Arhiv vprašanj in odgovorov 2011


Andrej 6. 11. 2011

Spoštovani

ELES bi moral pri načrtovanju graditve in posodobitve daljnovodnega omrežja upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki predpisuje mejne vrednosti elektromagnetnega polja v bližini stanovanjskih objektov. Na straneh ELES-a lahko najdete dokument Strategija razvoja elektroenergetskega sistema republike Slovenije - načrt razvoja prenosnega omrežja republike Slovenije od leta 2011 do leta 2020 , v katerem najdete podatke o vseh predvidenih gradnjah.

Ali menite, da 2x400kV daljnovodi, ki bi potekali preko ali tik ob stanovanjskih objektih ne bi presegli mejnih vrednosti navedenih v omenjenih predpisih?

Naprimer, obstoječi daljnovod 220kV poteka od RTP Kleče čez naselje Ljubljana Vižmarje-Brod preko stanovanjskih hiš. ELES namerava do leta 2020 ta daljnovod nadgraditi v 2x400kV. Glede na vaše podatke o potrebnih odmikih bo EMS gotovo preseglo mejne vrednosti. Kaj lahko občan naredi proti takšnemu očitnemu kršenju predpisov? Ali obstajajo kakšne tehnične možnosti zaščite stanovanjskih objektov pred nizkofrekvenčnim EMS daljnovodov?

FORUM EMS 16. 11. 2011

Spoštovani,

kakor ste že sami ugotovili, mora vsak investitor pri umeščanju virov EMS upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Ta določa, kolikšne smejo znašati vrednosti izpostavljenosti.
V strategiji razvoja EE sistema RS so podane strateške usmeritve glede razvoja EE v prihodnje. Ko pa bo investitor pričel s postopki za umeščanje novega vira ali rekonstrukcijo obstoječega, bo moral v postopku priprave na gradnjo izdelati študijo o presoji vplivov posega na okolje, kjer bo obravnavana tudi problematika EMS. Z ustreznim načrtovanjem bo moral investitor zagotoviti, da bodo izpolnjena določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. To se da zagotoviti tako s pomočjo ustreznega načrtovanja trase ter samega daljnovoda (oblika in tip stebra, razporeditev faz, višina, poves), če zaradi razmer umestitev ne bo mogoča na obstoječi trasi, bo potrebno premakniti traso, odstraniti objekte (hiše) ali spremeniti njihovo namembnost v industrijsko ali obrtno (za bivalna območja, območja bolnišnic, šol..., ki spadajo v I. območje varovanja pred EMS veljajo namreč nižje mnenje vrednosti, kot veljajo za II. območje, kamor sodijo ostala območja), obremenitev okolja z EMS pa je mogoče zmanjšati tudi z izvedbo daljnovoda v obliki kablovoda (če gre za 400 kV daljnovod, se ta rešitev zaradi praktičnih razlogov in cene ne uporablja).

V okolici 400 kV daljnovoda so mejne vrednosti za I. območje presežene do nekje 45 m od osi daljnovoda na vsako stran, lahko pa tudi znatno manj, odvisno od tega, kako visoko so nameščeni vodniki ter kakšna je geometrija daljnovodnih stebrov. Običajno tik pod daljnovodom tudi s temi ukrepi ni mogoče doseči skladnosti z mejnimi vrednostmi za I. območje, lahko pa se območje s preseženimi mejnimi vrednostmi za I. območje zmanjša na 15 do 20 m od osi daljnovoda.

S tehničnimi ukrepi je mogoče doseči zmanjšanje nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj v objektih. Nizkofrekvenčna električna polja v objektih niso problem, ker že običajni gradbeni materiali bistveno zmanjšajo njihovo vrednost v objektu. Težje je zmanjšati vrednosti nizkofrekvenčnega magnetnega polja, saj je za njegovo učinkovitost potrebno namestiti plošče iz posebne kovinske zlitine na celotno površino objekta, plošče pa so drage in je takšen poseg običajno neupravičen.


Lidija 9. 11. 2011

Pozdravljeni.

Mobilni telefon imam takorekoč vedno nekje pri sebi oz. v bližini. Potrebujem ga namreč poleg komunikacije tudi kot uro, notesnik za opomnike in tudi kot budilko. Zanima me, ali je, dolgoročno gledano, nevarnost tudi v tem, da imam telefon ponoči v bližini postelje oz. čez dan vedno v žepu ali na mizi ob sebi. Ali tudi v takih primerih obstaja neka razdalja, na kateri je bolje imeti telefon, da ni večje nevarnosti sevanja (tj., ne samo med klici)...?

FORUM EMS 10. 11. 2011

Spoštovani,

ko z mobilnim telefonom ne govorimo ali ga uporabljamo za prenos podatkov, mobilni telefon ne večino časa deluje le kot oddajnik ampak samo kot sprejemnik in zato nismo izpostavljeni njegovemu sevanju. Le v daljših časovnih intervalih tudi v stanju pripravljenosti odda kratek signal bazni postaji.


David 4. 11. 2011

Pozdravljeni.

Mene pa zanima, kolikšno moč, napetost, oz električni tok lahko doseže statična elektrika.

Ali lahko statična elektrika ubije človeka? V službi smo imeli že več takšnih primerov, ko smo doživeli dobesedno šok od statične elektrike.

Za primer npr. mene osebno ni tako stresel tok iz vtičnice za 380V ali pa slabo izolirani vodniki za svečke na avtomobilu.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

FORUM EMS 7. 11. 2011

Pozdravljeni,

pri statični elektriki je težko podati veličine, kot so napetost in tok, kajti te so zelo odvisne od razmer, bolj je relevanten podatek o naboju. Dober primer za to je naravni pojav strele, ko se zaradi statičnega naboja, ki se nabere v ozračju, pojavi statične napetosti. Te so zelo visoke, ko pa dosežejo določen prag, se pojavi elektični preboj in naboj, nabran v ozraču, prične teči proti zemlji. Tok, ki nastane, ima velikost nekaj 10 ali celo 100 kA, kar je zelo visoka vrednost, in če strela zadane človeka, je to lahko smrtno nevarno.
Z izjemo strele drugi viri statične elektrike, s katerimi se srečujemo, niso življenjsko nevarni. Sicer jih lahko zelo dobro občutimo in so neprijetni - npr. električni pulz piezoelektričniega kristala v vžigalniku, ni pa življenjsko nevaren.


Mitja 1. 11. 2011

Pozdravljeni!

Prebral sem nekaj spletnih strani in forumov na temo EMS. Ukrepi, kako se zaščiti pred sevanjem so povsod podobni (povečanje razdalje,...), nikjer pa nisem zasledil, kaj se zgodi z EMS določene naprave, če jo preprosto izklopiš iz električnega omrežja. Potem še vedno seva?

Hvala za odgovor.

FORUM EMS 7. 11. 2011

Pozdravljeni,

takoj ko napravo izklopite iz omrežja, ne seva več. Elektromagnetno sevanje je po naravi podobno svetlobi, ki jo oddaja žarnica. Takoj ko žarnico ugasnemo, neha svetiti, enako tudi električne naprave nehajo oddajati EMS.


Jan 4. 10. 2011

Spoštovani!

Pišem vam glede bazne postaje za mobilno telefonijo. Prosil vas bi, če mi lahko malo več napišete, kako bazna postaja deluje (s kakšno močjo deluje posamezna celica, kje so mejne vrednosti lahko presežene). Zanima me tudi, ali je v obstoječi zakonodaji kaj določeno, kam se lahko bazna postaja postavi. Pred kratkim so v bližini bloka kjer stanujem postavili telekomunikacijski stolp in nanj pritrdili antene, dve celici sta obrnjeni stran od bloka, ena celica pa ima smer naravnost na naš balkon. Drog je postavljen stran ob bloka približno 80-100 metrov, drog pa je visok po mojih ocenah 25 m. Me lahko karkoli skrbi glede sevanja?

Hvala za odgovor.

FORUM EMS 24. 10. 2011

Spoštovani,

o delovanju sistema mobilne telefonije si lahko več preberete v naših brošurah:
Brošure

ter na strani Inštituta za neionizirna sevanja:
http://www.inis.si/index.php?id=146
Tam je na voljo tudi aplikacija, kjer lahko za različne tipe baznih postaj pregledujete, kje so mejne vrednosti presežene:
http://www.inis.si/index.php?id=24
ter poseben tečaj o mobilni telefoniji:
http://www.inis.si/index.php?L=wcijjsphfiiztsyq%3Ds&id=49#

Zakonodaja (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, UL RS 70/96) ne določa, kje smejo biti bazne postaje nameščene in kje ne, določa pa mejne vrednosti, kateerim sme biti prebivalstvo izpostavljeno in te mejne vrednosti so odvisne od tega, kje se neka lokacija nahaja. Če se lokacija nahaja v 1. območju varstva pred sevanji (bivalna območja, šole, bolnišnice...) potem so mejne vrednosti 10 krat nižje od mednarodno priporočenih, drugod pa veljajo mejne vrednosti, ki so enake mednarodno priporočenim mejnim vrednostim.

Oddaljenost 80 do 100 m je velika. Mejne vrednosti so v primeru, da se nahajamo v glavni osi - torej v višini anten in ravno v smeri, kamor je antena usmerjena, presežene do 25 m od anten. Ker sevanje upada s kvadratom razdalje, so vrednosti na razdalji 50 m 4 krat nižje, na razdalji 100 m pa 16 krat nižje. Še hitreje pa vrednosti upadajo z višino ozrioma z oddaljenostjo od smeri glavnega snopa. Če je antena nameščena višje od vašega bloka, potem so vrednosti še bistveno nižje.


Zdenko 17. 10. 2011

Spoštovani!

Z možem namerava menjati sobo, v kateri se ne naspiva ampak se zbudiva zjutraj cela nenaspana. Sumiva da je kriv tok energije noge imava obrnjene k oknu pa še na desni so vrata, soba je majhna 3 x 4 m. Sedaj bi imela večjo spalnico vendar za posteljo na drugi strani je električna omarica, bojim se da bova spala še slabše, kolikšen je vpliv elektrike čez steno (debela je pribl. 80 cm iz kamna). Hvala!

Lep pozdrav!

FORUM EMS 24. 10. 2011

SPozdravljeni,

koliko boste izpostavljeni zaradi električne omarice je delno odvisno od tega, čemu je električna omarica namenjena. Če je namenjena le vaši hiši, potem v vodnikih ne bodo tekli veliki tokovi (še posebej ne ponoči, ko spite) in bodo izpostavljenosti podobne kot so izpostavljenosti v bližini večjih uporabnikov električne energije v hiši.

Če pa v vašo električno omarico vstopajo kabli, ki gredo potem še naprej in po njih lahko teče sorazmerno velik tok, potem pa bodo sevalne obremenitve tudi na razdalji 1 m in več kar znatne. Žal stena, četudi je debela kar 80 cm, ne zadrži magnetnega polja nič več kot 80 cm zraka.


Matjaž 17. 6. 2011 16.49

Pozdravljeni,

kakšno je sevanje električnih vodnikov ob tirih, ki napajajo električne lokomotive.

FORUM EMS 27. 6. 2011 15.20

Spoštovani,

za napajanje vlakov se v Sloveniji uporablja enosmerna napetost, zato povzroča le statično električno in magnetno polje. Električno polje je majhno, ker je napetost majhna, pa tudi statično magnetno polje je tudi v neposredni bližini dosti nižje od mejnih vrednosti, ki so za statično magnetno polje dosti višje kot za izmenična, saj v razmeroma močnem naravnem magnetnem polju (zemeljsko magnetno polje) bivamo ves časa.


Miha 31. 8. 2011

Spoštovani,

zanima me ali lahko postavitev 3G antene v dnevno sobo zaradi boljšega sprejema 3G modema kakorkoli vpliva na počutje oziroma ali je anteno boljše postaviti na mesto, kjer se ne nahajamo tako pogosto (na kratko: ali je EMS sevanje kaj močneje kot pri sobni televizijski anteni). Prilagam specifike antene.

Se lepo zahvaljujem za odgovor.

FORUM EMS 7. 9. 2011

Pozdravljeni,
sevanje dodatne antene za mobilni telefon oziroma mobilni modem je večje kot pri sobni televizijski anteni, saj je televizijska antena le spremenja in ne oddaja sevanja, medtem ko antena, ki je priključena na mobilni modem, deluje kot sprejemna in oddajna antena in zato povzroča sevanje.

Razlika med sevanjem antene za modem in sevanjem telefona je v tem, da je bolj usmerjan (Kot pokritja V/H - 32/35) kot antena mobilnega telefona, zato je sevanje v smeri, kamor je usmerjena, precej večje, v ostale smeri pa precej nižje.
Če jo boste v prostoru primerno namestili, torej tako, da bo usmerjena proti bazni postaji (sicer ne bo delovala učinkovito) ter bo obenem usmrejena izven prostora, boste malo izpostavljeni. Bo pa antena veliko bolj učinkovita, če jo boste namestili izven objekta (na fasado), saj ne bo vseh izgub zaradi prehoda skozi stene, obenem pa boste tudi bistveno manj izpostavljeni, sploh zato, ker se modem uporablja dalj časa kot mobilni telefon in smo zato sevanju izpostavljeni dlje.Bostjan 6. 9. 2011

Spoštovani,

Zanima me kakšno je sevanje brezžičnih stacionarnih telefonov. Je sevanje višje ali nižje kot pri mobilnih telefonih?
Konkretno npr. Siemens Gigaset A160
A telefon tudi če je slušalka v postaji, enoti seva in kako daleč, močno? Mogoče priporočate zamenjavo z vrvičnim stacionarnim telefonom glede na to, da imam majhne otroke? Je s tem odpravljeno sevanje?

Hvala za nasvete in mnenje.

FORUM EMS 7. 9. 2011

Spoštovani,

konkretni podatki za določen tip brezvrvičnega telefona niso na voljo. V splošnem pa so izpostavljenosti med uporabo brezvrvičnega telefona približno 5 do 10 krat nižje kot v primeru uporabe mobilnega telefona.
Ko brezvrvičnega telefona ne uporabljamo, ne seva, ne glede na to, ali je nameščen v postaji ali ne, stalno pa seva postaja - vendar je stalno prisotno sevanje postaje majhno in se poveča med pogovorom, ko je primerljivo oziroma nekaj večje kot sevanje slušalke brezvrvičnega telefona.
Z uporabo vrvičnega telefona je sevanje popolnoma odpravljeno, odločitev o tem, ali je zamenjava smiselna ali ne pa je težko točno podati. Če brezvrvični telefon veliko uporabljate, je to mogoče smiselno.Urban 15. 6. 2011 21.36

Spoštovani,

zadnje čase je mogoče veliko brati o tem, da digitalne radio ure menda precej sevajo, oziroma so zaradi bližine postelje škodljive. Ker imamo tudi doma podobno me zanima ali je v tem kaj resnice, sploh pa zaradi 7 mesečnega otroka, ki spi v bližini.
Zanima me vaše mnenje o tem.

FORUM EMS 17. 6. 2011 9.00

Spoštovani,

če je ura baterijska, potem povzroča zelo majhno sevanje, če pa za napajanje uporablja kabelski priključek, potem lahko povzroča znatne sevalne obremenitve in jo je preventivno smiselno oddaljiti vsaj kakšen meter od postelje.


Miha 10. 6. 2011 11.13

Pozdravljeni!

Pozdravljeni, sva v lasti starejše hiše ki je cca 5m oddaljena od 20kV daljnovoda, ker želiva hišo nadomestiti z novo ki bo (zaradi ceste na drugi strani ) še bližje daljnovodu me zanima kakšna je še sprejemljiva razdalja do daljnovoda, da ne presežem mejnih vrednosti.
Elektro dovoljuje gradno v razdalji do 3m od žic.

FORUM EMS 17. 6. 2011 8.50

Spoštovani!

Točno območje, kjer so mejne vredosti lahko presežene, je mogoče točno podati le na podlagi numeričnega izračuna za konkretni primer, a na razdalji 3 m verjetno niso presežene. Seveda pa je vprašanje, ali se je smiselno tako približati viro EMS, saj tudi 20 kV daljnovod lahko na tako majhnih oddaljenostih povzroča znatne sevalne obremenitve. Kakšne pa so, je bistveno odvisno od oddaljenosti - tako po višini kot horizontalno, ter od obremenjenosti daljnovoda.


Jože 9. 6. 2011 17.07

Pozdravljeni!

Živimo v starem delu mesta. Pred približno dvajsetimi leti je bil v etaži pod našim stanovanjem poštni urad. Pošto so nato preselili na novo lokacijo, na to mesto pa postavili telefonsko centralo za celotno Metliko. Na streho stavbe pa so postavili velike antene za sprejem in oddajanje signala. Zanima me kakšna je moč sevanja anten in telefonske centrale. Katera neodvisna inštitucija bi lahko izmerila moč sevanja in v kolikšni meri je to sevanje zdravlju škodljivo?

FORUM EMS 17. 6. 2011 8.30

Spoštovani!

Sevanje telefonske centrale je zanemarljivo, saj gre za naprave, ki sevajo podobno kot sevajo različne naprave doma - televizor, radijski sprejemnik, gospodinjski aparati. Na strehi predvidevam, da so nameščene antene v obliki krožnikov, to so antene za mikrovalovne povezave. Oddajne moči teh anten so majhne, še posebej pa je pomembno, da so te antene zelo usmerjene in sevajo v snopu, širokem le nekaj stopinj. Izven tega snopa je sevanje zanemarljivo.
Priporočamo, da sevanje izmeri ena od pooblaščenih inštitucij za mejenje EMS.


Bogo 8. 6. 2011 9.11

Spoštovani !

Moje vprašanje je sledeče ?Kako naj se zaščitim .Spim ob zidu sobe, v bloku , kjer so električne omarice na drugi strani zidu . Imam zelo malo prostora za odmik postelje .

FORUM EMS 8. 6. 2011 12.55

Spoštovani!

Na podalgi meritev podobnih primerov lahko ugotovimo, da električna omarica ne drugi strani zidu na prispeva bistveno k splošnemu onesnaženju okolja z EMS. Polje upada s kvadratom razdalje, tako da lahko preventivni odmik na razdaljo postelje vsaj na 1 m že bistveno ustreza ukrepom zmanjševanja sevanja na minimum.


Miran 25. 5. 2011 11.01

Pozdravljeni,

Sem pred nakupom gradbene parcele v Cerknici. Ob parceli je speljan viskoknapetostni daljnovod 110kV, ki je bil ravno zaradi teh parcel v preteklem letu speljan v zemljo. Zemeljski kabel se parceli najbolj približa na 6m, Oddaljenost od predvidene hiše do zemeljskega kabla bi bila cca 20 m. Velika razdelilna transformatorska postaja za ta del notranjske je oddaljena kakih 200 -300 m. Zemeljski kabel 110 kV pride iz zemlje na daljnovod kakih 60-70 m od parcele. Za nameček pa je cca 10 metrov od parcele (20 m od predvidene hiše) je po drogovih speljan tudi 20kV daljnovod. Kolikšni so škodljivi vplivi sevanj iz omenjenih električnih naprav na tej parceli? Ali po vašem strokovnem mnenju obstaja tveganje, ki bi me lahko skrbelo ob nakupu te parcele.

FORUM EMS 3. 6. 2011 9.11

Pozdravljeni,

Oddaljenosti do vseh objektov so tako velike, da so njihovi prispevki znatno manjši od prispevkov napeljave v hiši in zato zanermaljivi. 200 m oddaljena razdelilna transformatorska postaja (RTP) je popolnoma zanemarljiva, saj so sevalne obremenitve v okolici RTP podobne kot v okolici daljnovoda in z oddaljenostjo podobno upadajo. Tudi 60 do 70 m oddaljeni mesti, kjer kabel prehaja v daljnovod, sta tako daleč, da je njihov vpliv zanemarljiv.

20 kV daljnovod in 110 kV kablovod na oddaljenosti 20 m od hiše povzročata sizer zaznavne sevalne obremenitve, ki pa znašajo tudi za najbolj neugodne razmere nekajkrat manj, kot so prispevki napeljave v hiši.

Glede na oddaljenosti ne obstaja nobeno tveganje, da bi vas lahko skrbelo za nakup parcele.


Maja 6. 5. 2011 14.11

Spoštovani!

V enem izmed vaših odgovorov sem zasledila, da je v povezavi ems sevanje- levkemija predvsem odločujoča nočna izpostavljenost otroka sevanju. Zanima me, ali se takšno sevanje lahko odpravi z uporabo blazin- nadposteljni vložek, ki se jih namesti na jogi (Firma Full-point)?

Hvala lepa za vaš trud in dragocen čas, ki ga namenjate bralcem.

Lep pozdrav,

Maja

FORUM EMS 3. 6. 2011 8.01

Spoštovani,

žal takšni izdelki, kot so blazine, nadposteljni vložki in podobno ne morejo znižati nizkofrekvenčnega magnetnega polja, zato niso učinkoviti pri zmanjšanju izpostavljenosti.
Glede povečanega tveganja za otroško levkemijo je pomembna dnevna povprečna vrednost magnetnega polja, kateremu je otrok izpostavljen, zato je izpostavljenost v nočnem času med spanjem zelo pomembna, saj lahko zaradi svoje dolžine pomembno zviša ali zniža povprečno vrednost.


Alenka 28. 4. 2011 15.04

Lepo pozdravljeni

Naključno sem odkrila vaš forum in ga toplo pozdravljam.
Pred leti sem bežno prebrala članek-mislim da v Delu-o vplivu ems pri kuhanju hrane na različnih grelnih telesih in v različnih posodah. Če mi je prav ostalo v spominu, je Inštiut Jožef Stefan ugotavljal, kakšen je vpliv na hrano, pripravljeno na električnih, plinskih in mikrovalovnih grelnih površinah ter uporaba posode iz stekla, plastike, gline in kovine. Najmanjša škoda na hrani je v glinenih posodah in odprtem ognju, največja pa v kovinski posodi in električnih ploščah. Žal me to pred leti ni tako zanimalo.Sedaj pa o tem ne morem dobiti nobene informacije, zato vas prosim, če mi lahko vi pomagate.
Morda pa bo vam uspelo najti članek oz. mi tudi brez njega lahko napišete kaj o pripravi hrane v različnih posodah in na različnih grelnih telesih. Kakšen način je najboljši in kaj vse vpliva na kvaliteto priprave hrane ter ali drži da je najbolj zdrava hrana pripravljena v glineni posodi- in zakaj, če je temu tako. Mislim na gospodinjsko in ne industrijsko pripravo.

Upam, da nisem postavila preveč zmedeno svojega vprašanja in da me razumete, o čem sprašujem.
Hvala vnaprej za vaš odgovor

FORUM EMS 3. 5. 2011 13.22

Spoštovani,

z vplivi različnih načinov kuhanja na hrano se žal nismo nikoli ukvarjali, zato vam nem moremo posredovati nobenega strokovnega odgovora na to temo.


Jožica 10. 4. 2011 19.49

Pozdravljeni

Ali se da izmeriti statična elektrika v stanovanju. Bila sem namreč na predstavitvi volnenih izdelkov pri firmi Bavaria Wolteks, kjer so imeli nek aparat, s katerim so merili statično elektriko. Aparat se je res oglašal, ko je bil zraven električni šalter, potem pa so predstavili nadvložek za jogi, ki je vseboval nekaj, kar je nevtraliziralo statično elektriko. Takrat se aparat res ni oglašal.

Ali je kaj na tem?

FORUM EMS 11. 4. 2011 7.30

Statično elektriko oziroma statično električno poljsko jakost se lahko izmeri. Vendar statična elektrika nima nobene povezave z električno napeljavo, saje se statična elektrika s časom ne spreminja (oziroma se spreminja počasi), v napeljavi pa sta prisotna napetost in tok, ki se spreminjata 50 krat na sekundo (frekvenca 50 Hz) in povzročata nizkofrekvenčno električno in magnetno polje. Statična elektrika pa nastane zaradi ločevanja nabojev ob drgnjenju snovi, ki elektrike ne prevajajo, med seboj - na primer, ko se slačite majico iz sintetičnega materiala pozimi, ko je nizka vlažnost zraka.
Zato na podlagi opisa zelo težko komentiramo učinkovitost nadvložka. Za zmanjšanje statične elektrike (ki nima nobene povezave z električno napeljavo) ter za zmanjšanje električnega polja zaradi električne napeljave (ki je običajno zanemarljivo) ni težav izdelati učinkovitega nadvložka, saj je dovolj, da so v tkanje dodana prevodna vlakna (običajno baker ali nerjaveče jeklo), nizkofrekvenčnega magnetnega polja pa takšna zaščitna tkanina ne zaustavlja.


fb 5. 4. 2011 13.13

Spoštovani,

V Logatcu z okna v bloku vidimo radar na Ljubljanskem vrhu, zračna razdalja ca. 5 km, višinska razlika znaša ca. 300 m.
Glede na to, da gre za radar (tip GM 403) velikega dosega, ca. 450 km, in velike moči, pokriva pa tudi nizkoleteče cilje, me zanima, kolikšno je električno polje (V/M) ali elektromagnetni pretok, ki smo mu izpostavljeni? Ali so bile opravljene kakšne tozadevne meritve v okolišnjih krajih?

FORUM EMS 5. 4. 2011 13.19

Vojaški radar dolgega dosega je vir pulznih elektromagnetnih sevanj izjemno visokih jakosti. Le te z oddaljenostjo upadajo in so na vaših koordinatah že precej nizke.
Glede na informacije lahko rečemo, da meritve v okoliških krajih zaradi sevanja radarja še niso bile nikoli opravljene. Zato o dejanskem stanju obremenjenosti prebivalstva ni podatkov.
Za to področje sta pristojni ministrstvo za okolje ter ministrstvo za zdravje (uprava za varstvo pred sevanji).


Tomaž 30. 3. 2011 12.48

Pozdravljeni,

1. Na vašem forumu je veliko gradiva o povzročiteljih EMS. Glede zaščite pa lahko najdemo le napotke o povečevanju oddaljenosti od vira in zmanjšanju trajanja izpostavljenosti.
Kaj pa tkanine z bakrenimi posrebrenimi nitmi dobaviteljev Swiss shield in Yshield? Zelo zanimiva je tudi barva za stene za zaščito pred EMS (cena yshield 8E/m2).
V tem trenutku za sina iščem tkanino (cena yshield od 10-50 E/m2) ki omogoča ozemljitev med spanjem ali ozemljitev za noge pri delu ob računalniku. Dobavitelj Yshield je v Nemčiji, če morda poznate dobavitelja v Sloveniji mi prosim sporočite.

2. Pametni števec: potihoma so ga zamenjali brez mojega vedenja. Ali je res da stalno oddaja v gsm načinu in bazi sporoča podatke? In da je na ta način uporabljena notranja električna inštalacija kot antena?

3. Kakšen EMS meter se lahko pri vas izposodi?

FORUM EMS 11. 4. 2011 7.00

Spoštovani,

tkanine s prevodnimi nitmi so sicer lahko učinkovito zmanjšajo izpostavljenost EMS, vendar je potrebno vedeti, kdaj in kje so lahko učinkovite. Učinkovito zmanjšujejo nizkofrekvenčno električno polje, prav tako so učinkovite za zmanjševanje visokofrekvenčnih sevanj, niso pa učinkovite za zmanjševanje nizkofrekvenčnih magnetnih polj. Ker nizkofrekvenčnih električnih polj znotraj stavb skorajda ni oziroma so vrednosti zanemarljive, prav tako pa so običajno zanemarljivi prispevki zunanjih virov visokofrekvenčnih EMS, bil bila uporaba zaščitnih tkanin doma lahko učinkovito sredstvo le za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi virov visokofrekvenčnih EMS znotraj bivalnih objektov, kot so na primer mobilni in prenosni telefoni, brezžična računalniška omrežja ter mikrovalovna pečica. Pri teh visokofrekvenčnih virih pa so tkanine lahko učinkovite le na sami površini, ki jo prekrivajo, tam, kjer telesa ne prekrivajo, pa niso učinkovite. Ker je zmanjševanje izpostavljenosti z ukrepi pri viru najučinkovitejše, so tudi naši nasveti usmerjeni predvsem v informiranje o odgovorni rabi virov EMS ter zagotavljanju ustrezne oddaljenosti med uporabo. Npr, pri uporabi mikovalovne pečice ni nobenega razloga, da bi bili neposredno ob njej, na oddaljenosti nekaj metrov pa so vrednosti že zelo majhne, zato je takšen ukrep ustrezen. Drugačne so razmere na delovnem mestu, kjer je uporaba zaščitnih oblačil lahko smiselna takrat, ko izpostavljenosti z drugimi ukrepi ne da zmanjšati (vedno je uporaba osebne varovalne opreme zadnji ukrep, raje se prepreči tveganje na druge načine, a to ni vedno mogoče). Razlika je, da se zaščitna obleka na delovnem mestu ob strokovnem nasvetu izbere glede na situacijo izpostavljenosti in je točno znano, kakšno učinkovitost se za dano situacijo doseže.

Glede pametnih števcev točnega podatka nimamo, da bi pa stalno oddajal, se nam zdi le malo verjetno, saj ni nobenega razloga za stalno povezavo. Predvidevamo, da števec podatke prenese le enkrat dnevno ali še redkeje. Če podatke prenaša preko mobilnega omrežja, potem napeljava gotovo ni uporabljena kot antena, saj je popolnoma neprimerna za to. Lahko pa pametni števec sploh ne prenaša podatkov preko mobilnega omrežja, ampak v obliki visokofrekvenčnega signala preko samih vodnikov.

Na Inštitutu za neionizirna sevanja si je mogoče sposoditi dozimeter za merjenje nizkofrekvenčnega magnetnega polja in visokofrekvenčnega električnega polja.


Aleš 26. 3. 2011 20.42

Pozdravljeni!

Razmišljam o gradnji hiše na parceli, ki meji na varnostni pas 110 kV daljnovoda. Najbližji del hiše bi bil lahko najverjetneje od daljnovoda oddaljena največ 30 metrov. Tako me zanima, kakšno je povprečno magnetno sevanje na taki razdalji.

V nekaterih starejših vprašanjih in odgovorih sem tudi zasledil, da si je moč izposoditi merilno postajo ali osebni dozimeterza merjenje magnetnega sevanja. Tako me zanima, kje si je mogoče to izposoditi.

FORUM EMS 8. 4. 2011 15.06

Spoštovani,

magnetno polje v okolici daljnovodov je odvisno od tipa daljnovoda (kako so razporejeni vodniki daljnovoda na stebru), višine vodnikov nad tlemi, oddaljenosti ter obremenjenosti daljnovoda. V najneugodnejših razmerah so za 110 kV daljnovod mejne vrednosti za I. območje, ki so 10 krat strožje od mednarodno priporočenih mejnih vrednosti, na višini 1 m nad tlemi presežene do oddaljenosti približno 10 m od osi daljnovoda, pa še to so presežene za električno polje, za magnetno so običajno presežene v še manjšem območju. Na oddaljenosti 30 m od osi daljnovoda. Na oddaljenosti 30 m dosega v najneugodnejših razmerah magnetno polje do 5 % mejnih vrednosti za I. območje, kar je 0,5 µT.


Silvija 15. 3. 2011 13.31

Pozdravljeni!

Zanima me namreč, koliko je dejansko škodljivo skeniranje. Delo v pisarni poteka tako, da dejansko skeniram najmanj 8 h na dan in to traja že skoraj 2 leti. Uslužbenka,ki je to delo opravljala 6 let, je pred 2 leti zbolela z rakom na pljučih in to točno na strani, kjer stoji skener. Je pa nekadilka in družinska anamneza ni nagnjena rakavim obolenjem.

Hvala za odgovor ter lep dan.

FORUM EMS 7. 4. 2011 11.41

Spoštovani,

fotokopirni stroj ne povzroča večjih EMS, tako da izpostavljenost EMS ne more biti vzrok težav. Prisotno je ultraviolično sevanje sevanje, zato je pomembno, da med fotokopiranjem vedno pokrijete pokrov fotokopirnega stroja.
Med delovanjem fotokopirnega stroja nastaja plin ozon, ki pa je škodljiv. Običajno so koncentracije nizke, zato ne poveča tveganja. Težave pa lahko nastanejo ob slabo prezračevanem prostoru, zato svetujemo, da v prostoru, kjer fotokopirate, med samim fotokopiranjem zagotovite ustrezno zračenje. Po prenehanju fotokopiranja pa se plin ozon zelo hitro (v nekaj minutah) zopet pretvori v kisih, zato je pomembno zračenje le med in takoj po fotokopiranju.


Jana 21. 3. 2011 9.29

Spoštovani,

Zanima me, ali je dovoljena gradnja stanovanjskega objekta pod 10kW električnim omrežjem.

Lep pozdrav,

Janja

FORUM EMS 5. 4. 2011 7.30

Spoštovani,

z vidika EMS običajno ni posebnih omejitev glede gradnje v bližini 10 kV daljnovodov. Ob umeščanju objektov je potrebno spoštovati določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/1996), zaradi razmeroma nizke napetosti ter manjših nazivnih tokov v primerjavi z večjimi (110 kV) kablovodi običajno tudi pod daljnovodom mejne vrednosti niso presežene. Je pa z vidika zmanjševanja izpostavljenosti smiselno, da se zagotovi določen odmik stanovanjskega objekta od takega vira, ki naj znaša vsaj 5 m.
Gotovo je za gradnjo v bližini takšnega objekta potrebno soglasje lastnika, ki bo tudi določil pogoje umeščanja v okolje, glede morebitnih drugih zahtev pri umeščanju pa se pozanimajte tudi na upravni enoti.


Monika 16. 3. 2011 10:50

VELIKO SEM PREBRALA ALI PA MOGOČE ŠE PREMALO IN NISEM ZASLEDILA NIKJER IDUKCIJSKE PLOŠČE KETERE ELEKTROMAGNETNO SEVANJE JE PO MOJEM MNENJU MED GOSOIDINSKIMI APARATI ZELO VELIKO, ČE NE NAJVEČJE.
SE NA TO TEMO GLEDE NA TO DA JE ZADEVA PRECEJ NOVA ŽE IZVAJAJO KAKSNE RAZISKAVE?
HVALA ZA ODGOVOR IN VAČ FANTASTIČEN EMS FORUM.

FORUM EMS 18. 3. 2011 12.05

Spoštovani,
o sevanju indukcijske kuhalne plošče smo že pisali v odgovorih in v brošuri Nove tehnologije in zdravje, ki je prav tako dostopna na spletu http://www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/nove_tehnologije.pdf. Če pa vas zanima še kaj bolj natančnega, nas seveda lahko vprašate.


Matjaž 14. 3. 2011 8:47

Pozdravljeni,
namen imamo kupiti stanovanje v naselju Novi Dragomelj - naselje blokov v Dragomlju. Ker je v bližini trasa daljnovodov (2x400kV), me zanima 'sevanje' le teh.
Naselje je oddaljeno med 200 in 300 metri, šola in vrtec pa okoli 200m.
Prosim za vaše mnenje in ali ste mogoče že opravljali meritve v omenjenem naselju oziroma šoli?

FORUM EMS 18. 3. 2011 11.30

Spoštovani,
oddaljenost 200 metrov je že tako velika, da je EMS daljnovoda manjše od sevanj, ki ga povzročajo napeljava in hišni aparati v stanovanju, zato je zanemarljivo.


Brigita 10. 3. 2011 10:05

Spoštovani,
kupili smo nov televizor Samsung lcd,velikost ekrana 117 cm.
Zanima me ali lahko elektromagnetno polje vpliva na človeka ,ki ima implantiran srčni vzpodbujevalnik?Oddaljenost gledanje od TV je približno 2m.

FORUM EMS 18. 3. 2011 11.20

Spoštovani,
LCD televizorji povzročajo zelo majhna EMS, tako da tudi tik ob samem televizorju ni povečanega tveganja za ljudi s srčnim spodbujevalnikom.


Zvonka 1. 3. 2011 15:23

Pozdravljeni!!!

Prosim za informacije glede elektromagnetnega sevanja velikih aparatov:
Klima naprava
Napa in ventilator nad štedilnikom
Industrijski hladilnik!
Vsi aparati se nahajajo tako rekoč pod našo posteljo.
Zanima pa me tudi informacija kakšni so stroški takšne meritve(elektromagnetnega sevanja)!!
In katera ustanova to meritev opravlja.
Hvala za odgovor in lep pozdrav!!

FORUM EMS 3. 3. 2011 15.01

Vse gospodinjske naprave povzročajo sevanje, a je le to precej odvisno od posameznega tipa in modela naprave. Zelo pomemben dejavnik je tudi oddaljenost med virom in izpostavljeno osebo, saj sevanje z razdaljo hitro upada.
Glede naprav, ki jih vi omenjate, vam nekaj informacij lahko posredujemo, na pa o vseh napravah. Tako žal o sevanju klimatske naprave nimamo podatkov, napa seva zelo malo, malo več pa ventilator nad štedilnikom. Hladilnik prav tako seva le malo, sploh če je, kakor razumem iz. vašega pisma, nameščen eno nadstropje nižje od vaše spalnice.
Od vseh opisanih virov bi v vašem stanovanju pomembneje lahko sevala le ventilator in klimatska naprava, koliko pa znašajo vrednosti bolj točno, je mogoče ugotoviti le z meritvami. Svetujemo, da vam meritve opravi ena od akreditiranih in pooblaščenih inštitucij za izvajanje meritev. Njihov seznam ne na voljo na strani Agencije RS za okolje: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/sevanja/podatki/Poobla%C5%A1%C4%8DenciEMS20110103.pdf.


Janez 18. 1. 2011 12:29

Lep pozdrav.

Faš forum moram najprej pohvaliti in se za vaše odgovore zahvaliti.
Ne morem pa zaslediti nič napisanega glede škodljivosti ali neškodljivosti indukcijskega načina kuhanja. V kuhinji imamo kombinirano kuhalno ploščo - dva navadna hitrogrelna kuhališča in dva indukcijska kuhališča. Ali je valovanje indukcijskega kuhališča nevarno iz razlogov ker bi na tem kuhališču pripravljena hrana imela:
1. rakotvorne učinke (predvsem zaradi spremenjene strukture molekul hrane, ki jih telo ne prepozna),
2. uničeno hranljivosti živil (podobni razlogi kot zgoraj),
3. biološki vpliv pri osebni izpostavljenosti (vdor v človekovo energijsko polje in degeneracija celične napetosti).
Dejansko bi to bili enaki vplivi kot pri mikrovalovni pečici.

Hvala za vaš odgovor
Lp

FORUM EMS 19. 1. 2011 11.36

Spoštovani,

o indukcijskem kuhališču in izpostavljenosti smo pisali v brošuri Nove tehnologije in zdravje, ki je na voljo na povezavi http://www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/nove_tehnologije.pdf.

Pri kuhanju na indukcijskem kuhališču poteka kuhanje popolnoma drugače kot v mikrovalovni pečici. Mikrovalovna pečica deluje tako, da se sevanje, ki ga oddaja naprava v njeni notranjosti pri 2,5 GHz, absorbira v hrani. Kako učinkovito se hrana segreva, je odvisno od količine vode v hrani, saj sevanje veliko bolj učinkovito segreva snovi, ki imajo velik delež vode. Torej, v primeru mikrovalovne pečice se segreva neposredno hrana v mikrovalovni pečici.

Indukcijsko kuhališče oddaja magnetno polje pri frekvenci 20 do 50 kHz (100 krat nižja frekvenca kot mikrovalovna pečica). To magnetno polje povzroči induciran tok v dnu posode, ki se zaradi ohmskih izgub (izgub zaradi upornosti posode) začne segrevati. Torej se segreva samo dno posode, ki nato s toplotnim prevajanjem segreva hrano v posodi. Razlika med kuhanjem na plinu ali na običajnem steklokeramičnem kuhalnšču je le v tem, da se pri indukcijskem kuhališču segreva neposredno dno posode, pri ostalih dveh načinih pa se dno posode segreva preko toplega zraka (plin) ter zaradi sevanja toplote (plin, običajno steklokeramično kuhališče).

Res je, da je hrana med kuhanjem izpostavljena večjemu magnetnemu polju kot sicer, a do sedaj nobena študija ni pokazala na kakršne koli vplive teh polj na hrano. Podobno velja tudi za mikrovalnovno pečico, kjer na podlagi do sedaj opravljenih raziskav ne moremo verodostojno trditi, da priprava hrane z mikrovalovi vpliva na kvaliteto hrane.


Tomaž 14. 1. 2011 14:29

Spoštovani,

Čeprav sem skušal informacije o mojem vprašanju poiskati že na spletu, jih nisem našel. Zato vas prosim za kratek nasvet. V projektu za izvedbo (PZI) za enodružinsko hišo (projekt je sicer že končan, z gradnjo pa nameravamo začeti marca) imamo nad pasovnimi temelji predvideno še 12 cm plast armiranega betona (Q mrežo, ki si jo predstavljam kot kovinsko mrežo, zalito z betonom C25/30). Najprej torej pasovni temelji, nato ta 12 cm AB mreža in nato izolacija, estrihi... Moji vprašanji sta sledeči:

(1) Ali je taka rešitev z vidika vplivov škodljivih zemeljskih sevanj boljša, enakovredna ali slabša, kot če bi šlo ali samo za pasovne temelje (brez AB plošče) ali pa samo za temeljno ploščo (brez pasovnih temeljev)? To vas sprašujem zato, ker bo zaradi kombinacije pasovnih temeljev in te armirano-betonske Q mreže pod pritličjem nekoliko več; železja in betona... pa se bojim, da bi več tega železa lahko morda pritegnilo dodatno zemeljsko sevanje oz. ga naredilo močnejšega. Po drugi strani pa imam nekje v spominu, da sem nekoč slišal tudi obratno razlago, in sicer da železo-beton ustavlja škodljiva sevanja. Obstaja pa še tretja možnost, in sicer da količina betona in železa pod pritličjem ne vpliva (torej niti ne povečuje niti ne zmanjšuje) škodljivega vpliva zemeljskih sevanj in je moje vprašanje ena velika neumnost...

(2) V primeru, da je zgornje vprašanje relevantno in da količina betona in železa pod pritličjem vpliva na škodljiv vpliv zemeljskega sevanja, me še zanima, kaj pa bi vi raje izbrali: pasovne temelje, temeljno ploščo ali kombinacijo (tako kot v mojem primeru)? Samo še v pojasnilo: iz statičnega vidika so vse tri rešitve sprejemljive.

Prosim za kratek odgovor, ker sem sedaj (ko imamo projekt že narejen in plačan) malo prestrašen, ali bo toliko železa in betona pod pritličjem lahko škodilo z vidika vpliva zemeljskih sevanj. Če sem vam zastavil neumno vprašanje, se vam že vnaprej opravičujem. Najlepša hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

Tomaž

FORUM EMS 18. 1. 2011 15:39

Spoštovani,

če se vaše vprašanje nanaša na zemeljsko magnetno polje, ni važno, kako se izvede temeljenje hiše, saj na širjenje zemeljskega magnetnega polja ne vplivajo materiali, ki se uporabljajo za železobetonske temelje (beton, železo, pesek, kamenje). Poleg tega za zemeljsko magnetno polje, ki je statično (se s časom ne spreminja oziroma se spreminja zelo počasi), niso znani nobeni škodljivi vplivi na človeški organizem.

Velikokrat pa se pod izrazom zemeljsko polje pojmuje različna polja, ki nimajo zveze z običajnimi “tehničnimi” polji, ki so posledica električnih nabojev ter njihovega gibanja. To so lahko statična električna (tista, ki nas v suhih zimskih dneh stresejo, ko se dotaknemo avtomobila) in magnetna polja (zemeljsko magnetno polje), električna in magnetna polja nizkih frekvenc (daljnovodi, transformatorske postaje, gospodinjski aparati...) in visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (mobilni telefoni, bazne postaje, radijski in TV oddajniki...). S takšnimi »netehničnimi« sevanji se ne ukvarjamo.

Tomaž 18. 1. 2011 22:11

Spoštovani,

iskrena hvala za vaš odgovor. V mislih sem imel polja, kot so Hartmanova ali Curryjeva mreža, prestrašil pa me je članek v Utrinku (http://www.utrinek.si/geopatski-stres-porusena-harmonija-telesa), katerem je zapisano sledeče:
“... S tem so mišljena motena ali nestabilna elektromagnetna polja, ki izhajajo iz zemlje. Naravno magnetno polje se zaradi različnih vplivov nekoliko spremeni in pride na površini zemlje v disharmonično resonanco. Ta nevidna energija se največkrat čuti v linijah, ki so široke 30 cm, v ekstremnih slučajih pa dosežejo celo širino ene hiše. Negativne učinke takih linij je čutiti v 12. nadstropju enako močno kot v pritličju, ker železo in beton, ki sta glavna sestavina gradbenih materialov v teh zgradbah, negativna valovanja še ojačata.”

Sem pa vaš odgovor razumel v smislu, da način temeljenja hiše na učinke Hartmanove in Curryjeve mreže nima vpliva, ker železo in beton niti ne povečujeta niti ne zmanjšujeta učinkov teh mrež (oziroma, da so moje skrbi glede načina temeljenja oziroma količine betona iz železa pod pritličjem popolnoma odveč). Ali sem pravilno povzel vaše sporočilo?

In še: Ali sem pravilno razumel, da se vi (oziroma Forum EMS) s temi učinki (Hartman in Curry) ne ukvarjate (vi se torej ukvarjate bolj s sevanji tehničnih naprav, ne pa s Hartmanovo ali Curryjevo mrežo)?

Opravičujem se že vnaprej za to, da vam jemljem čas, zato bom zadovoljen tudi, če mi na zgornji dve vprašanji odgovorite samo z DA ali NE. Iskrena hvala.

Tomaž

FORUM EMS 19. 1. 2011 11:18

Spoštovani,

s Hartmanovimi in Curryjevimi mrežami se ne ukvarjamo, vsekakor pa sevanje, ki se omenja v povezavi s tema dvema mrežama, ni elektromagnetno sevanje oziroma električno ali magnetno polje. Kakšno pa je fizikalno ozadje sevanj v povezavi s Harmanovimi in Curryjevimi mrežami ter kakšen je vpliv betona in železa na ta tako imenovana sevanja, ne vemo.

V sklopu Foruma EMS se ukvarjamo z EMS in vplivi na človeka ne glede na izvor EMS. Kot EMS smatramo tisto sevanje, ki nastaja zaradi električnega naboja ter gibanja tega naboja. Tudi v naravi je prisotnih nekaj virov EMS, še več pa jih v naše življenjsko okolje vnašajo različne nove tehnologije.


Jernej 12. 1. 2011 20.08

Lep pozdrav.

Najprej pohvale za dobro delo ki ga opravljate, nato pa bi vas vprašal nekaj v zvezi z Ems.
Živim v hiši, ki je locirana na hribčku, direktno nad RTP (400, 220, 110), oddaljenost zračne linije je cca 150m. Zanima me če je oddaljenost zadostna, če je po vašem prisotno še kaj sevanja. Zanima me tudi kako se lahko v sami okolici omeji hrup - brnenje, ki je na trenutke zame malce moteče.

Hvala za odgovor.
Lp

FORUM EMS 17. 1. 2011 9.38

Spoštovani,

oddaljenost 150 m je tako velika, da so v najslabšem primeru sevanja zaradi RTP primerljiva s sevanji hišne napeljave in električnih naprav v hiši, realno pa celo še precej manjše. Zato ni razlogov za kakršno koli skrb.

Verjamemo, da je brnenje moteče. Sicer za to področje nismo strokovnjaki, a domnevamo, da žal kaj veliko možnosti za njegovo zmanjšanje ni. Mogoče bi pomagal dovolj visok in širok zeleni pas med vami in RTP.


Jasmina 6. 1. 2011 10.12

spoštovani,

kupujem parcelo za gradnjo novogradnje, na Gorenjskem je ponudba zazidljivih parcel zelo omejena, od teh jih je kar nekaj v bližini glavnega električnega daljnovoda proti Jesenicam (400kV).

Lepo prosim za vaše mnenje - koliko metrov mora biti hiša oddaljena od glavnega daljnovoda, tako da sevanje ne vpliva na zdravje?

lep pozdrav,

Jasmina

FORUM EMS 11. 1. 2011 15.22

Spoštovani,

Mejne vrednosti v okolici 400 kV daljnovoda so lahko presežene do približno 50 m od daljnovoda, na razdaljah, večjih od 100 m pa je sevanje daljnovoda primerljivo s sevanjem napeljave in naprav v stanovanju ali hiši. Za bolj točno poznavanje sevalnih obremenitev pa je prvi korak gotovo izvedba meritev EMS.

Glede nevarnosti sevanja pa je potrebno povedati nekaj več.

Človek je tako na delovnem mestu kot tudi doma izpostavljen mešanici šibkih električnih in magnetnih polj – kot posledici proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije ter uporabe najrazličnejših električnih in elektronskih naprav doma in na delovnem mestu. Za ugotavljanje morebitnih škodljivih vplivov EMS na zdravje ter oceno tveganja za zdravje so potrebne različne študije z različnih področij raziskovanja. Pri ugotavljanju tveganja za zdravje se uporablja več vrst raziskav: od molekularnih struktur prek celic in tkiv do raziskav na živalih in ljudeh, ki so lahko epidemiološke ali laboratorijske na prostovoljcih. Za dokončno spoznanje nekega biološkega učinka ter vpliva na zdravje je potrebno, da ta učinek potrdimo na vseh ravneh raziskav. Pri okoljskih povzročiteljih neke bolezni največkrat težko odgovorimo ali neka snov - izpostavljenost z gotovostjo povzroči obolenje. Zato se poslužujemo izraza tveganje: čim večje je tveganje tem večja je verjetnost, da bo posameznik zbolel za določeno boleznijo.

AKUTNI UČINKI
Znanstveno je potrjeno, da električna in magnetna polja v človekovem telesu lahko povzročajo nastanek polj ter tokov in, če so dovolj močna, v odvisnosti od jakosti in frekvenčnega območja, vrsto učinkov, na primer segrevanje notranjosti telesa in stimulacijo tkiv. Za nastanek omenjenih učinkov pa bi morala biti ta polja v okolici človekovega telesa zelo močna, tj. precej močnejša od tistih, ki so navadno prisotna v našem bivalnem okolju. Do sedaj ni na voljo raziskav, ki bi jasno pokazala, da ima lahko izpostavljenost doma ali na delovnem mestu škodljive vplive na naše zdravje.

ZAPOZNELI UČINKI
Medtem ko so navedeni akutni učinki nizkofrekvenčnih polj znanstveno dokazani, pa obstaja določena negotovost glede možnih zapoznelih učinkov in bioloških učinkov pri jakostih polja, ki ne presegajo mejnih vrednosti, Prav ti učinki so že precej časa predmet znanstvenih raziskav. Znanstveniki tako na primer raziskujejo vplive nizkofrekvenčnih polj na celično membrano, izločanje hormonov, aktivnost encimov, sintezo DNK vključno z rakom. Rezultatov določenih raziskovalcev, ki so pokazali na obstoj bioloških učinkov, v številnih primerih druge raziskovalne skupine v ponovitvenih poskusih niso mogle potrditi. Tudi prenos izsledkov o bioloških učinkih na nivoju celičnih raziskav oz. poskusov na živalih na človeka je zelo zapleten.
Od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja znanstveniki opravljajo epidemiološke raziskave o morebitni povezavi med nizkofrekvenčnimi polji majhnih jakosti v bivalnem okolju in rakom. Odkrili niso nobene povezave med dolgotrajno izpostavljenostjo tem poljem in povečanim tveganjem za pojav raka pri odraslih. Drugače je pri otrocih in pojavu levkemije. Nekatere epidemiološke študije so pri otrocih, ki so bili dlje časa izpostavljeni magnetnim poljem povprečne vrednosti nad 0,4 µT, ki so sicer precej nižje od mejnih vrednosti, pokazale rahlo, toda opazno povečano tveganje za pojav levkemije. Na podlagi zbranih podatkov ocenjujejo, da je takim poljem izpostavljen manj kot 1 % otrok v državah EU.
V eni od študij so pokazali, da ima pri levkemiji posebej pomembno vlogo nočna izpostavljenost. Vendar pa je, tudi če vzročna povezava zares obstaja, glede na študijo mogoče s povečano izpostavljenostjo nizkofrekvenčnim magnetnim poljem razložiti največ 1% primerov levkemij. Doslej še ni bilo mogoče potrditi biološkega mehanizma učinkovanja, ki bi razložil pojav levkemije ali spodbujanje rasti rakavih celic pri otrocih pod vplivom nizkofrekvenčnih magnetnih polj. Brez nedvoumnih dokazov kancerogenih vplivov pri odraslih ali verodostojnih razlag na podlagi eksperimentov na živalih ali izoliranih celic, samo epidemiološki dokazi, če tudi bi bili ti pozitivni, niso dovolj močni, da bi opravičili trden zaključek, da takšna polja povzročajo levkemijo pri otrocih. Poleg tega pa je mogoče, da v analize niso bili vključeni vsi bistveni dejavniki tveganja za levkemije in da je dejansko prikazano tveganje povzročil kak drug, neznan dejavnik. Kljub temu to možno tveganje jemljemo zelo resno in uvajamo ustrezne preventivne ukrepe.
Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC) iz Lyona je kot specializirana agencija za preučevanje tveganja pojava raka v okviru SZO obravnavala te podatke ter na podlagi rezultatov epidemioloških študij na otrocih in delavcih uvrstila nizkofrekvenčna magnetna polja med »mogoče kancerogene snovi za ljudi«.
»Mogoče kancerogeno za ljudi« je klasifikacija skupine 2B, ki označuje snov, za katero velja, da obstajajo pomanjkljivi dokazi o kancerogenosti pri ljudeh in manj kot zadostni dokazi o kancerogenosti pri živalih. Ta klasifikacija je najšibkejša med tremi kategorijami (skupina 1 = kancerogeno za ljudi, skupina 2A = verjetno kancerogeno za ljudi in skupina 2B = mogoče kancerogeno za ljudi), ki jih IARC uporablja za klasifikacijo potencialnih kancerogenih snovi na podlagi objavljenih znanstvenih dokazov.

Poudariti moramo tudi, da povezava med izpostavljenostjo magnetnim poljem in levkemijo zaradi nekonsistentnosti pri ugotavljanju izpostavljenosti in pomanjkanja podpore v drugih potrebnih raziskavah (predvsem verjetne razlage osnovnih mehanizmov) ne dosega ali ne zadošča kriterijem za nedvoumno potrditev vzročne povezave. Zato je potrebno ugotovljeno povezavo med magnetnimi polji in levkemijo razumeti kot šibko.


Franci 4. 1. 2011 9.40

Lepo pozdravljeni.

Moje uprasanje se pa nanasa na neposredno izpostavljenost oddajnikom. V mojem primeru sem biu neposredno izpostavljen oddajnikom na eni strehi stolpnice, na kateri so bili namesceni oddajniki. Bil sem pa prisoten na tej strehi neposredno tik pred temi oddajniki priblizno ene 15. Minut. Je moja izpostavljenost v tem primeru skodljiva, ali ne? Najlepsa hvala za.odgovor.

FORUM EMS 4. 1. 2011 15.18

Spoštovani,

Zelo je odvisno, kakšen oddajnik se je nahajal na strehi stolpnice. Predvidevam, da je šlo za bazno postajo. Če je tako, so izmerjene vrednosti zunanjega polja presežene do razdalje nekje 1 m pred antenami, numerični izračuni znotraj človeškega telesa pa kažejo, da mejne vrednosti znotraj človeškega telesa (ki so pomembnejši kriterij) niso presežene tudi na nižjih razdaljah. Točna razdalja, do kje so lahko presežene, je odvisna od tipa anten ter dovedene moči na anteno ter znaša med 5 in 50 cm.

Glede na to, da ste bili izpostavljeni le za 15 minut, je verjetnost, da bi to imelo škodljive posledice, zanemarljivo. Če pa bi do tega prihajalo večkrat (zaradi naloge dela), je smiselno, da se ukrepa drugače in se v času, ko je potreben dostop neposredno pred anteno, oddajnik izključi.


Janja 20. 12. 2010 18:25

Pozdravljeni

V bloku so nam montirali elektronske delilnike toplotne energije SENSUS. Na vsakem radiatorju je po en senzor, zunaj na stopnišču pa je montirana enota za branje in zbiranje podatkov iz posameznih senzorjev. Tehnični podatki so v prilogi (frekvenca prenosa 868 MHz, moč prenosa < 1mW). Zunanja enota na stopnišču je montirana na mestu, kjer je v stanovanju na drugi strani otroška soba in to v višini otroške postelje.

Zanima me vaše mnenje ali so te naprave sorazmerno varne glede na vso ostalo elektroniko, ki je v nekem gospodinjstvu ter ali moram morda prestaviti posteljo stran od zidu zaradi zunanje enote.

Hvala in lep pozdrav,

Robert

FORUM EMS 4. 1. 2011 15.18

Spoštovani,

iz tehničnih podatkov je razvidno, da je oddajna moč senzorjev na radiatorjih manj kot 1 mW. To je zelo majhna oddajna moč, tako da je že na oddaljenosti nekaj 10 cm od naprave polje že zanemarljivo. Iz tehničnih podatkov sicer ni razvidno, ali je enota za branje in zbiranje podatkov tudi oddajnik in torej vir sevanja, saj se morajo podatki prenašati od senzorjev do enote za branje in zbiranje podatkov in je ta lahko le sprejemnik. A tudi če enota za branje in zbiranje podatkov deluje kot oddajnik in je vir sevnaja, je njena oddajna moč primerljiva z oddajno močjo senzorjev, saj večja oddajna moč ni smiselna in potrebna, saj doseg omejujejo oddajne moči senzorjev.

Glede na znano niso smiselni dodatni ukrepi.


Mateja 13. 12. 2010 9:00

Spoštovani,
Zelo zanimiva spletna stran, da se lahko preveri sevanje telefonov.
Imela sem Sony Ericsson Vivaz – sevanje cca 1,05, ki se mi je pokvaril.
Sedaj mi ponujajo novega Sony Ericsson Vivaz Pro, ki ima prav tako sevanje 1,03 po vaših podatkih.

Glede na to, da me je ob uporabi telefona vsak večer bolela glava na desni strani, predvidevam da je to sevanje telefona. Zanima me kako to dolgoročno vpliva na zdravje,.morebitne tumore.itd Ker potemtakem telefon s takšno vrednostjo sevanja dejansko uničuje človeka, če te vsak večer boli glava.
Odkar imam nadomestni telefon z nižjim sevanjem 0,78, me glava ne boli več.
Res pa je, da na dan opravim cca 100 telefonskih pogovorov.

Prosim za svetovanje, kako to sevanje dejansko vpliva na zdravje!

Še nekaj,
V vaši bazi ni telefona HTC Desire. Mi lahko prosim sporočite sevanje še za tega!

hvala

Mateja

FORUM EMS 3. 1. 2011 11.16

Spoštovani,

žal točnega in nedvoumnega odgovora o škodljivosti sevanja mobilnih telefonov ni mogoče podati. Številne do sedaj opravljene študije kažejo na to, da je uporaba mobilnih telefonov tudi na daljši rok varna, a ob intenzivni uporabi (kamor glede na število klicev vi gotovo spadate) obstaja statistično značilno povečano tveganje za nastanek nekaterih oblik tumorjev v glavi.

Glede na število klicev, ki jih opravite, bi bilo smiselno ravnati preventivno. Zelo enostaven in poceni ukrep je uporaba vrvične slušalke, s čemer se oddaljenost glave od mobilnega telefona med klicanjem poveča za nekajkrat, izpostavljenost pa upada s kvadratom oddaljenosti – 10 krat večja oddaljenost pomeni 100 krat manjšo izpostavljenost.

Glede sevanja telefona HTC Desiree: model HTC Desiree HD ima SAR vrednost 0,826 W/kg, model HTC Desire pa 0,96 W/kg.