SAR CENTER

Podatki o SAR

Ko je mobilni telefon v neposredni uporabnikovi bližini (govorimo o bližnjem polju, saj je oddaljenost med njima le nekaj centimetrov), pride do zelo nehomogene absorpcije EMS v glavi. Za ocenjevanje njenih bioloških učinkov ter s tem omejevanje izpostavljenosti se v Evropi uporablja lokalna omejena SAR 2 W/kg , porazdeljena prek tkiva mase 10 g v 6-minutnem intervalu. SAR je kratica za stopnjo specifične absorpcije, ki predstavlja merilo za količino absorbiranih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanje v telesu zaradi izpostavljenosti viru elektromagnetnega sevanja (mobilni telefon). Enota je vat na kilogram (W/kg).
Ta mejna vrednost že upošteva dodatni varnostni faktor, ki je uveden zaradi preventivnega varovanja zdravja.

Glava

Prikaz SAR v glavi

Gre za zelo nehomogeno absorpcijo, ki z oddaljenostjo zelo hitro pojema.

Sevanje mobilnih telefonov

Mobilni telefoni so radijski oddajniki zelo majhnih moči, ki oddajajo in sprejemajo elektromagnetna sevanja v področju mikrovalov. Med uporabo se navadno neposredno dotikajo ušesa ali glave.
Največje oddajne moči mobilnih telefonov znašajo do 1 W, medtem ko so dejanske povprečne moči med uporabo mobilnega telefona običjano bistveno manjše. Izhodno moč telefona je namreč odvisna od povezave med mobilnim telefonom in bazno postajo. Če se nahajamo na območju, kjer je signal bazne postaje dober, bo tudi signal mobilnega telefona prispel do bazne postaje brez večjih večjih izgub oziroma slabljenja. V tem primeru mobilni telefon samodejno zmanjša oddajno moč in s posledično je dejanska ali povprečna oddajna moč telefona navadno precej nižja od največje izhodne moči telefonskega aparata. Tehnični omejitvi za večje moči sta tudi napajalna baterija in majhnost telefonov.
Oceno sevalnih obremenitev zaradi uporabe mobilnih telefonov je treba narediti z zelo zahtevnimi izračuni prostorske porazdelitve absorbirane energije znotraj glave, ki morajo biti dopolnjeni z meritvami absorpcije v ustreznem anatomsko oblikovanem modelu (fantomu).
V specializiranih laboratorijih opravljajo dozimetrične meritve, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti različnih modelov mobilnih telefonov z mednarodno določenimi mejnimi vrednostmi.

Ker vse mobilne telefone preskušajo v laboratorijih pri največji oddajni moči, so dejanske vrednosti SAR navadno precej pod temi nivoji, saj so aparati projektirani tako, da največjo moč potrebujejo le za vzpostavitev zveze z bazno postajo. Čim bližje smo torej bazni postaji, tem manj moči je potrebno za vzpostavitev zveze. S tem so nižje tudi vrednosti SAR. Tovrstne meritve so zelo pomembne za preskušanje sevalnih obremenitev telefonov (podelitev znaka o SAR) ter za določitev njihove končne in najprimernejše konstrukcije, ki bo pomenila minimalne sevalne obremenitve za uporabnika.

Poleg laboratorijskih meritev se za ocenjevanje SAR uporabljajo tudi kompleksne numerične metode, ki ob upoštevanju dielektričnih lastnosti človekovega telesa s precejšnjo zanesljivostjo napovejo absorpcijo EMS v tkivu. Doslej so najpopolnejši in najbolj natančen model človeka za ocenjevanje SAR razvili v raziskovalnem laboratoriju ameriških zračnih sil (Airforce Research Laboratory) iz Teksasa. Ta model lahko na 1 mm3 natančno izračuna SAR kjerkoli v 42 različnih tkivih človeškega telesa. Ujemanje izračunanih vrednosti z laboratorijskimi meritvami na konkretnih bioloških snoveh je znotraj same merilne napake.