Viri neionizirnih elektromagnetnih sevanj

Na Zemlji so že od nekdaj prisotna sevanja naravnih izvorov. Čedalje več je tudi sevanj umetnih izvorov. Ta so navzoča povsod v okolju, kjer delamo ali bivamo (bivalno okolje) in njihova jakost s tehnološkim razvojem družbe narašča.

Naravna EMS izvirajo iz zemlje (zemeljsko magnetno polje), zemeljske atmosfere (električno polje) in vesolja, kjer je sonce njihov najpomembnejši izvor.

Umetna EMS zavzemajo celotni frekvenčni spekter. Najpogostejši izvori so električno omrežje, električni motorji, gospodinjske naprave, naprave v industriji za obdelavo različnih materialov, računalniki, telekomunikacijske naprave, radijski in televizijski oddajniki, medicinske naprave in radarji. Ta sevanja dosegajo neprimerno večje jakosti kot sevanja naravnih izvorov.

Človek v svojem okolju ni izpostavljen samo enemu viru EMS, temveč vsem virom EMS v določenem okolju hkrati. Za določitev izpostavljenosti EMS je tako potrebno izmeriti in oceniti skupno sevalno obremenitev okolja.

Tabela 1: Sevanje daljnovodov za prenos in distribucijo električne energije pri običajnem bremenskem toku. Merjeno na višini 1m.

Viri EMS nizkih frekvenc 0-30 kHz

Viri nizkofrekvenčnih EMS kot so: daljnovodi, transformatorske postaje, vse gospodinjske naprave, električno ožičenje, se nahajajo neposredno v našem naravnem in bivalnem okolju ter smo jim dnevno izpostavljeni.

Polje gospodinjskih aparatov

Tabela 2. Izmerjene vrednosti magnetnega polja na posameznih oddaljenostih za posamezne gospodinjske naprave. Presenetljivo je, da jakost magnetnega polja ni odvisna od velikosti, moči ali hrupnosti naprave. Magnetno polje blizu velikih naprav je ponavadi manjše od polja v bližini majhnih naprav. Razlog je v različni izvedbi, obliki, in funkcionalnosti posamezne naprave.


Polje gospodinjskih aparatov

Slika 1. Primerjava izmerjenih vrednosti magnetnega polja v okolici daljnovodov in nekaterih gospodinjskih naprav. Kot referenca je podano stalno prisotno magnetno polje v bivalnem okolju.

Viri EMS visokih frekvenc 30 kHz-300 GHz

Viri visokofrekvenčnih EMS (radarji, radijski in TV oddajniki,...) so oddaljeni od bivalnih lokacij in ponavadi niso dostopni. Običajna izpostavljenost ljudi je več kot 100-krat manjša od dopustnih mejnih vrednosti. Njihova razvrstitev glede na gostoto moči, ki je odvisna od oddajne moči in oddaljenosti od posameznega vira EMS, je prikazana na sliki 2.Slika 2. Razvrstitev virov visokofrekvenčnih EMS v okolju glede na jakost in frekvenco.