E-karta

by jurecar

E-krata EMS je spletna aplikacija, ki širši javnosti omogočajo dostop do podatkov o obremenjenosti okolja z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji in visokofrekvenčnimi EMS.

Kaj pomenijo posamezne barve in kaj predstavlja indeks izpostavljenosti

Na zemljevidih je z barvami predstavljen indeks izpostavljenosti na višini 1 m nad tlemi. Indeks izpostavljenosti predstavlja odstotek mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96). Za nizkofrekvenčna magnetna polja so prikazane vrednosti za II. območje varstva pred sevanji.
mejne vrednosti za nizkofrekvenčna magnetna polja (B [µT]) pri frekvenci 50 Hz
I. območje* I. območje rekonstruirani viri** II. območje
10 15 100
* Za obstoječe vire tudi na območjih, ki sodijo v I. območje varstva pred sevanji, veljajo mejne vrednosti za II. območje varstva pred sevanji. ** Za rekonstruiran podzemni ali nadzemni vod veljajo v bivalnih ali drugih prostorih v zgradbah, v katerih se ljudje zadržujejo, mejne vrednosti za rekonstruiranje vire. Za visokofrekvenčne EMS so prikazane vrednosti za I. območje varstva pred sevanji. To pomeni, da so za visokofrekvenčna EMS lahko na lokacijah, ki se ne nahajajo na naseljenih območjih, meje vrednosti za I. območje presežene (indeks izpostavljenosti več kot 100 odstotkov).
mejne vrednosti za visokofrekenčna EMS (E [V/m]) pri frekvenci 10 – 400MHz, kjer so najnižje
I. območje* II. območje
8,6 27,5

Kateri viri nizkofrekvenčnih magnetnih polj so upoštevani pri izračunu

Pri izračunu so upoštevani vsi pomembnejši viri nizkofrekvenčnih magnetnih polj, to so vsi 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovodi v Sloveniji. Na karti so prikazane vrednosti magnetnega polja, izražene v odstotkih mejnih vrednosti za II. območje varstva pred sevanji za povprečne obremenitve daljnovodov v obodbju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2017. Skupno je bilo upoštevanih:

 • več kot 650 km 400 kV daljnovodov (—rdeče linije—),
 • več kot 300 km 220 kV daljnovodov (—zelene linije),
 • več kot 2600 km 110 kV daljnovodov ter približno 25 km 110 kV kablovodov (—modre linije).

Pri izračunih so upoštevani vsi pomembni tehnični podatki o daljnovodih, kot so višina vodnikov nad tlemi (natančnost podatka 1 m), geometrija daljnovodnih stebrov in drugi tehnični podatki. Magnetno polje daljnovodov je pri večini daljnovodov razmeroma simetrično glede na os daljnovoda, za nekatere, še zlasti enosistemske daljnovode, pa zaradi nesimetrične razporeditve faznih vodnikov tudi magnetno polje ni simetrično. Na nesimetričnost vplivata tudi nagnjenost in višina terena, ki sta pri izračunihu poštevana.

Območja, obarvana z barvami od temno modre do zelene, so malo izpostavljena, saj so izpostavljenosti nižje od enega odstotka mejnih vrednosti. Območja, obarvana rdeče, so znatno izpostavljena, saj izpostavljenosti presežejo 20 odstotkov mejnih vrednosti, vmesna območja od rumene prek oranžne do roza pa so zmerno obremenjena.

Kateri viri nizkofrekvenčnih magnetnih polj niso upoštevani pri izračunu

Pri izračunu niso bili upoštevani vsi vodi napetostnega nivoja manj kot 110 kV ter transformatorske postaje, razdelilne postaje in razdelilne transformatorske postaje.

Kateri viri visokofrekvenčnih EMS so upoštevani pri izračunu

Viri visokofrekvenčnih EMS v okolju so predvsem bazne postaje ter radijski in televizijski oddajniki. Pri izračunu so upoštevani vsi pomembnejši viri visokofrekvenčnih EMS, skupno več kot 39.000 virov. Upoštevani so vsi radijski in televizijski oddajniki in vse bazne postaje, razen tistih, ki se nahajajo znotraj stavb ali v predoru. Pri tem se kot vir upošteva vsak radijski oddajnik in vsaka celica bazne postaje posebej. Podatki o virih visokofrekvenčnih EMS temeljijo na registru Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Izračun vključuje tudi bazne postaje sistema GSM-R, ki so namenjene za potrebe železniškega prometa v Sloveniji in zagotavljajo pokrivanje s signalom GSM-R na območju celotne železniške infrastrukture v Sloveniji, tudi znotraj predorov. Po posameznih tipih virov so v izračunu upoštevani:

 • 4 srednjevalovni AM radijski oddajniki,
 • 400 FM radijskih oddajnikov,
 • 27 digitalnih radijskih oddajnikov T-DAB,
 • 261 televizijskih oddajnikov,
 • 11.829 celic baznih postaj GSM (2. generacija mobilne telefonije),
 • 9.228 celic baznih postaj UMTS (3. generacija mobilne telefonije),
 • 22.697 celic baznih postaj LTE (4. generacija mobilne telefonije),
 • 2.969 celic baznih postaj 5G (5. generacije mobilne telefonije),
 • 726 celic baznih postaj GSM-R.

Vsi izračuni so opravljeni s programskim paketom EFC-400 Electric and Magnetic Field Calculation, NARDA STS, ki obremenitve izračuna v skladu s slovenskim standardom SIST EN 50383.

Kateri viri visokofrekvenčnih EMS niso upoštevani pri izračunu

Visokofrekvenčni viri v okolju, ki v izračunu niso upoštevani, so naslednji:

 • bazne postaje znotraj predorov in znotraj stavt, ker je njihovo sevanje omejeno na območje znotraj predora oziroma notranjost stavbe,
 • radarji, ker radarji povzročajo pulzna EMS in se vrednotijo ločeno od drugih visokofrekvenčnih virov,
 • telekomunikacijski sistemi, namenjeni za varnost, reševanje in obrambo ter za druge profesionalne zveze, ker podatki o tovrstnih virih iz varnostnih ali drugih razlogov niso na voljo,
 • WiFi dostopne točke, ker je njihov prispevek k obremenjevanju okolja zaradi zelo majhne oddajne moči minimalen,
 • radioamaterske postaje, saj podatki o njihovi lokaciji, oddajni moči in frekvenci niso na voljo. Prav tako radioamaterske postaje oddajajo le krajši čas, drugi viri, upoštevani pri izračunu, pa oddajajo ves čas, ni pa rečeno, da ves čas oddajajo z največjo močjo, kakršna je bila upoštevana pri izračunu.

Omejitev odgovornosti

Ta spletna aplikacija je pripravljena z namenom, da bi ponudili informacije o obremenitvah okolja z EMS kar najširšemu krogu ljudi. Vsebine so informativnega značaja. Niti INIS niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te aplikacije, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila povezana z obstojem, dostopom in uporabo aplikacije in informacij, pridobljenih z aplikacijo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe aplikacije, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Podatki

Podatki o virih nizkofrekvenčnih magnetnih polj temeljijo na podatkih, pridobljenih od lastnikov virov. Podatki o virih visokofrekvenčnih EMS temeljijo na podatkih pridobljenih s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Karte obremenjenosti okolja so določene s pomočjo numeričnih izračunov, opravljenih s strani Inštituta za neionizirna sevanja (INIS).
Obremenitve, predstavljene v aplikaciji, lahko zaradi nepopolnih podatkov o virih sevanja ter sprememb drugih tehničnih parametrov odstopajo od dejanskih vrednosti v okolju. Zato INIS ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov. Vendar se bomo prizadevali za sprotno dopolnjevanje vseh podatkov ter za verodostojni prikaz obremenitev v okolju.
Vsi podatki so informativnega značaja, njihova uporaba je dovoljena zgolj v nekomercialne namene.

Zaščita avtorskih pravic in pravic intelekutalne lastnine

Informacije in podobe, vsebovane v tej aplikaciji in na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko (brez sklenjenega drugačnega pisnega dogovora z INIS) shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni). Podatkov ali dokumentov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh in katerih vir ni INIS, ni dovoljeno nepooblaščeno razmnoževati ali razširjati. Neupravičeno spreminjanje, izbris, poškodovanje, uničenje ali kako drugače povzročena neuporabnost podatkov te aplikacije in teh spletnih strani so kaznivi.

Varovanje zasebnosti

Organizatorji projekta so pripravili to izjavo, ki izkazuje našo zavezanost varovanju zasebnosti. Aplikacija pri delovanju ne zbira in shranjuje nobenih osebnih podatkov.