Kaj je novega


31. maj 2022

Karta

Izdelana E-karta nizkofrekvenčnih magnetnih polj

Poleg obstoječe E-karte visokofenčnih EMS, ki je javno dostopna že od leta 2013 in redno posodabljana, smo pripravili novo E-karto nizkofrekvnečnihh magnetnih polj. Karta prikazuje nizkofrekvenčno magnetno polje v prostoru zaradi delovanja vseh visokonapetostnih daljnovodov. Tovrstne javne E-karte po dostopnih podatkih nima še nobena država na svetu. Za pripravo karte so bili zbrani tehnični podatki ter podatki o obremenitvah vseh visokonapetostnih daljnovodih v Slovneiji, in sicer skupno za

  • več kot 650 km 400 kV daljnovodov,
  • več kot 300 km 220 kV daljnovodov,
  • več kot 2600 km 110 kV daljnovodov ter
  • približno 25 km 110 kV kablovodov.

Izračuni so bili izvedeni za povprečne obremenitve daljnovodov v Sloveniji v zadnih 12 letih.

Pri izračunu niso bili upoštevani vsi vodi napetostnega nivoja manj kot 110 kV ter transformatorske postaje in razdelilne transformatorske postaje.
Rezultati izračunov kažejo, da so povprečne vrednosti magnetnega polja povišane na majhnem območju Slovenije, saj le na približno 190 kvadratnih kilometrih oziroma manj kot enem odstotku ozemlja Slovenije povprečna vrednost nizkofrekvenčnega magnetnega polja znaša 0,1 µT ali več, na 73 kvadratnih kilometrih oziroma približno trejini odstotka povšrine Slovenije znaša vrednost 0,4 µT ali več. Najvišja vrednost znaša manj kot 15 µT. Mejne vrednosti za II. območje varstva pred sevanji znašajo 100 µT in za I. območje varstva predsevanji 10 µT.

Karta je na voljo na strani E-karte nizkofrekvenčnega magnetnega polja.Dobrodošli na domači strani projekta Forum EMS !!

Slika zahod Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo naravno in bivalno okolje temeljito spreminjata. Jakost umetno ustvarjenih sevanj se je v primerjavi z naravnimi sevanji povečala. Zaradi naraščanja uporabe električnih in elektronskih naprav ter elektronskih komunikacij je med prebivalstvom čedalje bolj razširjen tudi strah pred morebitnimi negativnimi vplivi sevanj na zdravje in okolje. Prizvok nevarnosti ter pomanjkanje obveščanja in konstruktivnega dialoga v največji meri botrujejo zaskrbljenosti zaradi uporabe naprav ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih virov elektromagnetnih sevanj v prostor.

Forum EMS je projekt, ki skrbi za objektivno, nepristransko in strokovno podprto komuniciranje o problematiki elektromagnetnih sevanj (EMS). Opira se izključno na znanstvene temelje in sledi izhodiščem vodilnih mednarodnih institucij s področja varovanja zdravja in okolja pred EMS. Namenjen je vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja EMS. To so predvsem vladne in nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, mediji, strokovnjaki.

Projekt Forum EMS posega na vse ravni obveščanja in komuniciranja z namenom predstavitve znanstvenih izsledkov in izhodišč najpomembnejših mednarodnih organizacij s področja varstva pred EMS. Poudarek je na raziskovanju in posredovanju novih znanstvenih spoznanj in rezultatov domačih in tujih raziskav najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Forum EMS izdaja informativne zloženke in brošure, strokovne knjige, objavlja članke v medijih ter organizira in vodi strokovna izobraževanja in svetovalno pisarno.

Z omenjenimi dejavnostmi želimo omogočiti in zagotoviti objektivno obveščanje javnosti ter v družbi vzpostaviti stanje, kjer bodo zainteresirani posamezniki in skupine imeli možnost objektivno prepoznati in razumeti možna zdravstvena in okoljska tveganja zaradi EMS. Oblikujemo in posredujemo strokovne argumente, ki omogočajo konstruktivnejše sporazumevanje javnosti s ponudniki storitev. Višja stopnja razumevanja problematike EMS je tudi za ponudnike storitev dober temelj za prikaz njihove družbene odgovornosti skozi neposredno vključevanje v hitrejše reševanje konkretnih dilem in nesoglasij, ki spremljajo umeščanje virov EMS v prostor.