MONOGRAFIJA NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH SISTEMOV

Brošura Z razvojem informacijske družbe se obseg elektronskih komunikacij veča, še zlasti na področju brezžičnih sistemov – elektronskega komunikacijskega omrežja, ki za prenos informacij ne uporablja vodnikov. Ob umeščanju tovrstnih sistemov v prostor pa se tako investitorji kot lokalna skupnost podosto srečuje z različnimi oblikami konfliktov in nesoglasij. Obenem naraščanje števila tovrstnih objektov in naprav, neposredno vpliva na krajinsko in mesno sliko in predstavlja določeno vidno motnjo, kar negativni odziv še povečuje.

Rezultat nepoznavanja in neupoštevanja posebnosti načrtovanja in delovanja objektov in naprav brezžičnih sistemov je neustrezna praksa priprave prostorskih aktov lokalnih skupnosti. Odraža se v sprejemanju takih določitev, ki omejujejo razvoj sodobnih elektronsko komunikacijskih tehnologij.

Ob upoštevanju zgornje problematike in izhajajoč iz sodobnih znanstvenih dognanj je glavni namen znanstvene monografije predložiti osnova izhodišča za umeščanje objektov in naprav brezžičnih sistemov v prostor, za njihovo osnovno oblikovanje in določitev v prostorskih aktih, tako da se zagotovi smotrna raba prostora, vidna kakovost prostora in čim manjša obremenitev z EMS. Monografija vsebuje tudi vprašalnik za ocenjevanje primernosti lokacij za umestitev objektov in naprav brezžičnih sistemov v prostor.

Zaradi številčnosti, problematike in pričakovanega nadaljnjega povečevanja se vsebina nanaša predvsem na brezžične sisteme oziroma bazne postaje mobilne telefonije. Priporočila v monografiji se lahko smiselno uporabljajo tudi za umeščanje preostalih brezžičnih sistemov s podobnimi prostorskimi in okoljskimi značilnostmi, na primer sistemov radijskih zvez, radijskih in televizijskih oddajnikov, radarjev, satelitskih oddajnikov in mikrovalovnih zvez.

Monografija je pripravljena kot pomoč načrtovalcem, izdelovalcem občinskih prostorskih aktov in zaposlenim v občinskih službah za urejanje prostora ter operaterjem mobilne telefonije in drugim upravljavcem brezžičnih sistemov in investitorjem obravnavanih posegov. Priporočila niso popolna, v danih okvirih skušajo opozoriti na ključne vsebine in nakazati možne rešitve najbolj perečih problemov. Zato priporočila ne skušajo in ne smejo nadomestiti ustvarjalnega strokovnega dela – vsakokratnega iskanja dobrih rešitev, prilagojenih obravnavanemu prostorsko načrtovalskemu problemu.


MNENJE RECENZENTOV

»Pričujoča publikacija na enem mestu podaja osnovna izhodišča in priporočila za umeščanje brezžičnih sistemov v prostor, pri čemer so upoštevani tako tehnični kot sistemski ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti EMS v smislu upoštevanja načela previdnosti.«
doc. dr. Damijan Škrk
Uprava RS za varstvo pred sevanji
Ministrstvo za zdravje


»Monografija je dobrodošlo gradivo za vse, ki se kakor koli ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem brezžičnih sistemov in investicijam v njihovo gradnjo.«
Marko Fatur
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.


»Z monografijo smo v Sloveniji dobili delo, ki zapolnjuje dolgoletno vrzel na področju prostorskega načrtovanja.«
dr. Boštjan Kerbler
Urbanistični inštitut RS


NAROČILO

Vzorec monografije si je mogoče ogledati tukaj, kupiti pa jo je mogoče s pomočjo spletne naročilnice.