, je na voljo nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov o 5G tehnologij. Vprašanja in odgovori podajajo informacije tako o sami tehnologiji 5G kot tudi o izpostavljenostih zaradi naprav 5G ter vplivih na zdravje.

Glede vplivov na zdravje WHO v odgovoru navaja, da ob upoštevanju številnih opravljenih raziskav v tem trenutku ni mogoče govoriti o vzročni povezavi med negativnimi vplivi na zdravje in izpostavljenostjo EMS brezžičnih tehnologij.

Vabljeni k branju vseh vprašanj in odgovorov (v angleščini).Več novic na strani AKTUALNO.

Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.