Arhiv vprašanj in odgovorov 2008


Maja 27. 11. 2008 9:54

Spostovani,

Zivim v Trzinu, v majhni vrstni hisi. TV sprejem spremljamo preko kabla.
Pred dnevi pa smo preizkusali star TV sprejemnik ali se dela in ali bi kaj lovil na sobno anteno. Zgodilo se je, da je ta star TV, ki je bil vkljucen le v el. omrežje, raztegnjeno pa je imel tudi svojo lastno anteno (tako kot pri radiih), lovil celo EURO SPORT - torej satelitski oz. kabelski program!!
Res da slika ni bila vrhunske kvalitete, me pa vseeno skrbi kako je to mogoce. Ali je to vzrok premocno EMS?

p.s. v tej hisi zivim 5 let in cca 4 leta imam stalne tezave z vrtoglavico, migrenami, in sploh sem vsa slabotna. Ce se vam zdi, da je to lovljenje Eurosporta na navadno anteno kakorkoli povezano z EMS, mi prosim napisite in svetujte kako naj se lotim resevanja problema. ALi moram najprej naročiti meritve? Kje?
Ali se da kaj narediti za zmanjsanje sevanja (ce je to sploh sevanje)?

FORUM EMS 3.12.2008 14.00

Pozdravljeni!

Če signal za televizijo prejemate preko sistema kabelske televizije, bi bilo mogoče, da je nepriključen televizijski sprejemnik prikazoval signal, ki ga je, zaradi poškodb ali neoklopljenosti, oddajal kabel kabelske televizije. Vendar je EMS, ki ga lahko povzroča takšen kabel, zelo majhno. Televizijski sprejemniki so namreč narejeni tako, da lahko sprejemajo signale, ki so zelo šibki. Že samo s sobno anteno lahko sprejmejo signal več deset km oddaljenega oddajnika. Zato na podlagi vašega primera ne moremo soditi, da so vrednosti EMS pri vas povišane.

Dosedanje številne raziskave niso pokazale na hipersenzitivnost, lastnost določenih ljudi, da so bolj občutljivi na EMS. Zato je večja verjetnost, da je vzrok za vaše težave kaj drugega.

Če pa vas skrbi, kakšne so vrednosti EMS v vaši hiši, je prvi korak gotovo izvedba meritev, ki so nujna osnova za kakršnokoli nadaljnje ukrepanje. Priporočamo, da meritve izvede ena od pooblaščenih organizacij za izvajanje meritev. Njihov seznam je na voljo na domači strani Agencije RS za okolje


Slavko 18. 11. 2008 7:00

Lepo pozdravljeni

Pred kratkim se je pri nas (Senešci, Velika Nedelja) začel postavljati antenski mobitelov stolp. Sedaj je že postavljen. Postavljen je 60m stran od moje hiše in v krogu 100m je še več stanovanjskih hiš. Ko smo tukaj bivajoči videli za kakšno stvar gre, kako je velika in čemu služi smo se zgroženo začeli spraševati:
Ali ne bi bilo potrebno pred izgradnjo za nekaj takšnega vprašati nas tukaj živeče ali se strinjamo s postavitvijo takšne naprave med naše domove?
Ali niso potrebna soglasja nas tukaj živečih?
Nas mogoče obvestiti o takem posegu v naš kraj?

Sem precej razumen človek in mi je jasno, da imamo sami takšne potrebe in zahteve. Toda mislim, da je tudi v naši okolici veliko primernejših lokacij.
Tudi jasno mi je sedaj, ko stolp že stoji, da ga prestavili verjetno ne bodo.

Meni in mojim sosedom je zelo oskrunjen naš mir in zasebnost! Popačili so nam naše domove, zjutraj ko se zbudim in pričakujem ptičko na oknu me bode v oči antenski stolp!
Nikoli si ne bi želel postaviti hiše na tako mesto, ob tako sramotnem spomeniku, ki si ga nihče ne želi! Sedaj pa so vdrli v naše domove in nam vsilili nekaj od česar smo se vedno odmikali.

Sedaj ko je tako nastala situacija vas še vprašam:
Kaj pomeni to za naša zdravja v prihodnosti in kdo bo to plačal?
Ali obstaja možnost povrnitve škode, ki so jo povzročili v našem domačem okolju?
Kje in kako naj poiščemo pomoč, da lahko izterjamo odškodnino za uničenje našega domačega okolja?

Prosim če mi lahko odgovorite na vprašanja in nam pomagate, pri nastali zmedi.

FORUM EMS 18.11.2008 22.30

Spoštovani Slavko,
Radi bi se vam zahvalili za vaše pismo, ki odraža veliko zaskrbljenost in negodovanje nad postavitvijo bazne postaje v bližino vaše hiše.
Veseli nas, da ste se s temi vprašanji obrnili na projekt Forum EMS, saj se že vrsto let trudimo, da bi približali problematiko elektromagnetnih sevanj javnosti ter skušali podati strokovne in neodvisne odgovore na podobna vprašanja, ki jih zastavljate tudi vi.

Ali ne bi bilo potrebno pred izgradnjo za nekaj takšnega vprašati nas tukaj živeče ali se strinjamo s postavitvijo takšne naprave med naše domove?
Načeloma ne. Najprej investitor na občini zaprosi za lokacijsko informacijo – tako ugotovi, ali je glede na prostorske načrte možna umestitev takega objekta. Dokumentacijo nato pripravi v sodelovanju z zunanjim projektantom. Dokumentacija obsega projektno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO) in oceno vplivov na okolje. Vloga se nato naslovi na upravno enoto ali Ministrstvo za okolje in prostor.

Ali niso potrebna soglasja nas tukaj živečih?
Pogoje za umeščanje objektov v prostor določa zakon o graditvi objektov, pogoje, kdaj je nekdo stranka v postopku, pa določa Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Glede na zakonske zahteve so stranke v postopku tiste stranke, na katerih zemljišča sega vplivno območje. Vplivno območje pa se določi glede na več različnih parametrov, kot so denimo porušitvena višina stolpa ter vplivi na okolje, med katerimi je potrebno upoštevati tudi elektromagnetna sevanja (EMS). Oddaljenost 60 m od stolpa je na podlagi naših izkušenj takšna, da verjetno niste stranka v postopku.

Nas mogoče obvestiti o takem posegu v naš kraj?
Po zakonodaji operater ni obvezan. K obveščanju lokalne skupnosti (predstavniki občin) moralno zavezuje le podpisnike kodeksa dobre prakse.

Kaj pomeni to za naša zdravja v prihodnosti in kdo bo to plačal?
Elektromagnetna sevanja (EMS) sistema mobilne telefonije so precej nižja od mejnih vrednosti, ki jih priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP). V Sloveniji veljajo v skladu z uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju iz leta 1996 še 10-krat strožje mejne vrednosti za območja, na katerih se zahteva povečano varstvo pred EMS (bivalno okolje, šole, vrtce, bolnišnice ...). Slovenija je tako bila in je še vedno med prvimi državami, ki uvajajo dodatna strožja merila in preventivne dejavnike pod mejami, ki so znanstveno utemeljene in določene z mednarodnimi priporočili.
V javnosti je razširjeno prepričanje, da imajo v nekaterih evropskih državah določbe o nameščanju baznih postaj (vsaj 150 m) stran od stanovanjskih objektov. Vendar takih zakonskih določil ni, saj bi bila v nasprotju s strokovnimi argumenti in s stališčem EU, še posebej pa s priporočilom Evropske komisije iz leta 1999. V Italiji in Franciji so sicer nekatere lokalne skupnosti ne glede na domačo zakonodajo uvedle odločitve o minimalnih odmikih (npr. 100-200 m) baznih postaj od stanovanjskih območij, vendar tak pristop ne prispeva k zmanjšanju obremenitve okolja z EMS ter doseže povsem nasproten učinek: zaskrbljenost javnosti se ponavadi celo poveča. Poleg tega bi preselitev anten od uporabnikov mobilnih telefonov pomenila povečanje izpostavljenosti uporabnikov zaradi sevanja njihovih mobilnih telefonov. Z večanjem oddaljenosti med bazno postajo in uporabnikom je namreč potrebna večja oddajna moč tako telefonov kot baznih postaj za kakovostno medsebojno komuniciranje.
V obsežni študiji med uporabniki mobilnih telefonov na Švedskem so ugotovili, da mobilni telefoni v povprečju v večjih mestih oddajajo z 0,1 W (gostejša postavitev baznih postaj), medtem ko v ruralnih območjih oddajajo skoraj desetkrat močneje (bazne postaje so na večjih razdaljah). Gostejše omrežje baznih postaj tako omogoča manj skupne oddane moči ter manj sevanja mobilnih telefonov. Avtorji zaključujejo, da so te ugotovitve verjetno povezane z nižjo gostoto baznih postaj izven urbanih središč. Ugotavljajo tudi, da so poleg same oddaljenosti od bazne postaje, pomembni tudi drugi dejavniki, kot na primer fizične ovire. To potrjujejo ugotovitve v majhnih urbanih območjih, kjer so izmerili nižje srednje izhodne moči ter krajši čas telefoniranja ob največji moči, kljub temu, da je bila gostota baznih postaj nižja kot v mestih.
Na Agenciji RS za okolje je vzpostavljen register podatkov sevalnih obremenitev virov na osnovi meritev elektromagnetnih sevanj v naravnem in življenjskem okolju, ki jih izvajajo pooblaščene inštitucije za zavezance oz. lastnike ali upravljalce virov sevanja skladno s predpisi. Meritve, ki so jih do sedaj izvedle pooblaščene institucije, kažejo, da je običajna izpostavljenost ljudi zaradi sevanja baznih postaj vsaj 100 krat manjša od strogih mejnih vrednosti, določenih z uredbo. Tako preverjanje izkazuje ustreznost umeščanja baznih postaj v prostor pri nas. Torej tudi v praksi v celoti delujejo zakonodajni okviri skladno z evropskimi priporočili.
V stroki je doseženo soglasje, da na podlagi najpomembnejših znanstvenih raziskav, ki so danes na voljo, ne moremo sklepati o tem, da bi EMS mobilne telefonije negativno vplivala na zdravje ljudi ali povzročala oziroma pospeševala razvoj raka. Tudi številne mednarodne organizacije in nacionalni odbori so prišli do takega sklepa. Vsem je nedvoumno skupna ugotovitev, da lahko EMS pomenijo zdravstveno tveganje le, če je jakost sevanja dovolj visoka, da preseže mednarodno priporočene mejne vrednosti ICNIRP. To pa za bazne postaje ne velja, saj povprečna izpostavljenost na človeku dostopnih lokacijah znaša manj kot 1 % prej omenjene mejne vrednosti. Sevalne obremenitve zaradi baznih postaj so nižje od obremenitev pri uporabi mobilnega telefona ali drugih radiodifuznih oddajnikov. Neodvisno izvedene meritve v številnih državah kažejo, da sevanje v neposredni bližini take postaje pomeni le majhen delež celotnega elektromagnetnega onesnaženja okolja. Res je, da so nekateri strokovnjaki poročali o bioloških učinkih pri nizkih jakostih /t.i. netermični učinki/, vendar njihovi rezultati niso vzdržali strogega znanstvenega preverjanja, ali pa jih v neodvisnem znanstvenem laboratoriju niso potrdili.
Nekoliko več nejasnosti pa je povezano s sevanji mobilnih telefonov, saj lahko povzročajo precej višje sevalne obremenitve uporabnika. Za dokončni odgovor o vplivu mobilnih telefonov na zdrave ljudi pa bo potrebno počakati še nekaj let.
Verjamemo, da vas stolp moti, vendar s stališča EMS za vas bazna postaja na stolpu predstavlja vir, ki zelo malo obremenjuje vaše bivalno okolje. Bazne postaje namreč sevajo podobno kot svetilniki v zelo ozkem vodoravnem snopu, ker pa se nahajajo na stolpih, visokih več deset metrov, sevajo čez hiše v bližini.


Ali obstaja možnost povrnitve škode, ki so jo povzročili v našem domačem okolju?
Škodo bi bilo potrebno prvo sploh ugotoviti in jo dokazati.

Kje in kako naj poiščemo pomoč, da lahko izterjamo odškodnino za uničenje našega domačega okolja?
Posvetujte se s svojim odvetnikom.


Matjaž 9. 9. 2008 10:01

Kako škodljivo je sevanje ali kakršno koli drugo škodovanje zdravju od GSM repetitorja , ki se postavlja doma in ima dometa 85m2 znotraj stavbe.?

Hvala za informacije.

FORUM EMS 11.9.2008 12:30

Žal nimamo podatka, kakšna je oddajna moč GSM repetitorja ter kakšen režim oddajanja ima (oddaja stalno ali le med pogovorom). Običajno so moči takšnih repetitorjev zelo majhne, 0,1 W ali manj. Torej je sevanje, ki ga povzročajo, zelo majhno. Za primerjavo: mobilni telefon oddaja z močjo do 2 W in povprečno močjo do 0,25 W.

Obenem velja opozoriti, da smo v primeru uporabe repetitorja manj izpostavljeni EMS mobilnega telefona, saj zaradi dobrega signala in majhne oddaljenosti mobilni telefon lahko deluje z majhno močjo.

Ocenjujemo, da je tveganje za vaše zdravlje zaradi uporabe repetitorja majhno, vseeno pa je smiselno notranjo anteno repetitorja namestiti v prostor, kjer se zadržujemo manj časa (hodnik, predsoba ali podobno).


Lidija 8. 9. 2008 22:47

Spostovani!

Prosili bi vas za odgovore na nekaj vprasanj. Priblizno 1 m od ograje nasega vrta nacrtujejo pokablitev 20 kV kabla. Gre za manjsi vrt, kjer otroci prezivijo veliko casa. Hisa je od ograje oddaljena 8 m. Prebrali smo ze vase starejse odgovore, kljub temu pa bi prosili se za nekaj natancnejsih informacij.

1. Dne 28. 11. 2007 ste v odgovoru graficno prikazali odvisnost magnetnega polja od oddaljenosti od kabla.
- za koliko kV kabel je narejen prikaz
- ali graf prikazuje najbolj optimalno ali najslabso situacijo
- vrednost manj kot 10 uT je na oddaljenosti priblizno 0.9 m; na koliko metrih tocno je potem dosezena vrednost 0.3 uT

2. Koliksen je tipicen tok, ki tece po kablu 20 kV pri najvecji obremenitvi? Ali je ta tok odvisen od moci transformatorske postaje?

3. Na koga se lahko obrnemo za izvedbo meritev magnetnega polja. Kdaj je najbolj primeren cas za izvajanje takih meritev (kdaj je najvecja obremenjenost kabla)?

4. Prebrali smo, da obstaja material, ki zmanjsuje magnetno polje.
- kaksna je cena tega materiala
- kje ga je mozno kupiti
- ali ima kdo v Sloveniji ze izkusnje z njegovo uporabo
- ali je tak material zdravju skodljiv

5. Ali menite, da bi bila mozna resitev, da bi zgoraj navedeni material namestili okrog cevi, kjer bi potekal kabel?

6. Premisljevali smo tudi o moznosti, da bi omenjeni material namestili na ograjo vrta. Ali bi s tem dosegli smiseln ucinek zmanjsanja sevanja na vsem obmocju za ograjo, ali pa sevanje lahko zavije na robu ograje? V primeru, da se sosedi za tako zascito ne bi odlocili, ali bi lahko sevanje prislo do nasega vrta mimo njih? Kabel bo zelo dolg in bo tekel vzporedno z ograjo vrta.

7. Ali je na Elektro Ljubljana kaksna kontaktna oseba, ki lahko posreduje informacije o tipu kablov, tipu transformatorskih postaj ter o tipicnih obremenitvah dolocenih kablov na tocno dolocenem obmocju?

Najlepsa hvala za vas trud in odgovore.

Lidija

FORUM EMS 11.9.2008 12:30

Postavili ste več zelo natančnih vprašanj, odgovore na nekatere bomo lahko podali točno, na nekatere pa bomo lahko odgovorili bolj na splošno, saj je točen odgovor odvisen od več dejavnikov.

1. Napetost v kablovodu nima nobenega vpliva na magnetno polje, ki ga kablovod povzroča. Magnetno polje kablovoda je odvisno predvsem od tokov v kablovodu in od geometrijske razporeditve posameznih kablov v kablovodu. Tako je lahko magnetno polje 110 kV kablovoda, ko po njem teče majhen tok, manjše kot magnetno polje 20 kV kablovoda.
V odgovoru z dne 28. 11. 2007 je predstavljena najslabša situacija za primer, ko je kablovod obremenjen s 300 A in so vodniki položeni v oddaljenosti 10 cm eden od drugega.
Vrednost 0.3 uT bi bila v takšnih razmerah dosežena na približno 5 m, vendar lahko ta vrednost v realnih razmerah precej odstopa (predvsem proti manjšim vrednostim).

2. Maksimalen tok, ki teče po kablovodu, omejujejo tako naprave, kamor je priključen kablovod kot same tehnične lastnosti kablovoda. Če je priključen na transformator, ga gotovo omejuje moč transformatorja, na katerega je priključen. Običajno pa so tokovi v kablovodu precej nižji od maksimalnega in so odvisni od trenutne porabe električne energije. Elektroenergetsko omrežje mora biti namreč načrtovano za največje obremenitve, realne obremenitve pa so precej nižje.

3. Meritve izvajajo pooblaščene inštitucije, njihov seznam je dostopen na strani Agencije Republike Slovenije za okolje . Če bi želeli z meritvami zajeti najslabše razmere, bi bilo potrebno meritve izvesti ob času, ko po kablovodu tečejo največji tokovi. Kdaj je to, je odvisno od vrste porabnikov, ki so priključeni na ta kablovod. Naše izkušnje kažejo, da so v pretežno bivalnem območju največje vrednosti dosežene ob nedeljah zvečer, če pa so priključeni industrijski porabniki, pa je to gotovo med tednom.

4. Materiali za slabljenje magnetnega polja so dragi. Običajno so narejeni iz zlitin z visoko vsebnostjo niklja. Cene materiala se gibljejo od 500 EURO na kvadratni meter. Po nam znanih podatkih tega materiala ni mogoče kupiti v Sloveniji, prav tako nam ni znano, da bi v Sloveniji že bil kje uporabljen.

5. Da, material bi bilo mogoče namestiti okrog cevi, kjer bi potekal kablovod.

6. Namestitev materiala na ograjo vrta ne bi bila učinkovita, ker bi zaslanjala le ožji pas, magnetno polje bi se, sicer v manjši meri, še vedno širilo tudi v smeri vrta. Obenem prihaja ob robovih zaščitnega materiala do povečanja magnetnega polja, zato bi bilo lokalno magnetno polje višje kot brez zaščitnega materiala.

7. Gotovo je v vsakem elektrodistribucijskem podjetju oseba, ki je odgovorna za določeno območje in pozna, kakšne so največje dopustne obremenitve nekega kablovoda. Obenem elektrodistribucijska podjetja merijo (ne vemo, ali stalno ali le občasno), kakšne so dejanske obremenitve v posameznih kablovodih. Vprašanje pa je, ali vam bodo te podatke posredovali.


Jure 31. 8. 2008 16:24

Spoštovani,

tik pred nakupom stanovanja sva s partnerko izvedela, da se v bližini stanovanjskega bloka nahaja 110 kV daljnovod (daljnovod ima 6 vodnikov). Stanovanjski blok je od daljnovoda oddaljen 18m, stanovanje se nahaja v 3 nadstropju in gleda na žice daljnovoda, ki so približno na nivoju 4. nadstropja bloka. Zaradi škodljivih vplivov EMS na zdravje sva zelo zaskrbljena, kako bo bližina daljnovoda vplivala na kakovost našega bivanja, saj načrtujeva tudi otroka. Po brskanju na vaši strani sem našel podatek, da so mejne vrednosti za I območje 10 mikroT in so lahko presežene do 14 m pri 110 KV daljnovodu. Na Internetu pa sem našel številne razsikave, ki ugotavljajo večjo pojavnost otroške levkemije, rakastih obolenj odraslih in astme že pri trajni izpostavljenosti gostoti mag. polja 0,2 mikroT???
Zanima me kakšnim vrednostim gostote mag. polja bi bili izpostavljeni pri bivanju v tem bloku in ali je lahko bivanje v takem območju zdravju škodljivo?

Zelo vam bom hvaležen za čimprejšnji odgovor, saj se morava za nakup odločiti v roku nekaj dni.

Vnaprej najlepša hvala in lep pozdrav!

FORUM EMS 8.9.2008 13:36

Glede na vaš opis gre za dvosistemski 110 kV daljnovod, ko sta na en steber nameščena dva trifazna sistema.

Kakor ste zasledili na spletni strani Foruma EMS, so mejne vrednosti za 110 kV daljnovod lahko na tleh presežene do 10 m daleč. To ne pomeni, da v enako širokem območju presežene tudi na višini približno 10 m v 3. nadstropju. To je lepo vidno iz slik na strani 6 brošure Vplivna območja, ki je v elektronski obliki dostopna tudi na .spletni strani Foruma EMS. Iz slik 6 in 8, ki prikazujeta vplivno območje za oba najpogosteje uporabljena tipa dvosistemskih 110 kV daljnovodov v Sloveniji (donau in sod) je razvidno, da je velikost vplivnega območja na višini 10 metrov večja kot na tleh, vendar je manj kot 18 metrov, zato na območju vašega stanovanja mejne vrednosti gotovo ne bodo presežene.

Do sedaj znanih škodljivih vplivov EMS z vrednostmi, manjšimi od mejnih vrednosti, ni. Ob tem velja opozoriti, da v Sloveniji za bivalna območja veljajo še 10 krat strožje mejne vrednosti od mednarodno priporočenih in da so le te strožje mejne vrednosti uporabljene v prejšnjem odstavku za določanje vplivnega območja daljnovodov. Vseeno velja opozoriti, da so epidemiološke raziskave nakazale možnost za šibko statistično povezavo med otroško levkemijo in dokaj močnimi magnetnimi polji, katerih 24-urna povprečna vrednost presega 0,4 µT. Takšno vrednost pa bi magnetno polje v okolici 110 kV daljnovoda lahko doseglo tudi do 50 m daleč.


Janez 26. 8. 2008 14:02

Prosim vas za vaš nasvet:

Starši imajo v Logatcu zazidljivo parcelo na kateri bi v prihodnjih letih morda sam gradil hišo.

Čez omenjene parcele pa teče po zračni liniji 20 kV el.daljnovod – trije kabli. Na začetku ene strani parcele stoji kovinski drog-stolp (cca. 25m oddaljen od predvidene hiše), nato pa kabli tečejo čez našo parcelo in mimo hiš sosednjih parcel do naslednjega droga, ki je kakih 200 metrov oddaljen od prej omenjenega stolpa.

Žal daljnovod zelo nerodno deli parcelo, tako da bi bila hiša zelo stisnjena v kot parcele, če se želim od daljnovoda oddaljiti 6m, kot so mi svetovali na Elektro LJ Okolica.

Nekaj vprašanj:

Prosim vas za vaše mnenje. Če moja vprašanja niso iz vašega področja – ali mi lahko svetujete, kam se lahko še obrnem.

Hvala že vnaprej in LP

FORUM EMS 2.9.2008 22:00


Info 12. 8. 2008 9:51

Spoštovani,

Prosimo za podatek o tem, kakšno je vplivno območje (m) za bazno postajo, na kateri so 3 antene GSM in 3 antene UMTS, pritrjene na stolp v višini 28 m od tal, skupne moči 256 W.

Obenem prosim, da sporočite, če meritve obremenitve okolja zaradi sevanja postaje opravite tudi pred postavitvijo bazne postaje ali le po postavitvi (zaradi primerljivosti)?

Hvala in lep pozdrav.

FORUM EMS 2.9.2008 22:00

Vplivno območje takšne bazne postaje je približno 20 metrov. To je zelo približna ocena, kajti točne vrednosti so odvisne od tipa anten, moči (pri moči je pomemben podatek, ali je to moč na izhodu iz bazne postaje ali na vhodu v anteno), izgubah v kablu, usmerjenosti anten...

Vplivno območje 20 metrov pomeni, da so mejne vrednosti v glavnem snopu pred antenami bazne postaje lahko presežene do 20 metrov od anten. Že kakšen meter nižje pod antenami mejne vrednosti niso več presežene (torej je meter ali meter in pol pod antenami vplivno območje že 0 metrov).

Meritve EMS se opravijo po postavitvi bazne postaje. Na željo naročnika jih je sevaeda mogoče opraviti tudi pred postavitvijo, vendar tega običajno ne delamo, prav tako naročniki (operaterji) tega niso dolžni narediti. Vedar je zaradi načina izvajanja meritev – meritve se izvedejo s pomočjo spektralnega analizatorja, ki selektivno določi električne poljske jakosti za različne frekvence, mogoče točno določiti, kolikšen je prispevek posamezne bazne postaje k celotnim sevalnim obremenitvam.


Željko 20. 8. 2008 7:16

Spoštovani,

Prosim vas za mnenje o sevanju transformatorske postaje s 35kV napetosti, ki je cca 1,5m od objekta oddaljena.
Kako vpliva na človeka, če je v objektu vsaj 8 ur, z odprtim oknom oz. zaprtim, na strani kjer je nameščena trans. postaja in kako na drugi strani izza objekta?

Sicer pa nevem iz kakšnega materiala je stavba oz objekt zidan. Zidano je pred 30 - 40 leti ali več.

Ali je lahko omenjeno območje škodljivo za človeka? Kako je možno izmeriti sevanje na omenjenem območju, ter kdo lahko naroči merjenje, če je objekt v lasti podjetja?

Verjamem, da so podatki skopi, ampak ali obstaja možnost,da je zdravju škodljivo,in da se območje sevanja, ki ga oddaja TP ustrezno zaščiti zaposlene , ki so v objektu oz. da bo v dovoljenih mejah.

Prosim za odgovor

Lep pozdrav

FORUM EMS 21.8.2008 14:00

Transformatorska postaja napetosti 35 kV lahko povzroča sevalne obremenitve, ki presegajo mejne vrednosti do razdalje nekaj metrov I. območje ter do kakšnega metra za II. območje, vendar za konkreten primer ne moremo napovedati, kakšne so. Material stavbe pri tem ne igra pomembne vloge, bolj je pomembno, kako so v transformatorski postaji speljani kabli ter kje gredo v transformatorsko postajo in kje ven.
Priporočamo izvedbo meritev, ki bodo podale realne sevalne obremenitve.


Boštjan 13. 8. 2008 13:05

Pozdravljeni!

Živimo v stanovanjski hiši, ki je 20 metrov oddaljena od visokonapetostnega daljnovoda 220kV. Sedaj pa bi radi naredili rekonstrukcijo že obstoječega daljnovoda v 2x 400kV. Lokacija stojnega mesta stebrov se naj ne bi spreminjala. V poročilu, ki smo ga stežka dobili, pa vendarle omenjajo, da je najmanjša potrebna oddaljenost osi DV od poselitvenega območja le 18,8 m za eletrično polje ter 15-16m za magnetno polje.

Zanima me koliko bi naj znašala ta razdalja po zakonski plati, saj se mi zdi ta razdalja premajhna, glede na jakost daljnovoda, pa čeprav bodo stebri poostavljeni višje.

Hvala za odgovor!

FORUM EMS 21.8.2008 14:00

Čudi nas, da ste s težavo pridobili poročilo o vplivih na okolje. Poročilo je sestavni del dokumentacije, ko se pripravlja lokacijski načrt in je javno dostopen dokument.

Zakonsko razdalja poselitvenega območja od daljnovoda ni določena, ampak jo določajo mejne vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96).

V splošnem so lahko mejne vrednosti v najslabšem primeru v okolici daljnovoda 2 × 400 kV presežene do približno 40 – 45 metrov od osi daljnovoda. Glede na tehnične lastnosti daljnovoda (razporeditev faz, razdalja med vodniki, tip daljnovoda) ter glede na oddaljenost vodnikov od tal pa je za konkreten daljnovod območje s preseženimi mejnimi vrednostmi določeno posebej. Očitno je bilo za daljnovod v vašem primeru določeno območje do 18,8 m od osi daljnovoda. Ponavadi je to območje za daljnovod določeno za najbolj neugodne razmere vzdož daljnovoda, ko je širina območja največja.


Henrik 1. 8. 2008 11:51

Pozdravljeni

Čez zazidljivo parcelo je po zračni liniji napeljan vod 20 kV, zanima me koliko daleč mora biti vod speljan da vpliv sevanja nima vpliva na človeško bivanje?
Zanima me tudi koliko je škodljivo sevanje mobilnih aparatov?

lp-Henrik

FORUM EMS 21.8.2008 13:55

V splošnem električno in magnetno polje 20 kV daljnovoda na območju, dostopnem človeku, ne presega mejnih vrednosti, ki so v Sloveniji 10 krat strožje od mednarodno priporočenih mejnih vrednosti. Ob umestitvi stavbe v prostor pa se lahko zgodi, da bi bile mejne vrednosti na človeku dostopnih mestih (v stavbi, na balkonu, na oknu) presežene. Mejne vrednosti so namreč presežene v nekajmeterskem območju okrog vodnikov daljnovoda, in če stavba seže v to območje, so lahko mejne vrednosti presežene v stavbi ali ob njej (balkon, okno).
Kakor je že omenjeno, so mejne vrednosti presežene do nekaj metrov od vodnikov – točna vrednost je odvisna od razdalj med vodniki, razporeditve faz v vodnikih ter od obremenitve daljnovoda. Mejne vrednosti zagotavljajo, da je tveganje za človeško zdravje minimalno, vendar nekatere novejše raziskave nakazujejo na povečano tveganje za nastanek otroške levkemije pri otrocih, ki so dalj časa živeli v območju s povišanimi vrednostmi magnetnega polja (več kot 0,3 mikroT), čeprav je to znatno manj od mejnih vrednosti (10 mikroT). Zato priporočamo, da v prostorih, kjer se bodo dalj časa zadrževali otroci, vrednosti magnetnega polja ne dosegajo 0,3 mikroT.

O sevanju mobilnih aparatov smo odgovarjali že večkrat. Obširneje je ta problematika predstavljena tudi v brošurah Elektromagnetna sevanja - Mobilna telefonija in zdravje in Elektromagnetna sevanja - Mobilna telefonija in zdravje: Vprašanja in odgovori.
Zgolj na kratko: dosedanje raziskave niso pokazale na škodljive učinke zmerne uporabe mobilnih telefonov, nekatere zadnje raziskave pa kažejo, da ob intenzivni dolgotrajni uporabi mobilnih telefonov obstaja povečano tveganje za razvoj nekaterih vrst tumorjev v glavi. Zato uporabnikom svetujemo smotrno uporabo.


Marjan 15. 6. 2008 11:13

Spoštovani!

V naši neposredni bližini ( objekt 25m), želi ponudnik UMTS telefonije postaviti anteno za prenos UMTS signala, katerega glavni snop naj bi direktno segal v našo stanovanjsko hišo ( ker stoji v hribu). Ali bi lahko UMTS signal ali naprava kakorkoli škodljivo vplivala na naše zdravje in počutje? Za odgovor se Vam najlepše zahvaljujem!

FORUM EMS 11.7.2008 13:30

Če bo postavljena samo UMTS bazna postaja, vplivno območje glede na slovensko zakonodajo sega manj kot 10 m od anten. To pomeni, da so v glavnem snopu mejne vrednosti glede na določila uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) presežene največ do 10 m od anten. Velja omeniti, da so pri tem upoštevanje mejne vrednosti za I. območje, ki so kar 10 krat nižje od mednarodnih priporočenih mejnih vrednosti.
Na razdalji 25 metrov bodo v glavnem snopu vrednosti več kot 5 krat nižje od mejnih vrednosti, po vsej verjetnosti pa antena tudi ne bo usmerjena proti hiši na hribu, zato bodo sevalne obremenitve še manjše. Za vrednosti visokofrekvenčnih EMS, nižjih od mejnih vrednosti, ni znanih škodljivih vplivov na zdravje in počutje.


Jože 30. 6. 2008 1:20

Spoštovani!

Živim na območju Kranja, kjer trenutno praktično ni možnosti povezave v širokopasovno internetno omrežje. Še vedno uporabljam klasično modemsko povezavo po analogni telefonski liniji. Zanima me kakšno EMS povzroča povezava na ŠIROKOPASOVNI MOBILNI INTERNET (in seveda uporaba), ki ga ponujata družbi Mobitel in Simobil.
Hvala za odgovor in lep pozdrav
Jože

FORUM EMS 11.7.2008 13:30

Pri uporabi širokopasovnega mobilnega interneta se za prenos podatkov uporablja mobilni telefon ali poseben mobilni modem ali kartica, ki imata vgrajeno UMTS napravo.
Med delovanjem zato tako mobilni telefon kot modem ali kartica oddajajo podobna EMS kot mobilni telefon med pogovorom. Običajno uporabljamo internet dalj časa kot trajajo govorni klici, zato je smiselno, da med uporabo interneta zagotovimo dovolj veliko oddaljenost med nami in mobilnim telefonom ali modemom/kartico. Oddaljenost naj bo najmanj 1 meter. Še posebej je to pomembno tam, kjer je UMTS signal slab (znotraj stavb, še posebej v kleteh in garažah, na področjih s slabo pokritostjo z signalom...), saj takrat mobilni telefon ali modem/kartica delujejo z večjo oddajno močjo.


Brigita 13. 6. 2008 22:46

Pozdravljeni,

prosila bi za informacijo kje si je možno sposoditi ali kupiti napravo za merjenje sevanj, da bi lahko sami odčitali sevanje naprav (npr. daljinec, PC, ruter, fen, mikrovalovna pečica, električna razdelilna omarica, in hkrati mejne vrednosti.
Veliko časa na dan preživim za volanom avtomobila. Nisem zasledila podatkov o sevanju motorjev v avtomobilih in klima naprave v osebnem avtomobilu.
V naprej hvala za odgovor. Lep pozdrav, Brigita

FORUM EMS 11.7.2008 13:30

Profesionalne merilne naprave za merjenje EMS so drage, poleg tega ne obstaja ena univerzalna naprava, s katero bi lahko merili tako visokofrekvenčne vire kot tudi nizkofrekvenčne vire EMS. Ne vidim nobenega smisla nakupa takšnih naprav.

Obstajajo tudi sorazmerno poceni naprave, ki omogočajo merjenje EMS, ki pa so manj zanesljive in natančne kot profesionalne merilne naprave.

Ne glede na naprave je izmerjene vrednosti potrebno strokovno interpretirati in primerjati z mejnimi vrednostmi, za kar pa so potrebna ustrezna strokovna znanja.

V okviru Foruma EMS pripravljamo občasne brezplačne merilne akcije, v katerih lahko sodelujejo tako posamezniki kot tudi občine. Vabimo vas, da spremljate obvestila na naši domači strani in se priključite kateri od objavljenih akcij.

V avtomobilu so vgrajeni električni sklopi, ki povzročajo EMS. Pomemben vir EMS pa predstavljajo gume. Med postopkom izdelave se namreč njihova notranja žična oplata namagneti, kar med vožnjo povzroča magnetno polje.

Meritve, ki so bile izvedene v 7 različnih avtomobilih na štirih različnih sedežih. Izmerjene vrednosti dosegajo do 10 mikroT ali do 15 % mednarodno priporočenih mejnih vrednosti.


Vojko 13. 6. 2008 18:57

Prosim za mnenje o EMS za grelno blazino(v postelji) na kateri ležiš oddaljen od grelnih žic le kakšen milimeter. LP VOJKO

FORUM EMS 11.7.2008 13:30

Žal nimamo podatka, kolikšna EMS povzročajo grelne blazine. Vendar glede na dejstvo, da se nahajamo v neposredno na njih, predlagamo, da grelno blazino vključite, preden se uležete v posteljo, da segreje posteljo. Priporočamo, da jo nato pred spanjem izkjučite.


Marko 13. 6. 2008 16:04

Pozdravljeni,

Zanima me, kaksna je razlika med indukcijskimi in navadnimi steklokeramičnimi kuhalnimi ploščami glede EMS? V trgovinah ne vejo nicesar.
Zanima me se, ali je varno uporabljati brezzicno internetno povezavo v stanovanju med nosecnostjo in ali je bolje ta cas uporabljati mrezni kabel?
Najlepsa hvala za odgovore, Marko

FORUM EMS 11.7.2008 13:30

O steklokeramičnih in indukcijskih ploščah smo odgovarjali že 30.8.2007:
Običajne steklokeramične kuhalne plošče delujejo kot uporovni grelnik: napetost 220 V je pripeljana na konce uporovne žice, ki se zaradi prevajanja toka segreva in seva toplotno energijo okolici.

Indukcijske kuhalne plošče delujejo kot vir visokofrekvenčnega magnetnega polja, magnetno polje se v feromagnetnih snoveh absorbira in jih segreva. Delujejo v frekvenčnem območju 20 do 50 kHz.

Zaradi drugačnih tehničnih značilnosti je sevanje obeh tipov kuhalnih plošč zelo različno. Gotovo je manjši vir sevanja običajna steklokeramična plošča. Meritve magnetnega polja indukcijske plošče na razdalji 20 cm od kuhalne plošče so pokazala, da so vrednosti gostote magnetnega pretoka do 10 µT, kar pomeni, da v srednjefrekvenčnem območju na tej oddaljenosti presegajo izvedene mejne vrednosti glede na Smernice ICNIRP in Priporočila EU (1999/519/EC). Preseganje izvedenih mejnih vrednosti (vrednosti EMS brez prisotnosti človeškega telesa) ne pomeni nujno tudi preseganja mejnih vrednosti (gostota toka v telesu za nizkofrekvenčna in srednjefrekvenčna EMS ali stopnja specifične absorpcije za visokofrekvenčna EMS). Še več, za takšne sorazmerno lokalne vire EMS je zelo malo verjetno, da bi prihajalo do preseganja mejnih vrednosti. Poleg tega mejne vrednosti za nizkofrekvenčna EMS, ki določajo gostoto toka v človeškem telesu, veljajo le za območje glave in trupa, ne pa tudi za okončine.

Objavljeni so numerični izračuni, kjer so določili gostoto toka znotraj človeškega telesa ob izpostavitvi EMS zaradi indukcijske kuhalne plošče. Rezultati so pokazali, da je največja gostota toka v trupu 8,8 mA/m2, kar je manj od mejne vrednosti za to frekvenčno območje (46 mA/m2).

Glede na raziskave na tem področju za indukcijske kuhalne plošče velja, da ne presegajo mejnih vrednosti v glavi in trupu. Odprto pa ostaja vprašaje okončin, kjer lahko prihaja do lokalnih sorazmerno velikih izpostavitev. Le te so odvisne od več dejavnikov, med njimi je pomembna tudi posoda, ki se nahaja na kuhališču.

Brezžična internetna povezava povzroča sorazmerno majhne sevalne obremenitve (na razdalji 5 cm od antene brezžičnega routerja vrednost SAR 0,03 W/kg, priporočena mejna vrednost 2 W/kg). Vseeno je smiselno, da brezžični router namestite stran (vsaj kakšen meter) od območij, kjer se zadržujete dalj časa.

O obeh tehnologijah, ki vas zanimata, sta obširneje predstavljeni v brošuri Nove tehnologije in zdravje, ki je dostopna tudi na naši spletni strani (http://www.forum-ems.si/publikacije_brosure.html).


Suzana 13. 6. 2008 8:28

Pozdravljeni,

ravno je vaš strokovnjak na radiu, sem poslala vprašanje na radio po emailu, vendar nisem dočakala odogovora.
Jaz imma veliko kablov pod mizo, na kateri je računlanik. In te kable sem pokrila z blazino, pa me zanima a je to brezveze, ker to ni nikakršna zaščita ali mi vsaj malo pripomore pri mirnejšem bivanju v sobi.
Tudi monitor vedno pokrivam, vse lučke (radio, HIFI) sem si zakrila, da me tudi svetlobno nič ne moti.
Prosila bi Vas, če si vzamete čas inmi razložite, kajje s temi kabli?
Lep pozdrav Suzana

FORUM EMS 11.7.2008 13:30

Res je, kakor ste sami omenili, brezveze pokrivati kable z blazinami. To ne bo popolnoma nič spremenilo EMS, ki jih povzročajo kabli.
Računalnik in kabli povzročajo EMS, ki z oddaljenostjo zelo hitro upade. Že na razdalji približno 1 m so primerljiva z jakostmi ozadja in zato zanemarljiva. Priporočamo, da jih, če je mogoče, za takšno razdaljo odmaknete od območij, kjer se zadržujete dalj časa (spanje).


Tomaž 17. 5. 2008 13:30

Spoštovani,

Železniška proga je oddaljena 15 m od hiše. Ker je kar obremenjena z vlaki, sprašujem koliko EM sevajo napetosni vodi na železnici ?
Kakšno sevanje oddaja oz. kaj sploh seva motorji v lokomotivi oziroma vodi .
Ali je sevanje tudi , ko ni vlaka, ker je verjetno prisotna stalna napetost v vodih ?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

FORUM EMS 9.6.2008 10:30

V Sloveniji se za vleko vlakov uporablja enosmerna napetost 3000 V. To je s stališča EMS ugodno, saj je napetost nizka, zato je električno polje majhno. Poleg tega za statična električna polja ni določenih mejnih vrednosti, saj ni znanih škodljivih vplivov na zdravje. Res je sicer, da so zaradi nizke napetosti posledično tokovi veliki, vendar povzročajo statična magnetna polja, ki imajo veliko manjše vplive na okolje in ljudi kot izmenična. Naša zakonodaja (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, UL RS 70/96) mejnih vrednosti za statično polje ne določa, so pa mejne vrednosti v mednarodnih pripročilih mnogo višje za statično magnetno polje kot denimo za magnetno polje pri 50 Hz. Za 50 Hz znaša mednarodno priporočena mejna vrednost 100 µT (v Sloveniji za 1. območje 10 µT), medtem ko za statično magnetno polje znaša 40 mT, kar je 400 krat več. Takšno polje pa je preseženo le nekaj centimetrov okrog vodnika.


Peter 26. 5. 2008 12:20

Živim v stolpnici in bazna postaja, ki je oddaljena približno 100 metrov od mojega stanovanja, seva točno v moje stanovanje. Da bi se zaščitil vsaj malo pred sevanjem, razmišljam, da bi na okna dal aluminijaste rolete, ki bi jih imel ponoči spuščene. Sedaj me pa zanima ali takšne rolete sploh kaj ustavijo, slabijo mikrovalove, predvsem njihov netermičen učinek. Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem in vam izrekam vse pohvala za to informativno stran, saj lahko človek marsikaj koristnega izve.

Lep pozdrav

Peter

FORUM EMS 9.6.2008 10:10

Bazna postaja na oddaljenosti 100 m povzroča že razmeroma majhne sevalne obremenitve. V najslabšem primeru, ko bi se nahajali resnično v glavnem snopu bazne postaje, bi vrednosti električne poljske jakosti znašale največ do 20 procentov mejne vrednosti, kar pomeni, da sevalne obremenitve (razmerje kvadrata električne poljske jakosti in kvadrata mejne vrednosti) znašajo do 4 procente.

Če se vseeno želite zaščititi pred sevanji, bodo aluminijaste rolete dokaj dobra zaščita. Aluminij je dober prevodnik, zato se bo znaten delež EMS na njem odbil oziroma se oslabil.

Hvala za spodbudne besede o domači strani.


Kristina 2. 5. 2008 12:24

Spoštovani

Stanujem na Maistrovi ulici 10 v Litiji, nedaleč od Sitarjevca, na vrhu katerega je Televizijski oddajnik. Zanima me ali to lahko povzroča prekomerne EMS obremenitve, saj z možem vsak čas pričakujeva dojenčka.

Hvala in lep pozdrav

Kristina

FORUM EMS 9.6.2008 10:00

Glede na podatke iz Atlasa Okolja je razdalja med vami in oddajnikom na Sitarjvecu 1000 m, kar je že velika oddaljenost. Poleg tega se oddajnik nahaja na višini 450 m, vaša hiša pa na približno 250 m. Kjub temu, da na vemo točno, kakšne so oddajne moči oddajnia na Sitarjevcu, lahko zatrdimo, da bodo sevalne obremenitve zaradi oddajnika na Sitarjevcu na območju vaše hiše zanemarljive.


Aleksander 17. 4. 2008 12:39

Spoštovani

Stanujem v stanovanjski hiši (skupaj 6 oseb od tega dva otroka 4 in 8 let), ki je zgrajena v sklopu organizirane zadružne gradnje v letih 80-85. V bližini hiše potekajo 3 daljnovodi in sicer:
Prvi 20kV oddaljen od hiše cca 8 m
Drugi 110 kV oddaljen od hiše cca 15 m
Tretji 2x 110kV oddaljen od hiše cca 25 m
Pred nekaj tedni smo zvedeli, da bodo 110kV daljnovod (oddaljen od hiše cca 15m) rekonstruirali v daljnovod 2x 110 kV (100% povečanje!). Investitor ELES bo (naj bi) sedanje stebre daljnovoda zamenjal z drugimi nekaterimi tudi višjimi (cca 35m) in namestil podvojeno število vodov (sedaj 3 po novem 6 vodov). Gre za nov daljnovod DOBLAR GORICA.

Investitor ima pridobljeno Poročilo o vplivih na okolje za rekonstrukcijo daljnovoda DV 2x110 kV, ki smo ga uspeli nekoliko pogledati. Poročilo podrobno obravnava različne vplive na okolje, predvsem vplive na živalski in rastlinski svet. O vplivih na ljudi, ki živimo blizu daljnovodov pa ni ustreznih niti dovolj podatkov. Poročilo je za investitorja ugodno saj poroča, da bodo vplivi na okolje po rekonstrukciji sprejemljivi in v okviru zakonsko določenih emisij.

Daljnovod poteka ob naselju, kjer se ljudje ob informacijah o škodljivosti EMS in hrupa ne strinjamo z nameravano rekonstrukcijo. Posebej se ne strinjamo s posegom v naši hiši, ki je trasi daljnovoda ob obstoječem naselju najbliže navedenim daljnovodom.

Sprašujem, kako naj postopamo proti investitorju , da se nam bivalni pogoji ne bi z rekonstrukcijo daljnovoda še poslabšali. Katera je tista institucija ali institucije, ki bi neodvisno presodile o škodljivosti nameravanega posega in morebiti preprečila nepravilen poseg, ki je lahko v škodo stanovalcev v bližini daljnovodov.

Po naši presoji bi lahko bila rešitev odmik osi daljnovoda od stanovanjskega naselja in vkop daljnovoda ali vseh daljnovodov, ki potekajo vzporedno po trasi od transformatorske postaje v Kromberku proti Doblarju, vsaj v področju naselja.

Mogoče je moje vprašanje preveč konkretno in bo težko nanj odgovoriti. Vesel pa bom pa vsake vaše pripombe , pobude, mnenja ali nasveta, ki bi nam pri ohranitvi našega bivalnega okolja pomagal. Medtem smo se sicer že tudi prizadeti krajani organizirali z namenom, da se pride do takih rešitev pri postavitvi daljnovoda, ki bodo sprejemljive za prizadete stanovalce.

Hvala za morebitni odgovor in lep pozdrav.

FORUM EMS 14.5.2008 11:10

V Sloveniji ureja področje elektromagnetnega sevanja Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/1996). Ta predvideva dve območji varovanja pred sevanji:
I. območje je območje s povečano stopnjo varovanja pred sevanji. V I. območje sodijo območja, namenjena za bivanje, izobraževanje, zdravstvo in podobno.
II. območje zajema vsa ostala območja. Za obstoječe vire (stanje glede na leto 1996) sodijo v II. območje sodijo tudi območja, ki bi sicer sodila v I. območje. Ob rekonstrukciji takšnega vira pa je potrebno upoštevati določila za I. območje.

Uredba določa mejne vrednosti, ki ne smejo biti presežene. Na II. območju so mejne vrednosti primerljive z mednarodnimi priporočenimi mejnimi vrednostmi, na I. območju pa so 10 krat nižje. Torej je slovenska zakonodaja za bivalna in podobna območja strožja od mednarodnih priporočil.

Glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju veljajo za nizkofrekvenčno EMS (50 Hz) naslednje mejne vrednosti za I. območje:
500 V/m za električno poljsko jakost ter
10 µT za gostoto magnetnega pretoka.

Mejne vrednosti so za najslabše razmere (minimalna oddaljenost vodnikov nad tlemi, maksimalna obremenitev) lahko presežene do oddaljenosti od osi daljnovoda:
0 m za 20 kV daljnovod (pod daljnovodom mejne vrednosti niso presežene)
14 m za 110 kV daljnovod.

V realnosti so te razdalje običajno manjše zaradi večje oddaljenosti vodnikov od tal, obenem pa so te razdalje odvisne tudi od tipa daljnovoda (geometrije ter razporeditve vodnikov na stebrih daljnovoda).

Velja opozoriti, da rekonstrukcija iz enosistemskega 110 kV (na njem so 3 fazni vodniki in en ozemljitveni vodnik) v dvosistemski 110 kV daljnovod (na njem so 2 krat po 3 fazni vodniki in en ozemljitveni vodnik) ne pomeni 2 kratnega povečanja sevalnih obremenitev. Običajno (če so fazni vodniki smiselno nameščeni na stebrih) dvosistemski daljnovod povzroča celo manjše EMS v svoji okolici kot enosistemski. Vzrok za to je v izničenju polj med posameznimi fazami.

Investitor mora v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja med drugim izdelati tudi poročilo o vplivih na okolje. V njem se določijo potrebni odmiki ob upoštevanju tehničnih lastnosti predvidenega posega. Kakor navajate, ste to poročilo uspeli videti in v njem o vplivih na ljudi ni zaslediti ustreznih oziroma dovolj podatkov. Bistveno pri poročilu o vplivih na okolje je, da se podajo potrebni odmiki od daljnovoda, ki bodo zagotavljali, da mejne vrednosti niso presežene. V vašem primeru se na sorazmerno majhni medsebojni oddaljenosti nahaja več daljnovodov, zato je pri določanju potrebnih odmikov potrebno upoštevati vse vire.

Presojo vplivov na okolje lahko izvajajo okoljski izvedenci. Njihov seznam je na voljo na strani ARSO.

Po posegu je potrebno izvesti prve meritve. Te lahko izvajajo samo pooblaščene institucije za izvajanje meritev. Njihov seznam je na voljo na strani ARSO.

Glede na vrsto posega se razmere z rekonstrukcijo (ob upoštevanju načela pametne razporeditve faznih vodnikov na stebru daljnovoda) ne bodo poslabšale, ampak izboljšale, saj bodo, kakor navajate, nov daljnovod namestili na višje stebre (kar zmanjša sevalne obremenitve v okolici), sama nadgradnja iz enosistemskega v dovosistemski daljnovod pa ob optimalno razporejenih fazah tudi vodi do zmanjšanja sevalnih obremenitev v okolici. Vkop je najbrž mogoč, vendar je vprašanje, ali je smiseln. Tudi z vkopom se sevanja ne prepreči v celoti, saj se magnetno polje nemoteno širi skozi zemljo (pa tudi druge običajne snovi, ki nas obdajajo, kot na primer železobeton, opeka...), res pa je, da je tudi magnetno polje kablovoda manjše o magnetnega polja daljnovoda (zaradi manjših oddaljenosti med vodniki), obenem pa vkop tudi bistveno podraži celotno investicijo.


Goran 14.4.2008 15:54

Spostovani,

zaposlen sem v zgradbi, ki ima na strehi tri bazne postaje in pri eni anteni se nahajam tik pod njo in me zanima, ce taksna pozicija antene vpliva na moje pocutje in zdravje?

Zanima me tudi, ce drugi dve anteni, ki sta na drugi strani strehe, na kakrsenkoli nacin vplivata na psihofizicno stanje?

Hvala za odgovor.

FORUM EMS 17.4.2008 11:10

Antene bazne postaje oddajajo EMS v ozkem usmerjenem pasu podobno kot baterijska svetilka. Po višini je ta pas širok le nekaj stopinj (tipično 8 stopinj), po širini pa nekaj deset stopinj (tipično 60 stopinj). Zato so pod anteno sevalne obremenitve več velikostnih razredov nižje kot pred anteno in so že na razdalji 0,5 m običajno nižje od mejnih vrednosti. Torej, če je med vami in spodnjim robom antene več kot 0,5 m, mejne vrednosti niso presežene. Kolikšen je prispevek drugih dveh anten je odvisno predvsem od tega, kam sta ti dve anteni usmerjeni. Če sta usmerjeni stran od vas, potem je njun prispevek zanemarljiv, če pa sta usmerjeni proti vam, so mejne vrednosti v najslabšem primeru lahko presežene vodoravno do 25 m stran od anten, navpično pa do 1 m.

Za vrednosti EMS, ki so nižje od mejnih vrednosti, niso znani škodlivi učinki ali negativni uplivi na počutje in psihofizično stanje.


Helena 28.3.2008 15:11

Spostovani,

zivimo v razdalji okoli 400-500 metrov zracne crte od daljnovodov preko katerih gre elektrika iz Slovenije v Italijo. Ti daljnovodi so zelo veliki. Gre za daljnovod, ki gre iz Divace v Italijo. Zanima me, ali je varno ziveti v taksni blizini oz. oddaljenosti od teh vodov.

Hvala lepa za odgovor in lep pozdrav,

FORUM EMS 31.3.2008 14:10

Daljnovoda, ki elektroenergetski sistem Slovenije povezujeta z elektroenergetskim sistemom Italije, sta dva. Oba sta priključena v RTP Divača, eden pa je v Italiji vključen v RTP Redipuglia (400 kV), drugi pa v Padriče (220 kV).

Ne glede na katerega od teh dveh daljnovodov se vaše vprašanje nanaša, je oddaljenost 400 m ali več tako velika, da so vplivi teh daljnovodov na zdravje zanemarljivi. EMS, ki jih povzročajo električne naprave v vašem stanovanju ali hiši (gospodinjski aparati, zabavna elektronika...) so nekajkrat večje kot EMS zaradi 400 m oddaljenega daljnovoda. Vplivno območje, to je območje, kjer so mejne vrednosti lahko presežene, znaša za 400 kV daljnovod do 46 m od osi daljnovoda, za 220 kV daljnovod pa do 24 m od osi daljnovoda.


Peter 25.3.2008 10:48

Preselil sem se v enajsto nadstropje stolpnice, ki je od toplarne oddaljena približno 300m. Na vrhu dimnika toplarne je bazna postaja. Zanima me, kakšen je vpliv postaje na zdravje, glede na to da je postaja na približno 100m višine, stanovanje, kjer živim pa približno 40m višine. Prosim če mi lahko še razložite pod katerimi koti (glede na horizontalno in vertikalno os) seva postaja, oziroma kam seva večina signala?

Hvala za odgovor,

FORUM EMS 31.3.2008 14:10

Antene bazne postaje sevajo usmerjeno. Njihov sevalni kot (to je prostorski kot oziroma območje, v katerega sevajo večino moči) je običajno omejen na 60 do 90 stopinj horizontalno in 5 do 10 stopinj vertikalno.

Običajno so na eni bazni postaji nameščene 3 antene, ki so horizontalno usmerjene v različne smeri. Na primer, ena antena seva proti severu (azimut 0 stopinj), ena proti jugovzhodu (azimut 120 stopinj) in ena proti jugozahodu (azimut 240 stopinj). S tem bazna postaja pokrije vse območje okrog sebe.
Vertikalno antene baznih postaj sevajo bolj usmerjeno kakor horizontalno, saj je njihov sevalni kot le do 10 stopinj. Vertikalno ponavadi ne sevajo naravnost, ampak so za nekaj stopinj nagnjene navzdol. Sevanje celotne bazne postaje še najlažje predstavljamo kakor sevanje svetilnika.

Glede na vašo višino in na višino anten je mogoče, da se sicer nahajate v glavnem snopu. Za to, da se nahajate v glavnem snopu, morata biti sočasno izpolnjena dva pogoja:

Vendar so vplivi bazne postaje na razdalji 300 metrov zanemarljivi. Mejne vrednosti v Sloveniji (ki so 10 krat strožje od mednarodno priporočenih mejnih vrednosti) so za najmočnejše bazne postaje v glavnem snopu presežene do 30 metrov. Ker ste vi oddaljeni 10 krat več, so sevalne obremenitve zato 100 krat nižje od mejnih vrednosti (sevalne obremenitve oziroma gostota pretoka moči upada s kvadratom oddaljenosti).


Igor 14.3.2008 10:09

Spoštovani!

V podjetju, kjer delam, so v telefonsko centralo namestili Vierlingov Ecotel VoIP - napravo za zagotavljanje mrežnih medpovezav med VoIP, ISDN in GSM. Naprava je nameščena približno pol do enega m od delavke v centrali, ki je tam ves delovni čas.

Na internetni strani podjetja Vierling nisem našel podatkov o morebitnih meritvah (oz rezultatih le-teh) EMS za to napravo.
Prosim vas za sporočilo, ali morda razpolagate s takim podatkom oz za podatke za podobne enako zmogljive naprave. Predvidevam sicer, da izmerjene vrednosti ne bodo odstopale od dovoljenih mejnih vrednosti niti za splošno populacijo, vendar pa bi bilo verjetno po principu previdnosti smiselno napravo oddaljiti od delavke (namestitev v drug prostor), še posebej, ker se sama boji morebitnih kasnejših (do zdaj še nedokazanih) vplivov viskokofrekvenčnega EMS na zdravje.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

FORUM EMS 31.3.2008 11:20

Do sedaj še nismo izvajali meritev naprave, podobne vmesniku Vierling Ecotel VoIP.

V napravi Vierling Ecotel VoIP je vmesnik, namenjen za povezavo med različnimi telefonskimi omrežji (VoIP, ISDN in GSM). Vmesnik med drugim skrbi tudi za to, da se klici iz notranjega omrežja v mobilno omrežje samodejno opravijo preko v vmesnik vgrajenega GSM modula. Zato med klicem iz notranjega omrežja v GSM omrežje vmesnik deluje tudi kot oddajnik EMS oziroma seva podobno kot GSM telefon med pogovorom.

Glede na to, da verjetno ta vmesnik uporablja večje število uporabnikov, je tudi čas delovanja GSM modula sorazmerno velik. Zato namestitev v neposredno bližino delavke v centrali ni smiselna, oziroma je smiselno uporabiti zunanje GSM antene. Ob uporabi zunanjih anten lahko upravičeno pričakujemo, da bodo sevalne obremenitve tudi ob sorazmerno majhni oddaljenosti nizke.

Za pridobitev podatkov o resničnih sevalnih obremenitvah priporočamo izvedbo meritev EMS.


Mateja 11.3.2008 12:52

Spoštovani!

Zanima me predvsem namestitev antene mobilnega operaterja Simobil. Gre namreč za to, da je mobilni operater namestil svojo anteno v neposredno bližino našega objekta ,kar pomeni 3 metre od spalničnih prostorov. Najbolj pereče je vprašanje, ali je lastnik objekta na katerem je object dolžan vprašati neposredne stanovalce za soglasje za postavitev antene? Pred časom so bile za omenjeno anteno opravljene meritve, vendar nas stanovalce bega predvsem to, da so bile meritve opravljene v nedeljo in ne med tednom, ko je obremenjenost večja. Zanima nas tudi sledeče – odkar je postavljena antena imamo stanovalci moten signal na naših mobilnih telefonih (naročniško razmerje sklenjeno preko Debitela) in poraja se nam vprašanje ali je mogoče, da signal Simobilove antene vpliva na naš signal.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

FORUM EMS 31.3.2008 11:10

V procesu pridobivanja dovoljenj za postavitev bazne postaje mora investitor pridobiti soglasja vseh strank v postopku. Pogoj, da je nekdo stranka v postopku v primeru baznih postaj je dejstvo, da predvideno vplivno območje sega na lastnino posameznika. Vplivno območje se določi na podlagi študije o vplivnih na okolje, ki jo mora naročiti investitor pred posegom. Vplivno območje je lahko zaradi usmerjenih anten, ki se uporabljajo za bazne postaje, lahko v eno smer od bazne postaje dolgo tudi 20 metrov in več, v drugo smer pa lahko le 1 meter. Kakšno je v vašem primeru, je nemogoče predvideti, potrebni so točni tehnični podatki, da se lahko vplivno območje določi.

Sicer je oddaljenost 3 metre od spalničnih objektov majhna, a kakor je omenjeno že pri velikosti vplivnega območja, je sevanje bazne postaje zelo usmerjeno in le na podlagi razdalje ne moremo predvideti, kakšne so lahko sevalne obremenitve.

Glede motenj delovanja mobilnih telefonov nismo strokovnjaki za to področje. Na podlagi naših izkušenj dvomimo, da bi za motnje delovanja bila kriva dodatna bazna postaja drugega operaterja. Za nadaljnjo pomoč predlagamo, da se obrnete na svojega mobilnega ponudnika.


Polona 4.3.2008 20:28

Zanima me še če kaj seva kabel npr. od podalška ali napajalnik(kabel ki gre iz vtičnice v napravo) npr. od ure radia, računalnika,..),...?

FORUM EMS 11.3.2008 21:30

Kakor vse naprave, ki so priključene na električno omrežje, je tudi podaljšek vir nizkofrekvenčnih EMS. Pri nizkofrekvenčnih EMS ločimo posebej električno polje in posebej magnetno polje. Električno je odvisno od priključene napetosti, magnetno pa od toka, ki po žicah teče.

Električno polje podaljška je majhno, saj je napetost (220 V) majhna.
Magnetno polje tudi ni veliko, saj računalnik ni velik porabnik energije.
Vseeno priporočamo, da podaljšek namestite najmanj 1 m daleč od postelje, kjer se zadržujete več časa.

Računalnik ne seva nič več kot podaljšek, z izjemo nekaterih dodatnih tehnologij, ki jih lahko uporablja: wlan in bluetooth vmesnik in podobno, ki pa so viri visokofrekvenčnih sevanj.
Vir EMS je tudi katodni monitor, ki pa se vse manj uporablja. LCD monitorji so zanemarljiv vir EMS.


Miran 24.2.2008 20:57
Spoštovani !

Nekje sem prebral, da v Ameriki sumijo, da je elektromagnetno sveanje krivo za izginotje velikega števila čebel delavk, češ da so izgubile orientacijo in se niso znale vrniti domov. Zanima me ali je to mogoče in če je, kakšne raziskave so bile v Sloveniji narejene glede vpliva tega sevanja na živali in še bosebej na čebele.
V zadnjem času je namreč tudi na Koroškem izginilo ali umrlo večje število čebel.

Za odgovor se vam zahvaljujem !

FORUM EMS 11.3.2008 21:30

Kakor ste navedli, se res kot eden izmed možnih vzrokov za propadanje čebeljih družin navaja elektromagnetno sevanje. Prav tako so nekatere raziskave pokazale, da EMS bazne postaje DECT slabo vpliva na zmožnost vračanja čebel v panj. Vendar je vzorec raziskav o vplivih EMS na čebele še premajhen, da bi lahko sprejeli trdne zaključke. Zaradi pomembnosti čebelarstva kot panoge v kmetijstvu za nekatere države (ZDA) smo prepričani, da bodo v bližnji prihodnosti izvedene še dodatne raziskave, s tem pa bo na voljo bolj objektiven in nedvoumen odgovor.


Anja 18.2.2008 14:30
Pozdravljeni!

Močno me zanima, kakšni so vplivi elektromagnetnega sevanja mobilnih telefonov na nosečnico in dojenčka.
Na primer, da nosečnica med dojenjem telefonira.

Zanima me, kje bi lahko prebrala kaj več o tem.
Najlepša hvala!

FORUM EMS 11.3.2008 21:30

Mejne vrednosti za EMS so bile določene na podlagi znanih škodljivih učinkov EMS na zdravih ljudeh. Ker pa so nekatere skupine ljudi, kot na primer dojenčki in otroci, ostareli, bolni... lahko bolj dovzetne za vplive EMS, je bil pri določanju mejnih vrednosti upoštevan še dodatni varnostni faktor 50. To pomeni, da mejne vrednosti predpisujejo 50 krat nižje vrednosti EMS od tistih, za katere je znano, da povzročajo škodljive učinke. Glede na tako velik varnostni faktor tudi ni posebnih mejnih vrednosti za otroke ali nosečnice.

Kakor pri vsaki stvari je tudi pri uporabi mobilnih telefonov vseeno potrebno uporabljati načelo previdnosti. EMS mobilnih telefonov smo izpostavljeni v zadnjih desetih letih, zato je mogoče, da obstajajo škodljivi učinki zaradi dolgotrajnih izpostavljenosti oziroma se bodo škodljivi učinki pokazali šele po določenem obdobju. Posebna pozornost velja še posebej za dojenčke in otroke, saj se njihov organizem še razvija in raste, zato je mogoče, da so bolj občutljiv. Prav tako je pomembno tudi dejstvo, da bo otrok EMS mobilnih telefonov izpostavljen daljše obdobje svojega življenja kot danes odrasle osebe, ki smo se s sevanji mobilnih telefonov srečali že v odrasli dobi.

Zaradi tega je v svetu tudi vse več pobud o ozaveščanju otrok in mladostnikov o uporabi mobilnih telefonov. Na primer, v začetku leta je Francosko ministrstvo za zdravje pozvalo k zmanjšanju uporabe mobilnih telefonov, še posebej med mladostniki, o čemer smo na domači strani Foruma EMS že pisali.
Svetovali bi, da dojenčka po nepotrebnem ne izpostavljate EMS mobilnega telefona. Če mobilni telefon uporabljate med dojenjem, se dojenček nahaja v bližini mobilnega telefona., zato se takšnim situacijam poskusite izogniti.


Milena 5.2.2008 14:37
Spoštovani strokovnjaki

Zanima me čimveč podatkov o daljnovodu 2X400 kW ki se bo gradil 90 m stran od mojega doma (moč sevanja, škodljivost za zdravje, vpliv na okolje... moje pravice do odškodnine (trasa 50m ne gre čez parcelo))....
Ali bi vi živeli tukaj (imam tri majhne otroke)?????

FORUM EMS 11.2.2008 13:35
Pozdravljeni!
V Sloveniji se za distribucijo električne energije uporabljajo daljnovodi 110 kV, 220 kV in 400 kV. Torej bo mimo vas potekal največji daljnovod, ki se uporablja v Sloveniji, katerega delovna napetost je 400 kV. Oznaka 2×400 kV pomeni, da bosta na enem stebru nameščena dva sistema, torej 2 krat po 3 vodniki. Ponavadi se za takšne primere uporabi daljnovodni steber tipa sod, kjer so vodniki razporejeni v obliki soda.

Zaradi zagotavljanja oskrbe z električno energijo je gradnja 400 kV daljnovoda Krško Beričevo nujno potrebna. Investitor mora glede EMS pri izvajanju posega upoštevati določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki za nizkofrekvenčne vire določa mejne vrednosti za električno poljsko jakost in gostoto magnetnega pretoka. Mejne vrednosti za I. območje znašajo 500 V/m za elektično poljsko jakost in 10 mikroT za gostoto magnetnega pretoka, za II. območje pa 10 kV/m in 100 mikroT. Območje, kjer so mejne vrednosti presežene, imenujemo vplivno območje. To znaša za 2 × 400 kV daljnovod v najslabšem primeru (daljnovod je makismalno obremenjen, nahajamo se na mestu, kjer so vodniki najnižje od tal) do 45 m od osi daljnovoda za I. območje, za II. območje vplivnega območja na višini 1 m nad tlemi ni. Več je razvidno iz priložene slike. Prav tako pa je investitor v skladu z določili uredbe dolžan poseg izvesti ob upoštevanju tehničnih rešitev in dognanj, ki omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

DV

Na razdalji 90 m od dalnjnovoda bodo sevalne obremenitve v najslabšem primeru dosegale do 10 % mejnih vrednosti za I. območje, kar pa je primerljivo z EMS, ki ga povzročajo različni gospodinjski aparati in naprave v hiši. Omeniti velja, da so mejne vrednosti za I. območje v Sloveniji 10 krat nižje od priporočenih mednarodnih mejnih vrednosti.

Za odgovor o odškodninah nismo strokovnjaki, vendar glede na to, da vaša parcela ne leži v vplivnem območju daljnovoda, predvidevamo, da do odškodnine niste upravičeni.


Tanja 14.1.2008 18:12
Pozdravljeni,
na balkonu zgradbe v kateri sem zaposlena so nam namestili 3 bazne postaje. Balkon je dolg 4m in širok 0.5m, bazne postaje pa so obrnjene vsaka v svojo smer.
Na delavnem mestu smo tako od baznih postaj oddaljeni od 0m (na balkonu, kjer imamo skoraj neposreden dostop do baznih postaj) do 5m (znotraj prostora).
Zanima me, če smo tako izpostavljeni prevelikemu ems in kakšna je minimalna, še varna oddaljenost od baznih postaj?
Za odgovor se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.
Tanja

FORUM EMS 17.1.2008 9:10
Iz rezultatov študij je mogoče ugotoviti, da so največji potrebni odmiki med anteno bazne postaje in človekom (objekti v I.območju varstva pred sevanji) v horizontalni ravnini na nivoju antene. Ob upoštevanju najbolj neugodnega primera smo v okviru projekta Forum EMS ugotovili, da se vplivno območje glede na zakonodajo na I.območju varstva pred EMS razteza za najbolj neugodno kombinacijo bazne postaje glede sevanja v Sloveniji do razdalje 28 m v horizontalni in 2 m v vertikalni ravnini. (več na www.forum-ems.si Kot izhodišče za oceno sevalnih obremenitev vzamemo uredbo o elektromagnetnih sevanjih v naravnem in bivalnem okolju (UL RS 70/96), ki natančno določa največje dopustne sevalne obremenitve v frekvenčnem področju od 0-300 GHz.
Ob upoštevanju teh mejnih vrednosti se določijo s pomočjo modela ustrezni potrebni odmiki.
Če se torej antene nahajajo dp 2 metra višje od višine glave, potem sevalne obremenitve ne bodo velike. Podobno sevalne obremenitve niso presežene za anteno, saj antena večino EMS oddaja v usmerjenem snopu širine kakšnih 60 stopinj, drugam pa precej manj. Tipično antena v smeri nazaj oddaja 100 krat šibkejše EMS kot naprej.

Če pa je antena usmerjena pravokotno na fasado ali pod kotom manj kot 30 - 40 stopinj na fasado in se ne nahaja 1 meter nad glavami, so sevalne obremenitve lahko visoke in se priporoča rekonstrukcija bazne postaje z drugačno namestitvijo anten.
Ob podrobni analizi sistemov različnih konfiguracij lahko ugotovimo, da največji delež prispeva signal GSM (do 50 %), DCS do 30% in UMTS do 20% k celotni sevalni obremenitvi. To je predvsem na račun večjega števila aktivnih kanalov v GSM sistemu ter nižji dovoljeni mejni vrednosti pri GSM frekvencah.


Tereza 24.12.2007 22:01
Spoštovani,

Zanima me vpliv bazne postaje na stolpnici TR3 v Ljubljani center, saj namreč živimo v mansardnem stanovanju v neposredni bližini. Bazna postaja je oddaljena 200m in višja od našega stanovanja približno 25m. Zanima me vpliv na zdravje otrok in nosečnic. Hvala za odgovor in vesele praznike.

Igor

FORUM EMS 10.1.2008 9:40
200 meterska oddaljenost je sorazmerno velika. Mejne vrednosti pri najmočnješih konfiguracijah bazne postaje so presežene do oddaljenosti največ 30 metrov. Na razdalji 200 metrov znašjo sevalne obremenitve v glavnem snopu bazne postaje (kjer bi se glede na oddaljenost ter višinsko razliko lahko nahajalo vaše stanovanje) do 5 % mejne vrednosti glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Dodatno se sevalne obremenitve znotraj stanovanja zmanjšajo še zaradi slabljenja sten.

Glede na napisano tudi za najbolj neugodno kombinacijo izpostavitve glede na znane podatke iz strokovne literature ocenjujemo, da je tveganje zaradi EMS bazne postaje minimalno oziroma zanemarljivo.


Niko 17.12.2007 11:22
Kupil sem stanovanje v novem stanovanjskem bloku, novogradnja - z cca 45 stanovanji. Ob spalnici se nahaja dvigalo, za dvigalom pa potekajo glavni električni vodi za stanovanja v celotnem bloku, elektrika za dvigalo, kot tudi vsi vodi za kabelko tv... itd, tu se nahajajo tudi merilne postaje za porabo elektrike v stanovanjih ter centralna vodovodna napeljava. Ker je prostor za dvigalo širok cca...2.5 m, se torej spalnica nahaja na tej oddaljenosti od električnih vodov. Glede na to, da ti vodi napajao z elektriko cca 45 stanovanj me zanima, ali bi tu lahko prišlo do škodljivih obremenitev na človeški organizem, še posebej zato, ker se nahajajo ob spalnici.

Hvala za odgovor,

Niko O.

FORUM EMS 10.1.2008 9:40
Odgovor na to ni enostaven. Najprej s pravnega vidika: ker se glede na določila uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju kot vir EMS štejejo le tiste nizkofrekvenčne naprave, katerih napetost presega 1000 V, se nizkonapetostna (220 V) električna napeljava v bloku ne šteje kot vir sevanja. Zato za investitorja ni nobenih omejitev glede elektromagnetnega sevanja električne napeljave.

Pri nizkofrekvenčnem EMS je potrebno ločeno preučiti električno in magnetno polje. Električno polje je v tem primeru zaradi nizke napetosti ter vpliva zidov zelo majhno in ga lahko zanemarimo. Drugače pa je z magnetnim poljem. Le to je odvisno od toka, ki teče po vodnikih ter od razporeditve vodnikov - njihove medsebojne lege, zidovi pa na magnetno polje skorajda nimajo vpliva.
Skupni tok v stanovanjskem bloku s 45 stanovanji je lahko zelo velik. Če električni porabniki v vsakem stanovanju porabijo le 10 A (moč 2200 W), je skupni tok skoraj 500 A. Tolikšen tok teče v vodnikih 110 kV daljnovoda. Vendar je brez natančnega izračuna ali meritev nemogoče predivdeti, kakša je lahko gostota magnetnega pretoka. Potrebno bi bilo poznati razporeditev vodnikov ter vrednosti toka v posameznem vodniku - šele tako bi lahko določili gostoto magnetnega toka.

Preporost izračuna za najslabše razmere - če bi ves tok tekel po enem vodniku pokaže, da so mejne vrednosti 10 mikroT prsežene do 10 m daleč od vodnika.

O škodljivih učinkih nizkofrekvenčnih EMS smo že pisali - poglejte odgovor g. Poloni z dne 29. 8. 2007.