Stališča ključnih mednarodnih organizacij

NIZKOFREKVENČNA ELEKTROMAGNETNA SEVANJASvetovna zdravstvena organizacija (WHO World Health Organization)

»Najnovejši pregled znanstvene literature o morebitnih škodljivih vplivih na zdravje zaradi izpostavljenosti nizkofrekvenčnim električnim in magnetnim poljem (0 – 300 Hz) je pokazal, da izpostavljenost jakostim, ki so nižje od smernic Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP, 1998), nima ugotovljenih škodljivih posledic za zdravje. Nekatere raziskave pa kažejo na statistično povezavo med magnetnimi polji in otroško levkemijo, medtem ko omenjene povezave ni mogoče potrditi pri odraslih ali z laboratorijskimi raziskavami. Potrebne so dodatne raziskave.«


Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji

»Razpoložljivi rezultati raziskav o raku (predvsem otroška levkemija) in drugih obolenjih zaradi izpostavljenosti nizkofrekvenčnim EMS so nezadostni in preveč pomanjkljivi, da bi lahko vodili do znižanja obstoječih mejnih vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP iz leta 1998 in priporočilo EU iz leta 1999.«


Nacionalna agencija za zdravje (HPA) v okviru britanske vlade.

»Obstajajo epidemiološke študije, ki kažejo, da je dolgotrajna izpostavljenost magnetnim poljem nad 0,4 µT povezana z manjšim povečanjem nevarnosti levkemije pri otrocih, za katere pa ni ustreznih znanstvenih razlag. Na voljo ni podatkov o kancerogenem vplivu nizkofrekvenčnih magnetnih polj na odrasle. V praksi so poleg tega takšne ravni izpostavljenosti otrok zelo redke - pod 1% v državah EU.«


Ameriški inštitut za zdravstveno ekologijo (NIEHS)

»Izpostavljenost nizkofrekvenčnim elektromagnetnim poljem ni popolnoma varna, saj obstaja nekaj znanstvenih dokazov, da izpostavljenost lahko povzroča otroško levkemijo. Kljub temu menimo, da te ugotovitve niso zadostne, da bi lahko vzpostavili strožje omejitve. Ker pa so skoraj vsi ljudje obdani z električnimi napravami in tako izpostavljeni nizkofrekvenčnim elektromagnetnim poljem, je potrebno upoštevati načelo previdnosti.«


Zdravstveni svet Kanade

»Raziskave so pokazale, da lahko EMS električnih naprav in daljnovodov povzročijo šibke električne tokove, ki stečejo skozi človekovo telo. Ti tokovi so precej šbkejši od naravnih tokov, ki nastajajo v možganih, živcih in srcu in ne predstavljajo tveganja za zdravje. Opravljenih je bilo precej raziskav o vplivih EMS na zdravje ljudi. Nekatere študije so nakazale možnost povezave med izpostavljenostjo magnetnim poljem in otroško levkemijo. Vendar pa se je po natančnejšem vrednotenju raziskav izkazalo, da so rezultati neprepričljivi in povezave zelo šibke. Zato ni potrebno spreminjati svojih vsakodnevnih navad glede izpostavljenosti EMS.«