Mednarodne smernice in domača zakonodaja

Mednarodne smernice in zakonodaja so namenjene varovanju zdravja ljudi pred vplivi elektromagnetnih sevanj. Obstajajo mednarodni in nacionalni standardi, ki preprečuje čezmerno izpostavljenost EMS v naravnem in življenjskem okolju v različnih delih sveta (glej WHO).

Vlade posameznih držav sprejemajo predpise za omejevanje izpostavljenosti EMS. Večina predpisov s tega področja temelji na smernicah, ki jih določa Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP). Ta nevladna organizacija, ki služi kot svetovalno telo Svetovni znanstveni organizaciji, vrednoti rezultate znanstvenih raziskav z vsega sveta. Po pregledu, ki temelji na podrobnem preučevanju literature, ICNIRP izdela smernice, ki določajo mejne vrednosti izpostavljenosti (glej smernice ICNIRP).

ICNIRP je sprejela stroge smernice s precejšnjimi varnostnimi faktorji, ki omejujejo izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS, med katerimi so tudi mobilni telefoni in bazne postaje. Te smernice zagotavljajo, da pri sevalnih obremenitvah, ki jih povzročajo mobilni telefoni, ne prihaja do znanih škodljivih učinkov na zdravje ter da nepooblaščene osebe nimajo dostopa v neposredno bližino anten baznih postaj, kjer izpostavljenost lahko preseže dopustne mejne vrednosti. Te smernice, ki jih periodično pregledujejo in na podlagi znanstvenih izsledkov spremenijo, uporabljamo tudi v Sloveniji.

Stanje v Sloveniji

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS (MOPE) je leta 1996 sprejelo predpis, ki določa največje vrednosti EMS, ki smo jim še lahko izpostavljeni v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96). Imenuje se uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju.

MOP se je odločilo, da bo za nove posege v prostor z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitilo najbolj občutljiva območja (bivalno okolje, šole, vrtce, bolnišnice...). Za ta območja, za katere se zahteva povečano varstvo pred sevanji, veljajo 10-krat strožje omejitve kot v Evropski Uniji. To pomeni, da se pred postavitvijo vsake nove bazne postaje določijo varnostna območja, znotraj katerih ne sme biti stanovanj, bolnišnic, šol, vrtcev…

Oglejmo si, kako določila uredbe o elektromagnetnem sevanju vplivajo na umestitev novih virov EMS v prostor:

V neposredni bližini anten bazne postaje lahko sevalne obremenitve v glavnem snopu antene presežejo mejne vrednosti. To je možno samo v ravnini antene in v tisti smeri, kamor je usmerjen glavni snop sevalnega diagrama antene. Sevalne obremenitve so čezmerne le v neposredni bližini baznih postaj. Ker je antena bazne postaje nameščena na visokem drogu ali pa je dostop v njeno bližino nepooblaščenim osebam onemogočen, ni pričakovati, da bi bili prebivalci lahko čezmerno obremenjeni z EMS. Območje, kjer lahko v najbolj neugodnem primeru (polna obremenitev antenskega sistema) pričakujemo čezmerne sevalne obremenitve, znaša za tipične bazne postaje približno med 5 in 7 m.

Območje, kjer lahko v najbolj neugodnem primeru (polna obremenitev antenskega sistema) pričakujemo čezmerne sevalne obremenitve na najbolj občutljivih območjih, znaša za tipične bazne postaje približno med 14 in 18 m.

V Sloveniji še ni predpisov, ki bi opredeljevali največjo dovoljeno vrednost SAR za mobilne telefone. Vendar je pričakovati, da bodo domači pooblaščeni zastopniki poskrbeli, da bodo kupcem na voljo vse relevantne informacije o sevalnih obremenitvah posameznih tipov telefonov. V pripravi pa je zakon o varstvu pred neionizirnimi sevanji, ki naj bi opredelil tudi posebne zahteve glede največjih sevalnih obremenitev naprav široke rabe.

Izhodišča mejnih vrednosti

Mednarodne smernice ICNIRP so bile oblikovane z namenom zaščite slehernega človeka: uporabnikov mobilnih telefonov, delavcev ali stanovalcev v bližini baznih postaj, pa tudi ljudi, ki ne uporabljajo mobilnih telefonov. Treba je poudariti, da mejna vrednost, določena s smernico, ne pomeni natančne ločnice med varnostjo in tveganjem. Ni mogoče določiti natančnega nivoja izpostavljenosti EMS, nad katerim bi izpostavljenost postala nevarna za zdravje; vendar pa potencialno tveganje za človekovo zdravje z večanjem nivoja izpostavljenosti postopoma narašča. Smernice določajo mejo, pod katero so EMS glede na obstoječe znanstveno znanje nenevarna. Vsekakor pa zato ni mogoče sklepati, da je izpostavljenost nad to vrednostjo škodljiva zdravju.

Za določitev mejnih vrednosti izpostavljenosti pa je vseeno treba v znanstvenih študijah identificirati prag, pri katerem se pojavijo prvi zdravstveni učinki. Ker ljudi ni mogoče uporabljati pri poskusih, so smernice odvisne od študij na živalih. Majhne vedenjske spremembe živali pri nizkih jakostih so pogosto predhodnica izrazitejših sprememb v zdravju pri višjih nivojih izpostavljenosti. Nenavadno vedenje je zelo občutljiv pokazatelj biološkega odziva in je opredeljen kot najnižji opazni škodljivi zdravstveni učinek. Smernice priporočajo izogibanje izpostavljenosti EMS pri nivojih, ko se pojavijo vedenjske spremembe.

Mejne vrednosti, določene v smernici ICNIRP, so precej nižje od vrednosti, pri kateri so bile ugotovljene vedenjske motnje živali. ICNIRP pri določitvi mejnih vrednosti za poklicno izpostavljene uporablja varnostni faktor 10, pri izpostavljenosti splošne javnosti pa faktor 50. Tako so na primer pri visokofrekvenčnih EMS najvišje vrednosti, ki so jim ljudje izpostavljeni v okolju ali v domači hiši, vsaj 50-krat nižje od vrednosti, pri kateri se pri živalih pojavijo vedenjske spremembe.

Glavni učinek visokofrekvenčne energije je segrevanje tkiva. Zato so smernice za izpostavljenost visokofrekvenčnim EMS postavljene tako, da preprečijo zdravstvene učinke zaradi segrevanja določenega dela telesa oziroma vsega telesa. Upoštevanje smernic zagotavlja, da so učinki segrevanja dovolj majhni, da niso škodljivi.

Trenutno ugibanja o morebitnih dolgoročnih (netermičnih) zdravstvenih učinkih niso zadostna podlaga za izdelavo smernic ali standardov. Ob upoštevanju rezultatov vseh znanstvenih študij ni dovolj dokazov, ki bi potrdili, da EMS lahko povzročajo dolgoročne zdravstvene učinke, kot je na primer rak. Nacionalne in mednarodne organizacije z namenom zavarovati ljudi pred znanimi zdravstvenimi učinki pripravljajo aktualne standarde na podlagi najnovejših znanstvenih izsledkov.

Prav tako smernice na področju EMS niso namenjene zaščiti medicinskih implantatov (srčnimi spodbujevalniki) pred elektromagnetnimi motnjami. Proizvajalci in zdravniki, ki so napravo vsadili, bi morali pacientu svetovati, kako naj ravna v primeru uporabe mobilnega telefona ali drugih virov EMS. Proizvajalci elektronskih naprav so dolžni poskrbeti, da te ustrezajo strogim standardom in so imune na elektromagnetne motnje iz okolja.