Seminar
NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH SISTEMOV

Ljubljana
14. feburar 2012


Projekt FORUM EMS je skupaj s soorganizatorji, in sicer

organiziral seminar NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH SISTEMOV.

Lokacija in termin

Seminar Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov 2012 je potekal 14. februarja 2012 v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, s pričetkom ob 8.30.

O seminarju

Zaradi nenehnega tehnološkega razvoja informacijske družbe, ki narekuje vedno večji obseg elektronskih komunikacij, se povečuje tudi obseg in delež brezžičnih sistemov – elektronskega komunikacijskega omrežja, ki za prenos informacij ne uporablja vodnikov. S povečevanjem obsega in raznovrstnosti teh sistemov se ob negotovosti glede njihovih vplivov na okolje in zdravje ljudi povečuje tudi njihova okoljsko prostorska konfliktnost.

Glavni namen seminarja je predstaviti osnova izhodišča za umeščanje objektov in naprav brezžičnih sistemov v prostor, za njihovo oblikovanje in določitev v prostorskih aktih, tako da se zagotovi smotrna raba prostora, vidna kakovost prostora in čim manjša obremenitev z elektromagnetnim sevanjem.

Zaradi številčnosti, problematike in pričakovanega nadaljnjega povečevanja obsega se vsebina seminarja nanaša predvsem na sisteme oziroma bazne postaje mobilne telefonije, izhodišča, ki bodo predstavljena, pa se lahko smiselno uporabljajo tudi za umeščanje preostalih brezžičnih sistemov s podobnimi prostorskimi in okoljskimi značilnostmi, na primer sistemov radijskih zvez, radijskih in televizijskih oddajnikov, radarjev, satelitskih oddajnikov in mikrovalovnih zvez.

Nekaj utrinkov s seminarja

Slika 1 Slika 1 Slika 1
Slika 1 Slika 1 Slika 1
Slika 1 Slika 1 Slika 1
Slika 1 Slika 1 Slika 1

Novost – Predstavitev monografije

Pri založbi projekta Forum EMS je izšla monografija »Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov« avtorjev Petra Gajška, Aleša Mlakarja, Tomaža Šenice in Blaža Valiča, ki podaja osnovna izhodišča in priporočila za umeščanje brezžičnih sistemov v prostor, pri čemer so upoštevani tako tehnični kot sistemski ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti EMS v smislu upoštevanja načela previdnosti. Monografija je pripravljena kot pomoč načrtovalcem, izdelovalcem občinskih prostorskih aktov in zaposlenim v občinskih službah za urejanje prostora ter operaterjem mobilne telefonije in drugim upravljavcem brezžičnih sistemov in investitorjem obravnavanih posegov. Priporočila niso popolna, v danih okvirih skušajo opozoriti na ključne vsebine in nakazati možne rešitve najbolj perečih problemov. Zato priporočila ne skušajo in ne smejo nadomestiti ustvarjalnega strokovnega dela – vsakokratnega iskanja dobrih rešitev, prilagojenih obravnavanemu prostorsko načrtovalskemu problemu.
Vsak udeleženec seminarja so prejeli izvod monografije.

Monografijo je mogoče naročiti tudi prek spletnega naročila.

Program

Torek, 14. februar 2012

8.30-9.00 PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00-9.20

UVODNI  NAGOVORI

  • prof.dr. Mihael Jožef Toman, dekan Biotehniške fakultete
  • dr. Mitja Pavliha, Generalni direktor Direktorata za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor
  • Marjan Turk, Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
9.20-9.40UMEŠČANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH SISTEMOV V PROSTOR
dr. Aleš Mlakar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
9.40-10.00 BREZŽIČNI SISTEMI IN ELEKTROMAGNETNA SEVANJA
doc.dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja
10.00-10.20 ZAKONSKI OKVIR NAČRTOVANJA BREZŽIČNIH SISTEMOV
Tomaž Šenica
10.20-10.40 OCENJEVANJE PRIMERNOSTI LOKACIJ
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja
10.40-11.10 ODMOR
11.10-11.30 NAPRAVE IN OBJEKTI BREZŽIČNIH SISTEMOV V OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTIH
Marko Fatur, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
11.30-11.50 VIDIKI OPERATERJA MOBILNE TELEFONIJE PRI UMEŠČANJU BAZNIH POSTAJ V PROSTOR
Marjan Poljanec, Si.mobil d.d.
11.50–12.10 CIVILNA INICIATIVA - ignorirati, premagati ali sodelovati
Mitja Blagajac, SPEM skupina
12.10-12.30 OBLIKOVALSKE REŠITVE
Franco Beccari, Calzavara s.p.a.
12.30-13.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK