Arhiv vprašanj in odgovorov 2007


SStanka 21.11.2007 23:31
Pozdravljeni,

Naj se vam najprej zahvalim za pregledno, izčrpno in dobro organizirano spletno mesto.

Moj problem je naslednji: kupujem zazidljivo zemljišče, na katerem stoji nadzemna 10 kV transformatorska postaja (na jeklenih nosilcih), ki ima letnico izgradnje 1976. V naselju bo v naslednjih par letih nastalo še cca 6 stanovanjskih hiš, ki se bodo tudi priklapljale na TP.

Na kakšno razdaljo bi priporočali, da odmaknemo bodočo hišo?

Koliko bližje TP bi lahko gradili, če bi se tako vodi kot sama TP prestavili v zemljo? Glede na to, da se bo naselje v neposredni bližini širilo, me zanima, èe obstajajo pravne podlage, ki bi spodbudile Elektro, da pospeši investicijo v prestavitev TP iz zemlje v tla, preden sosedje začnejo graditi?

Kaj se zgodi, če se lokalni elektro distributer odloči, da 10kV TP nadomesti s TP višje napetosti (20 kV)? Mora za to pridobiti gradbeno dovoljenje? Lokalni Elektro na zemljišču zaenkrat nima vpisane služnosti.

Še naprej vam želim veliko uspeha in se vam zahvaljujem za odgovor.

Pozdrav,

Stanka

FORUM EMS 29.11.2007 11:40
Hvala za spodbudne besede o naši odmači strani!

Lastnik vira (Elektro podjetje) bi za transformatorsko postajo (če ta stoji na privat zemljišču) potreboval služnostno pravico, ki bi morala biti vpisana v zemljiški knjigi. Kako je mogoče, da to ni narejeno, ne vem, dejstvo pa je, da brez služnostne pravice lastnik vira nima dostopa do samega vira. Glede na leto postavitve trensformatorske postaje predvidevam, da gre za neurejeno staro stanje.

Zelo verjetno je, da se bo ob prvi rekonstrukciji transformatorske postaje le ta iz 10 kV preuredila v 20 kV, kajti 10 kV sistem se v Sloveniji postopno opušča. Ob tej rekonstrukciji bo investitor moral naročiti tudi študijo vplivov na okolje, ki bo vsebovala tudi elektromagnetna sevanja, česar mu leta 1976 ni bilo potrebno narediti. Pravnih podlag, da mora investitor rekonstruirati transformatorsko postajo ni, glede na to, da se obetajo novogradnje, pa bo v to prisiljen zaradi povečanih potreb po električni energiji.

Podzemne transformatorkse postaje se običajno ne postavljajo, pa tudi na samo sevanje ne vpliva bistveno, ali se transformatorska postaja nahaja na površini ali tik pod tlemi, saj se magnetno polje, ki ga transformatorska postaja seva, nemoteno širi skozi običajne snovi, ki nas obdajajo: zemlja, beton, železo... Zato magnetno sevanje ne bo nič manjše, električnega sevanja pa transformatorska postaja sama ne seva veliko.

Potrebni odmiki od transformatorske postaje so nekaj metrov – mejne vrednosti ponavadi niso presežene že na radzalji 5 m. Pomembna pa je tudi namestitev dovodnih in odvodnih kablov – tudi ti povzročajo magnetno in v primeru nadzemne izvedbe (daljnovoda, nadzemnega kabla) tudi električno polje. Električno polje je za 10 kV daljnovod majhno, gostota magnetnega pretoka pa je lahko presežena do oddaljenosti nekaj metrov.
Če to ne predstavlja težav, zagotovite odmik 10 m od kablov in transformatorske postaje. S tem bo prispevek kablov in transformatorske postaje k skupnemu sevanju zanemarljiv.


Nataša 13.11.2007 13:48
Spostovani,

ker delam v razvoju baznih postaj (vendar nisem strokovnjak s tega področja) me zanima, kakšni so predpisi za delovno okolje in ali so recimo presežene vrednosti za prvo območje v spodnjem primeru:
oddajnik z močjo 20 W/450 MHz, če je signal speljan na anteno na strehi (neposredno nad stropom) človek pa sedi recimo na razdalji 6 m od oddajnika. Oddajnik ima ojačevalnik pb 400 W (večji del moči se verjetno porabi v drugih delih sprektra).
Sevalni kot antene na strehi pa je pb 30 stopinj. Kakšne so raziskave recimo v primeru nosečnosti za to frekvenčno območje?

Hvala in lp

Nataša

FORUM EMS 22.11.2007 15:25
Spoštovani!

Ena izmed nalog delodajalca je tudi zagotavljanje varnosti in zdravja na delu. To pomeni, da mora delodajalec izvesti vse razumne ukrepe, da se morebitna tveganja zmanjšajo na najmanjša možna. To velja tudi za izpostavljenost EMS.

EMS v naravnem in življenjskem okolju določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, vendar ta na delovnem mestu ne velja. Drugega zavezujočega pravnega predpisa v Sloveniji nimamo, kar pa ne pomeni, da delodajalci niso dolžni storiti ničesar v zvezi z izpostavljenostjo EMS na delovnem mestu. Namreč, že od leta 1996 so znane mejne vrednosti, ki jih je pripravila Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), kjer so podane mejne vrednosti tako za splošno prebivalstvo kot tudi za izpostavljenost na delovnem mestu. V EU je bila na podlagi teh mejnih vrednosti pripravljena direktiva 2004/40/EC, ki naj bi postala za vse članice EU pravno zavezujoča aprila 2008, vendar bo predvidoma zaradi problema izpostavljenosti pri slikanju z MR napravami ta rok podaljšan za 4 leta.

Kolikšne so sevalne obremenitve na vaši lokaciji je težko natančneje določiti zgolj na podlagi posredovanih podatkov. Ob pravilni tehnični namestitvi vseh naprav lahko dokaj zagotovo trdimo, da mejne vrednosti niso presežene tudi v neposredni bližini oddajnika bazne postaje in povezovalnih kablov. Če je antena usmerjena v horizontalni smeri (kakor je to običajno), so mejne vrednosti pod anteno, na katero je priključenih 20 W, presežene le v razdalji do največ 1 m. Vse to velja le, če je oprema ustrezno nameščena. Ker pa gre po predvidevanjih (glede na oddajno frekvenco 450 MHz) za bazno postajo sistema TETRA, za katere nimamo praktičnih izkušenj, predlagamo, da se izvedejo meritve EMS. Glede na uredbo o EMS bi za takšen vir meritve v naravnem in življenjskem okolju (okolici stavbe, kjer je BP nameščena) morale biti izvedene, predlagamo pa, da se obenem izvedejo še meritve na delovnem mestu.

Žal za nosečnice smernice ICNIRP ter Direktiva 2004/40/EC ne predvidevajo strožjih mejnih vrednosti, vseeno pa se za nosečnice priporoča uporaba mejnih vrednosti za splošno prebivalstvo v skladu s smernicami ICNIRP in priporočili Sveta Evrope 1999/519SE.


Ljubomira 26.11.2007 9:38

1.Kot je razvidno iz poročila Elektro Gorenjska, ni en kabel za 35kv, ampak 2 kabla ( vsak po 20kv - to je 40kv) skupaj v istem izkopu.!

Ali to pomeni, da je predvsem magnetno sevanje sedaj višje kot prej? ( 35kv po zakonu 1.5m, 2x,3x.....po 20kv v istem izkopu pa koliko?)

2. Res je , da je hiša oddaljena od izkopa cca. 7.m, vendar je okoli nje vrt, oziroma travnata površina, ki se konča s škarpo(ograja). Odaljenost od napeljave pa je cca.1.5m. Na tej površini predvsem poleti preživimo večino časa.!?

3. Še eno pomembno vprašanje.!
V času NEVIHT s STRELAMI, ki jih je v tem delu kar precej, me zanima ali ta NAPELJAVA cca. 2/3 okoli parcele(hiše) v taki bližini lahko vpliva na POVEČANJE nevarnosti udara strele v bližino, oziroma v sam objekt.!
4.kAKO VPLIVA MAGNETNO SEVANJE NA ČLOVEKA

LP:

PS: Hvala za vaš prejšni odgovor.

FORUM EMS 28.11.2007 10:25
Spoštovani!

Dva kabla po 30 kV ni enako 40 kV, je pa magnetno polje dveh kablov res lahko približno dvakrat večje, lahko pa je tudi manjše. Da podrobneje razložimo. Glede na sevanje v okolju dva podzemna kablovoda ne povzročata nič večjega električnega polja kot eden. Je pa, kot sem omenil že v prvem odgovoru, električno polje zelo majhno.

Glede magnetnega polja pa je za natančno analizo poleg poznavanja največjih tokov, s katerimi bo kablovod obremenjen, pomembno, kako bodo posamezni kabli kablovoda v zemljo položeni. Namreč, vsak kablovod je ponavadi sestavljen iz treh ločenih kablov, za vsako fazo posebej. Skupno je torej pri 2 × 20 kV kablovodu v zemljo položenih 6 kablov. Če so kabli enega kablovoda medsebojno blizu nameščeni, obenem pa so faze v v obeh kablovodih optimalno razporejene, je magnetno polje dveh kablovodov manjše kot magnetno polje enega samege. V najslabšem primeru, ko so vodniki najbolj neugodno razporejeni, pa je magnetno polje res dvakrat večje kot v primeru enega kablovoda.

Kolikšno je magnetno polje, je najbolj razvidno iz priložene slike. Slika prikazuje gostoto magnetnega polja v pokončnem prerezu. Črno območje je območje, kjer je presežena mejna vrednost uredbe za I. območje (območje povečanega varstva pred EMS). V celoti je to območje pod zemljo. Na razdalji 1,5 m vidimo, da je gostota magnetnega pretoka 2 mikroT.

Na vprašanje o stelah ne moremo odgovoriti, ker nismo kompetentni za to področje.

Na vprašanje o vplivih magnetnega polja na človeka smo odgovarjali že g. Poloni dne 29. 8. 2007.

Kablovod

Ljubomira 12.11.2007 14:20

Lep pozdrav!

Na vas se obračam po nasvet in že vnaprej hvala za vaš odgovor!

Okoli hiše (obhod) mislijo položiti kabel napetosti 35kV. Ker naj bi kabel potekal samo 7m od objekta, me močno skrbi. Zanima me, kako lahko to vpliva na zdravje? Ali se lahko pojavijo kakšna elektromagnetna valovanja in resonance, ki učinkujejo na zdravje. Poleg hiše je tudi vodnjak, električni kabel naj bi šel samo štiri metre od njega. Kaj to pomeni za TV signal in različne ostale motnje? Poleg tega pa me zanima, ali izvajalec potrebuje mojo pisno privolitev za taka dela ali ne?

Še enkrat vnaprej hvala za odgovor!

FORUM EMS 12.11.2007 15:25
Kablovod 35 kV v svoji okolici povzroča magnetno in električno polje, vednar elektično polje zaradi kovinskega okolopa vodnikov v kablovodu ter zasutja z zemljo oslabi in je zanemarljivo. Pomembno je le magnetno polje. Glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju je za 35 kV kablovod magnetno polje preseženo le do oddaljenosti 1,5 m in z oddaljenostjo hitro upada in je na oddaljenosti 7 m manj kot 0,3 mikro T.

Vprašanje, ali potrebujejo vaše dovoljenje ali ne je odvisno od tega, kdo je lastnik zemljišča, po katerem bo potekal kablovod. Investitor mora pridobiti služnostno pravico samo na delu zemljišča, ker bo kablovod potekal, drugje pa ne.

Kablovod na TV in podobne signale nima vpliva in motenj, tudi vodnjak ne predstavlja težav za kablovod.


Barbara 9.11.2007 12:48

Pozdravljeni,

Zanima me ali je sevanje 4 anten (SIMOBIL, MOBITEL, TUŠ) škodljivo v naselju? Gasilni dom stoji v centru naselja, okoli njega je cca.150 hiš, že prvi niz stanovanjskih hiš je oddaljen le 15m od gasilskega doma. Kam naročiti meritve, saj naši vrli gasilci zato nočejo slišati, pa čeprav so jih dopustili montirati samo oni, brez naših dovoljenj. Važno, da kasirajo.
Četrtna skupnost bi nam pomagala pri izvedbi meritev. S 01.11.2007 so priklopili še dve anteni od Tuš-a.

Hvala za vaš odgovor, nasvet in pomoč.

Z lepimi pozdravi.

Barbara

FORUM EMS 12.11.2007 15:25
Do sedaj opravljene raziskave niso pokazale, da bi bilo sevanje baznih postaj z vrednostmi, nižjimi od mejnih vrednosti smernic ICNIRP, škodljivo za človeka. Slovenska zakonodaj s področja EMS pa je še strožja od omenjenih smernic. Če je tako bazna postaja v prostor umeščena v skladu s slovensko zakonodajo, ne predstavlja tveganje za človeško zdravje. Skladnost z zakonodajo se že pred samo gradnjo bazne postaje ugotavlja s pomočjo ocene vplivov posega na okolje, kjer se računsko določi obremenitev okolja zaradi delovanja bodoče bazne postaje ter se izračunane vrednosti primerja z mejnimi vrednostmi Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

Po postavitvi nove bazne postaje mora v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju investitor sam naročiti meritve EMS. Meritve izvede akreditirana in s strani Ministrstva za okolje in prostor pooblaščena inštitucija. V poročilu meritev, ki je javni dokument, so navedene izmerjene vrednosti ter podana skupna sevalna obremenitev v okolici bazne postaje. Če se na lokaciji nahaja več virov EMS, mora skupna sevalna obremenitev vključevati prispevke vseh virov. Za dostop do poročila o meritvah se lahko obrnete tako na operaterja, ki je zadnji dodal bazno postajo (Tuš), lahko pa se obrnete tudi na Agencijo RS za okolje, ki deluje v sklopu Ministrstva za okolje in prostor.

Če želite vseeno naročiti meritve, priporočamo, da to storite pri eni izmed akreditiranih in pooblaščenih inštitucij. Seznam je dostopen na strani Agencije RS za okolje.

Barbara 12.11.2007 15:49

Hvala za vaš hiter odgovor. Od zadnjega operaterja TUŠ smo pridobili meritve sevanja, ampak s poudarkom, da njihova meritev temelji predvsem na meritvi za njihovo bazno postajo. Od ostalih dveh operaterjev ( preostale 3 bazne postaje-MOBITEL ima kar dve) teh podatkov ni moč pridobiti z njihove strani. Prosimo še za informacijo, zakaj baznih postaj ni v bližini vrtcev, šol, bolnišnic? Kolikor nam je poznana Uredba UL RS 70/96 o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem prostoru,ta točno določa, da postavljanje baznih postaj ni dovoljeno tudi v bivalnih okoljih. Naš kraj je bivalno okolje, kjer so hiše gosto posejane okoli omenjenega gasilnega doma, in prvi niz 10 hiš je od anten oddalje cca.15-20m zračne linije. Dobesedno nad streho jih imamo in v hišah same malo otroke.

Če prebivalci naročimo meritve za skupno sevanje vseh 4 baznih postaj, kdo plača meritve?

Hvala.

Barbara

FORUM EMS 19.11.2007 9:24
Uredba ne predvideva, da se viri EMS (mednje sodi tudi bazna postaja) ne bi smeli umeščati v bližini bolnišnic ali šol, ampak za ta območja predpisuje strožje mejne vrednosti. Tudi te strožje mejne vrednosti bazna postaja ob ustreznih odmikih izpolnjuje.
Pri odmikih je poleg horizontalnega - vodoravnega odmika pomemben tudi vertikalen – navpičen odmik anten bazne postaje od hiš. Namreč, če so antene le 2-3 m nad hišami, mejna vrednost uredbe ni presežena nikjer na višini hiš. Horizontalni odmik 15 do 20 m je ravno na meji potrebnega odmika – ker gre tu za kombinacijo več baznih postaj, bi bilo potrebno za natančnejši odgovor poznati tehnične podatke vseh treh baznih postaj ter na podlagi tega narediti izračun.

Četudi ni mogoče pridobiti vseh podatkov o baznih postajah, se lahko izvede meritve EMS ob upoštevanju vseh virov EMS. Tako bi meritve tudi morale biti izvedene. Sicer je s takšnimi meritvami možno določiti samo trenutne vrednosti EMS. Namreč EMS bazne postaje je v nekem trenutku odvisno tudi od zasedenosti bazne postaje. Če poznamo tehnične podatke baznih postaj, je mogoče iz izmerjenih vrednosti izračunati, kakšen je lahko največji prispevek baznih postaj in tako iz trenutnih vrednosti (ki so odvisne od zasedenosti bazne postaje) določiti najslabše možne razmere. Torej, z meritvami bi morali biti zajeti vsi viri visokofrekvenčnega EMS in podana skupna sevalna obremenitev, ki pa ni nujno da predstavlja najslabšo možnost.

Meritve plača naročnik. Vendar kljub naročilu za izvedbo meritev obstaja težava, kako pridobiti potrebne tehnične podatke o baznih postajah na lokaciji. Namreč, če lastnik bazne postaje naroči meritev, za svojo bazno postajo posreduje ustrezne tehnične podatke. Če lastnik bazne postaje meritve ne naroči, tistemu, ki izvaja meritev, ni dolžan posredovati tehničnih podatkov o bazni postaji. To je realen problem, s katerim se tisti, ki meritve izvajamo, srečujemo vedno pogosteje, saj je vse več lokacij, kjer se nahaja več operaterjev.


Borut 7.11.2007 11:30

Spoštovani,

na vas se obračam za mnenje o primernostjo kar dveh GSM baznih postaj v neposredni bližini igrišča vrtca. Naj opišem:
- v vasi Mavčiče se na stolpu gasilnega doma nahajata bazni postaji dveh mobilnih operaterjev (Mobitel, Simobil). Stolp z antenami je visok približno 15m. Dobrih 10m od stolpa pa se že nahaja otroško igrišče vrtca. Sam vrtec je oddaljen od stolpa kakšnih 30m. V naravovarstvenem atlasu sta bazni postaji vrisani, ni pa podatka o EMS meritvah.

Zanima me sledeče:
- s kakšno močjo (v Watt-ih) v povprečju seva bazna postaja (v vaškem okolju)? Če gre za bazni postaji dveh operaterjev, ali to preprosto pomeni da sta oddajnika dva in je sevanje npr. dvojno, ali je uporabljen le en oddajnik? Sevalni kot bazne postaje je verjetno 360 stopinj?
- sta po vašem mnenju bazni postaji preblizu otroškega igrišča oz. samega vrtca?
- na koga bi se morali obrniti, da bi izvedel meritve sevanja na otroškem igrišču v konkretnem primeru?
- Kdo je lahko naročnik, kakšni so stroški meritev?
- ali obstaja neko priporočilo oz. pravilo, koliko naj bi bila bazna postaja oddaljena od ustanov kot je vrtec oz. otroško igrišče vrtca?
- Kako interpretirati tako priporočeno oddaljenost, če sta bazni postaji kar dve? Kdo je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja oz. ob sami izbiri lokacije in postavitvi postaje pristojen za mnenje, da sevalne obremenitve glede na konkretno okolico okolico ne bodo prevelike?

Za odgovor oz. mnenje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem

P.S.:Po vaši presoji lahko ime kraja in konkretnih operaterjev izbrišete iz objave.

FORUM EMS 8.11.2007 15:30
- Skupna oddajna moč bazne postaje je odvisna od tipa antene, števila kanalov (nosilcev) ter sevalnih karakteristik antene. Oddajne moči so nižje, kadar so bazne postaje bližje uporabniku. Bazne postaje so postavljene blizu druga drugi, kar zagotavlja preprostejši prenos signalov med njimi. Antene baznih postaj oddajajo v zelo ozkih snopih – nekaj stopinj v vertikalni in približno 65 stopinj v horizontalni smeri. Največje oddajne moči baznih postaj ne presegajo 100 W max. na posamezno anteno (sektor). Za primerjavo: mikrovalovna pečica oddaja z močjo 600 W – 1000 W.

- Načeloma bližina antene nima neposredne povezave s sevalnimi obremenitvami okolja in ljudi, saj na to vplivajo višina, sevalni diagram, usmerjenost antene, odboji,...Tako je za dokončni odgovor potrebno izvesti meritve sevanja tako v okolici na prostem kot v stavbi vrtca. Glede nameščanja baznih postaj v bližino vrtcev je tako bolj etično vprašanje za investitorja. V Forumu EMS smo pripravili kodeks dobre prakse, ki podpisnike obvezuje, "da se bodo že v fazi načrtovanja virov EMS upoštevali okoljske in estetske vidike umeščanja le-teh v prostor. Določena območja so z vidika javnosti bolj občutljiva; to velja predvsem za šole, bolnišnice in vrtce."

- Meritve izvajajo akreditirane in pooblaščene institucije v RSloveniji.

- Naročnik je lahko kdorkoli. Cene pa se gibljejo med 700 in 1000 Evri.

- V Sloveniji ni takih proporočil. Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, 70/96), ki natančno določa največje dovoljene ravni EMS. Za nove posege v prostor so z uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje varstva pred EMS, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja se zahteva povečano varstvo pred sevanji, zato zanje veljajo desetkrat strožje omejitve kot v Evropski uniji. Za II. območje varstva pred EMS, kamor spadata območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, in območje, namenjeno javnemu cestnemu ali železniškemu prometu, veljajo enake omejitve kot v Evropski uniji. - Pred posegom v prostor mora investitor pridobiti strokovno mnenje od pooblaščene institucije o vplivih na okolje. Če je le to pozitivno, se postopek nadaljuje. Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja pa mora izvesti še prve meritve sevanj. Stroške nosi investitor.


Dejan 23.9.2007 6:02

Pozdravljeni
Sem lasnik stanovanjske hiše čez katero potekajo dalnovodi (3 vodi) mislim da napetosti 110kV.
Kabli potekajo po diagonali in sicer 4-5 metrov nad streho. Zanima me če je po zakonu sploh kaj takega dovoljeno.

LP Dejan

FORUM EMS 25.9.2007 9:00
V okviru foruma EMS svetujemo občanom samo glede elektromagnetnih sevanj (EMS). Druge predmetne zakonodaje o graditvi objektov in postrojev ne pokrivamo.

S stališča problematike EMS lahko rečemo, da za obtoječe vire sevanj, ki so bili zgrajeni pred letom 1996, Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ne omejuje oddaljenosti.

Če pa je vod (ali hiša) zgrajen po letu 1996 pa je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred EMS. V tem primeru bi bili potrebni odmiki med visokonapetosnim vodom in hišo nekje do 15 m.

Zato bi bilo potrebno podrobneje poznati vaš problem.


Darjo 13.9.2007 9:19

Spoštovani,
V neposredni bližini stanovanjske hiše (ca 50m poteja 440Kv daljnovod). Pripravlja se postavitev vzporednega daljnovoda 220Kv poleg obstoječega. Zanima me ali mora izvajalec pridobiti soglasje lastnikov zemljišča preko katerega bo daljnovod potekal in soglasje prizadetih krajanov. Zanima me tudi ali se varnostni pas zaradi takšnega povečanja razširi.

Za vaš čimprejšen odgovor se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.

Lep pozdrav
Darjo

FORUM EMS 13.9.2007 13:40
V splošnem: investitor mora pridobiti služnostno pravico na območju, ki ga potrebuje za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda.
V vplivnem območju pa se nahajajo stranke, ki so stranke v postopku.
Pri daljnovodu je območje za gradnjo in vzdrževanje ožje kot je vplivno območje. Torej, ob daljnovodu se izven območja za vzdrževanje (kjer mora pridobiti investitor služnostno pravico) nahaja območje, kjer so stranke v postopku, vendar služnostne pravice za to območje investitorju ni potrebno pridobiti.

Predvidevam, da se bo 220 kV daljnovod nahajal na drugih stebrih kot 400 kV, zato je za določitev tako servisnega območja kot vplivnega območja potrebno poznati več podatkov. Načeloma pa bo to investitor opredelil v projektni dokumentaciji, ki bo javno tudi predstavljena. Če potrebuje za gradnjo in vzdrževanje širši pas, kot ga ima sedaj, bo seveda moral pridobiti služnostne pravice. Vplivno območje pa se določi z odmiki od osi daljnovoda. Glede na to, da je obstoječi daljnovod 400 KV, je njegovo vplivno območje precej večje kot vplivno območje 220 kV daljnovoda, se lahko zgodi, da se vplivno območje 220 kV daljnovoda umesti v vplivno območje 400 kV daljnovoda.

Pojavlja pa se dvom, ali gre res za 220 kV daljnovod, saj se novih 220 kV daljnovodov ne gradi, počasi pa se obstoječi 220 kV daljnovodi rekonstruirajo v ali 110 kV daljnovode ali 400 kV daljnovode.


metka 8.9.2007 9:31

Spoštovani,
S partnerjem se odločava za nakup parcele v novem naselju 11 hiš. Glede na to, da bo transformatorska postaja stala v neposredni bližini parcele, ki bi jo rada kupila, me zanima kolikšno naj bi bilo po vaših ocenah elektromagnetno sevanje če bo ta transformatorska postaja namenjena za 11 individualnih hiš. Oz.koliko metrov stran bi morala stati najina hiša, da škodljiva sevanja ne bi dosegla hiše. Ali obstajajo kakršnakoli naravna sredstva (npr. drevesa oz. gradbeni materiali), ki bi omilila EM sevanje. Glede na to, da bova v prihodnosti imela tudi otroke me zanima kolikšen vpliv ima transformatorska postaja na zdravje otrok, ki se vsakodnevno gibajo v bližini transformatorske postaje oz. ali je kakršnakoli možnost za nastanek otroške levkemije.

Za vaš čimprejšen odgovor se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.

Lep pozdrav,
Metka

FORUM EMS 11.9.2007 14:00
Na vprašanje o električnem in magnetnem polju transformatorske postaje smo že večkrat odgovarjali. Vabimo vas, da si ogledate odgovor na vprašanje ga. Polone z dne 29.8.2007, kjer smo več opisali tudi povezavo otroške levkemije in magnetnega polja.
O sevanju transformatorskih postaj pa smo pisali tudi v odgovorih na vprašanja g. jerneja z dne 16.6.2007 ter g. Mitja z dne 13.4.2007.


polona 29.8.2007 8:15

Pozdravljeni,
Prosila bi za vaše mnenje v naslednji zadevi. Odločam se za nakup parcele, na kateri je možna gradnja hiše, od katere pa bodo v oddaljenosti okoli 6-8 m (od roba hiše) zgradili transformatorsko postajo (TP). Priključni kablovod za TP je 20 kV, bo podzemni vod, TP postaja bo tipske izvedbe 20/ 0,4 kV, to bo tipska postaja 400 kVA. Zanima me:

  1. Kakšno je elektromagnetno sevanje te TP – v predpisanih mejah najbrž bo, skrbi me pa, ali oz. kako lahko takšno sevanje vpliva na moje zdravje oz. na zdravje otrok (glede na oddaljenost od hiše)? Ali so bile opravljene kakšne raziskave v tej zvezi?
  2. Kakšna bi morala biti oddaljenost od hiše (v m), da bi se to sevanje maksimalno izničilo oz. da ne bi bilo nevarno zdravju? Ali oddaljenost hiše 8 m zadostuje?
  3. Ali lahko fizično gosta snov, postavljena med hišo in TP zmanjša ali izniči tako sevanje (npr. postavitev betonske stene ali garaže ipd. med TP in hišo) oz. ali ima to sploh kakšen učinek na zmanjšanje sevanja? Če ne, ali je na kak drug način možno zmanjšati tako sevanje?

Hvala vnaprej za, upam da, hitri odgovor.
Polona

FORUM EMS 4.9.2007 23:00
Res je, da so epidemiološke raziskave nakazale možnost za šibko statistično povezavo med otroško levkemijo in dokaj močnimi magnetnimi polji, katerih 24-urna povprečna vrednost presega 0,4 µT. Take povprečne vrednosti magnetnega polja so le redko prisotne v bivalnem okolju. Ob pomanjkanju jasnih dokazov o kancerogenosti pri odraslih ter verodostojnih razlag na podlagi laboratorijskih raziskav na živalih in izoliranih celicah, pa dosedanji rezultati epidemioloških raziskav ne zadoščajo za sklep, da lahko taka polja povzročala levkemijo pri otrocih. Ugotovljena povezava je lahko tudi posledica naključja ali kakega drugega nepoznanega vplivnega dejavnika v povezavi z načinom zbiranja in obdelavo podatkov.

Mejna vrednost za I. območje varstva pred sevanji (območje, kjer je zahtevana povečana stopnja varstva) znaša 10 µT glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Na II. območju velja mejna vrednosti 100 µT, kar je enako izvedenim mejnim vrednostim, ki jih predlaga mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP). Omejili smo se zgolj na magnetno polje, saj je električno polje zanemarljivo majhno, ker poteka dovod v TP kot podzemni vod.

Oddaljenost 8 metrov bo na podlagi dosedanjih izkušenj zagotavljala dovolj majhne vrednosti magnetnega polja. Magnetno polje v okolici TP namreč hitro upada z oddaljenostjo od TP, še hitreje pa v okolici podzemnega voda. Točne vrednosti je težko napovedati, saj so odvisne od izvedbenih detajlov.

Žal objekti, ki bi jih umestili med TP in stavbo magnetnega polja ne bi zmanjšali. Običajne snovi zanj ne predstavljajo ovire in se nemoteno širijo skoznje. Sevanje je mogoče zmanjšati z uporabo snovi, ki imajo visoko premeabilnost, vendar takšen poseg ekonomsko ni sprejemljiv. Obenem je pri oddaljenosti 8 metrov to že nesmiselno, saj so jakosti magnetnega polja znotraj hiše zaradi drugih virov (električna napeljava, gospodinjski aparati) večje od jakosti zaradi transformatorske postaje na oddaljenosti 8 m.

Če vas izpostavljenost sevanju še vedno skrbi, sta najpreprostejša ukrepa za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju povečanje oddaljenosti od TP ali razporeditev prostorov znotraj hiše, da se bodo prostori, kjer se zadržujete več časa (zlasti spalnice) nahajali čimbolj stran od TP.


janez 13.8.2007 19:02

Ukvarjam se z gradbišči kot koordinator za varnost.
Zanima me koliko je varnostna razdalja za napetosti na VN daljnovoduh. Prosim za tabelo vseh napetosti, ki so v Sloveniji. Razdalje v m in odvisne od vlažnost zraka v %.
Lep pozdrav in hvala za odgovor.
Janez

FORUM EMS 4.9.2007 22:30
V Sloveniji se uporabljajo naslednje napetosti daljnovodov:
10 kV, ki se opušča
20 KV
110 kV
220 kV, ki se opušča (novi se ne gradijo več, ob rekonstrukcijah bodo s časom prešli ali na 110 KV, bolj vrejetno pa na 400 kV)
400 kV

Varnostne odmike določa Pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1kV do 400kV (Ur.l. SFRJ, št. 65/1988) .

Vendar je zaradi varovanja zdravja delavcev potrebno upoštevati tudi določila Direktive 2004/40/EC. Ta sicer še ni pravno veljavna v Sloveniji (v veljavo stopi konec aprila 2008), vendar so njena določila že dolgo znana in delodajalčeva moralna odgovornost je spoštovati njena določila.

Delavec na delavnem mestu ne sme biti izpostavljen elektromagnetnemu sevanju 50 Hz, ki bi v njegovi glavi ali trupu povzročilo gostoto toka, večjo od 10 mA/m2.

Ker je gostoto toka v človeku zelo težko meriti ali določiti, so določene tudi vrednosti nezmotenega polja, katerim sme biti delavec izpostavljen. Za 50 Hz velja, da sme biti električna poljska jakost največ 10 kV/m, gostota magnetnega pretoka pa njaveč 500 µT. To dvoje je za največje daljnovode (400 kV) izpolnjeno na razdalji približno 5 m od vodnikov. Za ostale daljnovode je ta oddaljenost ustrezno manjša in znaša pri 110 kV manj kot 2 m.

Vlažnost zraka zanemarljivo malo vpliva na izpostavljenost ljudi z EMS.


robert 16.7.2007 8:24

Spoštovani,
zanima me ali je kuhalna plošča (indukcijska) škodljiva za uporabnika? Zanima me ali je v primerjavi z indukcijsko navadna steklokeramična (električna) manj škodljiva za zdravje uporabnika?
Za odgovor se vam v naprej zahvaljujem.
Robert

FORUM EMS 30.8.2007 18:00
Običajne steklokeramične kuhalne plošče delujejo kot uporovni grelnik: napetost 220 V je pripeljana na konce uporovne žice, ki se zaradi prevajanja toka segreva in seva toplotno energijo okolici.

Indukcijske kuhalne plošče delujejo kot vir visokofrekvenčnega magnetnega polja, magnetno polje se v feromagnetnih snoveh absorbira in jih segreva. Delujejo v frekvenčnem območju 20 do 50 kHz.

Zaradi drugačnih tehničnih značilnosti je sevanje obeh tipov kuhalnih plošč zelo različno. Gotovo je manjši vir sevanja običajna steklokeramična plošča. Meritve magnetnega polja indukcijske plošče na razdalji 20 cm od kuhalne plošče so pokazala, da so vrednosti gostote magnetnega pretoka do 10 µT, kar pomeni, da v srednjefrekvenčnem območju na tej oddaljenosti presegajo izvedene mejne vrednosti glede na Smernice ICNIRP in Priporočila EU (1999/519/EC). Preseganje izvedenih mejnih vrednosti (vrednosti EMS brez prisotnosti človeškega telesa) ne pomeni nujno tudi preseganja mejnih vrednosti (gostota toka v telesu za nizkofrekvenčna in srednjefrekvenčna EMS ali stopnja specifične absorpcije za visokofrekvenčna EMS). Še več, za takšne sorazmerno lokalne vire EMS je zelo malo verjetno, da bi prihajalo do preseganja mejnih vrednosti. Poleg tega mejne vrednosti za nizkofrekvenčna EMS, ki določajo gostoto toka v človeškem telesu, veljajo le za območje glave in trupa, ne pa tudi za okončine.

Objavljeni so numerični izračuni, kjer so določili gostoto toka znotraj človeškega telesa ob izpostavitvi EMS zaradi indukcijske kuhalne plošče. Rezultati so pokazali, da je največja gostota toka v trupu 8,8 mA/m2, kar je manj od mejne vrednosti za to frekvenčno območje (46 mA/m2).

Glede na raziskave na tem področju za indukcijske kuhalne plošče velja, da ne presegajo mejnih vrednosti v glavi in trupu. Odprto pa ostaja vprašaje okončin, kjer lahko prihaja do lokalnih sorazmerno velikih izpostavitev. Le te so odvisne od več dejavnikov, med njimi je pomembna tudi posoda, ki se nahaja na kuhališču.


jernej 16.6.2007 11:55

lep pozdrav
Ali mi lahko poveste kakšno je elekromagnetno sevanje transformatoske postaje, kjer je napetost 110kV.Naša hiša je oddaljena od te transformatoske postaje slabih 30 metrov, in me zanima kakšni so predpisi.Sicer je hiša bila prej pozidana kot pa transformatorska postaja.

FORUM EMS 12.7.2007 12:00
Jakost elektromagnetnega sevanja v okolju določa uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki je pričela veljati leta 1996. Če je bila transformatorska postaja zgrajena po tem letu, je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja morala biti izdelana ocena vplivov na okolje, ki je vključevela tudi elektromagnetna sevanja. Le ta morajo biti na bivalnem območju manjša od 500 V/m za elektično poljsko jakost in 10 mikroT za gostoto magnetnega pretoka.

Če je bila transformatorska postaja sezidana prej, ni bilo veljavnih predpisov o elektromagnetnem sevanju.

Oddaljenost 30 metrov je sorazmerno velika oddaljenost. Za 110 kV daljnovod je potrebna oddaljenost od osi daljnovoda do 14 m (odvisno od tipa daljnovoda). Ta odmik je potreben zaradi električne poljske jakosti, potrebni odmiki zaradi gostote magnetnega pretoka so manjši. Transformatorji so sicer vir sorazmerno močnega magnetnega polja, vednar le to z oddaljenostjo od transformatorja upada s tretjo potenco, kar je zelo hitro.

Na podlagi tega ocenjujem, da na oddaljenosti 30 m električno in magnetno polje ne presega mejnih vrednosti uredbe ter ni dosti večje od elektromagnetnega sevanja okolice.


helpdesk26 15.6.2007 15:52

lep pozdrav
Imam eno vprašanje z fantom sma kupila stanovanje ki je pa sicer še v gradnji in bo dokončano konec leta. Sedaj ko sma prišla na gradbišče pa zraven najinega balkona oddaljeno približno 5 metrov stoji električna napeljava za katero je elektro maribor rekel da je visoke napetosti tisti, ki so nama pa prodali stanovanje pa so rekli nekako takole da sicer drog tam bo ostal ampak da je nekako napeljano to v tla (to mi najbolj ni bilo jasno kaj pomeni).

sedaj pa seveda vprašanje, koliko ta drog vpliva na najino zdravje?

že v naprej se vam zahvaljujem za vaš odgovor, če pa sem vam dala premalo informacij pa bi prosla če mi pišete na moj e-mail. pa bom poskusila dobiti še več informacij.

lep pozdrav

FORUM EMS 12.7.2007 12:00
Da bi lahko pravilno ocenili, kakšno je elektromagnetno sevanje daljnovoda ali kabolovda, bi potrebovali več podatkov, predvsem napetost tega daljnovoda ali kablovoda.
Izraz visoka napetost pomeni, da ne gre za napeljavo 220 V, ampak več, koliko več pa je skorajda nemogoče reči, lahko je to 10 kV, 20 kV ali tudi več. Te podatke lahko pridobite s strani lastnika, najbrž Elektra Maribor.
Kaj pomenik, da je napeljano v tla? Iz napisanega predvidevam, da približno 5 m od vašega balkona stoji električni steber. Nanj po zraku pride en debelejši vodnik (na zunaj je plastičen) ali več tanjšiž žic – že to je pomemben podatek pri določanju elektromagnetnega sevanja. Ali se nato vodniki nadaljujejo naprej ali prihajajo na steber samo z ene strani? Če prihajajo samo z ene strani, potem so po stebru speljani navzdol in svojo pot nadaljujejo pod zemljo. Lahko pa so speljani na drugi strani stebra naprej, potem pač svojo pot nadaljujejo tako kot prej po zraku. Tudi to, ali so speljani v tla ali gredo naprej po zraku.
Če želite več informacij, od lastnika pridobite vsaj delovno napetost omenjenega daljnovoda ali kablovoda ter bolj natančno določite razdaljo med vodniki in balkonom. Le tako bomo lahko podali natančnejšo oceno elektromagnetnega sevanja.


Zdravko 8.5.2007 13:35
Pred kratkim sem se preselil v večstanovanjski blok v centru velenja. Ker sem sam izredno občutljiv za sevanja mobilnih telefonov sem po nekaj dneh zaznal , da v tem stanovanju nekaj ne štima. Pogovarjali smo se o tem in se mi vsi rahlo smejejo kako lahko zaznavam neke motnje, ki jih ni, vendar sem z prenosnim računalnikom skeniral stanovanje in je zaznal kar 5 wi-fi omrežij v dosegu. Dva od teh sta zelo močna in 100% moč deluje prav v moje stanovanje, ne vem in ne znam se začititi pred tem. Če bi vedel kateri sosedi so in če imata neposredno povezavo drug med drugim sem pripravljen tudi plačat kabelj in jima izvest žično povezavo vendar se bo pojavil drug itd....Kaj mi je storiti? Ne morem spati, ne morem se skoncentrirati, ker sem sam sam zaposlen na Šolskem Centru v velenju smer elektrotehnika in računalništvo sem dobil idejo da v skrajnem primeru signal začnem močno motiti in se izdselim za nekaj dni. oscilator primerne frekvence nebi bil prevelik problem. Vse v smisli, če lahko oni motijo mene lahko js njih. Ampak, ker to ni rešitev sprašujem Vas za mnenje , kako naj ukrepam?

Z spoštovanjem, Zdravko Kočevar

P.s: Pripravljen sem tudi na kakšno testiranje v zvezi z sevanji, saj zaznam velikokrat mobilni telefon preden sploh začne zvoniti in po nekajminutnem pogovoru po mobilcu mi poide vsa moč in energija prav tako pa zaznam tudi WI-Fi. Kako to zaznam pa me ne vprašajte, ker to lahko človek samo čuti, če ne ...hvala bogu vseeno pa deluje tudi nanjga.

FORUM EMS 12.7.2007 12:00
V odgovoru g. Tomiju z dne 29. 5. 2007 smo že odgovarjali o sevanju wi-fi omrežja. Tipične oddajne moči brezžičnih ruterjev so do 50 mW, maksimalne pa do 250 mW, zato so sevalne obremenitve pri oddaljenosti nekaj metrov že zelo majhne in dosegajo do nekaj procentov mejnih vrednosti. Seveda računalnik še vedno zazna tako šibek signal ruterja – zgolj za primerjavo, doma radijski ali TV sprejemnik tudi zaznava signal, pa je oddajnik ponavadi oddaljen nekaj kilometrov in ne nekaj metrov.

Tudi skupno elektromagnetno sevanje, ki ga povzroča pet omrežij, kolikor jih zazna računalnik, je malo verjetno, da bi lahko povzročalo takšno elektromagnetno sevanje, da bi vam lahko povzročalo težave.


Darko 4.4.2007 14:21
Pozdravljen

Kot sva se po telefonu pogovarjala, bi želel vedeti, če ste kje zasledili kakšno analizo vpliva elektromagnetnega sevanja strojev za uporovno varjenje na zdravlje.
Tokovi za varjenje se gibljejo 10 do 15 kA, lahko tudi do 60 kA - frekvence 50 Hz. Delavec je na ročnih strojih oddaljen do 30 cm od tokokrogne zanke.
Izvajale so se tudi meritve elektromagnetnega sevanja in so presegale dovoljene vrednosti.
Za odgovor se lepo zahvaljujem.

Lp

FORUM EMS 5.7.2007 13:00
Trenutno v Sloveniji NI veljavne zakonodaje, ki bi urejala jakosti elektromagnetnega sevanja na delovnem mestu. Sicer bo konec aprila 2008 v Sloveniji pričela veljatu Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlametna in sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj), ki bo to področje uredila.

To brezpravje sicer ne pomeni, da se lahko odgovoren delodajalec obnaša le njemu po volju. Ne glede na to je moralno, pa tudi pravno odgovoren, če v postopku ocene tveganj ni upošteval tudi vidika izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju delavcev. Mednarodni dokumenti, ki mejne vrednosti za delavna mesta določajo, so že dolgo znani. Direktiva 2004/40/ES je bila sprejeta aprila 2004 in že v njej so določene mejne vrednosti izpostavitve. Še starejši dokument so Smernice ICNIRP (ICNIRP. 1998. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys 74: 494-522.), ki so bile objavljene že leta 1998, mejne vrednosti za zaposlene pa so enake mejnim vrednostim v Direktivi 2004/40/ES.

Pri uporovnem varjenju so prisotni zelo viski tokovi, napetosti pa so nizke, zaradi česar je pristno močno magnetno, a šibko električno polje. Za magnetno polje 50 Hz velja v Direktivi 2004/40/ES opozorilna vrednost 500 mikroT.

Že preprost izračun za neskončen ravni vodnik po enačbi: B=(mi0*I)/(2*pi*r) pokaže, da je pri obremenitvi 15 kA polje preseženo do oddaljenosti 6 metrov. Za krajši vodnik je ta razdalja sicer manjša – če predstavimo stroj za uporovno varjenje z vodnikom v obliki črke U, ki je visoka 0,5 m ter široka 0,2 m, je magnetno polje preseženo do razdalje 0,7 m.

Če je opozorilna vrednost v območju, kjer se med delom nahaja delavec presežena, je potrebna natančnejša analiza izpostavljenosti delavca, vsekakor pa takšna obremenitev od delodajalca zahteva, da izvede nadaljnje korake, ki so lahko naslednji: meritve magnetnega polja, numerični izračun gostote toka v človeškem modelu in ugotavljanje skladnosti dobljenih rezultatov z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti, izvedba organizacijskih ali tehničnih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti, sprememba tehnologije... S temi koraki je potrebno pokazati in zagotoviti, da mejne vrednosti izpostavljenosti niso presežene.


Mirko Jakac 11.5.2007 20:38
Pozdravljeni,

pred kratkim sem kupil zazidljivo parcelo (prej je bila parcela dela večje - velik del tudi nazazidljive). Danes sem izvedel, da je gospod, ki mi je parcelo prodal, pred prodajo podpisal soglasje za gradnjo transformacijske postaje. Vendar ta podatke ni bil nikjer zabeležen ( lokacijska informacija, zemljiška knjiga), v kratkem se bo spreminjal tudi lokacijski načrt. Zanima me, ali bom moral dovoliti gradnjo transformacijske postaje na mojem zemljošču oz. kakšno podlago imajo za gradnjo take postaje ???? Mojega soglasja nimajo...

Hvala in lp,
Mirko.

FORUM EMS 29.5.2007 11:00
Sicer to vprašanje sodi bolj v področje gradnje kot področje elektromagnetnih sevanj, vendar bomo vseeno poskušali nanj odgovoriti.

Če je prejšnji lastnih parcele podpisal soglasje za služnostno pravico za gradnjo transformatorske postaje na tej parceli ter jo nato vam prodal, o tem pa vi niste bili obveščeni, takšno dejanje vzbuja sum goljufije. Načeloma se mora služnostna pravica vpisati v zemljiško knjigo, tako da preverite, ali je mogoče vložena vloga za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo.

Svetujemo, da najprej poskušate od prejšnjega lastnika ali investitorja te transformatorske postaje pridobiti soglasje, ki ga je podpisal prejšnji lastnik. Glede na vsebino tega soglasja ter določbe v njej se boste lažje odločili o nadaljnjih korakih.


Tomi 1.5.2007 1:34
Pozdravljeni!

Ali lahko prosim napišete tudi kaj o škodljivosti domačih WIFI (računalniških brezžičnih) omrežji?

Hvala za odgovor in lep pozdrav, Tomi.

FORUM EMS 29.5.2007 11:00
WiFI tehnologija po standardu 802.11a deluje na frekvenčnem območju 5 do 6 GHz, medtem ko po standardu 802.11b in g deluje na frekvenčnem območju 2.4-2.5 GHz. Prihajajoči standard 802.11n, ki pa še ni potrjen, pa koristi obe prej omenjeni frekvenčni območji.

Na teh frekvenčnih območjih znašajo mejne vrednosti za I. območje glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju 19 V/m.
To je enaka mejna vrednost, kot velja tudi za UMTS telefone. Tipične oddajne moči brezžičnih ruterjev so do 50 mW, maksimalne pa do 250 mW. Pri oddajni moči 50 mW mejne vrednosti niso presežene, pri oddajni moči 250 mW pa so presežene do oddaljenosti največ 20 cm od antene.

Če se torej med uporabo nahaja brezžični ruter ali dostopna točka več kot 1 m stran od uporabnika, so sevalne obremenitve pod dopustnimi.

Priporočamo, da brezžični ruter namestite v stanovanju tako, da po nepotrebnem niste izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju: stran od spalnih prostorov ter predelov, kjer se zadržujete večino časa. Tudi na delovnem mestu poskrbite, da bodo odmiki dovolj veliki.


Silvo 29.4.2007 21:19
POVEJTE MI PROSIM POPOLNOMA VARNO ODDALJENOST GLEDE GRADNJE HIŠE OD 110 kV DALJNOVODA, BREZ FLOSKUL V METRIH !
Hvala

FORUM EMS 14.5.2007 15:10
Spoštovani!

Ne glede na to, ali so to floskule ali ne, lahko oddaljenost podamo samo v eni od merskih enot za dolžino.

Vprašanje je, kaj je popolnoma varna oddaljenost za 110 kV daljnovod?

Za tipične 110 kV daljnovode, ki se uporabljajo v Sloveniji velja, da bo glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju vrednost električne poljske jakosti in gostote magnetnega pretoka manjša od mejne vrednosti za I. območje, če smo oddaljeni več kot 10 do 15 m od osi daljnovoda. Različni potrebni odmiki so posledica različnih tipov nosilnih stebrov (sod, jelka, ipsilon, portal). Ta odmik velja na nivoju tal v sredini med stebroma, kjer so vodniki najnižje tlem. Bolj kot se bližamo stebru, manjši je potrebni odmik, saj se vodniki oddaljujejo od tal.

Za II. območje glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju mejne vrednosti pod 110 kV daljnovodom niso presežene nikjer, podobno velja tudi za mejne vrednosti, podane v priporočilh Sveta evrope 1999/519/EC.

Glede na dosedaj znane vplive nizkofrekveničnih EMS na človeka škodljivi učinki sevanj z vrednostmi manjšimi od mejnih vrednosti niso znani, izjema je otroška levkemija. Statistične raziskave so nakazale na možnost, da že sorazmerno šibko magnetno polje (0,4 mikroT) poveča verjetnost za obolenjem za otroško levkemijo za 100 %. Ta vrednost magnetnega polja pa je za 110 kV daljnovod presežena do oddaljenosti 30 do 40 m od osi daljnovoda (spet odvisno od tipa nosilnih stebrov).

Na spletni strani Foruma EMS je na strani Publikacije/Brošure o EMS na voljo zloženka Električna in magnetna polja - elektrika in zdravje, kjer so na poljuden način razložena nizkofrekvenčna EMS. Polje v bližini daljnovoda pa je prikazano v dokumentu IZRAČUNU EMS V OKOLICI DALJNOVODOV, ki je na voljo na strani Aktualno/Arhiv.
Lep pozdrav


Mitja Trček 13.4.2007 16:13
Pozdravljeni!
Ker imamo hišo odaljeno samo kakšnih 8m od transformacijske postaje me zanima kakšna je možnost zdravju škodljivega sevanja.Glede na to, da na sami TP ni navedenega nobenega podatka me tudi zanima kako bi najlažje izvedel kako visoka je električna napetost, ki gre skozi postajo.

L.P. Mitja

FORUM EMS 16.4.2007 15:10
Vaše vprašanje je podobno vprašanju, ki ga je zastavil g. Damjan dne 9.2.2007 in smo nanj že odgovorili. Predvidevam, da gre za podobno transformatorsko postajo, ki se nahaja v naselju, le da je v vašem primeru oddaljenost od transformatorske postaje nekoliko manjša - 8 m. Tolikšna razdalja je še vedno dovolj velika, da za običajne manjše transformatorske postaje magnetno polje dovolj upade (magnetno polje transformatorja upada s tretjo potenco razdalje), tako da je na razdalji 8 m že zelo majhno. Vrednosti električnega polja so odvisne predvsem od priključne napetosti transformatorja ter tipa dovodnih vodnikov: ali gre za nadzemni ali podzemni vod. V primeru podzemnega voda je električno polje zanemarljivo, pri nadzemnem vodu pa je odvisno predvsem od napetosti.
Natančnejše podatke o tem, kakšne so tehnične značilnosti transformatorske postaje, bi lahko dobili pri njenem upravitelju, kar je najverjetneje podjetje, ki v vašem kraju skrbi za distribucijo električne energije končnim kupcem. Upravitelja lahko povprašate tudi o rezultatih prvih meritev ali obratovalnega monitoringa, če so katere od teh meritev bile za ta transformator izvedene.
Lep pozdrav


Jože 10.4.2007 14:20
Spoštovani!
Odločam se za nakup novega mobilnega telefona. Zanima me kaj pomeni merjenje stopnje sevanja v W/kg? Ali ima stopnja EMS sevanja kakšno zvezo z maso aparata? Primer: Prvi aparat ima maso 105g in vrednost SAR 0,80W/kg, drugi aparat ima maso 70g in enako vrednost SAR to je 0,80W/kg.
Ali to pomeni, da v tem primeru drugi aparat oddaja manj škodljivega sevanja?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Jože iz Kranja

FORUM EMS 11.4.2007 15:00
SAR je kratica za stopnjo specifične absorpcije, ki predstavlja merilo za količino absorbiranih visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) v telesu zaradi izpostavljenosti virom elektromagnetnega sevanja (mobilni telefon). Enota je vat na kilogram telesa, v katerem se ta energija absorbira (W/kg). To NIMA nobene povezave s težo telefona.

Med našim gibanjem se oddajna moč mobilnega telefona neprestano prilagaja glede na oddaljenost od najbližje bazne postaje. Čim bližje smo bazni postaji tem manj moči bo oddal mobilni telefon za prenos pogovora ter s tem bo manjša vrednost SAR. Dejanska vrednost SAR med uporabo telefona je večinoma mnogo nižja od najvišje dovoljene vrednosti.

Nižja vrednost SAR od 2 W/kg pomeni, da telefon ustreza priporočilom EU za varno uporabo. Čim nižje so vrednosti SAR tem manj energije se absorbira med pogovorom v našem telesu.


Simon Suhadolnik 28.3.2007 10:42:00
Pozdrav,

Zanimam se za nakup zemljišča, ki se nahaja v bližini Radioamaterske antene/oddajnika na Vaneči pri Murski Soboti.
Strokovno se menda ta antena imenuje SuperVozlej S55YMS.
Zemljišče je oddaljeno cca 150m zračne razdalje.
Zanima pa me ali obstajajo kakšni pomisleki glede sevanja, saj si nameravam graditi hišo.

LP
Simon

FORUM EMS 3.4.2007 9:30:00
SuperVozelj je - podobno kot bazna postaja v sistemu mobilne telefonije - vstopna točka, preko katere se radioamaterji priključujejo v omrežje packet radia - digitalnega radioamaterskega omrežja. Obenem SuperVozvelj deluje tudi kot povezovalni člen v verigi takšnih vozlišč.
Vaše vprašanje je zelo podobno vprašanju, ki ga je zastavila ga. Andreja z dne 8. 3. 2007. V splošnem za radioamaterske postaje ne veljajo mejne vrednosti uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Kolikšno je elektromagnetno polje, je mogoče ugotoviti ali z meritvami elektromagnetnega sevanja, ki jih izvajajo pooblaščene inštitucije, ali s pomočjo numeričnega izračuna. Za numerični izračun bi bilo potrebno poznati tehnične karakteristike oddajnega sistema, kakor je opisano že v odgovoru g. Andreji. Na spletu so sicer na voljo nekateri podatki o SuperVozlju S55YMS:

Frekvenca
(MHz)
Antena Maksimalna moč za to frekvenčno območje
(W)
2312,100 parabola,SBFA 300
2360,000 SBFA 300
1271,000 SBFA 300
1293,000 parabola 300
434,050 Yagi 50
144,825 vertikalka 50
437,850 Yagi 50

Tehnični podatki so povzeti po strani o sistemu Packet Radia v Sloveniji, podatki o maksimalni moči pa po pogojih uporabe amaterske radijske postaje. Zgolj na podlagi teh podatkov pa ni mogoče določiti jakosti EMS, saj je dejanska oddajna moč, ki je po predvidevanjih precej manjša, neznana.
Svetujemo vam, da se z vprašanjem o oddajnih močeh in sevalnih diagramih obrnete na radioamaterje, ki skrbijo za omenjeni radioamaterski sistem. Šele ko bodo ti podatki znani, vam lahko bolj natančno svetujemo.


Andreja Klančar 8.3.2007 15:14:00
Pozdravljeni!
Stanovanjsko hišo imamo postavljeno na zelo strmem bregu. Malo vstran, oz. pod nami (približno 100 metrov zračne linije), pa je radioamater postavil visoko anteno, katere vrh meri naravnost v naše stanovanje. Zanima me škodljivost takega sevanja in v kakšni meri le to prehaja skozi stene (opeka).
Hvala za odgovor!
Andreja

FORUM EMS 13.3.2007 14:30:00
Glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju radioamaterska postaja ni vir sevanja, kar pomeni, da zanj ni potrebno izdelati ocene vplivov na okolje in izvesti meritev. V 20. členu uredba določa, da amaterske radijske postaje ni dopustno upravljati tako, da:

Vir, ki seva z jakostjo 1,5 kW, je sicer močen vir sevanja, ki lahko povzroči presežene mejne vrednosti uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju za I. območje tudi do 200 metrov daleč. Pri nizkih frekvencah (pri 1,5 MHz je maksimalna dovoljena moč radioamaterske postaje do 1,5 kW – glej Pogoje uporabe amaterske radijske postaje) pa tudi stene ne predstavljajo večje ovire za širjenje elektromagnetnega valovanja.

Kakšno je elektromagnetno sevanje zaradi omenjene radioamaterske antene, je brez več tehničnih podatkov nemogoče napovedati. Za približno oceno bi bilo potrebno poznati najmanj oddajno moč, frekvenco, dobitek in sevalni diagram antene. Seveda pa je mogoče določiti jakost elektromagnetnega sevanja s pomočjo meritev, ki jih naročite pri kateri od pooblaščenih organizacij za izvajanje meritev elektromagnetnega sevanja.
Če lastnik radioamaterske postaje upošteva že omenjene omejitve, določene v uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ukrepi niso predvideni.


Damjan 9.2.2007 16:37:00
Stanovanjsko naselje (hise, bloki). TP postavljena 1971. Iz namenske rabe prostora je razvidno, da do nje prihajajo/odhajajo trije električni vodi. Vsak je označen z 20/K.

Razdalja med središčno točko parcele, ki leži poleg parcele z TP in TP je 13 m. Noben od prihajajočih električnih vodov ne gre čez parcelo.

Koliko EM sevanja lahko pričakujem na taki parceli?
Koliko sevanja oddaja povprečno taka TP?
Koliko električni vodi?
Kako pada sevanje TP z razdaljo?
Kako pada sevanje 20/K vodov (podzemnih) z razdaljo?

FORUM EMS 8.3.2007 14:20:00
Zelo hiter odgovor je ne veliko več kot je elektromagnetno sevanje okolice.
Oznaka pri električnih vodih (20/K) označuje, da gre za 20 kV vode. Predvidevam, da gre za podzemne kablovode. Glede na to, da se kablovod nahaja pod zemljo, električno polje ne sega nad nivo tal. Magnetno polje sicer sega, a upada približno s kvadratom oddaljenosti: če znaša magnetno polje na razdalji 0,2 m stran od kablovoda 0,1 mT, bo znašalo na razdalji 2 m le še 0,001 mT. Na razdalji nekaj metrov od kablovoda je zato magnetno polje kablovoda že na ravni okolice.
Podobno velja tudi za TP. Sicer manjka podatek o moči TP, vendar so vrednosti električnega polja v okolici TP nizke, vrednosit magnetnega polja pa z oddaljenostjo od TP hitro upadejo. Na razdalji nekaj metrov od TP je tudi magnetno polje že na nivoju okolice, tako da je razdalja 13 m, ki jo vi navajate, več kot dovolj velika, da TP in kablovodi zanemarljvo malo vplivajo na povečanje elektromagnetnega sevanja.


Benjamin 10.2.2007 19:43
Pozdravljeni,
Upam, da mi boste lahko odgovorili. Namrec s punco sva kupila stanovanje v novem bloku, blok bo imel 14 stanovanj in najino se bo nahajalo v 1. nadstopju. Težave oz. moj strah je v tem, da gre celotno elektricna napeljava bloka cez predvideno otroško sobo in dnevno sobo, do balkona, kajti pod balkonom je mišljena omarica. Ali to predstavlja veliko tveganje za zdravje? Glede na to da je ta napeljava speljana takoj na plošci in da bo na to dodano še 5 cm materiala ( beton in parket ). Kako je to poskrbljeno v novogradnjah. Kakšna razlika bi bila, ce bi ta napeljava potekala npr. v pritljicju. Kaj mi svetujete?
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav, Benjamin

FORUM EMS 18.3.2007 20:00
Odgovor bo malo daljši, kajti to vprašanje je aktualno zlasti v velikih blokih.
Vrednosti elektromagnetnega sevanja so določene v uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. V stavbi, namenjeni bivanju, veljajo mejne vrednosti za I. območje, ki za elektromagnetno sevanje zaradi mrežne napetosti (50 Hz) določajo mejne vrednosti za električno poljsko jakost (E) 500 V/m in gostoto magnetnega pretoka (B) 10 mikroT. Te mejne vrednosti so 10 krat nižje od mednarodno priporočenih mejnih vrednosti (priporočila 1999/519/EC Sveta Evrope). Glede na dosedaj znane raziskave škodljvi učinki polj, nižjih od mednarodnih mejnih vrednosti, niso znani.

Vendar uredba določa, da je vir elektromagnetnega sevanja nizkih frekvenc samo tisti vir, katerega nazivna napetost je večja od 1kV. Zato pri električnih napeljavah v bloku, kjer je nazivna napetost 220 V, ocena vplivov na okolje ni potrebna.

Seveda pa je vprašanje, ali so mejne vrednosti uredbe izpolnjene znotraj vašega bloka?
Za nizke frekvence velja, da lahko električno in magnetno sevanje obravnavamo ločeno.
Za elekrično sevanje, ki je posledica električne napetosti, električna napeljava v bloku resnično ne predstavlja pomembnega vira, saj je napetost sorazmerno nizka (220 V), poleg tega se električno polje v materialih sorazmerno dobro absorbira.
Drugače je z magnetnim sevanjem, ki je posledica električnih tokov. Ker po glavnih napajalnih kablih teče tok za vse porabnike v bloku, je zato posledično tudi magnetno polje enako vsoti vseh tokov. Če ocenimo, kolikšen bo približno največji skupen tok, je to za 14 stanovanj približno 400A (14*30 A = 420 A). To je približno ena tretjina vrednosti toka visokonapetostnega daljnovoda (110 kV). Kolikšno pa je magnetno polje zaradi tega toka, pa je bistveno odvisno predvsem od:

Zgolj za ilustracijo: če bi bili vsi vodniki speljani znotraj cevi s premerom 10 cm in bi bili fazno enakomerno obremenjeni, bi bilo magnetno polje preseženo do 20 cm stran od vodnikov. Pri tem velja omeniti, da različni materiali, ki se nahajajo v stavbah, magnetnega polja ne znižajo (beton, železo, les).
Priporočamo, da se z investitorjem dogovorite, da se električna napeljava prestavi v pritličje, ki najbrž ni bivalno. Glede na dejstvo, da to v fazi gradnje ne predstavlja kakšnega večjega stroška, odmik od bivalnih prostorov pa bi se povecal na usrezno razdaljo, bi bilo to smotrno. Vrednosti magnetnega polja bi se v tem primeru znižale za več velikostnih razredov.


Tomaž 8.2.2007 10:50:00
Spoštovani!
Pri nas se ogrevamo z varčnimi električnimi radiatorji. Zanima me, kako škodljivo je takšno ogrevanje z vidika elektromagnetnega sevanja. Moč radiatorjev je od 500 pa tja do 1200 Watov. hvala in lep pozdrav.

FORUM EMS 8.3.2007 14:30:00
Glede na podane podatke o električnih radiatorjih gre za sorazmerno majhne porabnike, saj je tok v napajalnem kablu pri 1200 W radiatorju približno 5 A. Zaradi tega je magnetno polje, ki je posledica toka v vodniku in radiatorju, majhno. Že na razdalji manj kot 10 cm od vodnika bo manjše od mejnih vrednosti za I. območje. Če je oddaljenosti od vodnika večja, magnetno polje upada s kvadratom oddaljenosti od vodnika in se hitro zniža na vrednost magnetnega polja okolice. Podobno velja tudi za sam električni radiator, kjer magnetno polje upada celo s tretjo potenco oddaljenosti, torej še hitreje kot v okolici napajalnega kabla.
Glede na načelo razumne preventive priporočamo, da kabel in radiator med delovanjem odmaknete na razdaljo 1 m ali več od mesta, kjer se zadržujete dalj časa (npr. postelje).


Bojan 26.1.2007 11:38:00
Pozdravljeni!

Zanimam se za Sony Ericsson Z610i. Nekoliko me moti velika SAR vresnot: 1,32 W/Kg (podatki z Mobitelove speltne strani), nekoliko starejši model Z600 pa ima le 0,16 W/Kg (podatki na vaši strani). Pri Svemi zatrjujejo, da je elektronika za sprejem in oddajanje v obeh telefonih enaka. Zakaj torej prihaja do takšnih razlik?

Hvala in lp

Bojan

FORUM EMS 1.2.2007 14:02:00
Različni modeli telefonov-kljub navidezni podobnosti - imajo zelo različne izmerjene največje vrednosti SAR.
To velja tudi za Z 600 (star model, ki ni več v prodaji) in Z 601i (nov model).
Verjetno gre za razlike v tehničnih karakteristikah in dizajnu ter poziciji oddajne antene v telefonu. O tem navadno ni podatkov.
Priporočamo, da si izberete drug telefon z nižjo SAR.


Danica 24.1.2007 20:31:00 Spoštovani!

Obračam se na vas, ker sem pred kočljivo zadevo.

Gre za izgradnjo daljnovoda 2X 110 kV, koridorja Laško- Hrastnik, zgrajenega leta 2000. Vsi lastniki zemljišč smo podpisali pogodbo, ker so nam zagotavljali, da bo po novem trasa bolj odmaknjena in tudi manj nevarna za živa bitja in naravo.
Vendar vse bolj opažamo motnje in bolezenska stanja so vse bolj pogosta. Stanovanjski objekt namreč stoji v koridorju med dvema jeklenima stebroma, nad streho(na podstrešju je mansardno stanovanje) pa vodijo elektr. žice.

Ker je med tem časom prišlo do spremembe lastniškega stanja, zahtevajo(ELES) da pogodbo ponovno podpišemo.

Ker se po pogodbi o ustanovitvi služnosti s 5.členom v celoti ne strinjam, pogodbe ne morem podpisati.

Kaj lahko storimo? Ali lahko dosežemo, da žice speljejo pod zemljo? Ali smo primorani podpisti?

Lep pozdrav,

Danica Zore

FORUM EMS 1.2.2007 13:46:00
Vaš primer se zdi precej kompleksen vendar iz napisanega se ne da razbrati podrobnosti.
Če je daljnovod bil zgrajen leta 2000 je nedvomno za njegovo postavitev potrebno upoštevati določila uredbe o elektromagnetnem sevanju (ul RS 70/96). Ta dokument nedvomno določa strožje kriterije za sevalne obremenitve na območju stanovanj.
Če te kriteriji niso upoštevani vi lahko zahtevate vpogled v dokumentacijo ter presojo vplivov na okolje, ki jo je investitor moral izdelati za ta daljnovod.
Za pomoč se lahko obrnete tudi na direktorat za prostor ministrstva za okolje in prostor.


Študent 18.1.2007 14:04:00
Pozdravljeni!
Zanima me, katera soglasja je potrebno pridobiti če ima nek mobilni operater zemljišče na katerem želi posatviti stolp z bazno postajo? Kje lahko najdem določitve oz. omejitve, ki jih je potrebno upoštevati ob postavitvi oddajnika za mobilno omrežje (npr. minimalna oddaljenost od vrtca, šole, bolnišnice,...)?
Za Vaš odgovor se Vam najlepše zahvaljujem!
Lepo pozdravljeni!

FORUM EMS 24.1.2007 8:28:00
Postopek za pripravo na gradnjo bazne postaje poteka takole:
Najprej investitor na občini zaprosi za lokacijsko informacijo – tako ugotovi, ali je glede na prostorske načrte možna umestitev takega objekta. Dokumentacijo nato pripravi v sodelovanju z zunanjim projektantom. Dokumentacija obsega projektno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO) in oceno vplivov na okolje. Vloga se nato naslovi na upravno enoto ali Ministrstvo za okolje in prostor. Od vloge do izdaje dovoljenja mine od štirih mesecev pa tudi do dveh let. Seveda pa mora biti dokumentacija popolnoma skladna z vsemi zahtevami zakonskih in podzakonskih aktov. V postopek so vključeni stranke in stranski udeleženci, ki pa jih določi upravni organ.

Samo gradnjo opredeljujejo zakoni o graditvi objektov, o urejanju prostora, o določitvi objektov državnega pomena, o vrstah objektov in o telekomunikacijah. Poleg projektne dokumentacije so potrebni še dokumenti:


študentka 8.1.2007 20:49:00
Pozdravljeni,

slišala sem, da je na območju Bele krajine, blizu (ali celo v) Črnomlju prisotno neko sevanje, ki naj bi bilo zelo škodljivo za ljudi. Posledica tega je verjetno tudi veliko število rakavih obolenj na tem področju. Zanima me, če mogoče veste kaj več o tem in zakaj o tem ne morejo pristojni javno govoriti (ali odstraniti vir sevanja). Sama ne najdem podatkov, je pa že profesor za ekologijo omenil ta problem in me res zanima kako je s tem in na koga se lahko obrnem, da bi resno vzel zadevo in konstruktivno rešil problem. Hvala za pomoč.

FORUM EMS 17.1.2007 12:51:00
Žal nimamo na voljo podatkov, da bi bila Bela krajina ali Črnomelj kakorkoliko čezmerno obremenjena z elektromagentnimi sevanji v frekvenčnem območju od 0-300 GHz, ki spadajo v delovno področje Foruma EMS.
Morda pa mislite na ionizirna sevanja, ki sodegajo dosti višje frekvence in s tem energije. Glede ionizirnih sevanj v okolju pa se obrnite na Upravo za jedrsko varnost RS.