Stališča ključnih mednarodnih organizacij

VISOKOFREKVENČNA ELEKTROMAGNETNA SEVANJASvetovna zdravstvena organizacija (WHO World Health Organization)

»Noben izmed najnovejših pregledov literature ni privedel do sklepa, da bi izpostavljanje visokofrekvenčna EMS mobilnih telefonov in baznih postaj povzročalo kakršne koli zdravstvene posledice. V povezavi z netermičnimi učinki je mogoče skleniti, da kljub dejstvu, da lahko visokofrekvenčna EMS vplivajo na biološke sisteme pri jakostih, ki so premajhne za zaznavni dvig temperature, nobena raziskava ni pokazala na obstoj vplivov na zdravje pri jakostih pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi. Vendar pa obstajajo pomanjkljivosti v znanju, ki zahtevajo dodatne raziskave z natančnejšo oceno zdravstvenega tveganja.«

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en


Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji

»Rezultati objavljenih epidemioloških in laboratorijskih raziskav o vplivu EMS mobilnih telefonov in baznih postaj na rakasta obolenja ne dajejo podlage za omejevanje uporabe mobilnih telefonov. Prevladujoče znanstveno mnenje, ki temelji na obstoječi znanstveni literaturi, je, da VF EMS nizkih jakosti ne krajša življenjske dobe in ne pospešuje razvoja rakastih obolenj. Izpostavljenost VF EMS, ki je nižja od mejnih vrednosti, ne vpliva na zdravje.«


Evropska komisija- Znanstveni odbor za toksikologijo, eko-toksikologijo in okolje (CSTEE)

»Obstoječe znanstvene raziskave, ki obravnavajo tako termične kot tudi netermične učinke, ne dajejo dovolj trdne podlage, ki bi narekovala znižanje mejnih vrednosti, določenih v priporočilih EU.«

europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out128_en.pdf


Evropski projekt COST 218

»Mišljenje, da bi znižanje obstoječih mejnih vrednosti zmanjšalo strah in zaskrbljenost ljudi, je zmotno. Tako dejanje ne more nadomestiti ustrezne ocene tveganja, temveč bi pomenilo izgubo zaupanja v obstoječe mejne vrednosti, ki temeljijo na znanstvenih argumentih.«


Zdravstveni svet Kanade

»Ker so sevalne obremenitve zaradi baznih postaj, ki so jim izpostavljeni prebivalci, daleč pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ni verjetno, da bi prišlo do vplivov na zdravje.«


Neodvisna ekspertna skupine za mobilno telefonijo pri Angleški vladi znana kot »Stewartova skupina«

»Rezultati vseh doslej izvedenih raziskav kažejo, da izpostavljenost VF EMS pod mednarodno sprejetimi mejnimi vrednostmi ne vpliva na zdravje ljudi. Obstaja seveda nekaj rezultatov raziskav, ki kažejo, da VF EMS lahko povzročajo biološke učinke pri izpostavljenosti tudi pod temi mejnimi vrednostmi. To pa še ne pomeni, da ti učinki vodijo do obolenj ali poškodb. Bivanje v bližini baznih postaj, kjer so sevalne obremenitve dosti nižje od dovoljenih mejnih vrednosti, ne pomeni povečanega tveganja za zdravje. Kljub temu so bili v nekaterih primerih ugotovljeni posredni vplivi na splošno počutje ljudi. Potrebujemo dodatne raziskave.«


Nizozemski nacionalni svet za zdravstvo

»Na podlagi obstoječih rezultatov raziskav lahko ugotovimo, da ni razlogov za zaskrbljenost. Na voljo tudi ni znanstveno potrjenih podatkov, na podlagi katerih bi lahko svetovali otrokom in mladostnikom, naj omejijo uporabo mobilnih telefonov. Ker je kljub razširjenosti mobilne telefonije na voljo le malo raziskav o možnem vplivu mobilne telefonije najnižjih jakosti na zdravje, so potrebne nadaljnje raziskave.«


Francoska akademija za znanost

»Ni mogoče potrditi hipoteze o zdravstvenem tveganju za ljudi, ki živijo v bližini baznih postaj mobilne telefonije.«


Ministrstvo za zdravje RS in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS

»Skupno stališče obeh ministrstev je, da obstoječe mejne vrednosti, ki jih predpisuje uredba o elektromagnetnem sevanju, zagotavljajo najvišjo stopnjo varstva okolja in varovanja zdravja pred VF EMS. Hkrati velja tudi poudariti, da je povprečna izpostavljenost ljudi zaradi sevanja baznih postaj v Sloveniji stokrat manjša od mejnih vrednosti, določenih z uredbo.«