Vprašanja in odgovori

by jurecar

Da! Mobilni telefoni in bazne postaje so namreč oddajno-sprejemni sistemi. Njihova osnovna naloga je prek svojih anten oddajati in sprejemati visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (VF EMS) v območju mikrovalov, to je pri frekvencah od 400 do 2200 MHz.

Za meritve EMS je potrebno imeti vrhunsko kalibrirano merilno opremo ter veliko strokovnega znanja. Institucija, ki želi izvajati meritve sevalnih obremenitev virov EMS v okolju, mora pridobiti akreditacijsko listino za področje meritev EMS ter pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor.
Le tako ustrezno usposobljena institucija lahko poda rezultate sevalnih obremenitev v okolju.

Seznam pooblaščenih institucij vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki sodi v sklop Ministrstva za okolje, prostor in energijo RS. Njen sedež je na Vojkovi 1b v Ljubljani.

Sevalne obremenitve ljudi zaradi baznih postaj so v primerjavi z mobilnimi telefoni navadno dosti nižje in v Sloveniji v povprečju ne presegajo 1% zakonsko določene mejne vrednosti. Sevanju bazne postaje je izpostavljeno celotno telo, pri telefonu pa so izpostavljeni posamezni deli telesa, predvsem glava. Zaradi tega so raziskave večinoma usmerjene v ugotavljanje vplivov VF EMS mobilnega telefona na biološke sisteme.

Sevanjem anten baznih postaj mobilne telefonije so ljudje izpostavljeni pogosteje kot sevanju radijskih in televizijskih oddajnikov, ki pa oddajajo od 100 do 5000-krat več moči kot antene baznih postaj. Ko človek enkrat absorbira VF EMS dovolj visokih jakosti, pa so učinki zaradi izpostavljenosti ne glede na vir sevanja enaki.

Le te so lahko presežene do oddaljenosti nekaj metrov za tipično sektorsko anteno polno obremenjene bazne postaje na njeni višini. Dostop v to območje je praktično nemogoč, saj so antene navadno nameščene na visokih stolpih ali strehah visokih zgradb. Zunaj tega območja v drugih smereh so sevalne obremenitve daleč pod dopustnimi mejnimi vrednostmi.

Da in ne. Premestitev bazne postaje lahko sicer pomeni nekoliko manjše obremenitve za določeno območje, vendar to posledično pomeni povečanje izpostavljenosti uporabnikov zaradi sevanja njihovih mobilnih telefonov na tem območju, saj morata v tem primeru tako mobilni telefon kot premeščena bazna postaja za normalno delovanje in pokrivanje enakega območja oddajati z večjo močjo.

Ne, saj bi bila v nasprotju s stališčem EU, še posebej pa s priporočilom Evropske komisije iz leta 1999, ki predlaga uveljavitev mednarodno priznanih mejnih vrednosti ICNIRP ter dokumenta o previdnostnem načelu iz leta 2000. Tam je zapisano, da so preventivni ukrepi upravičeni le, če tveganje obstaja in je znanstveno utemeljeno.
V nekaterih državah (npr. Italiji in Franciji) so sicer nekatere lokalne skupnosti samovoljno uvedle politično motivirane odločitve o minimalnih odmikih (npr. 100-200 m) baznih postaj od stanovanjskih območij, vendar tak pristop ne prispeva bistveno k zmanjšanju obremenitve okolja z EMS ter doseže povsem nasprotni učinek: zaskrbljenost javnosti se celo poveča.
Uvajanje takega pristopa bi dodatno še pomenilo:

 • sevalne obremenitve na tleh se ne zmanjšujejo z oddaljenostjo, dokler ta ne znaša najmanj nekaj sto metrov od bazne postaje;
 • ljudje, ki živijo ali delajo v stavbi, na kateri je na strehi nameščena bazna postaja, so navadno manj izpostavljeni sevanju te postaje, kot bi bili sevanju morebitne druge, ki bi bila od stavbe oddaljena več sto metrov;
 • bolj kot horizontalna razdalja od bazne postaje so za jakost polja na tleh pomembni višina antene, dovedena oddajna moč in njen sevalni diagram.

Poleg tega bi preselitev anten od uporabnikov mobilnih telefonov pomenila:

 • povečanje izpostavljenosti uporabnikov zaradi sevanja njihovih mobilnih telefonov. Z večanjem oddaljenosti med bazno postajo in telefonom je namreč potrebna večja moč za medsebojno komunikacijo;
 • povečanje moči antene bazne postaje;
 • potrebo po tem, da bi bile antene nameščene še višje nad tlemi;
 • povečanje velikosti celice in omejitev števila uporabnikov.

Da. Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, 70/96), ki natančno določa največje dovoljene sevalne obremenitve za vse vire sevanja, tudi za bazne postaje. Za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje povečanega varstva pred EMS, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja veljajo desetkrat strožje omejitve kot v Evropski uniji.

Pri nas še nimamo predpisov, ki bi določali največjo dovoljeno stopnjo sevanja (SAR) za mobilne telefone. Vendar pa so kupcem in uporabnikom pri pooblaščenem zastopniku, v navodilih za uporabo ter na spletnih straneh proizvajalca na voljo vse informacije o sevalnih obremenitvah posameznih tipov telefonov, ki jih zahtevajo na evropskem trgu.

Doslej opravljene študije o vplivu sevanja nizkih jakosti na človeka, kot jih najdemo v okolici baznih postaj, niso potrdile povezave med VF EMS in obolenji, vključno z rakom.

Na voljo je sicer nekaj preliminarnih rezultatov raziskav, ki kažejo, da naprave mobilne telefonije v nekaterih primerih lahko povzročajo komaj opazne biološke učinke, ki pa najverjetneje ne vodijo do znanih vplivov na zdravje.

Pri dovolj visokih nivojih lahko elektromagnetna sevanja (EMS) negativno vplivajo na zdravje na enak način, kot lahko mikrovalovna pečica skuha hrano. Vendar pa, za razliko od ionizirnih sevanj, vsi priznani znanstveni dokazi kažejo, da imajo lahko visokofrekvenčna EMS (na primer radijski oddajniki) negativen vpliv na zdravje šele tedaj, ko je prekoračen določen prag izpostavljenosti. Pod tem pragom pa ni bil ugotovljen še noben negativen vpliv. Da bi visokofrekvenčna EMS začela negativno vplivati na zdravje poskusnih živali, je potrebna izpostavljenost vsaj 4 W/kg . Pri tej vrednosti se pojavijo komaj opazne spremembe v obnašanju. Pri nivojih, ki so nižji od 4 W/kg, niso bili ugotovljeni negativni učinki na človekovo zdravje. Tako služi ta vrednost kot prag za določanje omejitev izpostavljenosti.

Visokofrekvenčna EMS se v telesu absorbirajo in telo pri dovolj visokih jakostih tudi opazno segrejejo (termični učinki). Globina, do katere lahko EMS mobilne telefonije prodrejo v izpostavljena tkiva, znaša nekaj centimetrov ter je odvisna od frekvence. Dokazano je, da pride v različnih okoliščinah do blagega segrevanja telesa in za njegovo izravnavo poskrbijo naravni mehanizmi v telesu (termoregulacija). Močno segrevanje pa lahko telo preobremeni in povzroči škodljive vplive na zdravje.

Res je, da so termični učinki visokofrekvenčnih EMS dobro raziskani in predstavljajo podlago za omejevanje izpostavljenosti ljudi. Prav tako pa je bilo opravljenih veliko raziskav netermičnih učinkov (jakosti visokofrekvenčnih EMS so prenizke za zaznaven dvig temperature izpostavljenega tkiva), ki smo jih upoštevali pri pripravi mejnih vrednosti izpostavljenosti. Obstaja nekaj rezultatov raziskav o netermičnih učinkih na celičnem nivoju. Ob tem je potrebno poudariti, da biološki učinek, ki smo ga morda opazili pri izoliranih celicah, ne pomeni nujno dokaza o škodljivem učinku na človekovo zdravje. Če ocenimo te raziskave netermičnih učinkov po sprejetih znanstvenih merilih za ugotavljanje določenega učinka, ni nobena od teh raziskav dokazala netermičnih učinkov. Pa tudi če bi jih, ne obstajajo nobeni znani vplivi na zdravje. Čeprav so nekateri strokovnjaki poročali tudi o drugih netermičnih učinkih, pa poročila niso vzdržala strogega znanstvenega preverjanja ali pa jih v neodvisnem znanstvenem laboratoriju niso potrdili.

Vzemimo na primer učinek izločanja kalcijevih ionov. Od leta 1975 dalje poročajo, da lahko visokofrekvenčna EMS, modulirana z nizkimi frekvencami (približno 16 Hz), povzročijo gibanje kalcijevih ionov prek celične membrane. Znanstvenikom je ponovitev tega učinka povzročala velike težave. Najnovejši poskus ponovitve tega učinka je ob uporabi najnovejše tehnike izvedli Wood s sodelavci, vendar niso mogli ugotoviti nobenega vpliva na kalcijeve ione zaradi izpostavljanja visokofrekvenčnim EMS. Pa tudi če je bil to resničen učinek, so posledice za zdravje neznane, tako da jih lahko zanemarimo. Le malo verjetno je, da bi lahko šibka visokofrekvenčna EMS vplivala na celično funkcijo ali zdravje, še posebej, ker so jakosti na področjih, kjer poročajo o tovrstnih učinkih, precej pod nivoji termičnega šuma v telesu. O tem se je v znanstveni literaturi veliko polemiziralo in prevladujoče znanstveno mnenje, ki ga podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je, da to ne vpliva na zdravje.

Znanstvenikom v doslej opravljenih raziskavah ni uspelo dokazati, da bi izpostavljenost VF EMS, ki jih oddajajo mobilni telefoni, povzročala rakasta obolenja. Svetovna zdravstvena organizacija zastopa stališče, da sevalne obremenitve nizkih jakosti, ki jih oddajajo mobilni telefoni in bazne postaje, nimajo dovolj energije, da bi vplivale na dedni material ter s tem povzročale raka.

Prevladujoče znanstveno mnenje je, da so sevalne obremenitve zaradi baznih postaj v bivalnem okolju precej pod dovoljenimi vrednostmi ter na ravni drugih signalov telekomunikacijskih oddajnikov (radio, televizija, zveze, ...). Sto metrov oddaljena bazna postaja predstavlja podobne sevalne obremenitve kot deset kilometrov oddaljen i radijski oddajnik.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na podlagi pregleda doslej izvedenih raziskav ugotovila, da človekova dolgotrajna izpostavljenost VF EMS nizkih jakosti (pod znanstveno določenimi mejnimi vrednostmi) ne vpliva na njegovo zdravje. Ker obstaja nekaj vrzeli v znanju, pa SZO podpira nadaljnje raziskave, prek katerih bo mogoče bolje opredeliti tveganje. Omenjeno stališče podpirajo tudi druge ključne organizacije tako doma kot v svetu.

Ker se glava in živčni sistem pri otrocih in mladostnikih še razvijata, so nekateri strokovnjaki mnenja, da bi bili v primeru obstoja za zdaj še neznanih zdravstvenih tveganj otroci in mladi morda zanje bolj dovzetni kot odrasli. Vendar pa ni na voljo znanstvenih izsledkov, ki bi podprli to domnevo. Odgovorni za promocijo zdravja v nekaterih državah priporočajo staršem, ki se želijo izogniti vsakršnemu morebitnemu tveganju, ki bi se morda pokazalo šele v prihodnosti, da razen v nujnih primerih otroke odvračajo od uporabe mobilnega telefona ter jih sočasno poučijo, kako telefon uporabljati racionalno in varno.

Nobena izmed dosedanjih znanstvenih raziskav o dolgotrajni izpostavljenosti VF EMS, ki so nižje od mednarodno priznanih mejnih vrednosti in domače zakonodaje, ni odkrila njihovega vpliva na človekovo zdravje. Vendar pa se raziskave še nadaljujejo.

V primeru baznih postaj zaradi zelo nizkih jakosti izpostavljenosti omenjena hipoteza o teh simptomih skoraj ni verjetna, saj možnih mehanizmov za tovrstne težave ni bilo mogoče podpreti z doslej izvedenimi znanstvenimi raziskavami.

Človek je psihofizična celota in kadar je prepričan, da mu grozi nevarnost, ima lahko to škodljive posledice za njegovo zdravje in počutje ne glede na resničnost nevarnosti. Zato je pomembno ustvariti medsebojno zaupanje med investitorji in izvajalci na eni ter prebivalci na drugi strani. Kadar imajo prebivalci dejanski nadzor nad dogajanjem oziroma nanj lahko vplivajo, praviloma to vpliva blagodejno in preprečuje nastanek raznih zmotnih prepričanj.

Ker zaradi vrzeli v znanju dokončnih odgovorov glede (ne)varnosti sistema mobilne telefonije še ni mogoče dati, se nekatere mednarodne organizacije in vladne ustanove odzivajo na zaskrbljenost javnosti zaradi morebitnih vplivov VF EMS na zdravje ter priporočajo nekatere preventivne ukrepe :

 • uporabo prostoročnih kompletov med telefoniranjem z mobilnim telefonom,
 • omejitev pogovorov na najnujnejše,
 • držanje telefona med vzpostavljanjem povezave čim dlje od glave in telesa,
 • izbiro telefona z nizko stopnjo sevanja (SAR),
 • umestitev baznih postaj ob sprejemljivih stroških na lokacije, na katerih bi bila izpostavljenost javnosti čim manjša,
 • upoštevanje tudi estetskih vidikov in občutljivosti javnosti,
 • vzpostavitev odkrite komunikacije med lastniki vira sevanja, lokalnimi organi in javnostjo v posameznih fazah načrtovanja postavitve, ki bi pripomogla k razumevanju problematike in večji odprtosti za postavitev nove naprave,
 • vozniki naj se zaradi varnosti na cestah med vožnjo odrečejo uporabi mobilnih telefonov.