Arhiv vprašanj in odgovorov 2004Igor Janhuba 13.5.2004 9:08:00
Zaposlen sem v ljubljanskem podjetju, ki ima prostore v večnadstropni poslovni stavbi v centru. Pred cca mesecem dni je Mobitel v soglasju z lastniki poslovnega objekta omogočil montažo treh GSM repetitorjev, enega na steno moje pisarne druga dva pa pisarne sodelavcev. Ker je repetitor pričvrščen meter in pol od mesta, kjer preživim vsaj 8 in več ur dnevno me zanima, ali je taka namestitev sploh legalna in kakšne posledice lahko ima name in sodelavce. Repetitor je v mojem primeru sicer obrnjen stran od mene, pri sodelavcih pa eden od dveh delno proti pisarnam.
Hvala za hiter odgovor!

Igor

projekt Forum EMS 3.6.2004 9:53:00
Antene bazne postaje zaradi svojega sevalnega diagrama oddajajo v druge smeri prostora (izven vertikalnega in horizontalnega kota) s svojega zadnjega, vrhnjega, spodnjega ali stranskega dela več kot stokrat nižje jakosti elektromagnetnih signalov.
Za primer vzemimo bivalne prostore, ki se nahajajo neposredno pod baznimi postajami na strehi. Ker se v danem primeru bivalni prostor nahaja v senci (antene bazne postaje so projektirane tako, da oddajajo skoraj vso energijo v horizontalni smeri vstran od objektov ter nič navpično navzdol) in ker se mikrovalovi absorbirajo v različnih gradbenih materialih (faktor povprečnega slabljenja strešno-stropne konstrukcije znaša med 10-100), so sevalne obremenitve v bivalnih prostorih več kot 100-krat manjše od dopustnih mejnih vrednosti.

Vsekakor pa bi za konkreten primer predlagali izvedbo meritev EMS v vaših pisarnah.


Barbara Miklavc 3.6.2004 10:24:00
Kako se ugotovi (in kdo), če bazna postaja GSM telefonije na neki določeni lokaciji deluje

projekt Forum EMS 3.6.2004 10:26:00
Možnosti sta dve:

  1. da se izvedejo meritve EMS v okolici bazne postaje, ki nedvomno pokažejo realno sliko.
  2. da se od upravne enote dobi podatke glede bazne postaje.

Dajana Makovec 3.6.2004 10:29:00
Spostovani,

V Črnuski gmajni, pod 380 kv daljnovodom je stanovanjski sklad začel graditi stanovanjsko naselje.
Ali ne obstaja zakon po katerem morajo biti stanovanjska naselja vsaj 20 m odddaljena od daljnovodov?

projekt Forum EMS 3.6.2004 10:32:00
V Sloveniji to področje ureja uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96), ki določa največje dovoljene sevalne obremenitve za I.območje varstva pred EMS, kamor spadajo tudi stanovanja.
Uredba določa največje sevalne obremenitve zaradi električnega in magnetnega polja in ne oddaljenosti.
Glede na to bi moral investitor od pooblaščene organizacije pridobiti strokovno mnenje glede primernosti posega v bližini obstoječega daljnovoda.


Bojan Pajnic 3.6.2004 10:33:00
Ali lahko upravitelj stan. bloka v soglasju z upravnim odborom (mimogrede noben od navedenih ne stanuje v tem stan. bloku), brez obvestila in soglasja vecine stanovalcev, dovoli na teraso stanovanjskega bloka postaviti bazno postajo gsm telefonije in radioamatersko anteno?

projekt Forum EMS 3.6.2004 10:36:00
Za to vprašanje pa vam svetujemo, da se obrnete na upravno enoto ali pa na Urad za prostor RS, ki vodi upravne postopke v zvezi s postavitvijo baznih postaj.


Boris Hrovat 3.6.2004 10:37:00
Ali lahko dosežem prepoved uporabe mobilnih telefonov v bivalnih prostorih, na delovnem mestu, v javnih ustanovah in na sploh, na vseh javnih krajih?
Ljudje imajo namreč ves čas vklopljene mobilne telefone, ki nedvomno sevajo. Dokaz za sevanje je, da se lahko pogovarjajo, pošiljajo SMS sporočila itd.
Ali bi še potrebovali bazne postaje, če bi prepovedali uporabo mobilnih telefonov?
Ali lahko sevanja mobilnih telefonov povzročajo raka ?

Projekt Forum EMS 3.6.2004 10:56:00
Znanstvenikom v doslej opravljenih raziskavah ni uspelo dokazati, da bi izpostavljenost VF EMS, ki jih oddajajo mobilni telefoni, povzročala rakasta obolenja. Svetovna zdravstvena organizacija zastopa stališče, da sevalne obremenitve nizkih jakosti, ki jih oddajajo mobilni telefoni in bazne postaje, nimajo dovolj energije, da bi vplivale na dedni material ter s tem povzročale raka.


Alojz Janežič 15.6.2004 16:55:00
V naši ulici v Kočevju poteka trasa daljnovoda v neposredni bližini stanovanjskih hiš.Oddaljenost od hiš je od 0 metrov pa do 15 metrov.Ta daljnovod poteka na obrobju gozda.30 metrske smreke so oddaljene od žic daljnovoda samo par metrov.Ob hudem neurju bi se lahko smreka porušila in padla na daljnovod ki bi se porušil in nas in nas vse pobil.Lansko leto se je v bližini kočevja porušil daljnovod na nekem pašniku in pobil vse krave, ki so se tam pasle.Vsi prebivalci ulice smo že leta 2002 s podpisi opozorili na nevarnost, ki nam preti.Elektru Kočevje se ni zdelo vredno niti toliko,da nam bi na našo prošnjo odgovorilo.Sprašujemo, ali zaradi te nevarnosti lahko zahtevamo odstranitev ali kakšno drugo sanacijo daljnovoda.
Hvala za odgovor.

Projekt Forum EMS 15.6.2004 17:05:00
Problem, ki ga navajate je sicer le posredno povezan s problematiko elektromagnetnih sevanj. Za podrobejšo obravnavo daljnovoda glede njegove potrebne oddaljenosti od stanovanjskih hiš bi potrebovali bolj natančne tehnične podatke. Najbolje pa bi bilo izvesti meritve EMS v neposredni bližini vodov.


Tine Oblak 22.6.2004 13:04:00
Projekt Forum EMS je zelo zanimiva pridobitev za naš prostor in prinaša sveže informacije glede te problematike. Z veseljem spremljam vaše aktivnosti.

Projekt Forum EMS 22.6.2004 21:20:00
Hvala za spodbudne besede. Še naprej se bomo trudili za strokovno utemeljeno ter nepristransko informiranje javnosti.


Roman Jezeršek 4.8.2004 13:15:00
Namen imamo kupiti hišo v vasi,le ta pa je oddaljena cca.15-20m od visokonapetostnega transformatorja.Transformator je v betonskem ohišju.Zanima me kako močno je sevanje in kakšne so posledice za zdravje?Ali obstoja kakšna zaščita transformatorja pred sevanjem in kakšni bi bili stroški?Hvala!

Projekt Forum EMS 15.6.2004 17:05:00
Ker gre bolj za načelno vprašanje, saj ne navajate podrobnih podatkov o nazivni moči ter bremenskem toku trafo postaje vam odgovarjamo tudi bolj splošno.

Če gre za tipično trafo postajo, ki je znotraj naselja (630 kVA) so sevalne obremenitve že na razdalji ca. 5 m precej nižje od zakonsko določenih mejnih vrednosti v R Sloveniji. Tako da ne pričakujemo, da bi lahko taka tipična trafo postaja kakorkoli povečala stalno prisotna električna in magnetna polja v stanovanju zaradi sevanj gospodinjskih naprav ter električnega ožičenja vašega stanovanja.
Nizkofrekvenčna električna polja uspešno slabijo že uporabljeni gradbeni materiali, medtem ko za magnetno polje to ne velja. Obstajajo zasloni za nizkofrekvenčna magnetna polja, vendar pa so cenovno zelo težko dostopni.


Branislav Vulevica 6.8.2004 13:42:00
Dragi tovarisi,
Forum EMS Vam je fantastican !!!

Puno lepih pozdrava.
Branislav Vulevica

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINCA"
Laboratorija za zastitu od zracenja i zastitu zivotne sredine
11 001 Beograd, p.p. 522


Aleš 11.9.2004 12:58:00
Zanima me koliko so škodljive bazne postaje v razdalji 20 metrov?

Projekt Forum EMS 17.9.2004 11:25:00
Oddaljenost ni edini parameter, ki je pomemben za ocenjevanje sevalnih obremenitev zaradi baznih postaj. Ključnega pomena so še oddajna moč, tip antene ter njena višina in usmerjenost (azimut), saj je sevalni diagram antene bazne postaje zelo prostorsko omejen (60 stopinj v horizontalni ter 5-10 stopinj v vertikalni smeri).
Do sedaj izvedene ocene sevalnih obremenitev v okolici baznih postaj, ki so jih izvedle pooblaščene institucije v Sloveniji kažejo, da so sevalne obremenitve za tipično bazno postajo na oddaljenosti okrog 10 m na meji dopustnih mejnih vrednosti. Vendar to velja samo v osi antene (na njeni višini). Če pa se nahajamo le nekaj metrov izven osi antene bazne postaje pa so sevalne obremenitve dosti manjše od dovoljenih mejnih vrednosti.

Zato tudi ni mogoče pavšalno odgovoriti na vaše vprašanje.


Gordan Jelenic 23.9.2004 20:08:00
Razmisljamo o nakupu hise, ki je oddaljena 40 metrov od visokonapetostnega daljnovoda in cca 200 metrov od 220/110/35 kV transformatorske postaje v Pehlinu, na severozahodnem obrobju Reke na Hrvaskem. Nimamo podatkov o napetosti v daljnovodu, vemo pa da gre za eno od treh nazivnih napetosti te postaje. Ali lahko ocenite vpliv elektromagnetnega sevanja na prebivalce te hise zaradi blizine postaje in daljnovoda v primeru treh moznih napetosti le-tega? Bi bile ustrezne vrednosti zakonsko dolocenih lastnosti elektromagnetnega polja znotraj dopustnih meja glede na hrvaske (NN 204/03) ali slovenske (Ul. 70/96) predpise? Kaksno je vase mnenje o utemeljenosti teh predpisov? V kateri evropski drzavi je zakonodaja navezana na elektromagnetno sevanje najstrozja? Bi bili zakonski pogoji za nas primer tudi takrat zadosceni? Najlepsa hvala za odgovor.

Projekt Forum EMS 6.10.2004 10:32:00
V sistemskih študijah, ki so jih izvedle pooblaščene institucije v Sloveniji, so bile v prvi fazi preverjene posledice predpisa za izbrane tipske primere visokonapetostnih in srednjenapetostnih objektov, ki so pogosteje zastopani v slovenskem elektroenergetskem omrežju. V raziskavo so bile zajete tipske geometrije glav visokonapetostnih daljnovodnih stebrov, tipske geometrije glav srednjenapetostnih daljnovodnih stebrov, različne tipske konfiguracije polaganja kablov in tipske konstrukcije transformatorskih postaj. Medtem ko je bilo pri daljnovodih in kablovodih električno in magnetno polje ocenjeno z izračuni, je bilo pri transformatorskih postajah magnetno polje ocenjeno z meritvami. Na podlagi analize jakosti polj v okolju izbranih tipskih primerov visokonapetostnih in srednjenapetostnih objektov so bile ocenjene okvirne razdalje od tovrstnih objektov, znotraj katerih je možno preseganje mejnih vrednosti za polja frekvence 50 Hz iz predpisa.
Pri nobenem od analiziranih tipskih primerov, obravnavanih v omenjenih študijah, vrednosti polja na predpisanih lokacijah ocenjevanja niso presegale mejnih vrednosti za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 µT).
Pri analizi tipskih primerov se je za daljnovode napetostnih nivojev 400 kV, 220 kV in 110 kV, pa tudi za nekatere srednjenapetostne daljnovode, če je na njih pričakovati visoko tokovno obremenitev, izkazalo, da predpis postavlja nove kriterije v doslejšnji praksi projektiranja. Poleg upoštevanja s tehničnimi normativi predpisane varnostne višine in varnostne oddaljenosti vodnikov je treba pri novih vodih upoštevati tudi oddaljenost, na kateri so dosežene mejne vrednosti električnega in magnetnega polja za nove vire sevanja. Mejne vrednosti, ki jih določa zakonodaja za nove vire in vire v rekonstrukciji, so 10- oz. 20-krat strožje od mejnih vrednosti za obstoječe vire sevanja: 0,5 kV/m in 10 µT (za I. območje –novi viri in rekonstrukcije).

V spodnji tabeli navajamo potrebne odmike na območjih povečanega varstva pred EMS:

daljnovod odmik
220 490/65 jelka 24 m
220 490/65 sod 18 m
110 240/40 jelka 14 m
110 240/40 portal 14 m
110 240/40 sod 11 m
110 240/40 donau 14 m
20 70/12 delta ni potreben
20 70/12 jelka ni potreben


Danijela 11.10.2004 9:17:00
Pravkar sem se prebila skozi knjigo Elektromagnetna sevanja/Jožko Budin....., Ljubljana: Inštitut za telekomunikacije, 2004.
Pri postopkih za postavitev radijskega oddajnika v Sloveniji navajajo nujnost pridobitve gradbenega dovoljenja, pri čemer je potrebna tudi strokovna ocena o vplivu na okolje in je postavitev "nadzorovana".
V pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjoenostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (UR. l. RS 114/2003), pa so v sedmem členu navedene bazne postaje v dol. pogojih kot vrsta pomožnih infrastrukturnih objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Postavitev baznih postaj in anten je v zadnjem času torej prešla v največji meri v odgovornost investitorjev, torej mobilnih operaterjev, kar nadzor nad obremenitvami okolja v smislu EMS bisteno zmanjšuje. Kaj si mislite o tem?
Danijela

FORUM EMS 16.10.2004 14:30:00
Če bazna postaja ustreza 7. členu pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Investitor mora pri novem ali rekonstruiranem objektu ali napravi, ki je vir sevanja (če je bazna postaja vir sevanja) mora v skladu s 17. členom uredbe o elektromagnetnem sevanju zagotoviti prve meritve. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat pristojen za okolje.


Zvonimir Renko 21.10.2004 13:40:00
V naši firmi imamo nekaj pisarn (državna uprava)v velikosti 60 metrov delovnih površin, ki so skupaj.V zadnjih 10 do 12 letih je zbolelo 5 žensk za rakom, ki so delale v teh prostorih (2 rak na prsih,1 na pljučih in 2 na ostalih notranjih organih. V bližini ni nekega večjega izvora EMS.Vse zaposlene so pri delu uporabljale PSije. Je to zgolj naključje? Predlagate izmero EMS? Kdo je najbolj kompetenten za izmero EMS ?
Pričakujem odgovor za katerega se lepo zahvaljujem.

FORUM EMS 24.10.2004 23:01:00
Glede na navedene podatke ter rezultate raziskav o tveganjih zaradi dela z računalniki/monitorji je vsaka taka povezava najverjetneje naključje.
Povrh gre še za različne oblike raka.
Če gre za tipično delovno mesto v pisarni ni pričakovati, da bi meritve pokazale povečane sevalne obremenitve. Meritve so dobro izhodišče za to, da se dokaže povedano. V Sloveniji je kar nekaj pooblaščenih institucij. Register vodi Agencija za okolje RS.


MAJA 21.10.2004 21:49:00
živimo v bližini Mobitela, ki ima na strehi postavljeno bazno postajo. Zanima me ali je sevanje mobitelove antene nevarno za naše zdravlje ? Zanima me pa tudi zakaj so anteno postavili v urbanem naselju in ne na poslovnem obljektu, ki se nahaja izven naselij-Vojkova ulica? hvala
maja

FORUM EMS 24.10.2004 23:15:00
Doslej opravljene študije o vplivu sevanja nizkih jakosti na človeka, kot jih najdemo v okolici baznih postaj, niso potrdile povezave med VF EMS in obolenji, vključno z rakom.
Na voljo je sicer nekaj preliminarnih rezultatov raziskav, ki kažejo, da naprave mobilne telefonije v nekaterih primerih lahko povzročajo komaj opazne biološke učinke, ki pa najverjetneje ne vodijo do znanih vplivov na zdravje.
Prevladujoče znanstveno mnenje je, da so sevalne obremenitve zaradi baznih postaj v bivalnem okolju precej pod dovoljenimi vrednostmi ter na ravni drugih signalov telekomunikacijskih oddajnikov (radio, televizija, zveze, …). Sto metrov oddaljena bazna postaja predstavlja podobne sevalne obremenitve kot deset kilometrov oddaljeni radijski oddajnik.


statistika 23.10.2004 23:09:00
Zanima me, če je kdo že opravil kakšno analizo o tistih, ki zagovarjajo postavljeanje baznih postaj v naseljih, na gasilskih stolpih v naseljih in koliko takšnih zagovornikov tudi dejsnsko živi v bližini baznih postaj v oddaljenosti cca 10 metrov od njihove hiše ali pa jo mogoče celo imajo na lastni strehi?

FORUM EMS 24.10.2004 23:19:00
Na voljo žal nimamo podatkov, ki bi se nanašali na vaše vprašanje. Bomo pa vaš predlog preučili ter ga resno obravnavali. Hvala.


Damir 29.10.2004 15:14:00
Ali je možna namestitev pisarne v kateri bo človek delal 8 ur dnevno, znotraj visoko napetostne transformatorske postaje (2x620 KVA - 20kw). Pisarna naj bi bila znotraj štirih sten, že obstoječe traf. postaje, od transformatorjev bi bila pisarna ločena le z normalno pregradno steno.
Podjetje v kateremu delam me želi namestiti v takšno pisarno, s čimer se seveda ne strinjam.
Zanima me vaše mnenje in strokovna obrazložitev, glede EMS ter ostalih nevarnostih.
Hvala za odgovor!

FORUM EMS 31.10.2004 8:27:00
Načelno nas čudi takšno ravnanje, saj ni v skladu z ergonimičnim delovnim mestom. Za podrobno oceno vašega primera bi bilo najbolje izvesti meritve EMS v tej pisarni, saj so sevalne obremenitve zelo odvisne od oddaljenosti od TRF postaje ter njenih delovnih pogojev. Iz preteklih podobnih primerov lahko sklepamo, da se gostota magnetnega pretoka (B) zelo krajevno spreminja ter dosega zelo velike gradiente v razmeroma majhnem delu vplivnega območja.
Lep pozdrav.


Vlado 8.11.2004 10:43:00
Imam vprašanje, ki se verjetno postavlja tudi drugim glede elektromagnetnega sevanja anten brezžičnega interneta.

Moja starša živita v večstanovanjski stavbi (le 6 stanovanj). Eden izmed stanovalcev je uporabil možnost ponudnikov brezžičnega interneta in je na osnovi tega na dimnik nad streho stavbe montiral anteno za sprejem podatkov. Ko je bila antena popolnoma priklopljena in v uporabi pa je njeno delovanje začutila moja mama. Zdravstveno stanje se ji je začelo slabšati, ima glavobole, šum v glavi in zmeraj več drugih težav. Tudi zdravstveno stanje očeta se je poslabšalo. Glede na to, da sosed o prestavitvi antene noče nič slišati in zagovarja, da sevanja ni, vas vljudno naprošam za mnenje, če je možno, da je vpliv antene brezžičnega interneta tako močan, da se je zaradi tega izjemno poslabšalo zdravstveno stanje mojih staršev in kam se lahko obrneta, da bi sosed anteno, ki jo mama izjemno zaznava premaknil oziroma popolnoma odstranil?

Za vaš cenjeni odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem ter vas lepo pozdravljam

FORUM EMS 15.11.2004 17:51:00
Kot navajate, gre za sprejemno anteno kar pomeni, da ni vir elektromagentnih sevanj. Načeloma pa so tudi take oddajne antene zelo selektivno usmerjene v prostoru in sevajo v druge smeri (nazaj, navzdol) izjemno malo ali skoraj nič. Skoraj ni verjetno, da bi taka antena bila vzrok težavam vaših staršev. Vseeno pa lahko predlagate lastniku antene, da zagotovi meritve sevanj pri pooblaščeni instituciji.


Jakob Kruljec 11.11.2004 17:30:00
Spoštovani gospod Gajšek.

V idilični vasici Dobeno (občina Mengeš ), želimo postaviti družinsko hišo proizvajalca Riko-Ribnica( glavna kostrukcija je masivni les).V neposredni bližini ( sosednja parcela ) pa je radio oddajnik Radia Hit. ( 300 W ).Hiša naj bi stala približno 15 m od osi oddajnika.Oddajnik se je po letu 1991 enkrat selil na Rašico,vendar je po odločbi Ministrtva za obrambo prestavljen na trenutno lokacijo.Glede na to, Vas naprošam za odgovor o EMS,kakšne so mejne vrednosti EMS, ali je dovolj odaljenosti za bivalno hišo, kakšni so dolgoročni vplivi in ali so potrebne meritve?

Za odgovor se Vam vnaprej zahvaljujem.

Lep pozdrav

Jakob Kruljec

FORUM EMS 15.11.2004 17:52:00
Glede vašega primera bi predlagali meritve EMS, saj je oddajnik sorazmerno blizu območij za bivanje. Sevalne obremenitve so odvisne tudi od namestitve oddajne antene na določeno višino ter konfiguracije terena.
Načeloma radijski oddajnik moči 100 W ERP povzroča okrog 12 V/m na oddaljenosti 10 m.

Jakob Kruljec 18.11.2004 10:15:00
Gospod Gajšek !

Zahvaljujem se Vam za obrazložitev nastale situacije,obenem pa Vas naprošam,da mi pojasnite, na koga naj se obrnem za meritve in koliko stanejo.

S spoštovanjem !

Jakob Kruljec


polonca 22.11.2004 17:38:00
Zanima me kako mobilni telefoni sploh delujejo?
Hval za odgovor.
LP pozdrav
Polonca

FORUM EMS 2.12.2004 10:08:00
Mobilni telefoni so postali del našega vsakdanjika. Tako pri delu kot tudi doma in na poti nam omogočajo udobno komunikacijo in občutek varnosti. So naprave nizkih oddajnih moči, saj največja oddajna moč mobilnega telefona znaša od 1 W (1800 MHz) do 2 W (900 MHz). Mobilni telefoni se samodejno prilagajajo in znižujejo oddajno moč do tiste stopnje, ki še omogoča nemoteno delovanje. Ker lahko pride do interferenc s sosednjimi signali celice ali zaradi ovir v prostoru, mobilni telefon potrebno oddajno moč spreminja in prilagaja tudi med samim klicem. Tako povprečne oddajne moči mobilnega telefona navadno dosegajo vrednosti med 0,12 W in 0,25 W.


Dušan 25.11.2004 10:37:00
Spoštovani
Zanima me, ali električna hišna inštalacija ustvarja nevarno nizkofrekvenčno električno polje in magnetno polje?
Po sili razmer sem namreč prisiljen postaviti posteljo poleg zunaje stene, na kateri je na zunanji strani postavljena merilno priključna omarica, dovodni kabel v notranjo elektro omarico pa poteka v tlakih pod posteljo? Ali lahko sevanje električnega kabla predstavlja nevarnost?
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni
Dušan

FORUM EMS 2.12.2004 10:16:00
Povsod, kjer je prisotna napetost v hiši 220 V ali teče električni tok (to se zgodi šele ko prižgemo električno napravo), se generitata elekrično in magnetno polje.
Oddaljnost od vodnikov ter elektirčnih in elektronskih naprav je zelo pomemben dejvanik pri ugotavljanju jakosti teh polj.
Številni primeri iz prakse kažejo, da razdelilna omarica na drugi strani stene seveda pomeni določen vir sevanja, vendar je sta električni in magnetno polje zelo skoncentrirani in sta na oddaljenosti 1 m praktično že na nivoju splošnega onesnaženja okolja z EMS. Tudi v bližini te omarice bi najverjetneje bilo sevanje znotraj dopustnih mej.
Skratka, do sedaj izvedene raziskave kažejo, da je tveganje, v kolikor sploh obstaja, zelo majhno.


dejan 2.12.2004 15:30:00
Dober dan. Vprašal bi vas, kje lahko dobim, ali pa morda veste, kakšne so oznake in opis za električne veličine, kot so gostota elektromagnetnega valovanja, valovna dolžina ipd.?

FORUM EMS 6.12.2004 14:40:00
Na spletni strani Foruma EMS si lahko ogledate slovarček osnovnih izrazov.


peter 5.12.2004 13:46:00
Preko Stanovanjskega sklada sem bil izbran za kupca stanovanja v Črnuški Gmajni. Ob ogledu gradbišča me je presenetila bližina daljnovodov stanovanjskim objektom. Ali je mogoče da bi Stanovanjski sklad dobil dovoljenje za gradnjo brez opravljenih EMS meritev, kajti po informacijah z EIMV, oni na omenjeni lokaciji za Sranovanjski sklad niso izvajali meritev. V neposredni bližini parcele poteka 220kV in še nekaj daljnovodov z nižjo napetostjo.

FORUM EMS 6.12.2004 14:49:00
O tej lokaciji nimamo nobenih podatkov, na podlagi katerih bi lahko zadevo komentirali.
Glede na zakonodajo pa bi moral investitor pred posegom v koridor daljnovoda pridobiti pozitivno mnenje pooblaščene institucije, ki izdela strokovno mnenje glede sevalnih obremenitev na celotnem vplivnem območju. Ustrezne so tudi meritve EMS, ki pa morajo upoštevati največjo možno obremenitev pod daljnovodom.
Predlagamo, da se obrnete na investitorja in zahtevate njihov uradni odgovor. Sočano pa se obrnite na Inšpektorat za okolje, ki bi moral to zadevo podrobneje preučiti in ugotoviti morebitne kršitve. Novogradnja pod daljnovodom je nedopustna.


Boštjan 8.12.2004 11:56:00
Preselil sem se v novo stanovanje in šele zjutraj opazil bazno postajo na strehi gasilskega doma. Vsa okna stanovanja gledajo na postajo, ki je oddaljena cca. 50m in pritrjena kakšnih 5m višje. Ali je takšna bližina (horizontalna in vertikalna) lahko nevarna? Kaj lahko storim?

FORUM EMS 16.12.2004 7:43:00 Sevalne obremenitve so lahko presežene do oddaljenosti nekaj metrov za tipično sektorsko anteno polno obremenjene bazne postaje na njeni višini. Dostop v to območje je praktično nemogoč, saj so antene navadno nameščene na visokih stolpih ali strehah visokih zgradb. Zunaj tega območja v drugih smereh so sevalne obremenitve daleč pod dopustnimi mejnimi vrednostmi.

Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, 70/96), ki natančno določa največje dovoljene sevalne obremenitve za vse vire sevanja, tudi za bazne postaje. Za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje povečanega varstva pred EMS, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja veljajo desetkrat strožje omejitve kot v Evropski uniji.
Prevladujoče znanstveno mnenje je, da so sevalne obremenitve zaradi baznih postaj v bivalnem okolju precej pod dovoljenimi vrednostmi ter na ravni drugih signalov telekomunikacijskih oddajnikov (radio, televizija, zveze, ...). Sto metrov oddaljena bazna postaja predstavlja podobne sevalne obremenitve kot deset kilometrov oddaljeni radijski oddajnik.


Iztok 15.12.2004 15:59:00
Spostovani! V stanovanju si zelim namestiti brezzicni router za dostop do interneta preko ADSL-a (WiFi 802.11g 2,4GHz ). Po zagotovilih proizvajalca, naj bi bilo njegovo sevanje 10x pod zakonsko (EU) dovoljeno mejo. Ker bi ga rad postavil v dnevni sobi, me zanima ali je sevanje taksne naprave lahko skodljivo za zdravje in koliksno je to sevanje v primerjavi s sevanjem npr. brezzicnega (hisnega) telefona. Hvala za Vas odgovor.

FORUM EMS 16.12.2004 7:52:00
Meritve, ki so jih izvedle pooblaščene inštitucije potrjujejo vaše navedbe glede sevalnih obremenitev WIFI, ki so primerljive s prenosnim hišnim telefonom.
Kljub temu pa predlagamo, da namestite router v prostoru, kjer se trajno na zadržujete ter je oddaljenost vsaj 1 m od aktivne antene.


Polona 17.12.2004 13:16:00
Pozdravljeni!

Kupujem parcelo, nad katero potekajo žice daljnovoda (110 kV), pa me zanima, kako močno je to sevanje in ali je škodljivo za človeka.

FORUM EMS 21.12.2004 0:35:00
Na podobno vprašanje smo delno odgovorili že 6.10.2004.
Drugače povedano, poljske jakosti zaradi daljnovoda so zelo odvisne od oddaljenosti - torej razdalje daljnovodom in hišo, ki se gradi. Če so oddaljenosti večje od priporočenih potem lahko pričakujemo, da bodo sevalne obremenitve v hiši zaradi daljnovoda primerljive s tistimi, ki jih povzročajo električne naprave v gospodinjstvu ter druge elektronske naprave.

Pregledi raziskav so pokazali, da izpostavljenost nizkofrekvenčnim EMS, katerih jakosti so nižje od smernic, ki jih je postavila ICNIRP (1998), nima ugotovljenih škodljivih posledic za zdravje. WHO hkrati omenja zelo šibek dokaz, da bi nizkofrekvenčna EMS lahko povzročala nevrodegenerativne bolezni, kakršni sta Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen, medtem ko pa obstaja močan dokaz, da pri delavcih zaposlenih v elektrogospodarstvu (prenos in distribucija električne energije) in industriji obstaja povečano tveganje za pojav amiotropične lateralne skleroze. Vendar pa je to lahko posledica povečanega tveganja zaradi električnih šokov.
Znanstveni pregledi obstoječih raziskav so tudi pokazali, da obstaja določena konsistenca glede epidemioloških študij otroške levkemije, kar kaže na možnost povečanega tveganja obolevanja otrok, ki so izpostavljeni magnetnim poljem ektromno nizkih frekvenc (50 Hz) srednje vrednosti okrog 0,3 – 0,4 mikrotesla. IARC je kot specializirana agencija za preučevanje tveganje pojava raka pod okriljem WHO formalno obravnavala te podatke ter na podlagi epidemioloških študij na otrocih uvrstila nizkofrekvenčna magnetna polja med »možne kancerogene snovi«. Podobna klasifikacija za visokofrekvenčna EMS (mobilna telefonija) še ni bila opravljena. Pomen in posledice te uvrstitve so razložene v zloženki (#263) o nizkofrekvenčnih EMS in raku, ki jo je pripravila WHO, 2001. »Možen kancerogen pri človeku« je klasifikacija, ki označuje snov, za katero velja, da obstajajo pomanjkljivi dokazi o kancerogenosti pri ljudeh in manj kot zadostni dokazi o kancerogenosti pri živalih. Ta klasifikacija je najšibkejša med tremi kategorijami (»kancerogeno za ljudi«, »verjetno kancerogeno za ljudi« in »možno kancerogeno za ljudi«), ki jih IARC uporablja za klasifikacijo potencialnih kancerogenih snovi na podlagi objavljenih znanstvenih dokazov.
Več o tem si lahko preberite tudi v II.številki novic Foruma EMS.